На початок

Договір дарування

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку цей Договір буде підписаний обома сторонами.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

Дата: ________

________, громадянка(ин) України, паспорт (документ, що підтверджує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Дарувальник"), з однієї сторони, і

________, громадянин(ка) України, паспорт (документ, що підтверджує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Законний представник Обдаровуваного"), який(яка) діє від імені та в інтересах наступної особи: ________, документ, що підтверджує особу: ________ (далі "Обдаровуваний"), з другої сторони,

далі разом Дарувальник та Обдаровуваний іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали даний Договір дарування від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Відповідно до умов цього Договору, Дарувальник в дату укладення та підписання цього Договору безоплатно передає у власність Обдаровуваного дарунок з наступними індивідуальними ознаками (характеристиками) (далі "Дарунок"): квартира загальною площею ________ кв.м., загальна кількість кімнат: ________, яка розташована у багатоквартирному будинку на ________-му поверсі за адресою: ________, (далі "Об'єкт нерухомість"). Оціночна вартість Об'єкта нерухомості складає ________ (________) (далі "Оціночна вартість"). Право власності Дарувальника на квартиру підтверджується наступним документом:

________

1.1.2. У зв'язку з укладеним Договором в Обдаровуваного не виникає будь-яких зустрічних або кореспондуючих обов'язків по відношенню або на користь Дарувальника, окрім тих, які стосуються безпосередньо прийняття такого Дарунку та виконання інших зобов'язань, прямо визначених цим Договором.

1.1.3. Цей Договір укладено виключено для цілей, вказаних вище. Даний Договір не являє собою угоду щодо пожертви або будь-яких інших видів договірних відносин між Дарувальником та Обдаровуваним.

1.1.4. Обдаровуваний зобов'язується самостійно підготувати весь необхідний пакет документів для подальшої державної реєстрації права власності на Дарунок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

1.1.5. Сторонами погоджено, що всі видатки, пов'язані з проведенням такої державної реєстрації права власності на Дарунок, включаючи, але не обмежуючись, зокрема реєстраційні збори та нотаріальні послуги, державні та/або місцеві податки, мають бути сплачені за рахунок і кошти Дарувальника.

1.1.6. Обдаровуваний ознайомлений з тим, що право власності на Дарунок виникатиме не раніше проведення державної реєстрації права власності Обдаровуваного на Дарунок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та підтверджується відповідним витягом.

1.2. Можливі недоліки Дарунку

1.2.1. Дарувальник зобов'язаний повідомити щодо всіх недоліків Дарунка або щодо його особливостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я або майна Обдаровуваного або інших осіб, в дату укладення цього Договору.

1.2.2. У Обдаровуваного виникає право звернутися до Дарувальника з вимогою щодо відшкодування шкоди, завданою майну, та шкоди, завданою каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, в результаті володіння чи користування Дарунком.

1.3. Вчинення Обдаровуваним дій на користь третіх осіб

1.3.1. Отримання у власність Дарунку за цим Договором є безумовним, тобто Дарувальник не вимагає від Обдаровуваного вчиненнях певних дій на користь третіх осіб.

1.4. Розірвання Договору на вимогу Дарувальника

1.4.1. Дарувальник має право скасувати Дарунок та вимагати розірвання Договору в односторонньому порядку, у випадку настання однієї або декількох обставин:

(1) Обдаровуваний здійснив замах на життя Дарувальника (членів його сім'ї або його близьких родичів), або наніс тяжкі тілесні ушкодження Дарувальнику; або

(2) Обдаровуваний вчинив умисне вбивство Дарувальника (в такому випадку законні спадкоємці Дарувальника мають право звернутися до суду з відміною здійсненого дарування на користь Обдаровуваного); або

(3) Обдаровуваний створює (не залежно від того умисно чи ні) загрозу невідворотньої втрати Дарунка, який становить для Дарувальника значну нематеріальну цінність; або

(4) Обдаровуваний недбало ставиться до Дарунку, який становить культурну цінність, внаслідок чого такий Дарунок може бути втрачений або пошкоджений.

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДАРУВАЛЬНИКА

Дарувальник цим запевняє та гарантує, що:

(1) право власності на Дарунок є чинним та законним, в дату укладення цього Договору Дарувальнику не відомо про будь-які відкриті судові провадження, предметом розгляду яких є право власності Дарувальника на вказаний Дарунок та/або оскарження, обмеження або скасування права власності Дарувальника на вказаний Дарунок та/або будь-які претензії третіх осіб щодо права власності на Дарунок.

