กลับไปด้านบน

สัญญาให้บริการดูแล/รับเลี้ยงเด็ก

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก ลักษณะการให้บริการรับเลี้ยงเด็ก สัญญาให้บริการรับเลี้ยงเด็กฉบับนี้ อาจนำไปใช้ได้ ไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) บริการสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน เช่น ผู้รับจ้างเป็นสถานที่ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก และรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน โดยที่ ผู้ว่าจ้างจะมารับและส่งเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็กแต่ละวัน โดยไม่มีการพักอาศัยอยู่ประจำของเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก (ข) บริการสถานรับเลี้ยงเด็กประจำ เช่น ผู้รับจ้างเป็นสถานที่ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก รวมถึงให้บริการสถานที่พำนักอาศัยแก่เด็ก โดยที่เด็กจะพักอาศัยประจำอยู่ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กตามระยะเวลาสัญญา (ค) บริการรับเลี้ยงเด็กที่บ้าน เช่น ผู้รับจ้างหรือตัวแทนมาให้บริการเลี้ยงเด็กที่บ้านที่หรือสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่ากรณีผู้เลี้ยงดูเด็กมาพักอาศัยอยู่ประจำที่บ้านของผู้ว่าจ้าง หรือกรณีผู้เลี้ยงดูเด็กเดินทางไป-กลับ ก็ตาม

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาให้บริการรับเลี้ยงเด็ก

สัญญาให้บริการรับเลี้ยงเด็กฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างเพื่อให้บริการรับเลี้ยงเด็กแก่ตน
โดยที่ ผู้รับจ้างเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการรับเลี้ยงเด็กเป็นอย่างดี และ
โดยที่ ผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ว่าจ้าง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ลักษณะการให้บริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการรับเลี้ยงเด็ก ในลักษณะ การรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน ณ สถานที่ให้บริการ โดยมีขอบเขต รายละเอียด และเงื่อนไขการให้บริการอันจะกล่าวต่อไปในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2 เด็ก

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งอยู่ในความปกครองของผู้ว่าจ้างจำนวนทั้งสิ้น 1 (หนึ่ง) คน อันได้แก่ ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ เพศชาย เกิดเมื่อวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "เด็ก"

ข้อ 3 ขอบเขตการให้บริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการรับเลี้ยงเด็ก โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีบริการตามขอบเขตการให้บริการ ดังต่อไปนี้

(ก) การเลี้ยงดูเด็กทั่วไป
(ข) การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
(ค) อาหารและเครื่องดื่ม
(ง) บุคลากรผู้เลี้ยงดูเด็ก
(จ) อาคารสถานที่เลี้ยงดูเด็ก

ข้อ 4 ระยะเวลาการให้บริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการรับเลี้ยงเด็กแก่ผู้ว่าจ้างเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ และสิ้นสุดในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการให้บริการ"

ข้อ 5 วันและเวลาให้บริการ

ตลอดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะให้บริการรับเลี้ยงเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ณ สถานที่ให้บริการ ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างอาจสามารถกระทำได้ ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 7 การเลี้ยงดูเด็กทั่วไป

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กทั่วไปตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีการดูแลและ/หรือเลี้ยงดูเด็กทั่วไประหว่างวัน ดังต่อไปนี้

(ก) การดูแล เลี้ยงดู และช่วยเหลือการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็ก เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม การขับถ่ายของเสีย การเดิน/เคลื่อนย้ายร่างกายของเด็กไปยังสถานที่ต่างๆ
(ข) การดูแลรักษาความสะอาดสุขอนามัยส่วนบุคคลของเด็ก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำความสะอาดร่างกาย ของเสียจากการขับถ่าย เสื้อผ้า และสิ่งสวมใส่
(ค) การติดตามดูแล เฝ้าสังเกต และจัดเก็บข้อมูลความเจริญเติบโต พฤติกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กอย่างใกล้ชิด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบันทึกทะเบียนประวัติและพฤติกรรม
(ง) การติดตามดูแล เฝ้าสังเกต และคัดกรองสุขภาพของเด็กในเบื้องต้น และช่วยเหลือเด็กในการติดต่อ ประสาน และ/หรือนำส่งไปยังสถานที่ต่างๆ (ถ้ามี) อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้ารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือการขอรับการช่วยเหลืออื่นอันเกี่ยวข้องกับเด็กจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 8 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมตามวัย ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา อารมณ์ พฤติพรรม สุขภาพ และจริยธรรมของเด็กไปพร้อมกัน ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 9 อาหารและเครื่องดื่ม

