На початок

Договір про надання послуг

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно на розсуд сторін цього Договору вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку Договір буде підписано та скріплено підписами (і печатками сторін - якщо вони є юридичними особами).

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Замовник"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Виконавець"), з іншої сторони,

далі Замовник та Виконавець разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона" (або Виконавець та Замовник відповідно), уклали цей Договір про надання послуг від ________ (далі "Договір") щодо наступного:

1. НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Відповідно до цього Договору, Виконавець зобов'язується надати Послуги Замовнику, а Замовник має прийняти такі Послуги та здійснити їх оплату.

1.1.2. У межах цього Договору Виконавець має надати наступні види послуг (далі "Послуги"):

________

1.1.3. Оскільки Виконавець володіє відповідним досвідом, кваліфікацією, навичками та репутацією, Послуги за цим Договором мають бути надані виключно та особисто Виконавцем (без права залучення до надання Послуг за цим Договором третіх осіб).

1.1.4. Надання послуг за цим Договором: (i) афілійованими особами або дочірніми підприємствами Виконавця, та/або (ii) представництвами Виконавця як на території України, так і за її межами, та/або (iii) філіалами, відділеннями або іншими відокремленими підрозділами Виконавця, слід вважати для цілей цього Договору, що Послуги надані Виконавцем.

1.1.5. Для надання Виконавцем визначених Послуг за цим Договором, Замовник зобов'язується впродовж наступного строку: ________ від Дати укладення Договору, надати Виконавцю наступну документацію, матеріали, об'єкти, деталі або обладнання (далі "Матеріал"):

________

Матеріали за цим Договором надаються силами Замовника і повністю за його рахунок.

1.1.6. Виконавець цим запевняє та гарантує, що буде зважено та економно розподіляти та використовувати отримані Матеріали для надання Послуг за цим Договором (якщо це можливо застосувати до виду Матеріалу, наданого для надання Послуг).

Якщо після завершення надання Послуг у Виконавця залишається певна кількість/обсяг Матеріалу, то Виконавець має повернути його назад Замовнику (якщо це можливо застосувати до виду Матеріалу, наданого для надання Послуг).

1.2. Строки надання Послуг

1.2.1. Замовник обіцяє надати Послуги, викладені вище, у наступну дату: ________.

1.3. Взаємні гарантії Сторін

Замовник цим запевняє та гарантує:

(i) Не існує будь-яких обмежень в установчих документах Замовника щодо заборони укладення цього Договору, не існує будь-яких рішень засновників (учасників) або бенефіціарів Замовника щодо заборони на укладення цього Договору;

(ii) Замовник належним чином ознайомлений з досвідом, навичками та кваліфікацією Виконавця, і надалі позбавляється права висувати будь-які претензії до досвіду, навичок та кваліфікації Виконавця за цим Договором.

(iii) Замовник несе повну відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

Виконавець цим запевняє та гарантує:

(i) Не існує будь-яких обмежень в установчих документах Виконавця щодо заборони укладення цього Договору, не існує будь-яких рішень засновників (учасників) або бенефіціарів Виконавця щодо заборони на укладення цього Договору;

(ii) Виконавець володіє відповідним досвідом, кваліфікацією та навичками для надання Послуги за цим Договором.

(iii) Виконавець несе повну відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

1.4. Направлення Замовлення

1.4.1. Сторони мають можливість окремо погодити, що надання Послуг за цим Договором здійснюватиметься лише на підставі конкретного письмового замовлення про надання певного виду (типу) послуг (далі "Замовлення").

Форма Замовлення, а також взаємна згода Сторін на застосування такого порядку співпраці, має бути окремо узгоджена Сторонами у додатковій угоді, що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4.2. Замовлення має бути надіслано Виконавцю засобами комунікації та зв'язку, що зазначені у Статті 8 Договору за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати надання відповідних Послуг.

1.4.3. Замовлення, окрім іншої інформації, що викладається на розсуд Замовника, має обов'язково включати наступні положення: (i) Період надання Послуг (якщо тільки Послуги за цим Договором мають бути надані впродовж визначеного періоду, а не в конкретну дату); (ii) вид (тип) Послуг; (iii) очікуваний результат від наданих Послуг (якщо це може бути застосовано до цього Договору або виду наданих Послуг).

1.5. Прийняття Послуг Замовником

1.5.1. Підтвердженням Сторін щодо фактичного надання-отримання Послуг за цим Договором є оформлений Акт приймання-передачі Послуги (далі "Акт"), який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5.2. Акт має бути підписано обома Сторонами цього Договору впродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати надання кожної конкретної Послуги, передбаченої цим Договором або окремим Замовленням (у випадку його надсилання).

