กลับไปด้านบน

หนังสือเสนอขอประนีประนอมยอมความ

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า คู่พิพาทฝ่ายใด เป็นผู้ก่อให้เกิดข้อพิพาทขึ้น (เช่น ผู้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ผิดนัดชำระหนี้ กระทำละเมิด ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ หรือผู้กระทำความผิดอาญา)

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง เสนอขอประนีประนอมยอมความ
เรียน ________

ตามที่ ท่าน ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ได้มีข้อพิพาทระหว่างกันกับข้าพเจ้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ท่าน ได้กระทำการอันเป็นมูลเหตุแห่งข้อพิพาท ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้อพิพาท"

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ขอทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยผ่อนผันให้แก่กัน และขอเสนอข้อตกลงเพื่อการประนีประนอมยอมความระหว่างกันกับท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ข้าพเจ้าตกลงจะยอมสละสิ้นไปซึ่งสิทธิเรียกร้องอันมีมูลเหตุมาจากข้อพิพาทตามหนังสือฉบับนี้ทั้งสิ้น โดยที่

(1) ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีก และ
(2) ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีแพ่งตามหนังสือฉบับนี้อีกต่อไป

(ข) ขอให้ท่านชำระเงินให้แก่ ข้าพเจ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) โดย ขอให้ท่านชำระให้ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายในวันที่ ________ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงินสำหรับการ ดังต่อไปนี้

________

โดย ขอให้ท่านชำระเงินตามหนังสือฉบับนี้ให้แก่ ข้าพเจ้า โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่ ท่านมีความประสงค์จะตกลงประนีประนอมยอมความกับข้าพเจ้าตามข้อตกลงที่ได้เสนอตามหนังสือฉบับนี้ ขอให้ท่านดำเนินการตอบรับหนังสือฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันที่ ________ ได้ที่ ช่องทางการติดต่อ ดังต่อไปนี้

________

58852 เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้ดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความร่วมกันต่อไป

58852225822822228588588522

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้เสนอ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง เสนอขอประนีประนอมยอมความ
เรียน ________

ตามที่ ท่าน ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ได้มีข้อพิพาทระหว่างกันกับข้าพเจ้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ท่าน ได้กระทำการอันเป็นมูลเหตุแห่งข้อพิพาท ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้อพิพาท"

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ขอทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยผ่อนผันให้แก่กัน และขอเสนอข้อตกลงเพื่อการประนีประนอมยอมความระหว่างกันกับท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ข้าพเจ้าตกลงจะยอมสละสิ้นไปซึ่งสิทธิเรียกร้องอันมีมูลเหตุมาจากข้อพิพาทตามหนังสือฉบับนี้ทั้งสิ้น โดยที่

(1) ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีก และ
(2) ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีแพ่งตามหนังสือฉบับนี้อีกต่อไป

(ข) ขอให้ท่านชำระเงินให้แก่ ข้าพเจ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) โดย ขอให้ท่านชำระให้ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายในวันที่ ________ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงินสำหรับการ ดังต่อไปนี้

________

โดย ขอให้ท่านชำระเงินตามหนังสือฉบับนี้ให้แก่ ข้าพเจ้า โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่ ท่านมีความประสงค์จะตกลงประนีประนอมยอมความกับข้าพเจ้าตามข้อตกลงที่ได้เสนอตามหนังสือฉบับนี้ ขอให้ท่านดำเนินการตอบรับหนังสือฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันที่ ________ ได้ที่ ช่องทางการติดต่อ ดังต่อไปนี้

________

58852 เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้ดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความร่วมกันต่อไป

58852225822822228588588522

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้เสนอ
________