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ระหว่างวัน ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้สำหรับเด็ก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง ผู้รับจ้างตกลงและรับรองว่าจะผลิต ประกอบ ปรุงแต่ง และจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เท่านั้น

(ก) ถูกสุขลักษณะ
(ข) ประกอบด้วยสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมแก่การบริโภคของเด็ก ตามคำแนะนำของแพทย์
(ค) ปราศจากสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปน
(ง) ปลอดภัยในการบริโภค

ข้อ 10 บุคลากรผู้เลี้ยงดูเด็ก

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีบุคลากรผู้เลี้ยงดูเด็กซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จรรยาบรรณ และความชำนาญในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดีและเหมาะสมตามจำนวนของเด็กที่ผู้รับจ้างรับเลี้ยงดูทั้งหมด โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการว่าจ้างบุคลากรดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้น รวมถึง ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้บุคลากรดังกล่าวมีลักษณะ จำนวน และ/หรือคุณสมบัติไม่น้อยไปกว่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 11 สถานที่ให้บริการ

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะให้บริการเลี้ยงดูเด็ก และผู้ว่าจ้างตกลงจะนำส่งเด็กเพื่อเข้ารับการเลี้ยงดู ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

________ ตั้งอยู่ที่ ________ ตามปรากฏในใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สถานที่ให้บริการ"

ข้อ 12 อาคารและสถานที่

ภายในสถานที่ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมสำหรับเลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะ อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กทุกด้าน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ข) ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีหลุม บ่อน้ำ ต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมอันอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
(ค) ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่อยู่ใกล้ชิดบริเวณเก็บเชื้อเพลิง บริเวณขนถ่ายก๊าซ น้ำมัน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด สารเคมี เครื่องจักร หรือสารพิษอันอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก บริเวณที่มีมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
(ง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีทางเข้าและออกได้โดยสะดวกตามจำนวนและขนาดที่กำหนด สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากอาคารได้สะดวก
(จ) มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงต้องจัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
(ฉ) ได้รับอนุญาตการก่อสร้างและการใช้อาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(ช) มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุภายในอาคารตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
(ซ) มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยภายในอาคารสำหรับเด็ก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อุปกรณ์ระบบความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในอาคาร เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ กล้องวงจรปิด ตำแหน่ง/ลักษณะของปลั๊กไฟที่ปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มาตรการป้องกันยุงและแมลง
(ฌ) มีความเข้มของแสงสว่าง ระดับเสียงภายในอาคาร และมีระบบฟอกอากาศหรือระบายอากาศที่เหมาะสม
(ญ) มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการจัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามความเหมาะสม
(ฎ) มีการแบ่งเขตพื้นที่บริเวณ และสัดส่วนการให้บริการแต่ละส่วนแยกเฉพาะอย่างชัดเจนและเหมาะสม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม พื้นที่รับประทานอาหาร และห้องพักอาศัย พื้นที่ทำความสะอาดร่างกาย ห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม ที่พักเด็กป่วย
(ฏ) มีบริเวณที่พักสำหรับเด็กป่วยที่แยกเป็นสัดส่วน และจัดให้มียา อุปกรณ์ และเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาล
(ฐ) มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับเด็กเพื่อการประกอบกิจกรรมกลุ่มหรือสันทนาการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 13 การลงโทษเด็ก

ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างมีสิทธิลงโทษเด็กตามความเหมาะสมในกรณีที่ปรากฏว่าเด็กกระทำการฝ่าฝืนระเบียบ วินัย ข้อบังคับ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(ก) ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอน
(ข) ตัดรางวัลหรือถอนสิทธิบางอย่าง
(ค) จัดให้เด็กกระทำการใดๆ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

อนึ่ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับจ้างตกลงจะไม่ลงโทษเด็กด้วยการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้งเด็กหรือลงโทษเด็กโดยวิธีรุนแรง

ข้อ 14 การบันทึกรายงานประจำตัวเด็ก

ผู้รับจ้างตกลงจะติดตาม ดูแล เฝ้าสังเกต รวมถึงจัดทำบันทึกรายงานข้อมูลประจำตัวเด็ก และรายงานให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเด็กทราบถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเด็กในด้านๆ เป็นประจำทุกๆ วันอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย น้ำหนัก และส่วนสูงเด็ก พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญา พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติพรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ

