กลับไปด้านบน

หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้น

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการระดมเงินลงทุนจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (เช่น บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปใช้อย่างไร) โดย วัตถุประสงค์ในการระดมเงินลงทุนจากการเสนอขายหุ้น เช่น ✔ การนำเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อตั้งต้นในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจของกิจการ ✔ การนำเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของกิจการ ✔ การนำเงินไปใช้ในการชำระหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดชำระ ✔ การนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ✔ การเพิ่มและ/หรือเปลี่ยนผู้ลงทุนใหม่ในบริษัท

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรก
ของ
________

หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรกฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "หนังสือ" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ โดย ผู้เริ่มก่อการทั้งสิ้น 3 (สาม) คน ดังต่อไปนี้

(1) ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________
(2) ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________
(3) ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________

ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เสนอขายหุ้น" หรือ "บริษัท"

ขอทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นของ ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นของบริษัท

โดยบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นของบริษัทเพื่อระดมเงินลงทุนสำหรับวัตถุประสงค์และ/หรือการดำเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

________

(ข) บริษัทผู้ออกหุ้น

________ ซึ่งจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัทฉบับนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ________ โดยเมื่อบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้สำเร็จ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ________ บาท (________) โดยจะมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ ________ ตามปรากฏในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เลขที่ ________ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท"

(ค) ข้อมูลภูมิหลังสำคัญของบริษัท

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้จัดให้มีข้อมูลภูมิหลังสำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) โครงสร้างและรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัท

________

(2) ประมาณการทางการเงินของบริษัท

________

(3) คณะผู้บริหารและ/หรือบุคลากรสำคัญที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท

________

(ง) หุ้นของบริษัท

เมื่อบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้สำเร็จตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัทฉบับนี้และตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท บริษัทจะมีหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จำนวน ________ (________) หุ้น

(จ) หุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทได้เสนอขายในครั้งแรกมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ประเภท หุ้นสามัญ
(2) จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดในการเสนอขายครั้งนี้ ________ (________) หุ้น
(3) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หุ้นละ ________ บาท (________)
(4) มูลค่าเสนอขายต่อหุ้น หุ้นละ ________ บาท (________)

(ฉ) กำหนดชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นจะเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้จากผู้จองซื้อหุ้นทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้จองซื้อหุ้นตกลงจะชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(ช) ระยะปลอดพันธะ

ภายในระยะเวลา ________ (________) วันนับแต่วันที่จองซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงให้ผู้จองซื้อหุ้นมีสิทธิในการพิจารณา ทบทวน และไตร่ตรองการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง โดยที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงให้ผู้จองซื้อหุ้นมีสิทธิบอกเลิกการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาต่อบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นแต่อย่างใด และไม่ว่าผู้จองซื้อหุ้นจะจัดทำและนำส่งหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นแล้วหรือไม่ ก็ตาม

อนึ่ง เงินใดๆ ที่ผู้จองซื้อหุ้นได้ชำระไว้ให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไว้แล้วก่อนหน้า บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นนั้นทั้งสิ้น

(ซ) วิธีการจองซื้อหุ้น

บุคคลผู้ที่มีความประสงค์จะแสดงเจตนาเพื่อเข้าชื่อจองซื้อหุ้นซึ่งเสนอขายตามหนังสือฉบับนี้ตกลงจะจัดทำหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อผู้จองซื้อหุ้น จำนวน ประเภท และชนิดของหุ้นที่มีความประสงค์จะจองซื้อ และนำส่งให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

(ฌ) ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้แก่ผู้ที่สนใจเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ และสิ้นสุดในวันที่ ________

(ญ) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเสนอขายหุ้น

บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีการขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้น

________

(2) กรณีการลดระยะเวลาเสนอขายหุ้น

________

(ฎ) การยกเลิกการเสนอขายหุ้น

บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นอาจยกเลิกการเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ในกรณีดังต่อไปนี้

________

(ฏ) นโยบายการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ

ในกรณีที่ปรากฏผู้จองซื้อหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะจัดสรรหุ้นที่เสนอขายตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

