На початок

Договір довічного утримання

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку сторонами буде підписано цей Договір. Звертаємо увагу, що Договір має бути обов'язково посвідчений нотаріально в день його підписання.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

Дата: ________

________, громадянин(ка) України, адреса місця постійного проживання: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Відчужувач" або "Вигодонабувач" в залежності від контексту), з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) України, адреса місця постійного проживання: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Набувач"), з другої сторони,

далі Набувач та Відчужувач спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цей Договір довічного утримання (догляду) від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Вигодонабувач" або "Відчужувач" означає фізичну особу, яка передає належне їй Майно у власність Набувача з метою отримання для себе взамін Догляду у обсязі та на умовах, визначених Договором.

"Дата підписання" означає календарну дату, в яку цей Договір буде підписано обома Сторонами та посвідчено нотаріально.

"Догляд" означає активні дії та комплекс заходів з опікування та матеріального забезпечення, визначених цим Договором, які виконуються Набувачем на користь Вигодонабувача з метою матеріального утримання та підтримки останнього до моменту настання смерті Вигодонабувача

"Майно" означає рухоме або нерухоме майно, яке передається Відчужувачем у власність Набувача з метою отримання Догляду. За Договором Відчужувачем передається земельна ділянка з цільовим призначенням: землі сільськогосподарського призначення, загальною площею: ________ (________) га, кадастровий номер: ________, адреса місцезнаходження: ________, склад угідь: ________, опис меж земельної ділянки:

________

Право власності Відчужувача на Майно підтверджується наступним документом:

________

"Набувач" означає особу, яка за цим Договором отримує право власності на Майно та зобов'язується надати Догляд у порядку та обсязі, визначеному умовами Договору.

"Ринкова вартість" означає вартість Майна, яка встановлена на підставі висновку експерта на Дату підписання, та за яку таке Майно придбавається на аналогічному ринку товарів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Відчужувач передає безоплатно у власність Набувача належне йому Майно, а Набувач зобов'язується надавати Догляд Вигодонабувачеві на умовах та в порядку, визначеними Договором, до моменту настання смерті Вигодонабувача.

2.1.2. Набувач отримує право власності на Майно в Дату підписання шляхом перереєстрації права власності на Майно з Відчужувача на Набувача в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі "Реєстр нерухомості"). Витрати на нотаріальне посвідчення Договору та перереєстрацію права власності в Реєстрі нерухомості покладаються на Набувача.

2.1.3. До моменту закінчення Строку договору Набувачеві забороняється вчиняти наступні дії: (1) передавати Майно в заставу; та/або (2) передавати Майно в оренду або найм; та/або (3) обмінювати, дарувати або в будь-який інший спосіб платно або безоплатно відчужувати Майно; та/або (4) вносити Майно в якості внеску в статутний капітал юридичних осіб; та/або (5) укладати будь-які попередні договори або протоколи про наміри, які стосуються відчуження Майна. Набувач вважається цим належним чином повідомлений, що нотаріусом (державним реєстратором) вноситься відповідна заборона на відчуження Набувачем Майна в Реєстр нерухомості.

2.1.4. До моменту закінчення Строку договору Відчужувач має право безперешкодно користуватися Майном для задоволення власних потреб, але за умови, що таке користування не спричиняє пониження його Ринкової вартості (нормальний знос для цілей цього Договору не вважається пониженням Ринкової вартості).

2.1.5. Наймач зобов'язується додатково за власний рахунок забезпечити Відчужувача житлом (тобто правом постійного проживання у житлі) до моменту закінчення Строку договору. Від Дати підписання Набувач зобов'язується надати Відчужувачу користування наступним житлом:

________

Відчужувач має право зареєструвати своє місце постійного проживання у зазначеному житлі.

2.1.6. Невиконання однією із Сторін обов'язків, визначених цим Договором, у зв'язку із проведенням взаємозаліку вимог Сторін, що виникають з інших договорів, заборонено.

2.1.7. Впродовж 10 (десяти) календарних днів від Дати підписання Відчужувач зобов'язується направити письмові повідомлення всім своїм спадкоємцям про укладення цього Договору за формою, наведеною у Додатку № 1 до Договору.

2.1.8. Відчужувач є єдиним власником Майна, що передається у власність Набувача за цим Договором.

2.2. Надання Догляду

2.2.1. Сторони погодили, що Вигодонабувач матиме право на отримання наступного виду утримання (опікування) впродовж Строку договору:

2.2.1.1. надання лікарських засобів та/або медичних виробів

(1) Набувач зобов'язується придбавати за власний рахунок лікарські засоби та/або медичні вироби, про які його просить Вигодонабувач, та/або які вимагаються медичним закладом, на лікування до якого направлено Вигодонабувача. Набувач не вважається таким, що порушив умови цього Договору, якщо лікарські засоби та/або медичні вироби неможливо придбати на території України та/або вони вилучені з обігу.

(2) Набувач придбаває за власний рахунок лікарські засоби та/або медичні вироби на загальну суму не більше, ніж ________ грн. (________) на місяць. Вказаний ліміт підлягає щомісячному перегляду з врахуванням індексу інфляції, який публікується Державною службою статистики України. Щомісячний ліміт на поточний місяць визначається шляхом коригування розміру місячного ліміту за попередній місяць на індекс інфляції за попередній місяць. Якщо індекс інфляції менше 100 %, щомісячний ліміт визначається у розмірі щомісячного ліміту за попередній місяць. Встановлений щомісячний ліміт за перший місяць, що вказаний вище у цьому підпункті (2), є базовим і не підлягає коригуванню на індекс інфляції. З врахуванням індексу інфляції встановлений ліміт за наступні місяці визначатиметься за формулою:

Лз = (Лп Х Ін) : 100,

Лз - ліміт за поточний місяць (у грн.)

Лп - ліміт за попередній місяць (у грн.)

Ін - індекс інфляції за попередній місяць.

(3) Якщо вартість одного або декількох лікарських засобів та/або медичних виробів перевищує встановлений щомісячний ліміт, в такому випадку Набувач має докласти всіх можливих зусиль з пошуку та придбання інших лікарських засобів та/або медичних виробів, які є меншої вартості; а в разі їх відсутності - Набувач вважається таким, що належним чином виконав свій обов'язок.

(4) Щомісячна переіндексація та розрахунок встановленого ліміту є обов'язком Набувача.

2.2.1.2. надання сезонного одягу та взуття

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок негайно придбати сезонний одяг та/або взуття Вигодонабувачеві, за умови їх відсутності у останнього, або якщо наявний одяг та/або взуття не є підходящими через їх зношеність.