ข้อ 15 การแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแก่เด็กไม่ว่าในกรณีใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เด็กเจ็บป่วยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กประสบอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการ โดยไม่ชักช้าได้นับแต่ทราบเหตุ ดังต่อไปนี้

(ก) แจ้งเหตุดังกล่าวให้บิดา มารดา และ/หรือผู้ปกครองของเด็กทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉินในทันที ดังต่อไปนี้

________

(ข) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็ก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฐมพยาบาล การนำเด็กออกจากความเสี่ยงภัยต่างๆ

(ค) ประสานงานเพื่อนำส่งเด็กไปยังสถานพยาบาลที่มีความสามารถในการรับดูแลรักษาเด็กอันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉินดังกล่าวได้

ข้อ 16 มัดจำ

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างได้วางเงินมัดจำไว้ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "มัดจำ"

โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเงินมัดจำในวรรคก่อนเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างริบเงินมัดจำที่ได้วางไว้ทั้งสิ้นทั้งจำนวน

ข้อ 17 ค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ตลอดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก"

ข้อ 18 กำหนดชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก

ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กให้แก่ผู้รับจ้างทั้งสิ้นเต็มจำนวนภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก"

ข้อ 19 การชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก

ในการชำระเงินค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระให้แก่ผู้รับจ้าง โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 20 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กของผู้รับจ้างอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อย่างไรก็ดี ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 21 ภาษีและอากร

(ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินค่าบริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) อากรแสตมป์

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์อันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเองทั้งสิ้น รวมถึงค่าปรับและ/หรือเงินเพิ่มใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องอากรแสตมป์ของผู้รับจ้างนี้ด้วย

ข้อ 22 การผิดนัดชำระเงิน

หนี้ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก หากผู้ว่าจ้างไม่ชำระภายในระยะเวลา หรือไม่ถูกต้องตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าปรับกรณีผิดนัดชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระราคาถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าปรับตามข้อสัญญานี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้รับจ้างที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ต่างหากอีกส่วนหนึ่ง (ถ้ามี)

ข้อ 23 คำรับรองของผู้รับจ้าง

ในการให้บริการดูแลเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงและให้คำรับรองแก่ผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างจะให้บริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่าที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

(ข) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จรรยาบรรณ และความชำนาญในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดี รวมถึง เป็นผู้มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยันอดทนและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตา ความอ่อนโยนที่จะเอื้ออำนวยต่อการทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม

(ค) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างตกลงจะใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน พิธีการ และ/หรือจารีตตามสมควรของผู้ให้บริการเลี้ยงดูเด็กและตามมาตรฐานของสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

(ง) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างตกลงจะให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเหมาะสม ความต้องการ และความจำเป็นของเด็ก ประโยชน์ที่จะได้รับในด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย การเจริญเติบโต การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันดูแลสวัสดิภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพอย่างเหมาะสม การพักผ่อนและนันทนาการ การพัฒนาทางสติปัญญา การพัฒนาทางจิตใจและอารมณ์ การได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ให้มีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อครอบครัว สังคม และการดำเนินชีวิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองอย่างถูกต้อง

(จ) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการใช้ความรุนแรง การถูกทำร้าย การล่วงเกินทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการถูกทอดทิ้ง และมาตรการคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองเด็กจากการโฆษณา เผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศ ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดของเด็ก

(ฉ) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างตกลงจะให้บริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพียงเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะมีเจตนาเลือกปฏิบัติ หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ การเลือกปฏิบัติโดยมีเหตุผลทางหลักวิชาการ วิทยาศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กหรือเหตุผลอันสมควร

(ช) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับเด็ก

(ซ) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

(ฌ) ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กทั้งสิ้น

(ญ) ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เงินทดแทน ประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ข้อ 24 5885222582282222858

58852225822822228588588522288 588522258228222285885885222882255228288258288585282 58852225822822228588588522288225522828825 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828 5885222582282222858858852228822 5885222582282222858 5885222 588522 588522258228222 5885222582282222858858852228822552282882582 588522 5 588522 588522258228222285885885222882255228288258288585 58852225822822228588588522288 5885222 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888 5885222 588522258228222285885885222882 58852225822

