กลับไปด้านบน

หนังสือเตือนพนักงาน/ลูกจ้าง

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ สถานที่ทำหนังสือเตือนพนักงาน/ลูกจ้าง (เช่น ที่อยู่สำนักงานของนายจ้าง)

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงาน
เรียน ________

ตามที่ ท่าน ________ เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ ตำแหน่ง ________ ________ ของ ________ ได้กระทำการอันมีลักษณะฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงาน โดย ในวันที่ ________ ท่านได้กระทำการ ดังต่อไปนี้

________
ตามปรากฏในเอกสารซึ่งแนบมาท้ายหนังสือตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงานฉบับนี้ อันได้แก่

________

โดยหนังสือตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงานฉบับนี้ ขอให้ท่าน ปรับปรุง ละเว้นและ/หรือยุติการกระทำดังกล่าว โดยทันที และ

โดยหนังสือตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงานฉบับนี้ ตามข้อเท็จริงที่ปรากฏข้างต้น ________ ในฐานะ นายจ้าง จะมีมาตรการการลงโทษท่าน โดยการ ลงโทษทางวินัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ________

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________
การรับทราบและยอมรับข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า ________ ได้อ่านและรับทราบข้อความต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงาน588522258228222285885885222 5885222582282222858858852228822552282882 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888พฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงานฉบับนี้
ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงาน
เรียน ________

ตามที่ ท่าน ________ เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ ตำแหน่ง ________ ________ ของ ________ ได้กระทำการอันมีลักษณะฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงาน โดย ในวันที่ ________ ท่านได้กระทำการ ดังต่อไปนี้

________
ตามปรากฏในเอกสารซึ่งแนบมาท้ายหนังสือตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงานฉบับนี้ อันได้แก่

________

โดยหนังสือตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงานฉบับนี้ ขอให้ท่าน ปรับปรุง ละเว้นและ/หรือยุติการกระทำดังกล่าว โดยทันที และ

โดยหนังสือตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงานฉบับนี้ ตามข้อเท็จริงที่ปรากฏข้างต้น ________ ในฐานะ นายจ้าง จะมีมาตรการการลงโทษท่าน โดยการ ลงโทษทางวินัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ________

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________
การรับทราบและยอมรับข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า ________ ได้อ่านและรับทราบข้อความต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงาน588522258228222285885885222 5885222582282222858858852228822552282882 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888พฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงานฉบับนี้
ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง
________