На початок

Договір дарування

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати точну дату (день, місяць і рік), в яку Договір дарування буде підписаний обома сторонами. Звертаємо увагу, що фактична передача дарунку не може відбуватися до дати укладення/підписання зазначеного договору.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ


Дата
: ________

________, громадянка(ин) України, паспорт (документ, що підтверджує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (надалі "Дарувальник"), з однієї сторони, і

________, громадянин(ка) України, паспорт (документ, що підтверджує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (надалі "Законний представник Обдаровуваного") від імені та в інтересах ________, документ, що підтверджує особу: ________ (надалі "Обдаровуваний"), з другої сторони,

далі разом Дарувальник та Обдаровуваний іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

уклали даний Договір дарування від ________ (надалі "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Загальні положення

1.1. Відповідно до умов цього Договору, Дарувальник безоплатно в дату укладення та підписання цього Договору передає у власність Обдаровуваного дарунок з наступними індивідуальними ознаками (характеристиками) (надалі "Дарунок"):

нерухомість: ________, загальна площа ________ кв.м., з місцем розташування за адресою: ________ (надалі "Нерухомість"). Право власності Дарувальника підтверджується наступним документом:

________

1.2. У зв'язку з укладеним Договором в Обдаровуваного не виникає будь-яких зустрічних або кореспондуючих обов'язків по відношенню або на користь Дарувальника, окрім тих, які стосуються безпосередньо прийняття такого Дарунку та виконання інших зобов'язань, прямо визначених цим Договором.

1.3. Цей Договір укладено виключено для цілей, вказаних вище. Даний Договір не являє собою угоду щодо пожертви або будь-яких інших видів договірних відносин між Дарувальником та Обдаровуваним.

Можливі недоліки Дарунку

1.4. Дарувальник зобов'язаний повідомити щодо всіх недоліків Дарунка або щодо його особливостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я або майна Обдаровуваного або інших осіб.

1.5. У Обдаровуваного виникає право звернутися до Дарувальника з вимогою щодо відшкодування шкоди, завданою майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування Дарунком (надалі "Право відшкодування").

Скасування Дарунка

1.6. Дарувальник має право скасувати дарування у випадку настання хоча б однієї з нижченаведених обставин:

(i) Обдаровуваний створює (не залежно від того умисно чи ні) загрозу невідворотньої втрати Дарунка, за умови, що за цим Договором передається у власність річ, визначена індивідуальними ознаками, нерухомість або транспортний засіб; та/або

(ii) Обдаровуваний здійснив замах на життя Дарувальника (членів його сім'ї або його близьких родичів), або наніс тяжкі тілесні ушкодження Дарувальнику. У випадку настання цієї обставини, не лише Дарувальник, але і його законні спадкоємці мають право звернутися до суду з відміною здійсненого дарування на користь Обдаровуваного.

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДАРУВАЛЬНИКА

2.1. Дарувальник дійсним запевняє, що Дарунок належить йому на праві приватної власності (Дарувальник виступає одноосібним власником).

2.2. Дарувальник цим запевняє та гарантує, що Дарунок не є предметом якого-небудь судового або третейського розгляду, не існує яких-небудь прав третіх осіб щодо Дарунка, не перебуває під арештом, в іпотеці, заставі, передаваний Дарунок не несе ніякої загрози життю або здоров'ю як Обдаровуваного, так і третіх осіб, а також не виступає прямо чи опосередковано предметом виконавчого провадження.

2.3. Дарувальник цим стверджує, що є повнолітньою та дієздатною особою, а також на дату укладення цього Договору розуміє його зміст і бажає настання обов'язків та наслідків, передбачених таким Договором.

2.4. Дарувальник цим гарантує, що в дату укладення цього Договору його матеріальні статки є достатніми для здійснення такого Дарунку.2.5. Дарувальник цим стверджує, що в зазначеній нерухомості не зареєстровано чиєсь місце проживання.

3. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ОБДАРОВУВАНОГО

3.1. Оскільки Обдаровуваний за цим Договором є неповнолітньою особою, від його імені та в його інтересах виступає його Законний представник, який від імені Обдаровуваного ознайомлений з наслідками укладення цього Договору та бажає їх дійсного настання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Права Дарувальника:

4.1. Самостійно визначати вид Дарунка, що передається за цим Договором;

4.2. Скасувати Дарунок, у випадку якщо Обдаровуваний створює умови з невідворотньої втрати або знищення Дарунка, який представляє для Дарувальника велику нематеріальну цінність;

4.3. Скасувати Дарунок, у випадку якщо Обдаровуваний здійснив замах на життя або здоров'я Дарувальника або наніс йому тілесні ушкодження. Реалізація такого права передбачена як для Дарувальника, так і для його законних спадкоємців;

4.4. Реалізувати інші права, передбачені цивільним законодавством та цим Договором.

