กลับไปด้านบน

หนังสือเชิญประชุม

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า การเชิญประชุมตามหนังสือฉบับนี้เป็นการประชุมใด

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ________
ของ
________

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ________

เรียน ท่าน ผู้ถือหุ้นบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

________

ด้วย ________ ในฐานะ ________ เห็นควรให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ________ ขึ้นในวันที่ ________ ตั้งแต่เวลา ________ ถึง ________ ________

โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ________

ในที่ประชุมจะจัดให้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวดำเนินไปด้วยดี 58852225822822 5885 588522258228222285885885222882255228288258 5885 5885222582282222858858852

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้เชิญประชุม
________
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ________
ของ
________

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ________

เรียน ท่าน ผู้ถือหุ้นบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

________

ด้วย ________ ในฐานะ ________ เห็นควรให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ________ ขึ้นในวันที่ ________ ตั้งแต่เวลา ________ ถึง ________ ________

โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ________

ในที่ประชุมจะจัดให้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวดำเนินไปด้วยดี 58852225822822 5885 588522258228222285885885222882255228288258 5885 5885222582282222858858852

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้เชิญประชุม
________
________