1.5.3. Цим Сторони погодили, що підписаний Акт з боку Замовника та Виконавця є: (i) підставою для здійснення Замовником оплати Послуг у порядку та в строки, передбачені Статтею 2 нижче; та (ii) гарантією відсутності у Замовника будь-яких претензій до якості наданих Послуги.

1.5.4. Окрім будь-яких інших положень, в Акті обов'язково мають бути включені наступні елементи: (i) вид та назва наданих Послуг; (ii) Період надання послуг (якщо такі Послуги за цим Договором мають бути надані впродовж визначеного періоду, а не у визначену дату); (iii) порядок розрахунку та калькуляції вартості наданих Послуг; (iv) двосторонні гарантії Сторін щодо відсутності взаємних претензій до якості наданих Послуги та їх вартості.

2. ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Загальна вартість Послуг, наданих за цим Договором, складає суму у розмірі ________ гривень (________), без врахування ПДВ, а також будь-яких інших державних та місцевих податків і зборів, якщо такі передбачені чинним податковим законодавством України (далі "Вартість Послуг").

2.2. Порядок проведення взаєморозрахунків між Сторонами

2.2.1. Всі розрахунки між Сторонами у зв'язку із виконанням цього Договору здійснюються шляхом готівкової передачі коштів між Сторонами.

2.2.3. Достатнім підтвердженням виконаних розрахунків між Сторонами є наявність письмових розписок, що підписуються власноруч тією Стороною (її представником), що отримує такі грошові кошти.

2.3. Строки для оплати Вартості наданих Послуг за Договором

2.3.1. Оплата Вартості наданих Замовником Послуг за цим Договором має бути виконана впродовж 3 (трьох) робочих днів від дати підписання Акту обома Сторонами.

3. СТРОК ДОГОВОРУ

3.1.1. Цей Договір набуває чинності в Дату його укладення та підписання обома Сторонами, що вказана вище у Преамбулі, та є безстроковим.

3.1.2. Впродовж всього Строку дії чинного Договору можуть бути надані декілька різновидів Послуг, які можуть повністю відрізнятися за змістом одна від одної. Окрім цього, впродовж Строку дії Договору може бути встановлено декілька різних за тривалістю Періодів надання Послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника:

4.1.1. Отримати в повному обсязі та кількості всі види Послуг, що викладені у цьому Договорі;

4.1.2. Отримати Послуги тієї якості, що зазвичай висувається до такого виду послуг професійними стандартами, нормативними актами або вимогам ринку певних товарів або послуг;

4.1.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку;

4.1.4. Своєчасно отримати Послуги впродовж періоду або у визначену календарну дату, що окремо погоджена Сторонами у цьому Договорі;

4.1.5. Отримати Послуги за цим Договором, що мають бути надані виключно та особисто Замовником;

4.1.6. Інші права, що прямо передбачені цим Договором.

4.2. Обов'язки Замовника:

4.2.1. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Вартість наданих Послуг, що визначена у цьому Договорі;

4.2.2. Без наявності поважних причин не перешкоджати та умисно не затягувати підписання Акту про надання Послуг за цим Договором;

4.2.3. Своєчасно передати у користування Виконавця всі необхідні Матеріали для початку надання Послуг за Договором;

4.2.4. Виконання інших обов'язків, що прямо передбачені цим Договором.

4.3. Права Виконавця:

4.3.1. Отримати своєчасно всі необхідні та погоджені між Сторонами Матеріали від Замовника та за його рахунок;

4.3.2. Отримувати своєчасну оплату Вартості наданих Послуг за цим Договором від Замовника;

4.3.3. Проводити незалежну експертизу з оцінки якості наданих Послуг Замовнику;

4.3.4. Інші права, що прямо передбачені цим Договором.

4.4. Обов'язки Виконавця:

4.4.1. Надавати Послуги, визначені цим Договором, лише особисто і без права залучення будь-яких третіх осіб;

4.4.2. Надавати той вид Послуг та у тій кількості, що вимагається Замовником за цим Договором, а також впродовж періоду/дати, окремо погодженої між Сторонами;

4.4.3. Виконання інших обов'язків, що прямо передбачені Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Окрім відповідальності, що прямо передбачена цим Договором, Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов цього Договору у відповідності до чинного цивільного законодавства України.

