กลับไปด้านบน

หนังสือปลดหนี้

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ สถานที่ทำหนังสือฉบับนี้

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือปลดหนี้

ทำที่ ________

วันที่ ________

โดยหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้าพเจ้า" หรือ "เจ้าหนี้"

ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้ให้แก่

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ลูกหนี้"

เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะระงับหนี้และ/หรือข้อพิพาทที่ท่านมีต่อข้าพเจ้า โดยการปลดหนี้ให้แก่ท่าน อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) มูลหนี้และ/หรือเหตุแห่งข้อพิพาท

ตามที่ท่านได้กู้ยืมเงินจากข้าพเจ้า อันมีรายละเอียดการกู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้

________

โดย ข้าพเจ้าได้ฟ้องเป็นคดีความแพ่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คดีหมายเลขดำที่ ________
ข้อหาหรือฐานความผิดที่ฟ้อง ________
ฟ้องเมื่อวันที่ ________ และ
________ ได้รับคำฟ้องเมื่อวันที่ ________

(ข) หนี้

ตามมูลหนี้และ/หรือเหตุแห่งข้อพิพาทดังกล่าวข้างต้นนั้น ท่านมีหนี้อันติดค้างแก่ข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

หนี้เงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) เพื่อเป็นเงินสำหรับการ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "หนี้"

(ค) การปลดหนี้

เนื่องจาก ข้าพเจ้าได้รับการชำระหนี้และ/หรือการชดเชยจากท่านจนเป็นที่พึงพอใจแก่ความเสียหายทั้งสิ้นแล้ว ดังต่อไปนี้

________

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจึงขอปลดหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ให้แก่ท่านทั้งสิ้นทั้งจำนวน

โดย ให้หนังสือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ________ เป็นต้นไป โดยที่

(1) ข้าพเจ้าไม่ติดใจจะเรียกร้องหนี้ดังกล่าวจากท่านอีก และ
(2) ข้าพเจ้าไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีความแพ่งเรียกร้องหนี้ดังกล่าวจากท่านอีกต่อไป588522258228222285885885222882255228288258288585282 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258 5885222582282222858858852228822552 58852225822822228588 5885222 เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________เจ้าหนี้
________ลงชื่อ_______________________ลูกหนี้
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือปลดหนี้

ทำที่ ________

วันที่ ________

โดยหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้าพเจ้า" หรือ "เจ้าหนี้"

ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้ให้แก่

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ลูกหนี้"

เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะระงับหนี้และ/หรือข้อพิพาทที่ท่านมีต่อข้าพเจ้า โดยการปลดหนี้ให้แก่ท่าน อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) มูลหนี้และ/หรือเหตุแห่งข้อพิพาท

ตามที่ท่านได้กู้ยืมเงินจากข้าพเจ้า อันมีรายละเอียดการกู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้

________

โดย ข้าพเจ้าได้ฟ้องเป็นคดีความแพ่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คดีหมายเลขดำที่ ________
ข้อหาหรือฐานความผิดที่ฟ้อง ________
ฟ้องเมื่อวันที่ ________ และ
________ ได้รับคำฟ้องเมื่อวันที่ ________

(ข) หนี้

ตามมูลหนี้และ/หรือเหตุแห่งข้อพิพาทดังกล่าวข้างต้นนั้น ท่านมีหนี้อันติดค้างแก่ข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

หนี้เงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) เพื่อเป็นเงินสำหรับการ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "หนี้"

(ค) การปลดหนี้

เนื่องจาก ข้าพเจ้าได้รับการชำระหนี้และ/หรือการชดเชยจากท่านจนเป็นที่พึงพอใจแก่ความเสียหายทั้งสิ้นแล้ว ดังต่อไปนี้

________

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจึงขอปลดหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ให้แก่ท่านทั้งสิ้นทั้งจำนวน

โดย ให้หนังสือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ________ เป็นต้นไป โดยที่

(1) ข้าพเจ้าไม่ติดใจจะเรียกร้องหนี้ดังกล่าวจากท่านอีก และ
(2) ข้าพเจ้าไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีความแพ่งเรียกร้องหนี้ดังกล่าวจากท่านอีกต่อไป588522258228222285885885222882255228288258288585282 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258 5885222582282222858858852228822552 58852225822822228588 5885222 เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________เจ้าหนี้
________ลงชื่อ_______________________ลูกหนี้
________