(2) Одяг та/або взуття, яке придбавається Набувачем, має бути обов'язково новим (тобто не перебувати у попередньому використанні), бути належного розміру для Вигодонабувача, та бути з натуральних матеріалів. Набувач самостійно визначає фасон, колір, інші характеристики та ціну одягу та/або взуття, що придбавається.

2.2.1.3. оплата відпустки та/або санаторного лікування

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок покривати всі витрати Вигодонабувача на відпустку та/або санаторне лікування 1 (один) раз на рік.

(2) Напрям та тривалість відпустки та/або санаторного лікування погоджується Наймачем самостійно з врахуванням побажань Вигодонабувача та рекомендацій медичної установи, в якій Вигодонабувач перебуває на лікуванні (за наявності).

2.2.1.4. допомога у проведенні щоденних гігієнічних процедур

(1) Набувач зобов'язується безкоштовно на щоденній основі допомагати Вигодонабувачу у проведенні гігієнічних процедур (зокрема, прийняття ванної або душу та відвідування вбиральні).

(2) Набувач має право делегувати виконання цього обов'язку третім особам, проте Набувач залишається відповідальною особою за якість наданої послуги перед Вигодонабувачем.

2.2.1.5. прибирання житлового приміщення, в якому постійно проживає Вигодонабувач

(1) Набувач зобов'язується проводити прибирання житлового приміщення, в якому поживає Вигодонабувач, 1 (один) раз на місяць.

(2) Зазначене прибирання включає вологе прибирання підлоги, вивіз всього сміття, прання та прасування білизни, прибирання ванної кімнати, якою користується Вигодонабувач. Набувач має право залучати до прибирання спеціальні клінінгові служби, за умови оплати їх послуг в повному обсязі. При цьому Набувач залишається відповідальною особою за якість наданої послуги перед Вигодонабувачем.

2.2.1.6. забезпечення продуктами харчування

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок самостійно забезпечувати Вигодонабувача продуктами для збалансованого харчуванням. Для цілей цього Договору під терміном "збалансоване харчування" слід розуміти споживання Вигодонабувачем впродовж кожного календарного тижня свіжих фруктів, овочів, м'яса та риби.

(2) Набувач на окрему вимогу Вигодонабувача зобов'язується допомагати у приготуванні їжі з тим, щоб Вигодонабувач мав можливість щоденного харчування не менше за 3 (три) рази на добу.

2.2.1.7. проведення ремонту житлового приміщення, в якому проживає Вигодонабувач

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок проводити ремонт житлового приміщення (його частини), в якому проживає Вигодонабувач на суму, що не перевищує ________ грн. (________). Періодичний ремонт проводиться на вмотивовану вимогу Вигодонабувача або Набувачем за власною ініціативою.

(2) Вказаний ліміт на проведення ремонту підлягає щорічному перегляду з врахуванням індексу інфляції, який публікується Державною службою статистики України. Такий щорічний перегляд відбувається до 20-го числа січня кожного року. Встановлений ліміт на проведення ремонту у поточному році визначається шляхом коригування розміру встановленого ліміту за попередній рік на середній індекс інфляції за попередній рік. Якщо індекс інфляції менше 100 %, встановлений ліміт визначається в розмірі попереднього року. Встановлений ліміт за перший рік, що вказаний вище у цьому підпункті (2), є базовим і не підлягає коригуванню на індекс інфляції. З врахуванням індексу інфляції ліміт на проведення ремонту впродовж наступних років дії Договору визначатиметься за формулою:

Лз = (Лп Х Ін) : 100,

Лз - ліміт за поточний рік (у грн.)

Лп - ліміт за попередній рік (у грн.)

Ін - середній індекс інфляції за попередній рік.

(3) Щорічна переіндексація та розрахунок встановленого ліміту є обов'язком Набувача.

2.2.1.8. оплата комунальних послуг за користування житловим приміщенням

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок проводити щомісячну оплату комунальних послуг, які нараховані Вигодонабувачу за проживання в житловому приміщенні, проте на загальну суму, яка не перевищує ліміт у розмірі ________ грн. (________) на місяць. Якщо рахунок за спожиті комунальні послуги є більшим за встановлений місячний ліміт, решту суми понад встановлений ліміт сплачує самостійно Вигодонабувач або інші треті особи.

(2) Вказаний ліміт підлягає щорічному перегляду з врахуванням індексу інфляції, який публікується Державною службою статистики України. Такий щорічний перегляд відбувається до 20-го числа січня кожного року. Щомісячний ліміт за поточний рік визначається шляхом коригування розміру щомісячного ліміту за попередній рік на середній індекс інфляції за попередній рік. Якщо індекс інфляції менше 100 %, ліміт визначається в розмірі попереднього року. Ліміт за перший місяць, що вказаний вище, є базовим і не підлягає коригуванню на індекс інфляції. З врахуванням індексу інфляції щомісячний ліміт за наступні роки визначатиметься за формулою:

Лз = (Лп Х Ін) : 100,

Лз - щомісячний ліміт за поточний рік (у грн.)

Лп - щомісячний ліміт за попередній рік (у грн.)

Ін - середній індекс інфляції за попередній рік.

(3) Щорічна переіндексація та розрахунок встановленого ліміту є обов'язком Набувача.

2.2.1.9. надання щомісячної фінансової підтримки

(1) Набувач зобов'язується до 1-го числа кожного календарного місяця видавати Вигодонабувачу готівкою грошові кошти на особисті витрати у розмірі ________ грн. (________).

(2) Вказаний щомісячний розмір фінансової підтримки підлягає щорічному перегляду з врахуванням індексу інфляції, який публікується Державною службою статистики України. Такий щорічний перегляд відбувається до 20-го числа січня кожного року. Щомісячний розмір фінансової підтримки за поточний рік визначається шляхом коригування розміру щомісячної фінансової підтримки за попередній рік на середній індекс інфляції за попередній рік. Якщо індекс інфляції менше 100 %, розмір щомісячної фінансової підтримки визначається у розмірі попереднього року. Щомісячний розмір фінансової підтримки за перший рік Строку договору є базовим і не підлягає коригуванню на індекс інфляції. З врахуванням індексу інфляції щомісячний розмір фінансової підтримки за наступні роки визначатиметься за формулою:

Лз = (Лп Х Ін) : 100,

Лз - щомісячний розмір фінансової підтримки за поточний рік (у грн.)

Лп - щомісячний розмір фінансової підтримки за попередній рік (у грн.)

Ін - середній індекс інфляції за попередній рік.

(3) Щорічна переіндексація та розрахунок встановленого ліміту є обов'язком Набувача.

2.2.1.10. поховання Вигодонабувача

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок провести поховання Вигодонабувача з врахуванням будь-яких побажань, які зазначені Вигодонабувачем у тексті Заповіту (за наявності).