5.2. Сплата штрафних санкцій за цим Договором та/або закінчення Строку Договору не звільняє винну Сторону від виконання обов'язків, встановлених цим Договором, а також від відповідальності.

5.3. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Порядок вирішення спорів між Сторонами

6.1.1. У випадку виникнення будь-яких протиріч або конфліктів, що пов'язані з реалізацією прав або виконання обов'язків, визначених цим Договором, Сторони зобов'язуються докладати максимальних зусиль задля вирішення таких протиріч та конфліктів мирним шляхом.

6.1.2. Якщо у Замовника виникають претензії (до моменту проведення фактичних розрахунків між Сторонами) до якості наданих Послуг, Сторони можуть звернутися до компетентної експертної установи для проведення експертизи якості наданих Послуг за цим Договором.

6.1.3. Якщо за результатами проведення експертизи якості Послуг буде встановлено, що Послуги відповідають рівню та вимогам якості, що висуваються до них професійними стандартами, нормативними актами або вимогами ринку певних товарів та послуг, то Замовник зобов'язується: сплатити в повному обсязі послуги експертної установи з проведення експертизи якості наданих Послуг та здійснити оплату їх Вартості у повному обсязі.

6.1.4. Якщо за результатами проведення експертизи якості Послуг буде встановлено, що Послуги не відповідають рівню (повністю або частково) і вимогам, що висуваються до них професійними стандартами, нормативними актами або вимогами ринку певних товарів та послуг, то Виконавець зобов'язується за рішення Замовника здійснити одну із наступних дій: пропорційно зменшити Вартість наданих Послуг або врахувати недоліки та надати Послуги Замовнику повторно (але за умови, що це не суперечитиме природі наданих Послуг за цим Договором).

6.1.5. За неможливості досягнення згоди або вирішення цього питання мирним шляхом, Сторони мають право звернутися до судів загальної юрисдикції України за місцем проживання (знаходження) відповідача, якщо інше не передбачено чинним процесуальним законодавством України.

6.1.6. Ніщо у цьому Договорі не має бути витлумачено як прямий обов'язок однієї із Сторін скористатися пропозицією щодо досудового регулювання конфлікту.

6.2. Розірвання Договору

Для цілей цього підпункту 6.2 під терміном "Дата розірвання" слід розуміти календарну дату, яка (I) була спільно погоджена Сторонами цього Договору, і в яку цей Договір припиняє свою дію, за умови виконання Сторонами всіх взятих на себе зобов'язань, а також відсутності претензій в обох Сторін; або (II) була обрана самостійно Замовником в порядку односторонньої відмови від цього Договору, і в яку цей Договір припиняє свою дію; або (III) була встановлена рішенням компетентного судового органу, яке набрало законної сили, як дата, в яку цей Договір припиняє діяти (у випадку розірвання цього Договору у судовому порядку).

6.2.1. Одностороння відмова Замовника від Договору:

(а) Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення про таку відмову на адресу Виконавця за ________ календарних днів до бажаної Дати розірвання (з обов'язковим зазначенням такої дати).

(б) У цьому випадку Договір вважається розірваним в Дату розірвання, проте не раніше повного відшкодування Замовником Виконавцю всі понесених фактичних витрат, що пов'язані з виконанням Послуг за цим Договором.

(в) Для відшкодування фактично понесених витрат Виконавцю, Виконавець має до настання Дати розірвання надати Замовнику документальне підтвердження понесених витрат, інакше Виконавець вважається таким, що не зазнав будь-яких фактичних витрат, пов'язаних з цим Договором, а Договір вважається розірваним в Дату розірвання.

6.2.3. Розірвання Договору за згодою обох Сторін:

(а) Кожна із Сторін може звернутися до іншої Сторони з письмовим проханням щодо розірвання цього Договору, а також із зазначенням бажаної Дати розірвання.

(б) У випадку прийняття такої пропозиції щодо розірвання Договору іншою Стороною, цей Договір вважається припиненим в Дату розірвання, за умови виконання наступних умов: (i) відсутності будь-яких взаємних претензій або скарг щодо змісту, кількості, обсягу та якості наданих Послуг; та (ii) відсутності будь-яких взаємних претензій у Сторін щодо оплати Вартості Послуг та/або фактично понесених витрат Сторонами.

6.2.4. Розірвання Договору у судовому порядку:

(а) Кожна із Сторін має право впродовж всього Строку Договору звернутися до компетентного судового органу з вимогою про розірвання цього Договору.