(2) виступає єдиним власником Дарунку.

(3) на дату укладення цього Договору Дарунок не перебуває в іпотеці, заставі, податковій заставі та/або не виступає будь-яким іншим способом забезпечення виконання зобов'язань Дарувальника та/або третіх осіб, не є подарованим, проданим, обміненим або в будь-який інший спосіб відчуженим, а також не несе ніякої загрози життю або здоров'ю як Обдаровуваного, так і третіх осіб.

(4) є повнолітньою та дієздатною особою, яка дату укладення цього Договору розуміє його зміст і бажає настання наслідків, передбачених таким Договором. Оскільки Дарувальник перебуває у зареєстровано шлюбі, перед датою укладення цього Договору ним було отримано попередню нотаріальну згоду іншого з подружжя на укладення цього Договору.

(5) матеріальні статки Дарувальника є достатніми для здійснення такого Дарунку.

(6) на території Об'єкта нерухомості в дату укладення цього Договору не зареєстровано місце постійного проживання Дарувальника та/або будь-яких інших третіх осіб.

3. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ОБДАРОВУВАНОГО

Обдаровуваний цим запевняє та гарантує, що:

(1) є неповнолітньою особою, від його імені та в його інтересах виступає його Законний представник, який від імені Обдаровуваного ознайомлений з наслідками укладення цього Договору та бажає їх дійсного настання.

(2) беззаперечно приймає у власність Дарунок на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Дарувальника:

(1) Самостійно визначати вид Дарунка, що передається за цим Договором.

(2) Реалізувати інші права, що передбачені цивільним законодавством та цим Договором.

4.2. Обов'язки Дарувальника:

(1) Передати безоплатно у власність Дарунок, визначений у Статті 1 цього Договору.

(2) Повідомити Обдаровуваного про всі відомі недоліки Дарунку.

(3) Сприяти Обдаровуваному у проведенні державної реєстрації переходу права власності на Дарунок від Дарувальника на Обдаровуваного.

(4) Оплатити нотаріальні послуги, що пов'язані із нотаріальним посвідченням цього Договору.

(5) Дотримуватися гарантій та запевнень, викладених у Статті 2 цього Договору, а також виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.3. Права Обдаровуваного:

(1) Отримати безоплатно у власність Дарунок на умовах та у порядку, що визначені цим Договором.

(2) Отримати повну та вичерпну інформацію щодо явних недоліків отриманого Дарунку.

(3) Реалізувати інші права, що передбачені цивільним законодавством та цим Договором.

4.4. Обов'язки Обдаровуваного:

(1) Прийняти Дарунок, передбачений цим Договором.

(2) Дотримуватися гарантій та запевнень, викладених у Статті 2 цього Договору, а також виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Цей Договір складено у відповідності до чинного законодавства України.

5.2. У випадку виникнення будь-яких суперечностей або протиріч під час виконання умов такого Договору, Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для вирішення конфлікту мирним шляхом.

Якщо Сторонам не вдається досягти згоди зі спірної ситуації, кожна зі Сторін має право звернутися до українського суду в порядку та за правилами підсудності, що встановлені чинним процесуальним законодавством України.

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір припиняється в момент належного виконання Сторонами всіх обов'язків, що передбачені цим Договором, а також в інших випадках, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Ніщо в цьому Договорі не має бути витлумачено як право Дарувальника в будь-який момент в односторонньому порядку витребувати назад переданий Дарунок, окрім випадків передбачених цим Договором та чинним цивільним законодавством України.

7.2. Цей Договір вступає в юридичну силу від дати його нотаріального посвідчення. Договір виконано у 3 (трьох) ідентичних примірниках українською мовою - для кожної із Сторін та нотаріуса.

7.3. Внесення будь-яких змін або доповнень до тексту цього Договору має бути виконано лише у письмовій формі та викладено у вигляді додаткової угоди, що підписується обома Сторонами. Додаткова угода також підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

7.4. Відступлення Сторонами своїх прав та обов'язків за цим Договором не допускається.

