กลับไปด้านบน

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า การเดินทางของผู้เยาว์เป็นการเดินทางลักษณะใด

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ผู้เป็นบิดา ________ ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ ________ และข้าพเจ้า ผู้เป็นมารดา ________ ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ ________

ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองรับทราบและยินยอมให้ผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้าเดินทางไปต่างประเทศตามรายละเอียดที่จะปรากฏดังต่อไปในหนังสือฉบับนี้

(ก) ผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้า เดินทางจำนวนทั้งสิ้น 1 (หนึ่ง) คน อันได้แก่ ________ ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ________ เพศชาย เกิดเมื่อวันที่ ________

(ข) รายละเอียดและลักษณะการเดินทางของผู้เยาว์

ผู้เยาว์จะเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้

________

ทั้งนี้ เพื่อท่องเที่ยว โดยจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ ________ และสิ้นสุดการเดินทางในวันที่ ________

(ค) ข้อมูลการติดต่อ

ในกรณีฉุกเฉินหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือยินยอมฉบับนี้ 5885222582282222858858 ข้าพเจ้า หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ ________ หรือ ________

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในหนังสือฉบับนี้เป็นความจริงทั้งสิ้นทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________บิดา
________ลงชื่อ_______________________มารดา
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ผู้เป็นบิดา ________ ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ ________ และข้าพเจ้า ผู้เป็นมารดา ________ ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ ________

ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองรับทราบและยินยอมให้ผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้าเดินทางไปต่างประเทศตามรายละเอียดที่จะปรากฏดังต่อไปในหนังสือฉบับนี้

(ก) ผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้า เดินทางจำนวนทั้งสิ้น 1 (หนึ่ง) คน อันได้แก่ ________ ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ________ เพศชาย เกิดเมื่อวันที่ ________

(ข) รายละเอียดและลักษณะการเดินทางของผู้เยาว์

ผู้เยาว์จะเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้

________

ทั้งนี้ เพื่อท่องเที่ยว โดยจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ ________ และสิ้นสุดการเดินทางในวันที่ ________

(ค) ข้อมูลการติดต่อ

ในกรณีฉุกเฉินหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือยินยอมฉบับนี้ 5885222582282222858858 ข้าพเจ้า หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ ________ หรือ ________

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในหนังสือฉบับนี้เป็นความจริงทั้งสิ้นทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________บิดา
________ลงชื่อ_______________________มารดา
________