2.2.2. Впродовж всього Строку договору Набувач зобов'язується підтримувати постійний зв'язок із Вигодонабувачем. Для зв'язку із Набувачем, Вигодонабувач використовує наступний спосіб комунікації: ________.

2.2.3. Набувач має право делегувати виконання тих чи інших обов'язків третім особам, проте Набувач особисто відповідає перед Вигодонабувачем за належне та повне надання Догляду в обсязі, визначеному цим Договором.

2.2.4. Набувач зобов'язаний надавати лише те матеріальне забезпечення та/або опікування, що прямо передбачені у тексті Договору.

2.3. Заміна Майна за Договором

2.3.1. Набувач та Відчужувач можуть домовитися про заміну Майна, яка було передано за Договором, на інше майно. У цьому разі обсяг обов'язків Набувача може бути за домовленістю сторін змінений або залишений незмінним.

2.3.2. Домовленість Сторін про заміну Майна оформлюється додатковою письмовою угодою підписуються обома Сторонами та підлягає нотаріальному посвідченню.

2.4. Контроль над виконанням Договору

2.4.1. З метою уникнення непорозумінь між Сторонами щодо якості та обсягу наданого Догляду, в останній день кожного календарного місяця Сторони зобов'язуються підписати Акт про надання Догляду у відповідності до зразка, наданого у Додатку № 2 до Договору.

2.4.2. У тексті зазначеного Акту про надання Догляду має бути викладений детальний перелік обсягу наданого Догляду та/або матеріальних витрат Набувача за Договором.

2.4.3. У випадку погіршення стану здоров'я Вигодонабувача та неможливості ним власноруч підписати цей Акт про надання Догляду, такий Акт може бути підписаний однією з наступних осіб: (1) головним лікарем медичної установи, на лікуванні у якій перебуває Вигодонабувач; або (2) нотаріусом, який здійснив нотаріальне посвідчення цього Договору; або (3) членом сім'ї або родичем Вигодонабувача, визначеними відповідно до положень Сімейного кодексу України.

2.5. Ризик втрати або пошкодження Майна

2.5.1. Випадкова втрата або пошкодження Майна не звільняє Набувача від виконання обов'язків, передбачених Договором.

2.5.2. Сторони погодили необхідність проведення страхування Майна від ризику його випадкової втрати або пошкодження впродовж 10 (десяти) календарних днів від дати підписання. Обов'язок із проведення страхування Майна та всі супутні витрати, пов'язані із страхуванням, покладаються на Набувача. Бенефіціаром страхового відшкодування в такому випадку стає Набувач.

2.6. Заміна Набувача за Договором

2.6.1. У разі неможливості подальшого виконання Набувачем своїх обов'язків за Договором з підстав, що мають істотне значення, обов'язки Набувача можуть бути передані за згодою Відчужувача члену сім'ї Набувача або іншій особі за їхньою спільною згодою, оформленою у письмовому вигляді та посвідченою нотаріально.

2.6.2. Відмова Відчужувача у наданні згоди на передання обов'язків Набувача за Договором іншій особі може бути оскаржена до суду. У цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання Договору та інші обставини, які мають істотне значення.

3. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

3.1. Запевнення та гарантії Відчужувача:

(1) Відчужувач перебуває при здоровому ґлузді та ясній пам'яті, не обмежений у цивільній дієздатності на підставі рішення суду, усвідомлює значення своїх дій та бажає настання наслідків, передбачених Договором.

(2) Відчужувач повідомив Набувача про дійсний стан свого здоров'я перед Датою підписання.

(3) Відчужувач гарантує, що в Дату підписання (1) не існує будь-яких обтяжень, встановлених щодо Майна, включаючи, але не обмежуючись, договір застави, оренди, довічного утримання, ренти, дарування тощо; та (2) Відчужувачу не відомо про будь-які судові спори, предметом яких є оспорювання права власності Відчужувача на Майно та/або претензії третіх осіб на Майно.

(4) Відчужувач повідомив Набувача про всі можливі недоліки та дефекти Майна, які йому відомі.

3.2. Запевнення та гарантії Набувача:

(1) Набувач перебуває при здоровому ґлузді та ясній пам'яті, не обмежений у цивільній дієздатності на підставі рішення суду, та є повнолітньою особою, яка усвідомлює значення своїх дій та бажає настання наслідків, передбачених Договором.

(2) матеріальний стан Набувача є достатнім для виконання обов'язків, передбачених Договором.

4. СТРОК ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Загальні положення

4.1.1. Цей Договір набуває чинності в Дату підписання та продовжує діяти до моменту настання смерті Вигодонабувача (далі "Строк договору"). Смерть Вигодонабувача підтверджується свідоцтвом про смерть або рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою або померлою, яке набрало законної сили.

4.1.2. Цей Договір може бути припинено (1) шляхом розірвання в судовому порядку на вимогу Набувача в будь-якому випадку; або (2) шляхом розірвання в судовому порядку на вимогу Відчужувача/Вигодонабувача, за умови, що Набувачем не виконуються належним чином обов'язки, передбачені Договором; або (3) в інших випадках, визначених Договором або чинним законодавством України.

4.1.3. У разі розірвання Договору у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Набувачем обов'язків, Відчужувач набуває право власності на Майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, зроблені Набувачем на утримання та (або) догляд Вигодонабувача, не підлягають поверненню.

4.1.4. У разі розірвання Договору у зв'язку з неможливістю його подальшого виконання Набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за Набувачем право власності на частину Майна, з урахуванням тривалості часу Догляду, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за Договором.

4.2. Правові наслідки смерті Набувача

4.2.1. Обов'язки Набувача за Договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на Майно, що було передане Відчужувачем.

4.2.2. Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття Майна, що було передане Відчужувачем, право власності на це Майно може перейти до спадкоємця за законом.

4.2.3. Якщо у Набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від прийняття Майна, переданого Відчужувачем, Відчужувач набуває право власності на це Майно. У цьому разі договір довічного утримання (догляду) припиняється.

5. 588522258228 588522258

2.9. 5885222 588522258228 588 5885222582282222 58 58852225 588 5885222 588522258 58852225822 588522258228 588 5885222582 5885 5885 58852225822 58852 588522258 58852225 588522258228 5885 5885222582282 5885222582 588 58852225822 5885 588522 58852225 5885222 58 588522 58 5885 588522258 5885222582282 58852225 58 588522258 58852225 58 5885222 58852 5885 588522258 58852 "Форс-мажорні обставини").