ПІДПИСИ СТОРІН__________________________________

Від імені Дарувальника: __________________________________________

Від імені Обдаровуваного: ________, який(яка) діє в інтересах та від імені наступної особи: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

Дата: ________

________, громадянка(ин) України, паспорт (документ, що підтверджує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Дарувальник"), з однієї сторони, і

________, громадянин(ка) України, паспорт (документ, що підтверджує особу): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Законний представник Обдаровуваного"), який(яка) діє від імені та в інтересах наступної особи: ________, документ, що підтверджує особу: ________ (далі "Обдаровуваний"), з другої сторони,

далі разом Дарувальник та Обдаровуваний іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали даний Договір дарування від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Відповідно до умов цього Договору, Дарувальник в дату укладення та підписання цього Договору безоплатно передає у власність Обдаровуваного дарунок з наступними індивідуальними ознаками (характеристиками) (далі "Дарунок"): квартира загальною площею ________ кв.м., загальна кількість кімнат: ________, яка розташована у багатоквартирному будинку на ________-му поверсі за адресою: ________, (далі "Об'єкт нерухомість"). Оціночна вартість Об'єкта нерухомості складає ________ (________) (далі "Оціночна вартість"). Право власності Дарувальника на квартиру підтверджується наступним документом:

________

1.1.2. У зв'язку з укладеним Договором в Обдаровуваного не виникає будь-яких зустрічних або кореспондуючих обов'язків по відношенню або на користь Дарувальника, окрім тих, які стосуються безпосередньо прийняття такого Дарунку та виконання інших зобов'язань, прямо визначених цим Договором.

1.1.3. Цей Договір укладено виключено для цілей, вказаних вище. Даний Договір не являє собою угоду щодо пожертви або будь-яких інших видів договірних відносин між Дарувальником та Обдаровуваним.

1.1.4. Обдаровуваний зобов'язується самостійно підготувати весь необхідний пакет документів для подальшої державної реєстрації права власності на Дарунок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

1.1.5. Сторонами погоджено, що всі видатки, пов'язані з проведенням такої державної реєстрації права власності на Дарунок, включаючи, але не обмежуючись, зокрема реєстраційні збори та нотаріальні послуги, державні та/або місцеві податки, мають бути сплачені за рахунок і кошти Дарувальника.

1.1.6. Обдаровуваний ознайомлений з тим, що право власності на Дарунок виникатиме не раніше проведення державної реєстрації права власності Обдаровуваного на Дарунок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та підтверджується відповідним витягом.

1.2. Можливі недоліки Дарунку

1.2.1. Дарувальник зобов'язаний повідомити щодо всіх недоліків Дарунка або щодо його особливостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я або майна Обдаровуваного або інших осіб, в дату укладення цього Договору.

1.2.2. У Обдаровуваного виникає право звернутися до Дарувальника з вимогою щодо відшкодування шкоди, завданою майну, та шкоди, завданою каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, в результаті володіння чи користування Дарунком.

1.3. Вчинення Обдаровуваним дій на користь третіх осіб

1.3.1. Отримання у власність Дарунку за цим Договором є безумовним, тобто Дарувальник не вимагає від Обдаровуваного вчиненнях певних дій на користь третіх осіб.

1.4. Розірвання Договору на вимогу Дарувальника

1.4.1. Дарувальник має право скасувати Дарунок та вимагати розірвання Договору в односторонньому порядку, у випадку настання однієї або декількох обставин:

(1) Обдаровуваний здійснив замах на життя Дарувальника (членів його сім'ї або його близьких родичів), або наніс тяжкі тілесні ушкодження Дарувальнику; або

(2) Обдаровуваний вчинив умисне вбивство Дарувальника (в такому випадку законні спадкоємці Дарувальника мають право звернутися до суду з відміною здійсненого дарування на користь Обдаровуваного); або

(3) Обдаровуваний створює (не залежно від того умисно чи ні) загрозу невідворотньої втрати Дарунка, який становить для Дарувальника значну нематеріальну цінність; або

(4) Обдаровуваний недбало ставиться до Дарунку, який становить культурну цінність, внаслідок чого такий Дарунок може бути втрачений або пошкоджений.

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДАРУВАЛЬНИКА

Дарувальник цим запевняє та гарантує, що:

(1) право власності на Дарунок є чинним та законним, в дату укладення цього Договору Дарувальнику не відомо про будь-які відкриті судові провадження, предметом розгляду яких є право власності Дарувальника на вказаний Дарунок та/або оскарження, обмеження або скасування права власності Дарувальника на вказаний Дарунок та/або будь-які претензії третіх осіб щодо права власності на Дарунок.