________

(ฐ) ผลการจัดสรรหุ้นที่จองหุ้น

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นสามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่บุคคลนั้นได้แสดงเจตนาจะจองซื้อไว้ในหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัท และบริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทตกลงจะดำเนินการจดทะเบียนผู้จองซื้อหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามจำนวน ประเภท และชนิดของหุ้นตามที่ปรากฏในหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทของผู้จองซื้อหุ้นคนนั้นๆ ที่ได้รับการจัดสรร โดยมิชักช้านับแต่วันที่การจัดสรรหุ้นสำเร็จลุล่วง

ภายใต้นโยบายการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไม่สามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัท ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มีผู้จองซื้อหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขาย บริษัทยกเลิกการเสนอขายหุ้น บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งได้ตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

________

(ฑ) คำรับรองของบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น

ในการชี้ชวนและเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้ให้คำรับรองแก่ผู้จองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและโดยสมบูรณ์ในการชี้ชวนและเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้โดยสิ้นเชิง
(2) บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้เสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้โดยปราศจากข้อจำกัด หน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาใดๆ ในการห้ามชี้ชวนให้ซื้อหุ้นและ/หรือในการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้
(3) ในกรณีที่มีข้อจำกัดและ/หรือหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาในการชี้ชวนให้ซื้อหุ้นและ/หรือในการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงและรับรองว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งข้อยกเว้นในข้อห้ามหรือข้อจำกัดนั้นทุกประการแล้ว (ถ้ามี)
(4) บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของหุ้นที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความเป็นจริงทุกประการ เพื่อให้ผู้จองซื้อหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข ความเสี่ยง และข้อจำกัดสิทธิของหุ้นที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้โดยถี่ถ้วน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัทฉบับนี้ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

(ฒ) การเก็บรักษาความลับ

ในการเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้จองซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น ต่างอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ ผู้จองซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นต่างตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ รับรองการมีอยู่ หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่า ณ เวลาใด และไม่ว่าการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม ตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงของตนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับนี้ด้วย เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
(ข) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากคู่สัญญาฝ่ายเจ้าของข้อมูลนั้น

(ณ) 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585282

(ด) 5885222582282222

58852225822 5885222582282 588522258228222285885885222882255228 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525

(ต) ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้ได้ ดังต่อไปนี้

________ลงชื่อ_______________________ผู้เริ่มก่อการ คนที่ 1
________ลงชื่อ_______________________ผู้เริ่มก่อการ คนที่ 2
________ลงชื่อ_______________________ผู้เริ่มก่อการ คนที่ 3
________

เพื่อและในนาม ________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรก
ของ
________

หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรกฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "หนังสือ" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ โดย ผู้เริ่มก่อการทั้งสิ้น 3 (สาม) คน ดังต่อไปนี้

(1) ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________
(2) ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________
(3) ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________

ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เสนอขายหุ้น" หรือ "บริษัท"

ขอทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นของ ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นของบริษัท

โดยบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นของบริษัทเพื่อระดมเงินลงทุนสำหรับวัตถุประสงค์และ/หรือการดำเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

________

(ข) บริษัทผู้ออกหุ้น

________ ซึ่งจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัทฉบับนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ________ โดยเมื่อบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้สำเร็จ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ________ บาท (________) โดยจะมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ ________ ตามปรากฏในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เลขที่ ________ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท"

(ค) ข้อมูลภูมิหลังสำคัญของบริษัท

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้จัดให้มีข้อมูลภูมิหลังสำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) โครงสร้างและรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัท

________

(2) ประมาณการทางการเงินของบริษัท

________

(3) คณะผู้บริหารและ/หรือบุคลากรสำคัญที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท

________

(ง) หุ้นของบริษัท

เมื่อบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้สำเร็จตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัทฉบับนี้และตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท บริษัทจะมีหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จำนวน ________ (________) หุ้น

(จ) หุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทได้เสนอขายในครั้งแรกมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ประเภท หุ้นสามัญ
(2) จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดในการเสนอขายครั้งนี้ ________ (________) หุ้น
(3) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หุ้นละ ________ บาท (________)
(4) มูลค่าเสนอขายต่อหุ้น หุ้นละ ________ บาท (________)

(ฉ) กำหนดชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นจะเรียกชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้จากผู้จองซื้อหุ้นทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้จองซื้อหุ้นตกลงจะชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(ช) ระยะปลอดพันธะ