2.10. 588522 588522258 5885222582 58 588522258 588522258228 588522258228 58 5885222 5885222582 588 5885222582282 588522258 588522258 58852225 5885222582 5885222582 588522 588522258228

2.11. 58852225 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 58852225822822 58852225 58852 58 5885222 3 5885222 58852225822 днів, 5885222582 5885 5885222 588 5885222582 58852 5885222582282 58852225 5 5885222582 58852225 5 58852 5885 588522258228 588522258 5885 58852225 588522258 5885222582 58 5885222582

2.12. 58852225822822 58852225822 588 58852 58852 58852225 5885222582 588522258 (1) 588522258 5885222 588522 5885222 5885222 58852225 58852225 5885222 5885222582282 588522 58852225 58852 5885222582 5885222582 58852 5885222 5885222 5885222582 5885222582 5885222582 5885222 5885222 5885222582 5 5885 5885222 5885 58852225 лиха; (2) 5885222 588522 58852225 58852225 588 58852225 5885222 588522 5885222582 5885222582 588 58 588522258228 588522 588522 58852225 588522258 58852225 588 5885222582 5885222 58852225 588522258 588522258228 588522258 5885 5885222582282222 588522258 588522258 58 58852225822 588522 588 58852225822 5885222 588522258 5885 5885222582 588522258 5885222582 58852225 58852225822 5885222582 588522258 5885222582 588522 588522258228 588522258 58852225822822 5885222 58852225822822 588522258 5885222582 5885222582 588522258228 58852225822 5885222582 5885222582282 58852225 5885222 5885222 5885222582282222 588522258 58852225822 588 588522 58852 5885222 588522 5885222 5885222 5 588522 58852225822 (3) 588522 58852225822822 588522258228 58852225 5885222582 588522 5 58852 588522258 5 58852225822 5885222582 5885222582 58852225822 588522258 5885222 5 588522258228222 58852225822

2.13. 588522258 5885222582 58 5885 588522258228 588522258 588522 5885222 5885222 588 1 588522 58852225822 місяць, 58 58852 58 588522 588522 58852 5 588522258228222 5885222 588522258 588 58852225 5 58852 588522258228 588 5885222582282222 588522258228 58852225 588522 58852 58852225 58 588522258 58 58852 588522258228

2.14. 58 5885222 588522258 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 588522258228 588522258 588522 5885222 588522 58852 5885222 5885 588522258 58852225 58852 588522258 588522258 58852225822822 58852225 5885222582282 58852225 5 588522258 5885 5885222 5885222582282222858 5885222 58852225

2.15. 58852225 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 5885 588522 58852 5885222 588522258 58852 588522258 5885 58852225822 5885 58852225 5885222582282 588522258

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ СТОРОНАМИ

6.1. В разі виникнення спору між Сторонами з питань виконання або тлумачення цього Договору, кожна із Сторін зобов'язується докласти всіх можливих зусиль для вирішення непорозуміння мирним шляхом.

6.2. Якщо Сторонам не вдається досягнути домовленості, кожна з них має право звернутися до суду в порядку, передбаченому чинним процесуальним законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір укладається у 3 (трьох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін та нотаріуса (державного реєстратора). До Договору застосовується матеріальне право України.

7.2. Всі зміни та доповнення, які стосуються умов цього Договору, мають бути викладені у письмовій формі, оформлені додатковою угодою, підписані обома Сторонами та засвідчені нотаріально (далі "Додаткові угоди"). Додаткові угоди набувають юридичної сили від дати їх нотаріального посвідчення, якщо тільки інший строк набрання ними чинності не передбачений самою Додатковою угодою.

7.3. Якщо одне з положень Договору у зв'язку із змінами законодавства стає недійсним, це не впливатиме на дійсність інших положень Договору, а цей Договір продовжує діяти так, ніби положення, визнаного недійсним, не існувало у первинній редакції цього Договору.

7.4. Цей Договір не є удаваним або фіктивним правочином, а Сторони бажають дійсного настання наслідків, передбачених цим Договором.

ПІДПИСИ СТОРІН_________________________________________

Від імені Відчужувача: ________
_________________________________________

Від імені Набувача: ________

Додаток № 1 до Договору довічного утримання (догляду)

"Зразок повідомлення про укладення Договору довічного утримання (догляду)"

Кому: ______________________________________________

(ПІБ спадкоємця)

Адреса: ____________________________________________

(поштова адреса спадкоємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

Дата: _________________________________

1. Цим Повідомленням я, ________, повідомляю Вас про укладення мною відповідного Договору довічного утримання (догляду) від ________ (далі "Договір") з наступною особою: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Набувач").

2. Відповідно до умов Договору мною передано у власність Набувача наступне майно (далі "Майно"): земельна ділянка з цільовим призначенням: землі сільськогосподарського призначення, загальною площею: ________ (________) га, кадастровий номер: ________, адреса місцезнаходження: ________, склад угідь: ________, опис меж земельної ділянки:

________

взамін на отримання довічного утримання (догляду) для себе (далі "Вигодонабувач").

3. Вказаний Договір припиняється смертю Вигодонабувача. Право власності Набувача на Майно є зареєстрованим в Реєстрі нерухомості. Право розпорядження цим майном Набувач отримує після смерті Вигодонабувача.

4. Це Повідомлення носить виключно інформативний характер.
_________________________________________

Від імені Відчужувача: ________

Зразок № 2 до Договору довічного утримання (догляду)

"Зразок Акту про надання догляду до Договору довічного утримання (догляду)"

АКТ ПРО НАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОГО ДОГЛЯДУ

Дата: ________________________________________

________, громадянин(ка) України, адреса місця постійного проживання: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Вигодонабувач"), з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) України адреса місця постійного проживання: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Набувач"), з другої сторони,

далі Вигодонабувач та Набувач спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цей Акт про надання щомісячного догляду від ________________________________________ (далі "Акт") за результатами наступного місяця: ________________________________________.

1. На виконання Договору довічного утримання (догляду) від ________ (далі "Договір") Набувачем було надано наступний Догляд впродовж звітного місяця:

1. надання лікарських засобів та/або медичних виробів

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

2. надання сезонного одягу та взуття

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

3. оплата відпустки та/або санаторного лікування

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

4. допомога у проведенні щоденних гігієнічних процедур

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

5. прибирання житлового приміщення, в якому постійно проживає Вигодонабувач

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

6. забезпечення продуктами харчування

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

7. проведення ремонту житлового приміщення, в якому проживає Вигодонабувач

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

8. оплата комунальних послуг за користування житловим приміщенням

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

9. надання щомісячної фінансової підтримки

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

2. У Вигодонабувача відсутні будь-які претензії до якості наданого Догляду за звітний місяць.

3. Всі терміни, які використовуються у тексті цього Акту мають те саме значення, що їм надано у тексті основного Договору. Цей Акт є невід'ємною частиною Договору.

