หนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุว่า ผู้ถูกกล่าวหา ถูกกล่าวหาในเรื่อง/ความผิด/ข้อกล่าวหาใด (เช่น ฐานความผิดที่ถูกกล่าวหา)คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เรียน ________ ________

ตามที่ท่าน ________ ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อข้าพเจ้า ตามหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา เลขที่ ________ ฉบับลงวันที่ ________ ในข้อหาและ/หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ________ นั้น

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ("ผู้ถูกกล่าวหา") ขอชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งสิ้น ด้วยความสัตย์จริง โดยมีรายละเอียดคำโต้แย้งและ/หรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง เพื่อประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของข้าพเจ้าตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้มีเอกสารและ/หรือพยานหลักฐานที่ข้องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

________

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาซึ่งข้าพเจ้ามิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหานั้นทั้งสิ้น และด้วยเหตุเดียวกันนี้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านโปรดพิจารณามีคำวินิจฉัยให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นตกไปทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าจัดทำหนังสือฉบับนี้ด้วยเจตนาที่แท้จริงของข้าพเจ้าเองซึ่งปราศจากการถูกบังคับข่มขู่ หลอกลวง การ58852225 588522258228222285885885222882255228 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้ถูกกล่าวหา
________

ติดต่อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เรียน ________ ________

ตามที่ท่าน ________ ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อข้าพเจ้า ตามหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา เลขที่ ________ ฉบับลงวันที่ ________ ในข้อหาและ/หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ________ นั้น

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ("ผู้ถูกกล่าวหา") ขอชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งสิ้น ด้วยความสัตย์จริง โดยมีรายละเอียดคำโต้แย้งและ/หรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง เพื่อประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของข้าพเจ้าตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้มีเอกสารและ/หรือพยานหลักฐานที่ข้องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

________

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาซึ่งข้าพเจ้ามิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหานั้นทั้งสิ้น และด้วยเหตุเดียวกันนี้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านโปรดพิจารณามีคำวินิจฉัยให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นตกไปทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าจัดทำหนังสือฉบับนี้ด้วยเจตนาที่แท้จริงของข้าพเจ้าเองซึ่งปราศจากการถูกบังคับข่มขู่ หลอกลวง การ58852225 588522258228222285885885222882255228 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้ถูกกล่าวหา
________

ติดต่อ
________