588 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888 5885
588 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888

ข้อ 25 58852225822822228588588

58852225822822228588588522288225522 58852 5885222 588522 588522258 58852225822822228 588522258228222285885885 5885 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888 5885222582282222858858852228822552282882582 5885222 5885222 588522258228222285885885222 588522258228222285885885222882

ข้อ 26 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้

(ข) ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ________ (________) วัน

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตาย ถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 27 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 28 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 29 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 30 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 31 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 32 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 33 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 34 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 35 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ว่าจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ผู้รับจ้าง
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาให้บริการรับเลี้ยงเด็ก

สัญญาให้บริการรับเลี้ยงเด็กฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างเพื่อให้บริการรับเลี้ยงเด็กแก่ตน
โดยที่ ผู้รับจ้างเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการรับเลี้ยงเด็กเป็นอย่างดี และ
โดยที่ ผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ว่าจ้าง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ลักษณะการให้บริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการรับเลี้ยงเด็ก ในลักษณะ การรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน ณ สถานที่ให้บริการ โดยมีขอบเขต รายละเอียด และเงื่อนไขการให้บริการอันจะกล่าวต่อไปในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2 เด็ก

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งอยู่ในความปกครองของผู้ว่าจ้างจำนวนทั้งสิ้น 1 (หนึ่ง) คน อันได้แก่ ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ เพศชาย เกิดเมื่อวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "เด็ก"

ข้อ 3 ขอบเขตการให้บริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการรับเลี้ยงเด็ก โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีบริการตามขอบเขตการให้บริการ ดังต่อไปนี้

(ก) การเลี้ยงดูเด็กทั่วไป
(ข) การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
(ค) อาหารและเครื่องดื่ม
(ง) บุคลากรผู้เลี้ยงดูเด็ก
(จ) อาคารสถานที่เลี้ยงดูเด็ก

ข้อ 4 ระยะเวลาการให้บริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะรับจ้างให้บริการรับเลี้ยงเด็กแก่ผู้ว่าจ้างเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ และสิ้นสุดในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการให้บริการ"

ข้อ 5 วันและเวลาให้บริการ

ตลอดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะให้บริการรับเลี้ยงเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ณ สถานที่ให้บริการ ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างอาจสามารถกระทำได้ ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 7 การเลี้ยงดูเด็กทั่วไป

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กทั่วไปตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีการดูแลและ/หรือเลี้ยงดูเด็กทั่วไประหว่างวัน ดังต่อไปนี้

(ก) การดูแล เลี้ยงดู และช่วยเหลือการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็ก เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม การขับถ่ายของเสีย การเดิน/เคลื่อนย้ายร่างกายของเด็กไปยังสถานที่ต่างๆ
(ข) การดูแลรักษาความสะอาดสุขอนามัยส่วนบุคคลของเด็ก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำความสะอาดร่างกาย ของเสียจากการขับถ่าย เสื้อผ้า และสิ่งสวมใส่
(ค) การติดตามดูแล เฝ้าสังเกต และจัดเก็บข้อมูลความเจริญเติบโต พฤติกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กอย่างใกล้ชิด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบันทึกทะเบียนประวัติและพฤติกรรม
(ง) การติดตามดูแล เฝ้าสังเกต และคัดกรองสุขภาพของเด็กในเบื้องต้น และช่วยเหลือเด็กในการติดต่อ ประสาน และ/หรือนำส่งไปยังสถานที่ต่างๆ (ถ้ามี) อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้ารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือการขอรับการช่วยเหลืออื่นอันเกี่ยวข้องกับเด็กจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 8 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมตามวัย ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา อารมณ์ พฤติพรรม สุขภาพ และจริยธรรมของเด็กไปพร้อมกัน ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 9 อาหารและเครื่องดื่ม

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ระหว่างวัน ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้สำหรับเด็ก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง ผู้รับจ้างตกลงและรับรองว่าจะผลิต ประกอบ ปรุงแต่ง และจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เท่านั้น

(ก) ถูกสุขลักษณะ
(ข) ประกอบด้วยสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมแก่การบริโภคของเด็ก ตามคำแนะนำของแพทย์
(ค) ปราศจากสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปน
(ง) ปลอดภัยในการบริโภค