(б) Договір вважається розірваним в дату набрання законної сили рішенням судового органу щодо розірвання цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, тобто через обставини, що знаходяться за межами розумного контролю Сторін, і такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і виникли після підписання його Сторонами (далі "Форс-мажорні обставини").

7.2. Строк виконання зобов'язань за цим Договором співрозмірно відкладається до моменту завершення Форс-мажорних обставин, включаючи зникнення наслідків, що пов'язані з такими обставинами.

7.3. Сторона, по відношенню до якої виникли Форс-мажорні обставини, має негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону щодо виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо орієнтованої кількості днів затримки надання Послуг або виконання інших обов'язків за цим Договором.

7.4. В разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення щодо настання Форс-мажорних обставин, Сторона, по відношенню до якої виникли такі обставини, позбавляється права посилатися у подальшому на такі Форс-мажорні обставини як на підставу невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором.

7.5. До Форс-мажорних обставин для цілей цього Договору відносяться наступні включаючи, проте не обмежуючись: (i) епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; (ii) загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту; (iii) умови, регламентовані відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

7.6. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини триватимуть більше за 1 (один) календарний місяць, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від необхідності відшкодувати збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням Договору.

7.7. На Сторону, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, покладається обов'язок з надання належних доказів іншій Стороні щодо дійсності настання таких Форс-мажорних обставин. Достатнім підтвердженням настання таких обставин є документ, що виданий Торгово-промисловою палатою країни реєстрації/місцезнаходження Замовника або Виконавця та/або Торгово-промисловою палатою країни виконання/надання Послуги за цим Договором.

Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, може надати будь-який інший документ, окрім зазначеного у попередньому абзаці цього пункту, що підтверджуватиме настання Форс-мажорних обставин.

8. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ

8.1. Сторонами погоджено, що всі та будь-які повідомлення та попередження, що направляються однією Стороною іншій, мають бути підготовлені у письмовій формі. Для цілей цього Договору, під письмовою формою слід розуміти електронне листування, sms-повідомлення, а також інші відправлення здійснені телекомунікаційними засобам, включаючи Інтернет.

8.2. Цим Сторони підтверджують, що в Дату укладення повідомили одна одну щодо способів зв'язку та здійснення комунікації за цим Договором, а саме:

Для комунікації із Замовником: e-mail: ________; тел.: ________

Для комунікації із Виконавцем: e-mail: ________; тел.: ________

8.3. Будь-які письмові повідомлення, якщо вони надіслані каналами зв'язку, вказаними у попередньому підпункті, вважаються надісланими в момент їх відправлення іншій Стороні (адресату).

9. 58852225 588522258

8.4. 58 58852 58852225 58852225822822 58852225822 58 588522258228 58852 58852225

8.5. 588522258228 58852 588522 58 588 588522258 588522 58 588522 588522 588522 588522258228 5885 58852 588522258 588522258228 5885222582 5885222582 58 5885 588522258228 588 58852 5885222 588522258

9.1. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов та положень цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі, та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього Договору, а також підписані обома Сторонами (далі "Додаткові угоди"). Додаткові угоди набувають юридичної сили з моменту їх підписання обома Сторонами.

9.2. Якщо будь-які з положень цього Договору через зміни у законодавстві стають недійсними або суперечать йому, це не впливатиме на дійсність інших положень Договору, а цей Договір має бути витлумачений в такий спосіб, мов би визнаних недійсними або суперечливими положень не існувало в редакції такого Договору. У випадку необхідності, Сторони можуть домовитися щодо заміни недійсних або суперечливих положень іншими.

9.3. Сплата будь-яких податків, зборів, платежів (місцевих або державних) та банківських комісій здійснюється кожною Стороною окремо, за виключенням випадків, коли сплата відповідного податку, збору, платежу або банківської комісії покладається прямо на одну із Сторін цим Договором.

8.6. 58852 5885222582 58852 58852225 588 588522258 5885222582 58 5885 58852225822 588522258 588522258 588522258 588 588522 58 58852225 5885 5885 588 58852225 588522258228 588522 5 5885222 58 588 58 588522 5885222582 58852 588522258 588522258 58852225 58852 588 588522 5885222 58 58852 588 5885222582 5885 58852 58852225

8.7. 588 5885222 58 5 58852225 588 588522258 58852225822 5 5885222 588522 5885222 588522258 58852225 5885222582 5885222582 5 58852 588522258

9.4. Договір виконано у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою, що мають однаково юридичну силу, для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Замовника:
_____________________________________

в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________

Від імені Виконавця:
______________________________________

в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Замовник"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Виконавець"), з іншої сторони,

далі Замовник та Виконавець разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона" (або Виконавець та Замовник відповідно), уклали цей Договір про надання послуг від ________ (далі "Договір") щодо наступного:

1. НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Відповідно до цього Договору, Виконавець зобов'язується надати Послуги Замовнику, а Замовник має прийняти такі Послуги та здійснити їх оплату.