ภายในระยะเวลา ________ (________) วันนับแต่วันที่จองซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงให้ผู้จองซื้อหุ้นมีสิทธิในการพิจารณา ทบทวน และไตร่ตรองการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง โดยที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงให้ผู้จองซื้อหุ้นมีสิทธิบอกเลิกการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาต่อบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นแต่อย่างใด และไม่ว่าผู้จองซื้อหุ้นจะจัดทำและนำส่งหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นแล้วหรือไม่ ก็ตาม

อนึ่ง เงินใดๆ ที่ผู้จองซื้อหุ้นได้ชำระไว้ให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไว้แล้วก่อนหน้า บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นนั้นทั้งสิ้น

(ซ) วิธีการจองซื้อหุ้น

บุคคลผู้ที่มีความประสงค์จะแสดงเจตนาเพื่อเข้าชื่อจองซื้อหุ้นซึ่งเสนอขายตามหนังสือฉบับนี้ตกลงจะจัดทำหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อผู้จองซื้อหุ้น จำนวน ประเภท และชนิดของหุ้นที่มีความประสงค์จะจองซื้อ และนำส่งให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

(ฌ) ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้แก่ผู้ที่สนใจเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ และสิ้นสุดในวันที่ ________

(ญ) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเสนอขายหุ้น

บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีการขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้น

________

(2) กรณีการลดระยะเวลาเสนอขายหุ้น

________

(ฎ) การยกเลิกการเสนอขายหุ้น

บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นอาจยกเลิกการเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ในกรณีดังต่อไปนี้

________

(ฏ) นโยบายการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ

ในกรณีที่ปรากฏผู้จองซื้อหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะจัดสรรหุ้นที่เสนอขายตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

________

(ฐ) ผลการจัดสรรหุ้นที่จองหุ้น

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นสามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่บุคคลนั้นได้แสดงเจตนาจะจองซื้อไว้ในหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัท และบริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทตกลงจะดำเนินการจดทะเบียนผู้จองซื้อหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามจำนวน ประเภท และชนิดของหุ้นตามที่ปรากฏในหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทของผู้จองซื้อหุ้นคนนั้นๆ ที่ได้รับการจัดสรร โดยมิชักช้านับแต่วันที่การจัดสรรหุ้นสำเร็จลุล่วง

ภายใต้นโยบายการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไม่สามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัท ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มีผู้จองซื้อหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขาย บริษัทยกเลิกการเสนอขายหุ้น บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งได้ตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

________

(ฑ) คำรับรองของบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น

ในการชี้ชวนและเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้ให้คำรับรองแก่ผู้จองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและโดยสมบูรณ์ในการชี้ชวนและเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้โดยสิ้นเชิง
(2) บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้เสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้โดยปราศจากข้อจำกัด หน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาใดๆ ในการห้ามชี้ชวนให้ซื้อหุ้นและ/หรือในการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้
(3) ในกรณีที่มีข้อจำกัดและ/หรือหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาในการชี้ชวนให้ซื้อหุ้นและ/หรือในการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงและรับรองว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งข้อยกเว้นในข้อห้ามหรือข้อจำกัดนั้นทุกประการแล้ว (ถ้ามี)
(4) บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของหุ้นที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความเป็นจริงทุกประการ เพื่อให้ผู้จองซื้อหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข ความเสี่ยง และข้อจำกัดสิทธิของหุ้นที่เสนอขายตามหนังสือฉบับนี้โดยถี่ถ้วน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัทฉบับนี้ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

(ฒ) การเก็บรักษาความลับ

ในการเสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้จองซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น ต่างอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ ผู้จองซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นต่างตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ รับรองการมีอยู่ หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่า ณ เวลาใด และไม่ว่าการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม ตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงของตนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับนี้ด้วย เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
(ข) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากคู่สัญญาฝ่ายเจ้าของข้อมูลนั้น

(ณ) 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585282

(ด) 5885222582282222

58852225822 5885222582282 588522258228222285885885222882255228 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525

(ต) ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามหนังสือฉบับนี้ได้ ดังต่อไปนี้

________ลงชื่อ_______________________ผู้เริ่มก่อการ คนที่ 1
________ลงชื่อ_______________________ผู้เริ่มก่อการ คนที่ 2
________ลงชื่อ_______________________ผู้เริ่มก่อการ คนที่ 3
________

เพื่อและในนาม ________