กลับไปด้านบน

หนังสือเตือนชำระค่าเช่าล่าช้า

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ซึ่งผู้เช่าชำระค่าเช่าล่าช้า หากไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่เช่าในตัวเลือก ให้เลือก "อื่นๆ (ระบุ)"

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือเตือนชำระค่าเช่าล่าช้า

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง เตือนให้ชำระค่าเช่า
เรียน ________

ตามที่ท่าน ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ผู้เช่า" ได้เช่า บ้าน ซึ่งอยู่ที่ ________ ตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่างท่านกับ ________ โดยตามสัญญาเช่าดังกล่าว ท่านมีหน้าที่จะต้องชำระค่าเช่าจำนวนเงิน ________ บาท (________) ซึ่งเป็นค่าเช่า ดังต่อไปนี้

________

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏใบแจ้งหนี้ เลขที่ ________ ลงวันที่ ________ โดยค่าเช่าดังกล่าวถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ ________ บัดนี้ ได้ล่วงเลยกำหนดดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น ________ วัน โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงินค่าเช่าจากท่าน

ดังนี้ ขอให้ท่านดำเนินการชำระค่าเช่าทันทีที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ รวมชำระเป็นเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________)

58852 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825 588522258228222285885885222882

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ_______________________ผู้ให้เช่า
________ติดต่อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือเตือนชำระค่าเช่าล่าช้า

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง เตือนให้ชำระค่าเช่า
เรียน ________

ตามที่ท่าน ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ผู้เช่า" ได้เช่า บ้าน ซึ่งอยู่ที่ ________ ตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่างท่านกับ ________ โดยตามสัญญาเช่าดังกล่าว ท่านมีหน้าที่จะต้องชำระค่าเช่าจำนวนเงิน ________ บาท (________) ซึ่งเป็นค่าเช่า ดังต่อไปนี้

________

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏใบแจ้งหนี้ เลขที่ ________ ลงวันที่ ________ โดยค่าเช่าดังกล่าวถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่ ________ บัดนี้ ได้ล่วงเลยกำหนดดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น ________ วัน โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงินค่าเช่าจากท่าน

ดังนี้ ขอให้ท่านดำเนินการชำระค่าเช่าทันทีที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ รวมชำระเป็นเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________)

58852 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825 588522258228222285885885222882

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ_______________________ผู้ให้เช่า
________ติดต่อ
________