1.1.2. У межах цього Договору Виконавець має надати наступні види послуг (далі "Послуги"):

________

1.1.3. Оскільки Виконавець володіє відповідним досвідом, кваліфікацією, навичками та репутацією, Послуги за цим Договором мають бути надані виключно та особисто Виконавцем (без права залучення до надання Послуг за цим Договором третіх осіб).

1.1.4. Надання послуг за цим Договором: (i) афілійованими особами або дочірніми підприємствами Виконавця, та/або (ii) представництвами Виконавця як на території України, так і за її межами, та/або (iii) філіалами, відділеннями або іншими відокремленими підрозділами Виконавця, слід вважати для цілей цього Договору, що Послуги надані Виконавцем.

1.1.5. Для надання Виконавцем визначених Послуг за цим Договором, Замовник зобов'язується впродовж наступного строку: ________ від Дати укладення Договору, надати Виконавцю наступну документацію, матеріали, об'єкти, деталі або обладнання (далі "Матеріал"):

________

Матеріали за цим Договором надаються силами Замовника і повністю за його рахунок.

1.1.6. Виконавець цим запевняє та гарантує, що буде зважено та економно розподіляти та використовувати отримані Матеріали для надання Послуг за цим Договором (якщо це можливо застосувати до виду Матеріалу, наданого для надання Послуг).

Якщо після завершення надання Послуг у Виконавця залишається певна кількість/обсяг Матеріалу, то Виконавець має повернути його назад Замовнику (якщо це можливо застосувати до виду Матеріалу, наданого для надання Послуг).

1.2. Строки надання Послуг

1.2.1. Замовник обіцяє надати Послуги, викладені вище, у наступну дату: ________.

1.3. Взаємні гарантії Сторін

Замовник цим запевняє та гарантує:

(i) Не існує будь-яких обмежень в установчих документах Замовника щодо заборони укладення цього Договору, не існує будь-яких рішень засновників (учасників) або бенефіціарів Замовника щодо заборони на укладення цього Договору;

(ii) Замовник належним чином ознайомлений з досвідом, навичками та кваліфікацією Виконавця, і надалі позбавляється права висувати будь-які претензії до досвіду, навичок та кваліфікації Виконавця за цим Договором.

(iii) Замовник несе повну відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

Виконавець цим запевняє та гарантує:

(i) Не існує будь-яких обмежень в установчих документах Виконавця щодо заборони укладення цього Договору, не існує будь-яких рішень засновників (учасників) або бенефіціарів Виконавця щодо заборони на укладення цього Договору;

(ii) Виконавець володіє відповідним досвідом, кваліфікацією та навичками для надання Послуги за цим Договором.

(iii) Виконавець несе повну відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

1.4. Направлення Замовлення

1.4.1. Сторони мають можливість окремо погодити, що надання Послуг за цим Договором здійснюватиметься лише на підставі конкретного письмового замовлення про надання певного виду (типу) послуг (далі "Замовлення").

Форма Замовлення, а також взаємна згода Сторін на застосування такого порядку співпраці, має бути окремо узгоджена Сторонами у додатковій угоді, що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4.2. Замовлення має бути надіслано Виконавцю засобами комунікації та зв'язку, що зазначені у Статті 8 Договору за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати надання відповідних Послуг.

1.4.3. Замовлення, окрім іншої інформації, що викладається на розсуд Замовника, має обов'язково включати наступні положення: (i) Період надання Послуг (якщо тільки Послуги за цим Договором мають бути надані впродовж визначеного періоду, а не в конкретну дату); (ii) вид (тип) Послуг; (iii) очікуваний результат від наданих Послуг (якщо це може бути застосовано до цього Договору або виду наданих Послуг).

1.5. Прийняття Послуг Замовником

1.5.1. Підтвердженням Сторін щодо фактичного надання-отримання Послуг за цим Договором є оформлений Акт приймання-передачі Послуги (далі "Акт"), який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5.2. Акт має бути підписано обома Сторонами цього Договору впродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати надання кожної конкретної Послуги, передбаченої цим Договором або окремим Замовленням (у випадку його надсилання).