4. Цей Акт укладено у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН
_________________________________________

Від імені Вигодонкабувача: _________________________________________________

Від імені Набувача: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

Дата: ________

________, громадянин(ка) України, адреса місця постійного проживання: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Відчужувач" або "Вигодонабувач" в залежності від контексту), з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) України, адреса місця постійного проживання: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Набувач"), з другої сторони,

далі Набувач та Відчужувач спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цей Договір довічного утримання (догляду) від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Вигодонабувач" або "Відчужувач" означає фізичну особу, яка передає належне їй Майно у власність Набувача з метою отримання для себе взамін Догляду у обсязі та на умовах, визначених Договором.

"Дата підписання" означає календарну дату, в яку цей Договір буде підписано обома Сторонами та посвідчено нотаріально.

"Догляд" означає активні дії та комплекс заходів з опікування та матеріального забезпечення, визначених цим Договором, які виконуються Набувачем на користь Вигодонабувача з метою матеріального утримання та підтримки останнього до моменту настання смерті Вигодонабувача

"Майно" означає рухоме або нерухоме майно, яке передається Відчужувачем у власність Набувача з метою отримання Догляду. За Договором Відчужувачем передається земельна ділянка з цільовим призначенням: землі сільськогосподарського призначення, загальною площею: ________ (________) га, кадастровий номер: ________, адреса місцезнаходження: ________, склад угідь: ________, опис меж земельної ділянки:

________

Право власності Відчужувача на Майно підтверджується наступним документом:

________

"Набувач" означає особу, яка за цим Договором отримує право власності на Майно та зобов'язується надати Догляд у порядку та обсязі, визначеному умовами Договору.

"Ринкова вартість" означає вартість Майна, яка встановлена на підставі висновку експерта на Дату підписання, та за яку таке Майно придбавається на аналогічному ринку товарів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Відчужувач передає безоплатно у власність Набувача належне йому Майно, а Набувач зобов'язується надавати Догляд Вигодонабувачеві на умовах та в порядку, визначеними Договором, до моменту настання смерті Вигодонабувача.

2.1.2. Набувач отримує право власності на Майно в Дату підписання шляхом перереєстрації права власності на Майно з Відчужувача на Набувача в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі "Реєстр нерухомості"). Витрати на нотаріальне посвідчення Договору та перереєстрацію права власності в Реєстрі нерухомості покладаються на Набувача.

2.1.3. До моменту закінчення Строку договору Набувачеві забороняється вчиняти наступні дії: (1) передавати Майно в заставу; та/або (2) передавати Майно в оренду або найм; та/або (3) обмінювати, дарувати або в будь-який інший спосіб платно або безоплатно відчужувати Майно; та/або (4) вносити Майно в якості внеску в статутний капітал юридичних осіб; та/або (5) укладати будь-які попередні договори або протоколи про наміри, які стосуються відчуження Майна. Набувач вважається цим належним чином повідомлений, що нотаріусом (державним реєстратором) вноситься відповідна заборона на відчуження Набувачем Майна в Реєстр нерухомості.

2.1.4. До моменту закінчення Строку договору Відчужувач має право безперешкодно користуватися Майном для задоволення власних потреб, але за умови, що таке користування не спричиняє пониження його Ринкової вартості (нормальний знос для цілей цього Договору не вважається пониженням Ринкової вартості).

2.1.5. Наймач зобов'язується додатково за власний рахунок забезпечити Відчужувача житлом (тобто правом постійного проживання у житлі) до моменту закінчення Строку договору. Від Дати підписання Набувач зобов'язується надати Відчужувачу користування наступним житлом:

________

Відчужувач має право зареєструвати своє місце постійного проживання у зазначеному житлі.

2.1.6. Невиконання однією із Сторін обов'язків, визначених цим Договором, у зв'язку із проведенням взаємозаліку вимог Сторін, що виникають з інших договорів, заборонено.

2.1.7. Впродовж 10 (десяти) календарних днів від Дати підписання Відчужувач зобов'язується направити письмові повідомлення всім своїм спадкоємцям про укладення цього Договору за формою, наведеною у Додатку № 1 до Договору.

2.1.8. Відчужувач є єдиним власником Майна, що передається у власність Набувача за цим Договором.

2.2. Надання Догляду

2.2.1. Сторони погодили, що Вигодонабувач матиме право на отримання наступного виду утримання (опікування) впродовж Строку договору:

2.2.1.1. надання лікарських засобів та/або медичних виробів

(1) Набувач зобов'язується придбавати за власний рахунок лікарські засоби та/або медичні вироби, про які його просить Вигодонабувач, та/або які вимагаються медичним закладом, на лікування до якого направлено Вигодонабувача. Набувач не вважається таким, що порушив умови цього Договору, якщо лікарські засоби та/або медичні вироби неможливо придбати на території України та/або вони вилучені з обігу.

(2) Набувач придбаває за власний рахунок лікарські засоби та/або медичні вироби на загальну суму не більше, ніж ________ грн. (________) на місяць. Вказаний ліміт підлягає щомісячному перегляду з врахуванням індексу інфляції, який публікується Державною службою статистики України. Щомісячний ліміт на поточний місяць визначається шляхом коригування розміру місячного ліміту за попередній місяць на індекс інфляції за попередній місяць. Якщо індекс інфляції менше 100 %, щомісячний ліміт визначається у розмірі щомісячного ліміту за попередній місяць. Встановлений щомісячний ліміт за перший місяць, що вказаний вище у цьому підпункті (2), є базовим і не підлягає коригуванню на індекс інфляції. З врахуванням індексу інфляції встановлений ліміт за наступні місяці визначатиметься за формулою:

Лз = (Лп Х Ін) : 100,

Лз - ліміт за поточний місяць (у грн.)

Лп - ліміт за попередній місяць (у грн.)

Ін - індекс інфляції за попередній місяць.

(3) Якщо вартість одного або декількох лікарських засобів та/або медичних виробів перевищує встановлений щомісячний ліміт, в такому випадку Набувач має докласти всіх можливих зусиль з пошуку та придбання інших лікарських засобів та/або медичних виробів, які є меншої вартості; а в разі їх відсутності - Набувач вважається таким, що належним чином виконав свій обов'язок.

(4) Щомісячна переіндексація та розрахунок встановленого ліміту є обов'язком Набувача.

2.2.1.2. надання сезонного одягу та взуття

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок негайно придбати сезонний одяг та/або взуття Вигодонабувачеві, за умови їх відсутності у останнього, або якщо наявний одяг та/або взуття не є підходящими через їх зношеність.

(2) Одяг та/або взуття, яке придбавається Набувачем, має бути обов'язково новим (тобто не перебувати у попередньому використанні), бути належного розміру для Вигодонабувача, та бути з натуральних матеріалів. Набувач самостійно визначає фасон, колір, інші характеристики та ціну одягу та/або взуття, що придбавається.

