กลับไปด้านบน

หนังสือรับสภาพหนี้

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ สถานที่ทำหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือรับสภาพหนี้

ทำที่ ________

วันที่ ________

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้าพเจ้า" หรือ "ลูกหนี้" ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้ให้แก่ ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "เจ้าหนี้" อันมีข้อความดังต่อไปนี้

(ก) มูลหนี้

ตามที่ข้าพเจ้าได้ กู้ยืมเงินจาก________ อันมีรายละเอียดการกู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้

________

(ข) หนี้

โดยตามมูลหนี้ดังกล่าวข้างต้นนั้น ข้าพเจ้ามีหนี้อันติดค้างแก่เจ้าหนี้ อันได้แก่ หนี้เงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________)

(ค) กำหนดชำระหนี้

โดยตามหนี้ดังกล่าวข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าตกลงจะชำระหนี้เป็นตัวเงินให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายในวันที่ ________

(ง) วิธีการชำระหนี้

ข้าพเจ้าตกลงจะชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ โดย นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(จ) การผิดนัดชำระหนี้

ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดในการชำระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ หรือปฏิบัติผิดคำรับรองใดๆ ที่ให้ไว้ในหนังสือฉบับนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้กำหนดชำระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระทั้งสิ้น ถึงกำหนดชำระในทันทีที่ข้าพเจ้าได้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามหนังสือฉบับนี้ โดยมิพักต้องบอกกล่าว โดยที่ข้าพเจ้าตกลงจะชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนหนี้ที่ผิดนัดดังกล่าวนั้น

(ฉ) คำรับรองของลูกหนี้

ในการทำหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองไว้แก่เจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบว่าเจ้าหนี้อาจหักลบกลบหนี้ตามหนังสือฉบับนี้กับสิทธิเรียกร้องใดๆ ของข้าพเจ้าที่มีต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะมีอยู่ ณ วันทำหนังสือฉบับนี้หรือมีขึ้นในภายภาคหน้า ตราบเท่าที่สภาพแห่งหนี้สามารถหักลบกลบกันได้

ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบว่าเจ้าหนี้อาจโอนหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเวลาใด ให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยที่ข้าพเจ้ามิได้ถือคุณสมบัติของเจ้าหนี้เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ตามหนังสือฉบับนี้แต่อย่างใด588522258228222285885885222882255228288258288585282 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258 58852225822822228588588522288225ลงชื่อ_______________________ลูกหนี้
________ลงชื่อ_______________________เจ้าหนี้
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือรับสภาพหนี้

ทำที่ ________

วันที่ ________

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้าพเจ้า" หรือ "ลูกหนี้" ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้ให้แก่ ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "เจ้าหนี้" อันมีข้อความดังต่อไปนี้

(ก) มูลหนี้

ตามที่ข้าพเจ้าได้ กู้ยืมเงินจาก________ อันมีรายละเอียดการกู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้

________

(ข) หนี้

โดยตามมูลหนี้ดังกล่าวข้างต้นนั้น ข้าพเจ้ามีหนี้อันติดค้างแก่เจ้าหนี้ อันได้แก่ หนี้เงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________)

(ค) กำหนดชำระหนี้

โดยตามหนี้ดังกล่าวข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าตกลงจะชำระหนี้เป็นตัวเงินให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายในวันที่ ________

(ง) วิธีการชำระหนี้

ข้าพเจ้าตกลงจะชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ โดย นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(จ) การผิดนัดชำระหนี้

ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดในการชำระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ หรือปฏิบัติผิดคำรับรองใดๆ ที่ให้ไว้ในหนังสือฉบับนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้กำหนดชำระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระทั้งสิ้น ถึงกำหนดชำระในทันทีที่ข้าพเจ้าได้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามหนังสือฉบับนี้ โดยมิพักต้องบอกกล่าว โดยที่ข้าพเจ้าตกลงจะชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนหนี้ที่ผิดนัดดังกล่าวนั้น

(ฉ) คำรับรองของลูกหนี้

ในการทำหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองไว้แก่เจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบว่าเจ้าหนี้อาจหักลบกลบหนี้ตามหนังสือฉบับนี้กับสิทธิเรียกร้องใดๆ ของข้าพเจ้าที่มีต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะมีอยู่ ณ วันทำหนังสือฉบับนี้หรือมีขึ้นในภายภาคหน้า ตราบเท่าที่สภาพแห่งหนี้สามารถหักลบกลบกันได้

ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบว่าเจ้าหนี้อาจโอนหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเวลาใด ให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยที่ข้าพเจ้ามิได้ถือคุณสมบัติของเจ้าหนี้เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ตามหนังสือฉบับนี้แต่อย่างใด588522258228222285885885222882255228288258288585282 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258 58852225822822228588588522288225ลงชื่อ_______________________ลูกหนี้
________ลงชื่อ_______________________เจ้าหนี้
________