1.5.3. Цим Сторони погодили, що підписаний Акт з боку Замовника та Виконавця є: (i) підставою для здійснення Замовником оплати Послуг у порядку та в строки, передбачені Статтею 2 нижче; та (ii) гарантією відсутності у Замовника будь-яких претензій до якості наданих Послуги.

1.5.4. Окрім будь-яких інших положень, в Акті обов'язково мають бути включені наступні елементи: (i) вид та назва наданих Послуг; (ii) Період надання послуг (якщо такі Послуги за цим Договором мають бути надані впродовж визначеного періоду, а не у визначену дату); (iii) порядок розрахунку та калькуляції вартості наданих Послуг; (iv) двосторонні гарантії Сторін щодо відсутності взаємних претензій до якості наданих Послуги та їх вартості.

2. ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Загальна вартість Послуг, наданих за цим Договором, складає суму у розмірі ________ гривень (________), без врахування ПДВ, а також будь-яких інших державних та місцевих податків і зборів, якщо такі передбачені чинним податковим законодавством України (далі "Вартість Послуг").

2.2. Порядок проведення взаєморозрахунків між Сторонами

2.2.1. Всі розрахунки між Сторонами у зв'язку із виконанням цього Договору здійснюються шляхом готівкової передачі коштів між Сторонами.

2.2.3. Достатнім підтвердженням виконаних розрахунків між Сторонами є наявність письмових розписок, що підписуються власноруч тією Стороною (її представником), що отримує такі грошові кошти.

2.3. Строки для оплати Вартості наданих Послуг за Договором

2.3.1. Оплата Вартості наданих Замовником Послуг за цим Договором має бути виконана впродовж 3 (трьох) робочих днів від дати підписання Акту обома Сторонами.

3. СТРОК ДОГОВОРУ

3.1.1. Цей Договір набуває чинності в Дату його укладення та підписання обома Сторонами, що вказана вище у Преамбулі, та є безстроковим.

3.1.2. Впродовж всього Строку дії чинного Договору можуть бути надані декілька різновидів Послуг, які можуть повністю відрізнятися за змістом одна від одної. Окрім цього, впродовж Строку дії Договору може бути встановлено декілька різних за тривалістю Періодів надання Послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника:

4.1.1. Отримати в повному обсязі та кількості всі види Послуг, що викладені у цьому Договорі;

4.1.2. Отримати Послуги тієї якості, що зазвичай висувається до такого виду послуг професійними стандартами, нормативними актами або вимогам ринку певних товарів або послуг;

4.1.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку;

4.1.4. Своєчасно отримати Послуги впродовж періоду або у визначену календарну дату, що окремо погоджена Сторонами у цьому Договорі;

4.1.5. Отримати Послуги за цим Договором, що мають бути надані виключно та особисто Замовником;

4.1.6. Інші права, що прямо передбачені цим Договором.

4.2. Обов'язки Замовника:

4.2.1. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Вартість наданих Послуг, що визначена у цьому Договорі;

4.2.2. Без наявності поважних причин не перешкоджати та умисно не затягувати підписання Акту про надання Послуг за цим Договором;

4.2.3. Своєчасно передати у користування Виконавця всі необхідні Матеріали для початку надання Послуг за Договором;

4.2.4. Виконання інших обов'язків, що прямо передбачені цим Договором.

4.3. Права Виконавця:

4.3.1. Отримати своєчасно всі необхідні та погоджені між Сторонами Матеріали від Замовника та за його рахунок;

4.3.2. Отримувати своєчасну оплату Вартості наданих Послуг за цим Договором від Замовника;

4.3.3. Проводити незалежну експертизу з оцінки якості наданих Послуг Замовнику;

4.3.4. Інші права, що прямо передбачені цим Договором.

4.4. Обов'язки Виконавця:

4.4.1. Надавати Послуги, визначені цим Договором, лише особисто і без права залучення будь-яких третіх осіб;

4.4.2. Надавати той вид Послуг та у тій кількості, що вимагається Замовником за цим Договором, а також впродовж періоду/дати, окремо погодженої між Сторонами;

4.4.3. Виконання інших обов'язків, що прямо передбачені Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Окрім відповідальності, що прямо передбачена цим Договором, Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов цього Договору у відповідності до чинного цивільного законодавства України.

5.2. Сплата штрафних санкцій за цим Договором та/або закінчення Строку Договору не звільняє винну Сторону від виконання обов'язків, встановлених цим Договором, а також від відповідальності.