2.2.1.3. оплата відпустки та/або санаторного лікування

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок покривати всі витрати Вигодонабувача на відпустку та/або санаторне лікування 1 (один) раз на рік.

(2) Напрям та тривалість відпустки та/або санаторного лікування погоджується Наймачем самостійно з врахуванням побажань Вигодонабувача та рекомендацій медичної установи, в якій Вигодонабувач перебуває на лікуванні (за наявності).

2.2.1.4. допомога у проведенні щоденних гігієнічних процедур

(1) Набувач зобов'язується безкоштовно на щоденній основі допомагати Вигодонабувачу у проведенні гігієнічних процедур (зокрема, прийняття ванної або душу та відвідування вбиральні).

(2) Набувач має право делегувати виконання цього обов'язку третім особам, проте Набувач залишається відповідальною особою за якість наданої послуги перед Вигодонабувачем.

2.2.1.5. прибирання житлового приміщення, в якому постійно проживає Вигодонабувач

(1) Набувач зобов'язується проводити прибирання житлового приміщення, в якому поживає Вигодонабувач, 1 (один) раз на місяць.

(2) Зазначене прибирання включає вологе прибирання підлоги, вивіз всього сміття, прання та прасування білизни, прибирання ванної кімнати, якою користується Вигодонабувач. Набувач має право залучати до прибирання спеціальні клінінгові служби, за умови оплати їх послуг в повному обсязі. При цьому Набувач залишається відповідальною особою за якість наданої послуги перед Вигодонабувачем.

2.2.1.6. забезпечення продуктами харчування

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок самостійно забезпечувати Вигодонабувача продуктами для збалансованого харчуванням. Для цілей цього Договору під терміном "збалансоване харчування" слід розуміти споживання Вигодонабувачем впродовж кожного календарного тижня свіжих фруктів, овочів, м'яса та риби.

(2) Набувач на окрему вимогу Вигодонабувача зобов'язується допомагати у приготуванні їжі з тим, щоб Вигодонабувач мав можливість щоденного харчування не менше за 3 (три) рази на добу.

2.2.1.7. проведення ремонту житлового приміщення, в якому проживає Вигодонабувач

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок проводити ремонт житлового приміщення (його частини), в якому проживає Вигодонабувач на суму, що не перевищує ________ грн. (________). Періодичний ремонт проводиться на вмотивовану вимогу Вигодонабувача або Набувачем за власною ініціативою.

(2) Вказаний ліміт на проведення ремонту підлягає щорічному перегляду з врахуванням індексу інфляції, який публікується Державною службою статистики України. Такий щорічний перегляд відбувається до 20-го числа січня кожного року. Встановлений ліміт на проведення ремонту у поточному році визначається шляхом коригування розміру встановленого ліміту за попередній рік на середній індекс інфляції за попередній рік. Якщо індекс інфляції менше 100 %, встановлений ліміт визначається в розмірі попереднього року. Встановлений ліміт за перший рік, що вказаний вище у цьому підпункті (2), є базовим і не підлягає коригуванню на індекс інфляції. З врахуванням індексу інфляції ліміт на проведення ремонту впродовж наступних років дії Договору визначатиметься за формулою:

Лз = (Лп Х Ін) : 100,

Лз - ліміт за поточний рік (у грн.)

Лп - ліміт за попередній рік (у грн.)

Ін - середній індекс інфляції за попередній рік.

(3) Щорічна переіндексація та розрахунок встановленого ліміту є обов'язком Набувача.

2.2.1.8. оплата комунальних послуг за користування житловим приміщенням

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок проводити щомісячну оплату комунальних послуг, які нараховані Вигодонабувачу за проживання в житловому приміщенні, проте на загальну суму, яка не перевищує ліміт у розмірі ________ грн. (________) на місяць. Якщо рахунок за спожиті комунальні послуги є більшим за встановлений місячний ліміт, решту суми понад встановлений ліміт сплачує самостійно Вигодонабувач або інші треті особи.

(2) Вказаний ліміт підлягає щорічному перегляду з врахуванням індексу інфляції, який публікується Державною службою статистики України. Такий щорічний перегляд відбувається до 20-го числа січня кожного року. Щомісячний ліміт за поточний рік визначається шляхом коригування розміру щомісячного ліміту за попередній рік на середній індекс інфляції за попередній рік. Якщо індекс інфляції менше 100 %, ліміт визначається в розмірі попереднього року. Ліміт за перший місяць, що вказаний вище, є базовим і не підлягає коригуванню на індекс інфляції. З врахуванням індексу інфляції щомісячний ліміт за наступні роки визначатиметься за формулою:

Лз = (Лп Х Ін) : 100,

Лз - щомісячний ліміт за поточний рік (у грн.)

Лп - щомісячний ліміт за попередній рік (у грн.)

Ін - середній індекс інфляції за попередній рік.

(3) Щорічна переіндексація та розрахунок встановленого ліміту є обов'язком Набувача.

2.2.1.9. надання щомісячної фінансової підтримки

(1) Набувач зобов'язується до 1-го числа кожного календарного місяця видавати Вигодонабувачу готівкою грошові кошти на особисті витрати у розмірі ________ грн. (________).

(2) Вказаний щомісячний розмір фінансової підтримки підлягає щорічному перегляду з врахуванням індексу інфляції, який публікується Державною службою статистики України. Такий щорічний перегляд відбувається до 20-го числа січня кожного року. Щомісячний розмір фінансової підтримки за поточний рік визначається шляхом коригування розміру щомісячної фінансової підтримки за попередній рік на середній індекс інфляції за попередній рік. Якщо індекс інфляції менше 100 %, розмір щомісячної фінансової підтримки визначається у розмірі попереднього року. Щомісячний розмір фінансової підтримки за перший рік Строку договору є базовим і не підлягає коригуванню на індекс інфляції. З врахуванням індексу інфляції щомісячний розмір фінансової підтримки за наступні роки визначатиметься за формулою:

Лз = (Лп Х Ін) : 100,

Лз - щомісячний розмір фінансової підтримки за поточний рік (у грн.)

Лп - щомісячний розмір фінансової підтримки за попередній рік (у грн.)

Ін - середній індекс інфляції за попередній рік.

(3) Щорічна переіндексація та розрахунок встановленого ліміту є обов'язком Набувача.

2.2.1.10. поховання Вигодонабувача

(1) Набувач зобов'язується за власний рахунок провести поховання Вигодонабувача з врахуванням будь-яких побажань, які зазначені Вигодонабувачем у тексті Заповіту (за наявності).

2.2.2. Впродовж всього Строку договору Набувач зобов'язується підтримувати постійний зв'язок із Вигодонабувачем. Для зв'язку із Набувачем, Вигодонабувач використовує наступний спосіб комунікації: ________.

