กลับไปด้านบน

หนังสือลางาน

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกสาเหตุที่พนักงานต้องการลางาน (ลางานเพื่อไปทำอะไร) หากไม่มีสาเหตุในตัวเลือก ให้เลือก "อื่นๆ (ระบุ)"

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือลาป่วย

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอลาป่วย
เรียน ________

ข้าพเจ้า ________ เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ ตำแหน่ง ________ ฝ่าย ________ ของ ________

ขอลาป่วย เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ จนถึงวันที่ ________ อันเนื่องมาจากอาการป่วย อันได้แก่ ________ โดยข้าพเจ้าได้แนบใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยครั้งนี้ (สำเนาตามแนบ)

โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องติดต่อข้าพเจ้า สามารถติดต่อได้โดยช่องทาง ดังต่อไปนี้

________
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ_______________________พนักงาน
________

ลงชื่อ_______________________ผู้มีอำนาจอนุมัติ
________

8 อนุมัติ
O ไม่อนุมัติ

588522_______________________

58852225822822228

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือลาป่วย

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอลาป่วย
เรียน ________

ข้าพเจ้า ________ เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ ตำแหน่ง ________ ฝ่าย ________ ของ ________

ขอลาป่วย เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ จนถึงวันที่ ________ อันเนื่องมาจากอาการป่วย อันได้แก่ ________ โดยข้าพเจ้าได้แนบใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยครั้งนี้ (สำเนาตามแนบ)

โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องติดต่อข้าพเจ้า สามารถติดต่อได้โดยช่องทาง ดังต่อไปนี้

________
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ_______________________พนักงาน
________

ลงชื่อ_______________________ผู้มีอำนาจอนุมัติ
________

8 อนุมัติ
O ไม่อนุมัติ

588522_______________________

58852225822822228

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________