Обов'язки Дарувальника:

4.5. Передати в безоплатну власність Дарунок згідно характеристик та ознак, визначених у Статті 1 цього Договору;

4.6. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі недоліки Дарунку, які відомі Дарувальнику на дату укладення цього Договору або в Момент передачі (залежно від того, що настало пізніше);

4.7. Сприяти Обдаровуваному у проведенні державної реєстрації переходу права власності на Дарунок від Дарувальника на Обдаровуваного;

4.8. Дотримуватися гарантій та запевнень, викладених у Статті 2 цього Договору, а також виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та діючим законодавством України.

Права Обдаровуваного:

4.9. Отримати в безоплатну власність Дарунок на умовах та відповідно до індивідуальних ознак і характеристик, визначених цим Договором;

4.10. Отримати повну та вичерпну інформацію щодо явних недоліків отриманого Дарунку від Дарувальника (якщо такі існують) безпосередньо перед фактичною датою передачі Дарунка у власність;

4.11. Скористатися іншими правами, що передбачені цим Договором та діючим законодавством України.

Обов'язки Обдаровуваного:

4.12. Самостійно провести державну реєстрацію права власності на Дарунок, а також здійснити оплату всіх супутніх реєстраційних та/або нотаріальних зборів;

4.13. Прийняти Дарунок в дату укладення цього Договору або в Момент передачі;

4.14. Дотримуватися гарантій та запевнень, викладених у Статті 3 цього Договору, а також виконувати інші обов'язки, що передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. 5885222582282 58852 58 5885222 588522258 588522

3.2. 588 5885222 58852225 5 5885222582282 58 5885222 5885222582282 58852225

3.3. 5 5885222 5885222582 588522258 5885222582282 588 58852225 588 588 588522258 5885 588522 588522258 5885222 588522 588522258 5885 58852225 588522 588 588522258 588522258 588522 5885222 5885 58852225 58 58852225 5885222 588522 58852 58 588522 588 58852 5885222582 58 588522258228 5885 5 5885222 58 58 588522258 588522258228 58 58852225822 588522 5885222582282 58852225822822 58852225

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Якщо Сторонами цього Договору було попередньо погоджено щодо передачі Дарунка в майбутньому, в такому разі Договір припиняє свою дію у випадку смерті Обдаровуваного до моменту настання дати/обставини, з якою Сторони пов'язували передачу Дарунку у власність Обдарованому.

6.2. Договір також припиняє свою дію з моменту фактичної передачі Дарунка у власність Обдаровуваного у порядку та строки, встановлені цим Договором.

7. ДЕРЖАНА РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

7.1. Обдаровуваний зобов'язується самостійно підготувати весь необхідний пакет документів для подальшої реєстрації права власності на Дарунок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

7.2. Сторонами погоджено, що всі видатки, пов'язані з проведенням такої державної реєстрації права власності, зокрема реєстраційні збори та нотаріальні послуги, мають бути сплачені виключно за рахунок Обдаровуваного.

7.3. Обдаровуваний ознайомлений з тим, що право власності на Дарунок виникатиме лише з моменту внесення відповідного запису про Обдаровуваного як власника Дарунка у вказаний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір вважається укладеним в дату його підписання обома Сторонами.

8.2. Ніщо в цьому Договорі не має бути витлумачено як право Дарувальника в будь-який момент в односторонньому порядку витребувати назад переданий Дарунок, окрім випадків передбачених цим Договором та чинним цивільним законодавством України.

8.3. Договір виконано у 3 (трьох) ідентичних примірниках українською мовою - для кожної із Сторін та державного реєстратора (нотаріуса), який виконуватиме державну реєстрацію права власності Обдаровуваного на отриманий Дарунок за цим Договором.

8.4. Внесення будь-яких змін або доповнень до тексту цього Договору має бути виконано лише у письмовій формі та вчинено у вигляді додаткової угоди.