2.2.3. Набувач має право делегувати виконання тих чи інших обов'язків третім особам, проте Набувач особисто відповідає перед Вигодонабувачем за належне та повне надання Догляду в обсязі, визначеному цим Договором.

2.2.4. Набувач зобов'язаний надавати лише те матеріальне забезпечення та/або опікування, що прямо передбачені у тексті Договору.

2.3. Заміна Майна за Договором

2.3.1. Набувач та Відчужувач можуть домовитися про заміну Майна, яка було передано за Договором, на інше майно. У цьому разі обсяг обов'язків Набувача може бути за домовленістю сторін змінений або залишений незмінним.

2.3.2. Домовленість Сторін про заміну Майна оформлюється додатковою письмовою угодою підписуються обома Сторонами та підлягає нотаріальному посвідченню.

2.4. Контроль над виконанням Договору

2.4.1. З метою уникнення непорозумінь між Сторонами щодо якості та обсягу наданого Догляду, в останній день кожного календарного місяця Сторони зобов'язуються підписати Акт про надання Догляду у відповідності до зразка, наданого у Додатку № 2 до Договору.

2.4.2. У тексті зазначеного Акту про надання Догляду має бути викладений детальний перелік обсягу наданого Догляду та/або матеріальних витрат Набувача за Договором.

2.4.3. У випадку погіршення стану здоров'я Вигодонабувача та неможливості ним власноруч підписати цей Акт про надання Догляду, такий Акт може бути підписаний однією з наступних осіб: (1) головним лікарем медичної установи, на лікуванні у якій перебуває Вигодонабувач; або (2) нотаріусом, який здійснив нотаріальне посвідчення цього Договору; або (3) членом сім'ї або родичем Вигодонабувача, визначеними відповідно до положень Сімейного кодексу України.

2.5. Ризик втрати або пошкодження Майна

2.5.1. Випадкова втрата або пошкодження Майна не звільняє Набувача від виконання обов'язків, передбачених Договором.

2.5.2. Сторони погодили необхідність проведення страхування Майна від ризику його випадкової втрати або пошкодження впродовж 10 (десяти) календарних днів від дати підписання. Обов'язок із проведення страхування Майна та всі супутні витрати, пов'язані із страхуванням, покладаються на Набувача. Бенефіціаром страхового відшкодування в такому випадку стає Набувач.

2.6. Заміна Набувача за Договором

2.6.1. У разі неможливості подальшого виконання Набувачем своїх обов'язків за Договором з підстав, що мають істотне значення, обов'язки Набувача можуть бути передані за згодою Відчужувача члену сім'ї Набувача або іншій особі за їхньою спільною згодою, оформленою у письмовому вигляді та посвідченою нотаріально.

2.6.2. Відмова Відчужувача у наданні згоди на передання обов'язків Набувача за Договором іншій особі може бути оскаржена до суду. У цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання Договору та інші обставини, які мають істотне значення.

3. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

3.1. Запевнення та гарантії Відчужувача:

(1) Відчужувач перебуває при здоровому ґлузді та ясній пам'яті, не обмежений у цивільній дієздатності на підставі рішення суду, усвідомлює значення своїх дій та бажає настання наслідків, передбачених Договором.

(2) Відчужувач повідомив Набувача про дійсний стан свого здоров'я перед Датою підписання.

(3) Відчужувач гарантує, що в Дату підписання (1) не існує будь-яких обтяжень, встановлених щодо Майна, включаючи, але не обмежуючись, договір застави, оренди, довічного утримання, ренти, дарування тощо; та (2) Відчужувачу не відомо про будь-які судові спори, предметом яких є оспорювання права власності Відчужувача на Майно та/або претензії третіх осіб на Майно.

(4) Відчужувач повідомив Набувача про всі можливі недоліки та дефекти Майна, які йому відомі.

3.2. Запевнення та гарантії Набувача:

(1) Набувач перебуває при здоровому ґлузді та ясній пам'яті, не обмежений у цивільній дієздатності на підставі рішення суду, та є повнолітньою особою, яка усвідомлює значення своїх дій та бажає настання наслідків, передбачених Договором.

(2) матеріальний стан Набувача є достатнім для виконання обов'язків, передбачених Договором.

4. СТРОК ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Загальні положення

4.1.1. Цей Договір набуває чинності в Дату підписання та продовжує діяти до моменту настання смерті Вигодонабувача (далі "Строк договору"). Смерть Вигодонабувача підтверджується свідоцтвом про смерть або рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою або померлою, яке набрало законної сили.

4.1.2. Цей Договір може бути припинено (1) шляхом розірвання в судовому порядку на вимогу Набувача в будь-якому випадку; або (2) шляхом розірвання в судовому порядку на вимогу Відчужувача/Вигодонабувача, за умови, що Набувачем не виконуються належним чином обов'язки, передбачені Договором; або (3) в інших випадках, визначених Договором або чинним законодавством України.

4.1.3. У разі розірвання Договору у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Набувачем обов'язків, Відчужувач набуває право власності на Майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, зроблені Набувачем на утримання та (або) догляд Вигодонабувача, не підлягають поверненню.

4.1.4. У разі розірвання Договору у зв'язку з неможливістю його подальшого виконання Набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за Набувачем право власності на частину Майна, з урахуванням тривалості часу Догляду, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за Договором.

4.2. Правові наслідки смерті Набувача

4.2.1. Обов'язки Набувача за Договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на Майно, що було передане Відчужувачем.

4.2.2. Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття Майна, що було передане Відчужувачем, право власності на це Майно може перейти до спадкоємця за законом.

4.2.3. Якщо у Набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від прийняття Майна, переданого Відчужувачем, Відчужувач набуває право власності на це Майно. У цьому разі договір довічного утримання (догляду) припиняється.

5. 588522258228 588522258

2.9. 5885222 588522258228 588 5885222582282222 58 58852225 588 5885222 588522258 58852225822 588522258228 588 5885222582 5885 5885 58852225822 58852 588522258 58852225 588522258228 5885 5885222582282 5885222582 588 58852225822 5885 588522 58852225 5885222 58 588522 58 5885 588522258 5885222582282 58852225 58 588522258 58852225 58 5885222 58852 5885 588522258 58852 "Форс-мажорні обставини").

