กลับไปด้านบน

หนังสือยินยอมให้เช่าช่วง

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก สิ่งปลูกสร้างที่จะให้ความยินยอมให้ผู้เช่าสามารถนำออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลอื่นได้ หากไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการ ให้เลือก "อื่นๆ (ระบุ)"คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือยินยอมให้เช่าช่วง

หนังสือยินยอมให้เช่าช่วงฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "หนังสือ" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้าพเจ้า" หรือ "ผู้ให้เช่า"

ขอทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า"

มีสิทธินำออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลอื่นอีกทอดหนึ่งโดยชอบ ซึ่งสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้

บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ ตามปรากฏในสัญญาเช่าบ้าน ฉบับลงวันที่ ________

โดยมีเงื่อนไขการให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง การให้ความยินยอมให้เช่าช่วงตามหนังสือฉบับนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าที่จะใช้สิทธิของผู้ให้เช่าที่มีต่อผู้เช่า รวมถึง ผู้เช่ายังคงต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่บ้านที่เช่า อันเกิดจากความผิดของผู้เช่าเอง บริวารของผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง โดยผู้เช่าช่วงย่อมต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าโดยตรง

58852225822822228588588522288225522828825828858 58852225822822228588588522288225522828 5885222582282222858858852228822 5885222582282222858858852228822552 58852225822822228588 5885222 588522258ลงชื่อ_______________________ผู้ให้เช่า
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือยินยอมให้เช่าช่วง

หนังสือยินยอมให้เช่าช่วงฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "หนังสือ" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้าพเจ้า" หรือ "ผู้ให้เช่า"

ขอทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า"

มีสิทธินำออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลอื่นอีกทอดหนึ่งโดยชอบ ซึ่งสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้

บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ ตามปรากฏในสัญญาเช่าบ้าน ฉบับลงวันที่ ________

โดยมีเงื่อนไขการให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง การให้ความยินยอมให้เช่าช่วงตามหนังสือฉบับนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าที่จะใช้สิทธิของผู้ให้เช่าที่มีต่อผู้เช่า รวมถึง ผู้เช่ายังคงต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่บ้านที่เช่า อันเกิดจากความผิดของผู้เช่าเอง บริวารของผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง โดยผู้เช่าช่วงย่อมต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าโดยตรง

58852225822822228588588522288225522828825828858 58852225822822228588588522288225522828 5885222582282222858858852228822 5885222582282222858858852228822552 58852225822822228588 5885222 588522258ลงชื่อ_______________________ผู้ให้เช่า
________