8.5. Відступлення своїх прав за цим Договором кожною із Сторін не допускається.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Дарувальника:
___________________________________

________

Від імені Обдаровуваного:___________________________________

________ в інтересах та від імені ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ


Дата
: ________

________, громадянка(ин) України, паспорт (документ, що підтверджує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (надалі "Дарувальник"), з однієї сторони, і

________, громадянин(ка) України, паспорт (документ, що підтверджує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (надалі "Законний представник Обдаровуваного") від імені та в інтересах ________, документ, що підтверджує особу: ________ (надалі "Обдаровуваний"), з другої сторони,

далі разом Дарувальник та Обдаровуваний іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

уклали даний Договір дарування від ________ (надалі "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Загальні положення

1.1. Відповідно до умов цього Договору, Дарувальник безоплатно в дату укладення та підписання цього Договору передає у власність Обдаровуваного дарунок з наступними індивідуальними ознаками (характеристиками) (надалі "Дарунок"):

нерухомість: ________, загальна площа ________ кв.м., з місцем розташування за адресою: ________ (надалі "Нерухомість"). Право власності Дарувальника підтверджується наступним документом:

________

1.2. У зв'язку з укладеним Договором в Обдаровуваного не виникає будь-яких зустрічних або кореспондуючих обов'язків по відношенню або на користь Дарувальника, окрім тих, які стосуються безпосередньо прийняття такого Дарунку та виконання інших зобов'язань, прямо визначених цим Договором.

1.3. Цей Договір укладено виключено для цілей, вказаних вище. Даний Договір не являє собою угоду щодо пожертви або будь-яких інших видів договірних відносин між Дарувальником та Обдаровуваним.

Можливі недоліки Дарунку

1.4. Дарувальник зобов'язаний повідомити щодо всіх недоліків Дарунка або щодо його особливостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я або майна Обдаровуваного або інших осіб.

1.5. У Обдаровуваного виникає право звернутися до Дарувальника з вимогою щодо відшкодування шкоди, завданою майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування Дарунком (надалі "Право відшкодування").

Скасування Дарунка

1.6. Дарувальник має право скасувати дарування у випадку настання хоча б однієї з нижченаведених обставин:

(i) Обдаровуваний створює (не залежно від того умисно чи ні) загрозу невідворотньої втрати Дарунка, за умови, що за цим Договором передається у власність річ, визначена індивідуальними ознаками, нерухомість або транспортний засіб; та/або

(ii) Обдаровуваний здійснив замах на життя Дарувальника (членів його сім'ї або його близьких родичів), або наніс тяжкі тілесні ушкодження Дарувальнику. У випадку настання цієї обставини, не лише Дарувальник, але і його законні спадкоємці мають право звернутися до суду з відміною здійсненого дарування на користь Обдаровуваного.

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДАРУВАЛЬНИКА

2.1. Дарувальник дійсним запевняє, що Дарунок належить йому на праві приватної власності (Дарувальник виступає одноосібним власником).

2.2. Дарувальник цим запевняє та гарантує, що Дарунок не є предметом якого-небудь судового або третейського розгляду, не існує яких-небудь прав третіх осіб щодо Дарунка, не перебуває під арештом, в іпотеці, заставі, передаваний Дарунок не несе ніякої загрози життю або здоров'ю як Обдаровуваного, так і третіх осіб, а також не виступає прямо чи опосередковано предметом виконавчого провадження.

2.3. Дарувальник цим стверджує, що є повнолітньою та дієздатною особою, а також на дату укладення цього Договору розуміє його зміст і бажає настання обов'язків та наслідків, передбачених таким Договором.

2.4. Дарувальник цим гарантує, що в дату укладення цього Договору його матеріальні статки є достатніми для здійснення такого Дарунку.2.5. Дарувальник цим стверджує, що в зазначеній нерухомості не зареєстровано чиєсь місце проживання.

3. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ОБДАРОВУВАНОГО

3.1. Оскільки Обдаровуваний за цим Договором є неповнолітньою особою, від його імені та в його інтересах виступає його Законний представник, який від імені Обдаровуваного ознайомлений з наслідками укладення цього Договору та бажає їх дійсного настання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Права Дарувальника:

4.1. Самостійно визначати вид Дарунка, що передається за цим Договором;

4.2. Скасувати Дарунок, у випадку якщо Обдаровуваний створює умови з невідворотньої втрати або знищення Дарунка, який представляє для Дарувальника велику нематеріальну цінність;

4.3. Скасувати Дарунок, у випадку якщо Обдаровуваний здійснив замах на життя або здоров'я Дарувальника або наніс йому тілесні ушкодження. Реалізація такого права передбачена як для Дарувальника, так і для його законних спадкоємців;

4.4. Реалізувати інші права, передбачені цивільним законодавством та цим Договором.

