กลับไปด้านบน

หนังสือมอบอำนาจ

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกกิจกรรมที่ต้องการจะมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ ________

วันที่ ________

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่เลขที่ ________ ("ผู้มอบอำนาจ")

ขอมอบอำนาจให้

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่เลขที่ ________ ("ผู้รับมอบอำนาจ")

เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการดังต่อไปนี้

ดำเนินการทั่วไปเกี่ยวกับ ________

ตลอดจนให้มีอำนาจลงนามเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการดำเนินการ ลงนามรับรองเอกสาร แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ให้ถ้อยคำต่างๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และ/หรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนี้ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ทั้งนี้ ให้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ไปจนกว่า วันที่ ________

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882 588522258228222285885885222882255228288 58852225822 588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222 58852225822822228588588ลงชื่อ__________________________ผู้มอบอำนาจ
________ลงชื่อ____________________________ผู้รับมอบอำนาจ
________ลงชื่อ_____________________________พยาน
________ลงชื่อ______________________________พยาน
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ ________

วันที่ ________

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่เลขที่ ________ ("ผู้มอบอำนาจ")

ขอมอบอำนาจให้

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่เลขที่ ________ ("ผู้รับมอบอำนาจ")

เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการดังต่อไปนี้

ดำเนินการทั่วไปเกี่ยวกับ ________

ตลอดจนให้มีอำนาจลงนามเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการดำเนินการ ลงนามรับรองเอกสาร แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ให้ถ้อยคำต่างๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และ/หรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนี้ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ทั้งนี้ ให้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ไปจนกว่า วันที่ ________

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882 588522258228222285885885222882255228288 58852225822 588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222 58852225822822228588588ลงชื่อ__________________________ผู้มอบอำนาจ
________ลงชื่อ____________________________ผู้รับมอบอำนาจ
________ลงชื่อ_____________________________พยาน
________ลงชื่อ______________________________พยาน
________