(2) виступає єдиним власником Дарунку.

(3) на дату укладення цього Договору Дарунок не перебуває в іпотеці, заставі, податковій заставі та/або не виступає будь-яким іншим способом забезпечення виконання зобов'язань Дарувальника та/або третіх осіб, не є подарованим, проданим, обміненим або в будь-який інший спосіб відчуженим, а також не несе ніякої загрози життю або здоров'ю як Обдаровуваного, так і третіх осіб.

(4) є повнолітньою та дієздатною особою, яка дату укладення цього Договору розуміє його зміст і бажає настання наслідків, передбачених таким Договором. Оскільки Дарувальник перебуває у зареєстровано шлюбі, перед датою укладення цього Договору ним було отримано попередню нотаріальну згоду іншого з подружжя на укладення цього Договору.

(5) матеріальні статки Дарувальника є достатніми для здійснення такого Дарунку.

(6) на території Об'єкта нерухомості в дату укладення цього Договору не зареєстровано місце постійного проживання Дарувальника та/або будь-яких інших третіх осіб.

3. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ОБДАРОВУВАНОГО

Обдаровуваний цим запевняє та гарантує, що:

(1) є неповнолітньою особою, від його імені та в його інтересах виступає його Законний представник, який від імені Обдаровуваного ознайомлений з наслідками укладення цього Договору та бажає їх дійсного настання.

(2) беззаперечно приймає у власність Дарунок на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Дарувальника:

(1) Самостійно визначати вид Дарунка, що передається за цим Договором.

(2) Реалізувати інші права, що передбачені цивільним законодавством та цим Договором.

4.2. Обов'язки Дарувальника:

(1) Передати безоплатно у власність Дарунок, визначений у Статті 1 цього Договору.

(2) Повідомити Обдаровуваного про всі відомі недоліки Дарунку.

(3) Сприяти Обдаровуваному у проведенні державної реєстрації переходу права власності на Дарунок від Дарувальника на Обдаровуваного.

(4) Оплатити нотаріальні послуги, що пов'язані із нотаріальним посвідченням цього Договору.

(5) Дотримуватися гарантій та запевнень, викладених у Статті 2 цього Договору, а також виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.3. Права Обдаровуваного:

(1) Отримати безоплатно у власність Дарунок на умовах та у порядку, що визначені цим Договором.

(2) Отримати повну та вичерпну інформацію щодо явних недоліків отриманого Дарунку.

(3) Реалізувати інші права, що передбачені цивільним законодавством та цим Договором.

4.4. Обов'язки Обдаровуваного:

(1) Прийняти Дарунок, передбачений цим Договором.

(2) Дотримуватися гарантій та запевнень, викладених у Статті 2 цього Договору, а також виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Цей Договір складено у відповідності до чинного законодавства України.

5.2. У випадку виникнення будь-яких суперечностей або протиріч під час виконання умов такого Договору, Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для вирішення конфлікту мирним шляхом.

Якщо Сторонам не вдається досягти згоди зі спірної ситуації, кожна зі Сторін має право звернутися до українського суду в порядку та за правилами підсудності, що встановлені чинним процесуальним законодавством України.

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір припиняється в момент належного виконання Сторонами всіх обов'язків, що передбачені цим Договором, а також в інших випадках, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Ніщо в цьому Договорі не має бути витлумачено як право Дарувальника в будь-який момент в односторонньому порядку витребувати назад переданий Дарунок, окрім випадків передбачених цим Договором та чинним цивільним законодавством України.

7.2. Цей Договір вступає в юридичну силу від дати його нотаріального посвідчення. Договір виконано у 3 (трьох) ідентичних примірниках українською мовою - для кожної із Сторін та нотаріуса.

7.3. Внесення будь-яких змін або доповнень до тексту цього Договору має бути виконано лише у письмовій формі та викладено у вигляді додаткової угоди, що підписується обома Сторонами. Додаткова угода також підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

7.4. Відступлення Сторонами своїх прав та обов'язків за цим Договором не допускається.

ПІДПИСИ СТОРІН__________________________________

Від імені Дарувальника: __________________________________________

Від імені Обдаровуваного: ________, який(яка) діє в інтересах та від імені наступної особи: ________