ข้อ 10 บุคลากรผู้เลี้ยงดูเด็ก

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีบุคลากรผู้เลี้ยงดูเด็กซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จรรยาบรรณ และความชำนาญในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดีและเหมาะสมตามจำนวนของเด็กที่ผู้รับจ้างรับเลี้ยงดูทั้งหมด โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการว่าจ้างบุคลากรดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้น รวมถึง ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้บุคลากรดังกล่าวมีลักษณะ จำนวน และ/หรือคุณสมบัติไม่น้อยไปกว่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 11 สถานที่ให้บริการ

ในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะให้บริการเลี้ยงดูเด็ก และผู้ว่าจ้างตกลงจะนำส่งเด็กเพื่อเข้ารับการเลี้ยงดู ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

________ ตั้งอยู่ที่ ________ ตามปรากฏในใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สถานที่ให้บริการ"

ข้อ 12 อาคารและสถานที่

ภายในสถานที่ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมสำหรับเลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะ อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กทุกด้าน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ข) ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีหลุม บ่อน้ำ ต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมอันอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
(ค) ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่อยู่ใกล้ชิดบริเวณเก็บเชื้อเพลิง บริเวณขนถ่ายก๊าซ น้ำมัน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด สารเคมี เครื่องจักร หรือสารพิษอันอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก บริเวณที่มีมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
(ง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีทางเข้าและออกได้โดยสะดวกตามจำนวนและขนาดที่กำหนด สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากอาคารได้สะดวก
(จ) มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย รวมถึงต้องจัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
(ฉ) ได้รับอนุญาตการก่อสร้างและการใช้อาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(ช) มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุภายในอาคารตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
(ซ) มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยภายในอาคารสำหรับเด็ก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อุปกรณ์ระบบความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในอาคาร เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ กล้องวงจรปิด ตำแหน่ง/ลักษณะของปลั๊กไฟที่ปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มาตรการป้องกันยุงและแมลง
(ฌ) มีความเข้มของแสงสว่าง ระดับเสียงภายในอาคาร และมีระบบฟอกอากาศหรือระบายอากาศที่เหมาะสม
(ญ) มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการจัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามความเหมาะสม
(ฎ) มีการแบ่งเขตพื้นที่บริเวณ และสัดส่วนการให้บริการแต่ละส่วนแยกเฉพาะอย่างชัดเจนและเหมาะสม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม พื้นที่รับประทานอาหาร และห้องพักอาศัย พื้นที่ทำความสะอาดร่างกาย ห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม ที่พักเด็กป่วย
(ฏ) มีบริเวณที่พักสำหรับเด็กป่วยที่แยกเป็นสัดส่วน และจัดให้มียา อุปกรณ์ และเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาล
(ฐ) มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับเด็กเพื่อการประกอบกิจกรรมกลุ่มหรือสันทนาการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 13 การลงโทษเด็ก

ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างมีสิทธิลงโทษเด็กตามความเหมาะสมในกรณีที่ปรากฏว่าเด็กกระทำการฝ่าฝืนระเบียบ วินัย ข้อบังคับ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(ก) ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอน
(ข) ตัดรางวัลหรือถอนสิทธิบางอย่าง
(ค) จัดให้เด็กกระทำการใดๆ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

อนึ่ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับจ้างตกลงจะไม่ลงโทษเด็กด้วยการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้งเด็กหรือลงโทษเด็กโดยวิธีรุนแรง

ข้อ 14 การบันทึกรายงานประจำตัวเด็ก

ผู้รับจ้างตกลงจะติดตาม ดูแล เฝ้าสังเกต รวมถึงจัดทำบันทึกรายงานข้อมูลประจำตัวเด็ก และรายงานให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเด็กทราบถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเด็กในด้านๆ เป็นประจำทุกๆ วันอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย น้ำหนัก และส่วนสูงเด็ก พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญา พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติพรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ

ข้อ 15 การแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแก่เด็กไม่ว่าในกรณีใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เด็กเจ็บป่วยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กประสบอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการ โดยไม่ชักช้าได้นับแต่ทราบเหตุ ดังต่อไปนี้

(ก) แจ้งเหตุดังกล่าวให้บิดา มารดา และ/หรือผู้ปกครองของเด็กทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉินในทันที ดังต่อไปนี้

________

(ข) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็ก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฐมพยาบาล การนำเด็กออกจากความเสี่ยงภัยต่างๆ

