กลับไปด้านบน

หนังสือรับเข้าทำงาน

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก ประเภทบุคคลของผู้ที่จะเป็นนายจ้าง (ผู้ออกหนังสือรับเข้าทำงานฉบับนี้)

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม


________

หนังสือรับเข้าทำงาน

วันที่ ________

เรื่อง รับเข้าทำงาน
เรียน ________

ตามที่ ท่าน ________ ได้สมัครเข้าทำงานกับ กิจการ ________ ไว้นั้น และกิจการได้พิจารณาคุณสมบัติของท่านแล้ว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประวัติการทำงานและวุฒิการศึกษาของท่าน บัดนี้ กิจการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านผ่านการพิจารณาและกิจการตกลงรับท่านเข้าทำงานกับ ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ลักษณะการจ้างและตำแหน่งงาน

กิจการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับท่านเข้าทำงานในลักษณะพนักงานประจำ ในตำแหน่ง ________ โดยเริ่มทำงานวันแรกในวันที่ ________

(ข) การทดลองงาน

การรับท่านเข้าทำงานตามหนังสือรับเข้าทำงานฉบับนี้ ท่านมีระยะเวลาทดลองงานจำนวน ________ (________) วัน โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว กิจการจะประเมินผลการทำงานของท่าน โดยเพื่อให้เป็นไปตามความสามารถของท่าน กิจการอาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน และ/หรือหน้าที่งานของท่าน รวมถึงเลิกจ้างท่านได้ โดยการบอกกล่าวแก่ท่านเป็นการล่วงหน้า

(ค) ค่าตอบแทน

ในการทำงาน ท่านจะได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่

ค่าตอบแทนในอัตรา ดังต่อไปนี้ ________

(ง) สถานที่ทำงาน

โดยท่านจะปฏิบัติงานประจำ ในสถานที่ดังต่อไปนี้

________ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรับเข้าทำงานฉบับนี้ รายละเอียดงาน หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ________

5885222582282222858858852228822ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________การตอบรับ

ข้าพเจ้า ________ ได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขแห่งการจ้างต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือรับเข้าทำงานฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อตอบตกลงเข้าทำงานไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับนี้ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง
________
วันที่________________________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง


________

หนังสือรับเข้าทำงาน

วันที่ ________

เรื่อง รับเข้าทำงาน
เรียน ________

ตามที่ ท่าน ________ ได้สมัครเข้าทำงานกับ กิจการ ________ ไว้นั้น และกิจการได้พิจารณาคุณสมบัติของท่านแล้ว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประวัติการทำงานและวุฒิการศึกษาของท่าน บัดนี้ กิจการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านผ่านการพิจารณาและกิจการตกลงรับท่านเข้าทำงานกับ ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ลักษณะการจ้างและตำแหน่งงาน

กิจการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับท่านเข้าทำงานในลักษณะพนักงานประจำ ในตำแหน่ง ________ โดยเริ่มทำงานวันแรกในวันที่ ________

(ข) การทดลองงาน

การรับท่านเข้าทำงานตามหนังสือรับเข้าทำงานฉบับนี้ ท่านมีระยะเวลาทดลองงานจำนวน ________ (________) วัน โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว กิจการจะประเมินผลการทำงานของท่าน โดยเพื่อให้เป็นไปตามความสามารถของท่าน กิจการอาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน และ/หรือหน้าที่งานของท่าน รวมถึงเลิกจ้างท่านได้ โดยการบอกกล่าวแก่ท่านเป็นการล่วงหน้า

(ค) ค่าตอบแทน

ในการทำงาน ท่านจะได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่

ค่าตอบแทนในอัตรา ดังต่อไปนี้ ________

(ง) สถานที่ทำงาน

โดยท่านจะปฏิบัติงานประจำ ในสถานที่ดังต่อไปนี้

________ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรับเข้าทำงานฉบับนี้ รายละเอียดงาน หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ________

5885222582282222858858852228822ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________การตอบรับ

ข้าพเจ้า ________ ได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขแห่งการจ้างต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือรับเข้าทำงานฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อตอบตกลงเข้าทำงานไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับนี้ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง
________
วันที่________________________