5.3. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Порядок вирішення спорів між Сторонами

6.1.1. У випадку виникнення будь-яких протиріч або конфліктів, що пов'язані з реалізацією прав або виконання обов'язків, визначених цим Договором, Сторони зобов'язуються докладати максимальних зусиль задля вирішення таких протиріч та конфліктів мирним шляхом.

6.1.2. Якщо у Замовника виникають претензії (до моменту проведення фактичних розрахунків між Сторонами) до якості наданих Послуг, Сторони можуть звернутися до компетентної експертної установи для проведення експертизи якості наданих Послуг за цим Договором.

6.1.3. Якщо за результатами проведення експертизи якості Послуг буде встановлено, що Послуги відповідають рівню та вимогам якості, що висуваються до них професійними стандартами, нормативними актами або вимогами ринку певних товарів та послуг, то Замовник зобов'язується: сплатити в повному обсязі послуги експертної установи з проведення експертизи якості наданих Послуг та здійснити оплату їх Вартості у повному обсязі.

6.1.4. Якщо за результатами проведення експертизи якості Послуг буде встановлено, що Послуги не відповідають рівню (повністю або частково) і вимогам, що висуваються до них професійними стандартами, нормативними актами або вимогами ринку певних товарів та послуг, то Виконавець зобов'язується за рішення Замовника здійснити одну із наступних дій: пропорційно зменшити Вартість наданих Послуг або врахувати недоліки та надати Послуги Замовнику повторно (але за умови, що це не суперечитиме природі наданих Послуг за цим Договором).

6.1.5. За неможливості досягнення згоди або вирішення цього питання мирним шляхом, Сторони мають право звернутися до судів загальної юрисдикції України за місцем проживання (знаходження) відповідача, якщо інше не передбачено чинним процесуальним законодавством України.

6.1.6. Ніщо у цьому Договорі не має бути витлумачено як прямий обов'язок однієї із Сторін скористатися пропозицією щодо досудового регулювання конфлікту.

6.2. Розірвання Договору

Для цілей цього підпункту 6.2 під терміном "Дата розірвання" слід розуміти календарну дату, яка (I) була спільно погоджена Сторонами цього Договору, і в яку цей Договір припиняє свою дію, за умови виконання Сторонами всіх взятих на себе зобов'язань, а також відсутності претензій в обох Сторін; або (II) була обрана самостійно Замовником в порядку односторонньої відмови від цього Договору, і в яку цей Договір припиняє свою дію; або (III) була встановлена рішенням компетентного судового органу, яке набрало законної сили, як дата, в яку цей Договір припиняє діяти (у випадку розірвання цього Договору у судовому порядку).

6.2.1. Одностороння відмова Замовника від Договору:

(а) Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення про таку відмову на адресу Виконавця за ________ календарних днів до бажаної Дати розірвання (з обов'язковим зазначенням такої дати).

(б) У цьому випадку Договір вважається розірваним в Дату розірвання, проте не раніше повного відшкодування Замовником Виконавцю всі понесених фактичних витрат, що пов'язані з виконанням Послуг за цим Договором.

(в) Для відшкодування фактично понесених витрат Виконавцю, Виконавець має до настання Дати розірвання надати Замовнику документальне підтвердження понесених витрат, інакше Виконавець вважається таким, що не зазнав будь-яких фактичних витрат, пов'язаних з цим Договором, а Договір вважається розірваним в Дату розірвання.

6.2.3. Розірвання Договору за згодою обох Сторін:

(а) Кожна із Сторін може звернутися до іншої Сторони з письмовим проханням щодо розірвання цього Договору, а також із зазначенням бажаної Дати розірвання.

(б) У випадку прийняття такої пропозиції щодо розірвання Договору іншою Стороною, цей Договір вважається припиненим в Дату розірвання, за умови виконання наступних умов: (i) відсутності будь-яких взаємних претензій або скарг щодо змісту, кількості, обсягу та якості наданих Послуг; та (ii) відсутності будь-яких взаємних претензій у Сторін щодо оплати Вартості Послуг та/або фактично понесених витрат Сторонами.

6.2.4. Розірвання Договору у судовому порядку:

(а) Кожна із Сторін має право впродовж всього Строку Договору звернутися до компетентного судового органу з вимогою про розірвання цього Договору.