Обов'язки Дарувальника:

4.5. Передати в безоплатну власність Дарунок згідно характеристик та ознак, визначених у Статті 1 цього Договору;

4.6. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі недоліки Дарунку, які відомі Дарувальнику на дату укладення цього Договору або в Момент передачі (залежно від того, що настало пізніше);

4.7. Сприяти Обдаровуваному у проведенні державної реєстрації переходу права власності на Дарунок від Дарувальника на Обдаровуваного;

4.8. Дотримуватися гарантій та запевнень, викладених у Статті 2 цього Договору, а також виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та діючим законодавством України.

Права Обдаровуваного:

4.9. Отримати в безоплатну власність Дарунок на умовах та відповідно до індивідуальних ознак і характеристик, визначених цим Договором;

4.10. Отримати повну та вичерпну інформацію щодо явних недоліків отриманого Дарунку від Дарувальника (якщо такі існують) безпосередньо перед фактичною датою передачі Дарунка у власність;

4.11. Скористатися іншими правами, що передбачені цим Договором та діючим законодавством України.

Обов'язки Обдаровуваного:

4.12. Самостійно провести державну реєстрацію права власності на Дарунок, а також здійснити оплату всіх супутніх реєстраційних та/або нотаріальних зборів;

4.13. Прийняти Дарунок в дату укладення цього Договору або в Момент передачі;

4.14. Дотримуватися гарантій та запевнень, викладених у Статті 3 цього Договору, а також виконувати інші обов'язки, що передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. 5885222582282 58852 58 5885222 588522258 588522

3.2. 588 5885222 58852225 5 5885222582282 58 5885222 5885222582282 58852225

3.3. 5 5885222 5885222582 588522258 5885222582282 588 58852225 588 588 588522258 5885 588522 588522258 5885222 588522 588522258 5885 58852225 588522 588 588522258 588522258 588522 5885222 5885 58852225 58 58852225 5885222 588522 58852 58 588522 588 58852 5885222582 58 588522258228 5885 5 5885222 58 58 588522258 588522258228 58 58852225822 588522 5885222582282 58852225822822 58852225

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Якщо Сторонами цього Договору було попередньо погоджено щодо передачі Дарунка в майбутньому, в такому разі Договір припиняє свою дію у випадку смерті Обдаровуваного до моменту настання дати/обставини, з якою Сторони пов'язували передачу Дарунку у власність Обдарованому.

6.2. Договір також припиняє свою дію з моменту фактичної передачі Дарунка у власність Обдаровуваного у порядку та строки, встановлені цим Договором.

7. ДЕРЖАНА РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

7.1. Обдаровуваний зобов'язується самостійно підготувати весь необхідний пакет документів для подальшої реєстрації права власності на Дарунок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

7.2. Сторонами погоджено, що всі видатки, пов'язані з проведенням такої державної реєстрації права власності, зокрема реєстраційні збори та нотаріальні послуги, мають бути сплачені виключно за рахунок Обдаровуваного.

7.3. Обдаровуваний ознайомлений з тим, що право власності на Дарунок виникатиме лише з моменту внесення відповідного запису про Обдаровуваного як власника Дарунка у вказаний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір вважається укладеним в дату його підписання обома Сторонами.

8.2. Ніщо в цьому Договорі не має бути витлумачено як право Дарувальника в будь-який момент в односторонньому порядку витребувати назад переданий Дарунок, окрім випадків передбачених цим Договором та чинним цивільним законодавством України.

8.3. Договір виконано у 3 (трьох) ідентичних примірниках українською мовою - для кожної із Сторін та державного реєстратора (нотаріуса), який виконуватиме державну реєстрацію права власності Обдаровуваного на отриманий Дарунок за цим Договором.

8.4. Внесення будь-яких змін або доповнень до тексту цього Договору має бути виконано лише у письмовій формі та вчинено у вигляді додаткової угоди.

8.5. Відступлення своїх прав за цим Договором кожною із Сторін не допускається.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Дарувальника:
___________________________________

________

Від імені Обдаровуваного:___________________________________

________ в інтересах та від імені ________