2.10. 588522 588522258 5885222582 58 588522258 588522258228 588522258228 58 5885222 5885222582 588 5885222582282 588522258 588522258 58852225 5885222582 5885222582 588522 588522258228

2.11. 58852225 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 58852225822822 58852225 58852 58 5885222 3 5885222 58852225822 днів, 5885222582 5885 5885222 588 5885222582 58852 5885222582282 58852225 5 5885222582 58852225 5 58852 5885 588522258228 588522258 5885 58852225 588522258 5885222582 58 5885222582

2.12. 58852225822822 58852225822 588 58852 58852 58852225 5885222582 588522258 (1) 588522258 5885222 588522 5885222 5885222 58852225 58852225 5885222 5885222582282 588522 58852225 58852 5885222582 5885222582 58852 5885222 5885222 5885222582 5885222582 5885222582 5885222 5885222 5885222582 5 5885 5885222 5885 58852225 лиха; (2) 5885222 588522 58852225 58852225 588 58852225 5885222 588522 5885222582 5885222582 588 58 588522258228 588522 588522 58852225 588522258 58852225 588 5885222582 5885222 58852225 588522258 588522258228 588522258 5885 5885222582282222 588522258 588522258 58 58852225822 588522 588 58852225822 5885222 588522258 5885 5885222582 588522258 5885222582 58852225 58852225822 5885222582 588522258 5885222582 588522 588522258228 588522258 58852225822822 5885222 58852225822822 588522258 5885222582 5885222582 588522258228 58852225822 5885222582 5885222582282 58852225 5885222 5885222 5885222582282222 588522258 58852225822 588 588522 58852 5885222 588522 5885222 5885222 5 588522 58852225822 (3) 588522 58852225822822 588522258228 58852225 5885222582 588522 5 58852 588522258 5 58852225822 5885222582 5885222582 58852225822 588522258 5885222 5 588522258228222 58852225822

2.13. 588522258 5885222582 58 5885 588522258228 588522258 588522 5885222 5885222 588 1 588522 58852225822 місяць, 58 58852 58 588522 588522 58852 5 588522258228222 5885222 588522258 588 58852225 5 58852 588522258228 588 5885222582282222 588522258228 58852225 588522 58852 58852225 58 588522258 58 58852 588522258228

2.14. 58 5885222 588522258 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 588522258228 588522258 588522 5885222 588522 58852 5885222 5885 588522258 58852225 58852 588522258 588522258 58852225822822 58852225 5885222582282 58852225 5 588522258 5885 5885222 5885222582282222858 5885222 58852225

2.15. 58852225 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 5885 588522 58852 5885222 588522258 58852 588522258 5885 58852225822 5885 58852225 5885222582282 588522258

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ СТОРОНАМИ

6.1. В разі виникнення спору між Сторонами з питань виконання або тлумачення цього Договору, кожна із Сторін зобов'язується докласти всіх можливих зусиль для вирішення непорозуміння мирним шляхом.

6.2. Якщо Сторонам не вдається досягнути домовленості, кожна з них має право звернутися до суду в порядку, передбаченому чинним процесуальним законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір укладається у 3 (трьох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін та нотаріуса (державного реєстратора). До Договору застосовується матеріальне право України.

7.2. Всі зміни та доповнення, які стосуються умов цього Договору, мають бути викладені у письмовій формі, оформлені додатковою угодою, підписані обома Сторонами та засвідчені нотаріально (далі "Додаткові угоди"). Додаткові угоди набувають юридичної сили від дати їх нотаріального посвідчення, якщо тільки інший строк набрання ними чинності не передбачений самою Додатковою угодою.

7.3. Якщо одне з положень Договору у зв'язку із змінами законодавства стає недійсним, це не впливатиме на дійсність інших положень Договору, а цей Договір продовжує діяти так, ніби положення, визнаного недійсним, не існувало у первинній редакції цього Договору.

7.4. Цей Договір не є удаваним або фіктивним правочином, а Сторони бажають дійсного настання наслідків, передбачених цим Договором.

ПІДПИСИ СТОРІН_________________________________________

Від імені Відчужувача: ________
_________________________________________

Від імені Набувача: ________

Додаток № 1 до Договору довічного утримання (догляду)

"Зразок повідомлення про укладення Договору довічного утримання (догляду)"

Кому: ______________________________________________

(ПІБ спадкоємця)

Адреса: ____________________________________________

(поштова адреса спадкоємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

Дата: _________________________________

1. Цим Повідомленням я, ________, повідомляю Вас про укладення мною відповідного Договору довічного утримання (догляду) від ________ (далі "Договір") з наступною особою: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Набувач").

2. Відповідно до умов Договору мною передано у власність Набувача наступне майно (далі "Майно"): земельна ділянка з цільовим призначенням: землі сільськогосподарського призначення, загальною площею: ________ (________) га, кадастровий номер: ________, адреса місцезнаходження: ________, склад угідь: ________, опис меж земельної ділянки:

________

взамін на отримання довічного утримання (догляду) для себе (далі "Вигодонабувач").

3. Вказаний Договір припиняється смертю Вигодонабувача. Право власності Набувача на Майно є зареєстрованим в Реєстрі нерухомості. Право розпорядження цим майном Набувач отримує після смерті Вигодонабувача.

4. Це Повідомлення носить виключно інформативний характер.
_________________________________________

Від імені Відчужувача: ________

Зразок № 2 до Договору довічного утримання (догляду)

"Зразок Акту про надання догляду до Договору довічного утримання (догляду)"

АКТ ПРО НАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОГО ДОГЛЯДУ

Дата: ________________________________________

________, громадянин(ка) України, адреса місця постійного проживання: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Вигодонабувач"), з однієї сторони, та

________, громадянин(ка) України адреса місця постійного проживання: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________ (далі "Набувач"), з другої сторони,

далі Вигодонабувач та Набувач спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цей Акт про надання щомісячного догляду від ________________________________________ (далі "Акт") за результатами наступного місяця: ________________________________________.

1. На виконання Договору довічного утримання (догляду) від ________ (далі "Договір") Набувачем було надано наступний Догляд впродовж звітного місяця:

1. надання лікарських засобів та/або медичних виробів

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

2. надання сезонного одягу та взуття

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

3. оплата відпустки та/або санаторного лікування

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

4. допомога у проведенні щоденних гігієнічних процедур

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

5. прибирання житлового приміщення, в якому постійно проживає Вигодонабувач

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

6. забезпечення продуктами харчування

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

7. проведення ремонту житлового приміщення, в якому проживає Вигодонабувач

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

8. оплата комунальних послуг за користування житловим приміщенням

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

9. надання щомісячної фінансової підтримки

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(суть наданої допомоги)

2. У Вигодонабувача відсутні будь-які претензії до якості наданого Догляду за звітний місяць.

3. Всі терміни, які використовуються у тексті цього Акту мають те саме значення, що їм надано у тексті основного Договору. Цей Акт є невід'ємною частиною Договору.

4. Цей Акт укладено у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН
_________________________________________

Від імені Вигодонкабувача: _________________________________________________

Від імені Набувача: ________