กลับไปด้านบน

หนังสือแจ้งยกเลิก

ความคืบหน้า
0%
?
X

หากบุคคลที่เป็นสมาชิก เป็นบุคคลธรรมดา ให้เลือก บุคคลธรรมดา หากบุคคลที่เป็นสมาชิก เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ให้เลือก นิติบุคคล

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งยกเลิกการใช้บริการ

วันที่ ________

เรื่อง ขอยกเลิกการใช้บริการ
เรียน ________

ตามที่ ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ โทรศัพท์ ________ เป็นสมาชิกของ ________ ในการรับบริการเกี่ยวกับ ________ ของท่าน ขอแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว เนื่องจาก

________

โดยขอให้มีผลสิ้นสุดการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ ________

อนึ่ง จักชำค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าปรับต่างๆ เกี่ยวกับการบอกเลิกเป็นสมาชิกก่อนกำหนดทั้งปวง เป็นจำนวนเงิน ________ บาท โดย ________

5885222 5885222582282222 5885222582282222858858852228 5885222582282222858858852 588522258228222285885885222 58852225822822228588588 588522258228222285885885222882255228 588522258 5 588522 ________

จักเป็นพระคุณยิ่งหากมีหนังสือตอบรับการแจ้งยกเลิกของท่าน


ลงชื่อ_______________________สมาชิก
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือแจ้งยกเลิกการใช้บริการ

วันที่ ________

เรื่อง ขอยกเลิกการใช้บริการ
เรียน ________

ตามที่ ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ โทรศัพท์ ________ เป็นสมาชิกของ ________ ในการรับบริการเกี่ยวกับ ________ ของท่าน ขอแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว เนื่องจาก

________

โดยขอให้มีผลสิ้นสุดการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ ________

อนึ่ง จักชำค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าปรับต่างๆ เกี่ยวกับการบอกเลิกเป็นสมาชิกก่อนกำหนดทั้งปวง เป็นจำนวนเงิน ________ บาท โดย ________

5885222 5885222582282222 5885222582282222858858852228 5885222582282222858858852 588522258228222285885885222 58852225822822228588588 588522258228222285885885222882255228 588522258 5 588522 ________

จักเป็นพระคุณยิ่งหากมีหนังสือตอบรับการแจ้งยกเลิกของท่าน


ลงชื่อ_______________________สมาชิก
________