กลับไปด้านบน

ใบสำคัญรับเงินค่าเช่า

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุชื่อและนามสกุลของผู้เช่า โดยระบุคำนำหน้าชื่อด้วย กรณีบุคคลธรรมดา หรือชื่อและประเภทนิติบุคคล กรณีนิติบุคคล

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ใบสำคัญรับเงินค่าเช่า
________
ที่อยู่ ________
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ ________

วันที่ ________

ได้รับชำระเงินจาก ________ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ ________ อยู่ที่ ________ โดยเงินสด เพื่อชำระค่าเช่าบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ ตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่าง ________ กับ ________ โดยมีรายละเอียดการชำระเงินดังต่อไปนี้ ค่าเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว


ลงชื่อ_______________________ผู้รับเงิน
________

ติดต่อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ใบสำคัญรับเงินค่าเช่า
________
ที่อยู่ ________
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ ________

วันที่ ________

ได้รับชำระเงินจาก ________ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ ________ อยู่ที่ ________ โดยเงินสด เพื่อชำระค่าเช่าบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ ตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่าง ________ กับ ________ โดยมีรายละเอียดการชำระเงินดังต่อไปนี้ ค่าเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว


ลงชื่อ_______________________ผู้รับเงิน
________

ติดต่อ
________