กลับไปด้านบน

หนังสือแจ้งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก ประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เช่าซึ่งจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมตามหนังสือฉบับนี้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งซ่อมแซมบ้าน

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง แจ้งซ่อมแซมบ้าน
เรียน ________
อ้างถึง
________ ระหว่าง ________ และ________

ตามที่ท่าน ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ได้นำบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

ออกให้เช่าแก่ข้าพเจ้า ________ ดังปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น

ข้าพเจ้าขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อวันที่ ________ เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

________

โดยที่ เหตุการณ์เช่นว่านี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บ้านที่เช่า อันได้แก่

________

โดยที่ ความเสียหายดังกล่าวข้างต้นในหนังสือฉบับนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ดังนี้ ด้วยหนังสือฉบับนี้ จึงขอให้ท่าน ________ ผู้ให้เช่า ดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว

5885222582282222858858852228822

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้เช่า
________

ติดต่อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือแจ้งซ่อมแซมบ้าน

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง แจ้งซ่อมแซมบ้าน
เรียน ________
อ้างถึง
________ ระหว่าง ________ และ________

ตามที่ท่าน ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ได้นำบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

ออกให้เช่าแก่ข้าพเจ้า ________ ดังปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น

ข้าพเจ้าขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อวันที่ ________ เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

________

โดยที่ เหตุการณ์เช่นว่านี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บ้านที่เช่า อันได้แก่

________

โดยที่ ความเสียหายดังกล่าวข้างต้นในหนังสือฉบับนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ดังนี้ ด้วยหนังสือฉบับนี้ จึงขอให้ท่าน ________ ผู้ให้เช่า ดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว

5885222582282222858858852228822

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้เช่า
________

ติดต่อ
________