กลับไปด้านบน

หนังสือรับรองการทำงาน

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุชื่อ นามสกุล และคำนำหน้า ของพนักงานที่จะรับรองการทำงาน

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

________

________หนังสือรับรองการทำงานโดยหนังสือฉบับนี้ ออกให้เพื่อรับรองว่า ________ ปฎิบัติงานเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่ง ________ ของ ________ มีอัตราเงินเดือนล่าสุด ________ บาท ต่อเดือน

โดยเริ่มเป็นพนักงานเมื่อวันที่ ________ จนถึง ปัจจุบัน ภายในระยะเวลาการทำงาน ________ ได้ปฏิบัติงาน ด้วยความเอาใจใส่ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใช้ความระมัดระวัง และความรอบคอบในการทำงาน

ออกให้ ณ วันที่ ________

ลงชื่อ______________________นายจ้าง

________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

________

________หนังสือรับรองการทำงานโดยหนังสือฉบับนี้ ออกให้เพื่อรับรองว่า ________ ปฎิบัติงานเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่ง ________ ของ ________ มีอัตราเงินเดือนล่าสุด ________ บาท ต่อเดือน

โดยเริ่มเป็นพนักงานเมื่อวันที่ ________ จนถึง ปัจจุบัน ภายในระยะเวลาการทำงาน ________ ได้ปฏิบัติงาน ด้วยความเอาใจใส่ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใช้ความระมัดระวัง และความรอบคอบในการทำงาน

ออกให้ ณ วันที่ ________

ลงชื่อ______________________นายจ้าง

________