กลับไปด้านบน

หนังสือขอรับชำระเงิน

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า เงินที่ขอรับชำระตามหนังสือฉบับนี้เป็นเงินค่าอะไร หากไม่มีประเภทเงินที่ขอรับชำระตามหนังสือฉบับนี้ในตัวเลือก ให้เลือก "อื่นๆ (ระบุ)"

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอรับชำระเงินค่าสินค้า
เรียน ________
อ้างถึง
________

ตามที่ท่าน ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ได้ซื้อสินค้า กับ ________ อันมีรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าดังต่อไปนี้

________
จำนวน ________ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) จำนวน ________ บาท

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งเงินค่าสินค้าดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระภายในวันที่ ________ จึงขอให้ท่านชำระ โดย นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมีรายละเอียดวิธีการชำระเงิน ดังต่อไปนี้

________

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการลงชื่อ_______________________ผู้ขาย
________

ติดต่อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอรับชำระเงินค่าสินค้า
เรียน ________
อ้างถึง
________

ตามที่ท่าน ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ได้ซื้อสินค้า กับ ________ อันมีรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าดังต่อไปนี้

________
จำนวน ________ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (เจ็ด) จำนวน ________ บาท

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งเงินค่าสินค้าดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระภายในวันที่ ________ จึงขอให้ท่านชำระ โดย นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมีรายละเอียดวิธีการชำระเงิน ดังต่อไปนี้

________

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการลงชื่อ_______________________ผู้ขาย
________

ติดต่อ
________