(б) Договір вважається розірваним в дату набрання законної сили рішенням судового органу щодо розірвання цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, тобто через обставини, що знаходяться за межами розумного контролю Сторін, і такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і виникли після підписання його Сторонами (далі "Форс-мажорні обставини").

7.2. Строк виконання зобов'язань за цим Договором співрозмірно відкладається до моменту завершення Форс-мажорних обставин, включаючи зникнення наслідків, що пов'язані з такими обставинами.

7.3. Сторона, по відношенню до якої виникли Форс-мажорні обставини, має негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону щодо виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо орієнтованої кількості днів затримки надання Послуг або виконання інших обов'язків за цим Договором.

7.4. В разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення щодо настання Форс-мажорних обставин, Сторона, по відношенню до якої виникли такі обставини, позбавляється права посилатися у подальшому на такі Форс-мажорні обставини як на підставу невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором.

7.5. До Форс-мажорних обставин для цілей цього Договору відносяться наступні включаючи, проте не обмежуючись: (i) епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; (ii) загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту; (iii) умови, регламентовані відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

7.6. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини триватимуть більше за 1 (один) календарний місяць, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від необхідності відшкодувати збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням Договору.

7.7. На Сторону, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, покладається обов'язок з надання належних доказів іншій Стороні щодо дійсності настання таких Форс-мажорних обставин. Достатнім підтвердженням настання таких обставин є документ, що виданий Торгово-промисловою палатою країни реєстрації/місцезнаходження Замовника або Виконавця та/або Торгово-промисловою палатою країни виконання/надання Послуги за цим Договором.

Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, може надати будь-який інший документ, окрім зазначеного у попередньому абзаці цього пункту, що підтверджуватиме настання Форс-мажорних обставин.

8. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ

8.1. Сторонами погоджено, що всі та будь-які повідомлення та попередження, що направляються однією Стороною іншій, мають бути підготовлені у письмовій формі. Для цілей цього Договору, під письмовою формою слід розуміти електронне листування, sms-повідомлення, а також інші відправлення здійснені телекомунікаційними засобам, включаючи Інтернет.

8.2. Цим Сторони підтверджують, що в Дату укладення повідомили одна одну щодо способів зв'язку та здійснення комунікації за цим Договором, а саме:

Для комунікації із Замовником: e-mail: ________; тел.: ________

Для комунікації із Виконавцем: e-mail: ________; тел.: ________

8.3. Будь-які письмові повідомлення, якщо вони надіслані каналами зв'язку, вказаними у попередньому підпункті, вважаються надісланими в момент їх відправлення іншій Стороні (адресату).

9. 58852225 588522258

8.4. 58 58852 58852225 58852225822822 58852225822 58 588522258228 58852 58852225

8.5. 588522258228 58852 588522 58 588 588522258 588522 58 588522 588522 588522 588522258228 5885 58852 588522258 588522258228 5885222582 5885222582 58 5885 588522258228 588 58852 5885222 588522258

9.1. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов та положень цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі, та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього Договору, а також підписані обома Сторонами (далі "Додаткові угоди"). Додаткові угоди набувають юридичної сили з моменту їх підписання обома Сторонами.

9.2. Якщо будь-які з положень цього Договору через зміни у законодавстві стають недійсними або суперечать йому, це не впливатиме на дійсність інших положень Договору, а цей Договір має бути витлумачений в такий спосіб, мов би визнаних недійсними або суперечливими положень не існувало в редакції такого Договору. У випадку необхідності, Сторони можуть домовитися щодо заміни недійсних або суперечливих положень іншими.

9.3. Сплата будь-яких податків, зборів, платежів (місцевих або державних) та банківських комісій здійснюється кожною Стороною окремо, за виключенням випадків, коли сплата відповідного податку, збору, платежу або банківської комісії покладається прямо на одну із Сторін цим Договором.

8.6. 58852 5885222582 58852 58852225 588 588522258 5885222582 58 5885 58852225822 588522258 588522258 588522258 588 588522 58 58852225 5885 5885 588 58852225 588522258228 588522 5 5885222 58 588 58 588522 5885222582 58852 588522258 588522258 58852225 58852 588 588522 5885222 58 58852 588 5885222582 5885 58852 58852225

8.7. 588 5885222 58 5 58852225 588 588522258 58852225822 5 5885222 588522 5885222 588522258 58852225 5885222582 5885222582 5 58852 588522258

9.4. Договір виконано у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою, що мають однаково юридичну силу, для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Замовника:
_____________________________________

в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________

Від імені Виконавця:
______________________________________

в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________