กลับไปด้านบน

หนังสือจองซื้อหุ้นบริษัท

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการระดมเงินลงทุนจากการขายหุ้นในครั้งนี้ (เช่น บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปใช้อย่างไร) โดย วัตถุประสงค์ในการระดมเงินลงทุนจากการขายหุ้น เช่น ✔ การนำเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อตั้งต้นในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจของกิจการ ✔ การนำเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของกิจการ ✔ การนำเงินไปใช้ในการชำระหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดชำระ ✔ การนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ✔ การเพิ่มและ/หรือเปลี่ยนผู้ลงทุนใหม่ในบริษัท

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรก
ของ
________

หนังสือจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรกฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "หนังสือ" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น"

ขอทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้าชื่อจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรก ของ ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัท

ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะซื้อหุ้นของ ________ ซึ่งจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท"

(ข) วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นของบริษัท

โดยบริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นของบริษัทเพื่อระดมเงินลงทุนสำหรับวัตถุประสงค์และ/หรือการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

________

(ค) หุ้นของบริษัท

ตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะมีหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จำนวน ________ (________) หุ้น

(ง) หุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทได้เสนอขายในครั้งแรก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ประเภท หุ้นสามัญ
(2) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ________ บาท (________)
(3) มูลค่าเสนอขายต่อหุ้น ________ บาท (________)
(4) จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดในการเสนอขายครั้งนี้ ________ (________) หุ้น

(จ) หุ้นที่จองซื้อ

ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น ________ (________) หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ________ (________) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________)

(ฉ) กำหนดชำระเงินค่าหุ้น

ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะชำระเงินค่าหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าหุ้น และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะต้องชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(ช) ระยะปลอดพันธะ

ภายในระยะเวลา ________ (________) วันนับแต่วันที่ทำหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นมีสิทธิในการพิจารณา ทบทวน และไตร่ตรองการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง โดยที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นอาจบอกเลิกการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาต่อบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นแต่อย่างใด

อนึ่ง เงินใดๆ ที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ชำระไว้ให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไว้แล้วก่อนหน้า บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะคืนให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นทั้งสิ้น

(ซ) ผลการจัดสรรหุ้นที่จองหุ้น

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นสามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้ บริษัทตกลงจะดำเนินการจดทะเบียนผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ออกใบหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อตามจำนวน ประเภท และชนิดของหุ้นตามที่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้โดยมิชักช้านับตั้งแต่วันที่การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสำเร็จลุล่วง

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไม่สามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขาย บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งได้ตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

________

(ฌ) คำรับรองของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

ในการเข้าชื่อจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ให้คำรับรองแก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น ดังต่อไปนี้

(1) ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและสมบูรณ์ในการเข้าทำนิติกรรมการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้โดยสิ้นเชิง
(2) ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเข้าทำนิติกรรมการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้โดยปราศจากข้อจำกัด หน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาใดๆ ในการห้ามซื้อหุ้นและ/หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้
(3) ในกรณีที่มีข้อจำกัดและ/หรือหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาในการเข้าทำนิติกรรมการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งข้อยกเว้นในข้อห้ามหรือข้อจำกัดนั้นทุกประการแล้ว (ถ้ามี)
(4) ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ศึกษาพิจารณาถึงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข ความเสี่ยง ข้อจำกัดสิทธิของหุ้นที่จองซื้อตามหนังสือฉบับนี้ตามเอกสารที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้เผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตลอดดีแล้ว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท

(ญ) การเก็บรักษาความลับ

ในการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นต่างอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นต่างตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทและการจองซื้อหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ รับรองการมีอยู่ หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่า ณ เวลาใด และไม่ว่าการเสนอขายหุ้นของบริษัทและการจองซื้อหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม ตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงของตนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับนี้ด้วย เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
(ข) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากคู่สัญญาฝ่ายเจ้าของข้อมูลนั้น

(ฎ) การบอกกล่าว

ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นต่างตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้หนังสือฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในหนังสือฉบับนี้เป็นสำคัญ

(ฏ) 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585282

(ฐ) 5885222582282222

58852225822 5885222582282 588522258228222285885885222882255228 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งหนังสือฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรก
ของ
________

หนังสือจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรกฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "หนังสือ" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น"

ขอทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้าชื่อจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรก ของ ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัท

ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะซื้อหุ้นของ ________ ซึ่งจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท"

(ข) วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นของบริษัท

โดยบริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นของบริษัทเพื่อระดมเงินลงทุนสำหรับวัตถุประสงค์และ/หรือการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

________

(ค) หุ้นของบริษัท

ตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะมีหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จำนวน ________ (________) หุ้น

(ง) หุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทได้เสนอขายในครั้งแรก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ประเภท หุ้นสามัญ
(2) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ________ บาท (________)
(3) มูลค่าเสนอขายต่อหุ้น ________ บาท (________)
(4) จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดในการเสนอขายครั้งนี้ ________ (________) หุ้น

(จ) หุ้นที่จองซื้อ

ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น ________ (________) หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ________ (________) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________)

(ฉ) กำหนดชำระเงินค่าหุ้น

ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะชำระเงินค่าหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าหุ้น และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะต้องชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(ช) ระยะปลอดพันธะ

ภายในระยะเวลา ________ (________) วันนับแต่วันที่ทำหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นมีสิทธิในการพิจารณา ทบทวน และไตร่ตรองการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง โดยที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นอาจบอกเลิกการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาต่อบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นแต่อย่างใด

อนึ่ง เงินใดๆ ที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ชำระไว้ให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไว้แล้วก่อนหน้า บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะคืนให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นทั้งสิ้น

(ซ) ผลการจัดสรรหุ้นที่จองหุ้น

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นสามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้ บริษัทตกลงจะดำเนินการจดทะเบียนผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ออกใบหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อตามจำนวน ประเภท และชนิดของหุ้นตามที่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้โดยมิชักช้านับตั้งแต่วันที่การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสำเร็จลุล่วง

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไม่สามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขาย บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งได้ตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

________

(ฌ) คำรับรองของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

ในการเข้าชื่อจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ให้คำรับรองแก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น ดังต่อไปนี้

(1) ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและสมบูรณ์ในการเข้าทำนิติกรรมการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้โดยสิ้นเชิง
(2) ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเข้าทำนิติกรรมการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้โดยปราศจากข้อจำกัด หน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาใดๆ ในการห้ามซื้อหุ้นและ/หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้
(3) ในกรณีที่มีข้อจำกัดและ/หรือหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาในการเข้าทำนิติกรรมการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งข้อยกเว้นในข้อห้ามหรือข้อจำกัดนั้นทุกประการแล้ว (ถ้ามี)
(4) ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ศึกษาพิจารณาถึงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข ความเสี่ยง ข้อจำกัดสิทธิของหุ้นที่จองซื้อตามหนังสือฉบับนี้ตามเอกสารที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้เผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตลอดดีแล้ว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท

(ญ) การเก็บรักษาความลับ

ในการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นต่างอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นต่างตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทและการจองซื้อหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ รับรองการมีอยู่ หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่า ณ เวลาใด และไม่ว่าการเสนอขายหุ้นของบริษัทและการจองซื้อหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม ตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงของตนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับนี้ด้วย เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
(ข) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากคู่สัญญาฝ่ายเจ้าของข้อมูลนั้น

(ฎ) การบอกกล่าว

ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นต่างตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้หนังสือฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในหนังสือฉบับนี้เป็นสำคัญ

(ฏ) 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585282

(ฐ) 5885222582282222

58852225822 5885222582282 588522258228222285885885222882255228 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งหนังสือฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
________