กลับไปด้านบน

หนังสือแจ้งให้ย้ายออกจากสถานที่เช่า

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า สัญญาเช่าสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ ด้วยสาเหตุใด หากสัญญาเช่ายังไม่สิ้นสุดลง ให้เลือก "สัญญาเช่ายังไม่สิ้นสุดลง"

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งให้ย้ายออก

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอให้ย้ายออกจากบ้าน
เรียน ________

ตามที่ท่าน ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ผู้เช่า" ได้เช่าบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ ตามปรากฏในสัญญาเช่าบ้าน ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่างท่านกับ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญาเช่า"

โดย สัญญาเช่าฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ ________ ตามที่ผู้ให้เช่าได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวดังปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ________ อันสืบเนื่องมาจาก ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าและค้างค่าเช่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งท่านมีหน้าที่จะต้องย้ายออกจากบ้านที่เช่าภายในวันที่ ________ บัดนี้ ได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น ________ (________) วัน โดยที่ยังมิปรากฏว่าท่านได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ของท่านที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา และ/หรือกฎหมาย แต่อย่างใด

โดยหนังสือฉบับนี้ จึงขอให้ท่านและบริวารของท่านย้ายออกจากบ้านที่เช่า รวมถึงขนย้ายทรัพย์สินและสัมภาระของท่านและบริวารออกไปจากบ้านที่เช่าโดยสิ้นเชิงทันทีที่ท่านได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ หากท่านยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในความในวรรคก่อน ผู้ให้เช่ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผู้ให้เช่าจะดำเนินการ ด้วยความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังต่อไปนี้

________

58852 588522258228222285885885222882255228288258288585282582 ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าที่จะเรียกร้องหนี้ค้างชำระ 5885222582 และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญาของท่านและบริวารของท่าน ไม่ว่าจะได้เกิดขึ้นแล้ว 5 5885222582282222858858 หรืออันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้ให้เช่า
________

ติดต่อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

หนังสือแจ้งให้ย้ายออก

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอให้ย้ายออกจากบ้าน
เรียน ________

ตามที่ท่าน ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ผู้เช่า" ได้เช่าบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ ตามปรากฏในสัญญาเช่าบ้าน ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่างท่านกับ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญาเช่า"

โดย สัญญาเช่าฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ ________ ตามที่ผู้ให้เช่าได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวดังปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ________ อันสืบเนื่องมาจาก ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าและค้างค่าเช่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งท่านมีหน้าที่จะต้องย้ายออกจากบ้านที่เช่าภายในวันที่ ________ บัดนี้ ได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น ________ (________) วัน โดยที่ยังมิปรากฏว่าท่านได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ของท่านที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา และ/หรือกฎหมาย แต่อย่างใด

โดยหนังสือฉบับนี้ จึงขอให้ท่านและบริวารของท่านย้ายออกจากบ้านที่เช่า รวมถึงขนย้ายทรัพย์สินและสัมภาระของท่านและบริวารออกไปจากบ้านที่เช่าโดยสิ้นเชิงทันทีที่ท่านได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ หากท่านยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในความในวรรคก่อน ผู้ให้เช่ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผู้ให้เช่าจะดำเนินการ ด้วยความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังต่อไปนี้

________

58852 588522258228222285885885222882255228288258288585282582 ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าที่จะเรียกร้องหนี้ค้างชำระ 5885222582 และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญาของท่านและบริวารของท่าน ไม่ว่าจะได้เกิดขึ้นแล้ว 5 5885222582282222858858 หรืออันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้ให้เช่า
________

ติดต่อ
________