กลับไปด้านบน
Coronavirus / COVID-19 ประกาศนายจ้าง ให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานจากบ้าน กรอกแบบฟอร์ม

(Coronavirus / COVID-19) ประกาศนายจ้าง ให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานจากบ้าน

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 2 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 24/03/2563

ขนาด 2 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

(Coronavirus / COVID-19) ประกาศนายจ้าง ให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานจากบ้าน

ประกาศ คำสั่ง หรือนโยบายการให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานจากบ้าน (Work From Home) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) นั้น เป็นประกาศ คำสั่ง หรือนโยบายออกโดยนายจ้างหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างซึ่งมีอำนาจในการออกประกาศ คำสั่ง หรือนโยบาย (เช่น ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล) เพื่อแจ้งให้ลูกจ้าง/พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานหรือสถานประกอบการของนายจ้างทราบว่า นายจ้างมีประกาศ คำสั่ง หรือนโยบายการให้พนักงาน/ลูกจ้างสามารถทำงานจากบ้าน (Work From Home) ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อที่ตัวพนักงาน/ลูกจ้างนั้นเอง หรือการที่พนักงาน/ลูกจ้างนั้นนำเชื้อมาแพร่ต่อลูกจ้าง/พนักงานคนอื่นๆ ที่สำนักงานหรือสถานประกอบการของนายจ้าง

การนำไปใช้

ในการจัดทำประกาศ คำสั่ง หรือนโยบายการให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานจากบ้าน (Work From Home) ผู้จัดทำไม่ว่าจะเป็นตัวนายจ้างเองหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • ลักษณะการให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานจากบ้าน เช่น ให้ทุกคน หรือเฉพาะบางตำแหน่ง/บางลักษณะงาน
  • ระยะเวลาการให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานจากบ้าน เช่น เริ่มตั้งแต่เมื่อใดและนานเท่าใด
  • ข้อกำหนดการทำงานจากบ้าน เช่น พนักงาน/ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานที่บ้านอย่างไร ผ่านทางช่องทางใด
  • เมื่อจัดพิมพ์และลงนามโดยผู้ออกประกาศ คำสั่ง หรือนโยบายแล้ว นายจ้างอาจติดประกาศ คำสั่ง หรือนโยบายดังกล่าวไว้ที่สถานประกอบการ สำนักงานของนายจ้าง รวมถึงอาจส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้แก่พนักงาน/ลูกจ้างด้วยก็ได้

ข้อพิจารณา

การให้พนักงาน/ลูกจ้างทำงานจากบ้าน (Work From Home) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงงานยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้ลูกจ้างทำงานอยู่บ้านล้วนเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะตัวลูกจ้างเอง เช่น ลูกจ้างก็ลดความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเนื่องจากการเดินทางออกจากที่พักอาศัย นายจ้างก็ลดความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อภายในกิจการของนายจ้างได้ ดังนี้ จึงสามารถตกลงกันได้ โดยในกรณีเช่นนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างลูกจ้างเสมือนหนึ่งว่าลูกจ้างมาทำงาน โดยไม่มีการหักวันลาหรือวันหยุดใดๆ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม