กลับไปด้านบน

หนังสือรับรองเงินเดือน

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุคำนำหน้าของพนักงานที่รับรองเงินเดือน

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

________
________

หนังสือรับรองเงินเดือน

โดยหนังสือฉบับนี้ ออกให้เพื่อรับรองว่า นาย ________ ปฎิบัติงานเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่ง ________ ของ ________ มีอัตราเงินเดือนล่าสุด ________ บาท ต่อเดือน โดยเริ่มเป็นพนักงานเมื่อวันที่ ________ จนถึง ปัจจุบัน

ออกให้ ณ วันที่ ________ลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________
ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

________
________

หนังสือรับรองเงินเดือน

โดยหนังสือฉบับนี้ ออกให้เพื่อรับรองว่า นาย ________ ปฎิบัติงานเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่ง ________ ของ ________ มีอัตราเงินเดือนล่าสุด ________ บาท ต่อเดือน โดยเริ่มเป็นพนักงานเมื่อวันที่ ________ จนถึง ปัจจุบัน

ออกให้ ณ วันที่ ________ลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________