กลับไปด้านบน

ใบเสนอราคา

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ สถานที่ทำใบเสนอราคาฉบับนี้

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ใบเสนอราคา

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง เสนอราคาสินค้า
เรียน ________
สิ่งที่ส่งมาด้วย
________

ด้วย ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ("กิจการ") มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอราคาสินค้าให้แก่ท่าน ________ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ก) รายการสินค้า

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย ราคาหน่วยละ ________ บาท

1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งราคาค่าสินค้าตามใบเสนอราคาฉบับนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) สถานที่ส่งมอบสินค้า

โดยในการส่งมอบสินค้าตามใบเสนอราคาฉบับนี้ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้เสนอราคาจะส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ ณ ________

(ค) กำหนดส่งมอบสินค้า

ผู้เสนอราคาตกลงจะส่งมอบสินค้าตามใบเสนอราคาฉบับนี้ ณ สถานที่ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อภายใน ________ (________) วัน นับจากวันที่ได้รับการตอบรับยืนยันการสั่งซื้อตามเงื่อนไขแห่งใบเสนอราคาฉบับนี้จากผู้ซื้อ

(ง) 5885222582282222858

5885222582282222858858852228822552282882582885 ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสินค้า ภายใน ________ (________) วันนับจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยลงชื่อ_______________________ผู้เสนอราคา
________ติดต่อ
________การตอบรับการเสนอราคาสินค้า

โดยใบเสนอราคาฉบับนี้ ________ ตกลงจะซื้อสินค้าที่ท่านนำเสนอตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ปรากฏในใบเสนอราคาฉบับนี้ทั้งสิ้น จึงได้ลงนามตอบรับไว้ในใบเสนอราคาฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อท่าน ________ ดำเนินการต่อไปลงชื่อ_______________________ผู้ซื้อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ใบเสนอราคา

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง เสนอราคาสินค้า
เรียน ________
สิ่งที่ส่งมาด้วย
________

ด้วย ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ("กิจการ") มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอราคาสินค้าให้แก่ท่าน ________ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ก) รายการสินค้า

รายการ ________ จำนวน ________ หน่วย ราคาหน่วยละ ________ บาท

1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งราคาค่าสินค้าตามใบเสนอราคาฉบับนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) สถานที่ส่งมอบสินค้า

โดยในการส่งมอบสินค้าตามใบเสนอราคาฉบับนี้ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้เสนอราคาจะส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ ณ ________

(ค) กำหนดส่งมอบสินค้า

ผู้เสนอราคาตกลงจะส่งมอบสินค้าตามใบเสนอราคาฉบับนี้ ณ สถานที่ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อภายใน ________ (________) วัน นับจากวันที่ได้รับการตอบรับยืนยันการสั่งซื้อตามเงื่อนไขแห่งใบเสนอราคาฉบับนี้จากผู้ซื้อ

(ง) 5885222582282222858

5885222582282222858858852228822552282882582885 ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสินค้า ภายใน ________ (________) วันนับจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยลงชื่อ_______________________ผู้เสนอราคา
________ติดต่อ
________การตอบรับการเสนอราคาสินค้า

โดยใบเสนอราคาฉบับนี้ ________ ตกลงจะซื้อสินค้าที่ท่านนำเสนอตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ปรากฏในใบเสนอราคาฉบับนี้ทั้งสิ้น จึงได้ลงนามตอบรับไว้ในใบเสนอราคาฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อท่าน ________ ดำเนินการต่อไปลงชื่อ_______________________ผู้ซื้อ
________