กลับไปด้านบน

หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก ประเภทบุคคลของผู้ที่ถูกเรียกให้ชำระค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม


________
________

วันที่ ________

เรื่อง ขอยกเว้นค่าปรับ
เรียน ________

ตามที่ท่าน ________ ได้เรียกเก็บค่าปรับ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) อันเนื่องมากจาก ________ อันมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ดังต่อไปนี้ นั้น

________

ข้าพเจ้า ________ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอยกเว้นค่าปรับดังกล่าว ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

________

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านยกเว้นค่าปรับที่ท่านเรียกเก็บทั้งสิ้น

58852225822822228588588522

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้ขอ
________

ติดต่อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง


________
________

วันที่ ________

เรื่อง ขอยกเว้นค่าปรับ
เรียน ________

ตามที่ท่าน ________ ได้เรียกเก็บค่าปรับ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) อันเนื่องมากจาก ________ อันมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ดังต่อไปนี้ นั้น

________

ข้าพเจ้า ________ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอยกเว้นค่าปรับดังกล่าว ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

________

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านยกเว้นค่าปรับที่ท่านเรียกเก็บทั้งสิ้น

58852225822822228588588522

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้ขอ
________

ติดต่อ
________