(ค) ประสานงานเพื่อนำส่งเด็กไปยังสถานพยาบาลที่มีความสามารถในการรับดูแลรักษาเด็กอันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉินดังกล่าวได้

ข้อ 16 มัดจำ

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างได้วางเงินมัดจำไว้ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "มัดจำ"

โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเงินมัดจำในวรรคก่อนเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างริบเงินมัดจำที่ได้วางไว้ทั้งสิ้นทั้งจำนวน

ข้อ 17 ค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ตลอดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก"

ข้อ 18 กำหนดชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก

ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กให้แก่ผู้รับจ้างทั้งสิ้นเต็มจำนวนภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก"

ข้อ 19 การชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก

ในการชำระเงินค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระให้แก่ผู้รับจ้าง โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 20 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กของผู้รับจ้างอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อย่างไรก็ดี ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 21 ภาษีและอากร

(ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินค่าบริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้ เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) อากรแสตมป์

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์อันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเองทั้งสิ้น รวมถึงค่าปรับและ/หรือเงินเพิ่มใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องอากรแสตมป์ของผู้รับจ้างนี้ด้วย

ข้อ 22 การผิดนัดชำระเงิน

หนี้ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าบริการเลี้ยงดูเด็ก หากผู้ว่าจ้างไม่ชำระภายในระยะเวลา หรือไม่ถูกต้องตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าปรับกรณีผิดนัดชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระราคาถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าปรับตามข้อสัญญานี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้รับจ้างที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ต่างหากอีกส่วนหนึ่ง (ถ้ามี)

ข้อ 23 คำรับรองของผู้รับจ้าง

ในการให้บริการดูแลเด็กตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงและให้คำรับรองแก่ผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างจะให้บริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่าที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

(ข) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จรรยาบรรณ และความชำนาญในการให้บริการเลี้ยงดูเด็กตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดี รวมถึง เป็นผู้มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยันอดทนและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตา ความอ่อนโยนที่จะเอื้ออำนวยต่อการทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม

(ค) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างตกลงจะใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน พิธีการ และ/หรือจารีตตามสมควรของผู้ให้บริการเลี้ยงดูเด็กและตามมาตรฐานของสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

(ง) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างตกลงจะให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเหมาะสม ความต้องการ และความจำเป็นของเด็ก ประโยชน์ที่จะได้รับในด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย การเจริญเติบโต การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันดูแลสวัสดิภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพอย่างเหมาะสม การพักผ่อนและนันทนาการ การพัฒนาทางสติปัญญา การพัฒนาทางจิตใจและอารมณ์ การได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ให้มีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อครอบครัว สังคม และการดำเนินชีวิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองอย่างถูกต้อง

(จ) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการใช้ความรุนแรง การถูกทำร้าย การล่วงเกินทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการถูกทอดทิ้ง และมาตรการคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองเด็กจากการโฆษณา เผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศ ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดของเด็ก

(ฉ) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างตกลงจะให้บริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพียงเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะมีเจตนาเลือกปฏิบัติ หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ การเลือกปฏิบัติโดยมีเหตุผลทางหลักวิชาการ วิทยาศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กหรือเหตุผลอันสมควร

(ช) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับเด็ก

(ซ) ผู้รับจ้างและ/หรือบุคลากรของผู้รับจ้างเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

(ฌ) ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กทั้งสิ้น

(ญ) ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เงินทดแทน ประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ข้อ 24 5885222582282222858

58852225822822228588588522288 588522258228222285885885222882255228288258288585282 58852225822822228588588522288225522828825 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828 5885222582282222858858852228822 5885222582282222858 5885222 588522 588522258228222 5885222582282222858858852228822552282882582 588522 5 588522 588522258228222285885885222882255228288258288585 58852225822822228588588522288 5885222 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888 5885222 588522258228222285885885222882 58852225822

588 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888 5885
588 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888

ข้อ 25 58852225822822228588588

58852225822822228588588522288225522 58852 5885222 588522 588522258 58852225822822228 588522258228222285885885 5885 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888 5885222582282222858858852228822552282882582 5885222 5885222 588522258228222285885885222 588522258228222285885885222882

ข้อ 26 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้

(ข) ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ________ (________) วัน

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตาย ถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 27 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 28 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 29 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 30 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 31 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 32 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 33 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 34 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 35 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ว่าจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ผู้รับจ้าง
________