กลับไปด้านบน

หนังสือขอราคา

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ ประเภทบุคคลของผู้ออกหนังสือขอราคาฉบับนี้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม


________
________


หนังสือขอราคาวันที่ ________เรื่อง
ขอราคาสินค้า
เรียน บริษัท ห้าง ร้าน และผู้สนใจ


ตามที่ ________ มีความประสงค์จะจัดซื้อสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ________ รวมทั้งสิ้น 1 รายการโดยมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้


(ก)
สินค้า

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย


(ข) การเสนอราคา

หากบริษัท ห้าง ร้าน และผู้สนใจ มีความประสงค์จะเสนอราคา สามารถส่งใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 58852225822822228588588522288225522 5885222582282222858858852 588522258228 58852225 5885222582282 5885222 โดย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ ________

ลงชื่อ_______________________ผู้ขอราคา
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง


________
________


หนังสือขอราคาวันที่ ________เรื่อง
ขอราคาสินค้า
เรียน บริษัท ห้าง ร้าน และผู้สนใจ


ตามที่ ________ มีความประสงค์จะจัดซื้อสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ________ รวมทั้งสิ้น 1 รายการโดยมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้


(ก)
สินค้า

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย


(ข) การเสนอราคา

หากบริษัท ห้าง ร้าน และผู้สนใจ มีความประสงค์จะเสนอราคา สามารถส่งใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 58852225822822228588588522288225522 5885222582282222858858852 588522258228 58852225 5885222582282 5885222 โดย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ ________

ลงชื่อ_______________________ผู้ขอราคา
________