На початок

Договір про надання послуг

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку цей Договір буде підписано між Виконавцем (особою, яка надає послуги) та Замовником (особою, яка за плату замовляє певні послуги).

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Замовник"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Виконавець"), з іншої сторони,

далі Замовник та Виконавець разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона" (Виконавець або Замовник відповідно до контексту), уклали цей Договір про надання послуг від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець зобов'язується надати Послуги Замовнику, а Замовник має прийняти та здійснити їх оплату.

1.1.2. У межах цього Договору Виконавець має надати Замовнику наступні види послуг (далі "Послуги"):

________

1.1.3. Оскільки Виконавець володіє відповідним досвідом, кваліфікацією, навичками та репутацією, Послуги за цим Договором мають бути надані виключно та особисто Виконавцем (без права залучення до надання Послуг за цим Договором третіх осіб).

1.1.4. Надання послуг за цим Договором: (1) афілійованими особами або дочірніми підприємствами Виконавця, та/або (2) представництвами, філіями або відокремленими підрозділами Виконавця як на території України, так і за її межами, слід вважати для цілей цього Договору, що Послуги надаються Виконавцем особисто.

1.2. Строки надання Послуг

1.2.1. Замовник обіцяє надати Послуги, зазначені вище, у наступну дату: ________.

1.3. Гарантії та запевнення Замовника

Замовник цим запевняє та гарантує:

(1) Не існує будь-яких обмежень в установчих документах Замовника щодо заборони укладення цього Договору, не існує будь-яких рішень засновників (учасників) або бенефіціарів Замовника щодо заборони на укладення цього Договору.

(2) Замовник належним чином ознайомлений з досвідом, навичками та кваліфікацією Виконавця, і надалі позбавляється права висувати будь-які претензії до досвіду, навичок та кваліфікації Виконавця за цим Договором.

(3) Замовник несе повну відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

1.4. Гарантії та запевнення Виконавця

(1) Не існує будь-яких обмежень в установчих документах Виконавця щодо заборони укладення цього Договору, не існує будь-яких рішень засновників (учасників) або бенефіціарів Виконавця щодо заборони на укладення цього Договору.

(2) Виконавець володіє відповідним досвідом, кваліфікацією та навичками для надання Послуг за цим Договором.

(3) Виконавець несе повну відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

2. ОПЛАТА ВАРТОСТІ ПОСЛУГ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Загальна вартість Послуг, наданих за цим Договором, складає ________ грн. (________), без врахування ПДВ (далі "Вартість Послуг").

2.2. Порядок проведення взаєморозрахунків між Сторонами

2.2.1. Всі розрахунки між Сторонами у зв'язку із виконанням цього Договору здійснюються шляхом готівкової передачі коштів між Сторонами.

2.2.2. Достатнім підтвердженням проведених розрахунків між Сторонами є наявність письмових розписок, що підписуються власноруч тією Стороною (її представником), яка отримує відповідну суму грошових коштів.

2.3. Строки для оплати вартості наданих Послуг

2.3.1. Оплата Вартості Послуг за цим Договором має бути виконана впродовж наступного строку від дати завершення надання Послуг: ________.

3. СТРОК ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Цей Договір набуває чинності в дату його укладення та підписання обома Сторонами, що вказана вище у Преамбулі, та діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язок, передбачених Договором (далі "Строк").

3.1.2. За 30 (тридцять) календарних днів до дати завершення Строку, кожна із Сторін має право звернутися до іншої Сторони із письмовою пропозицією щодо продовження Строку на тих чи інших умовах, що мають бути обов'язково викладені у зазначеній пропозиції.

Якщо Сторонам не вдалось досягнути домовленостей щодо продовження Строку, Договір вважається припиненим в останню календарну дату Строку.

3.2. Порядок розірвання Договору

3.2.1. Цей Договір може бути розірвано в будь-який момент за ініціативою обох Сторін, про що Замовником та Виконавцем складається відповідна двостороння письмова угода про розірвання Договору.

3.2.2. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення про таку відмову на адресу Виконавця за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання (з обов'язковим зазначенням бажаної дати розірвання). У цьому випадку Договір вважається розірваним у вказану дату розірвання, проте не раніше повної оплати Вартості послуги, фактично наданих Виконавцем до відповідної дати розірвання.

3.2.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, якщо Замовником порушуються строки оплати Вартості Послуг або Замовником не сплачується Вартість Послуг у повному обсязі. В такому випадку Виконавець має право направити Замовнику відповідне письмове повідомлення про таку відмову за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання (з обов'язковим зазначенням бажаної дати розірвання). У цьому випадку Договір вважається розірваним у вказану Виконавцем дату.

3.2.4. Кожна із Сторін має право впродовж всього Строку звернутися до компетентного судового органу з вимогою про розірвання цього Договору. Договір вважається розірваним в дату набрання законної сили рішенням суду щодо розірвання цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника:

(1) Отримати в повному обсязі та кількості види Послуг, які попередньо погоджені Сторонами.

(2) Отримати Послуги тієї якості, що зазвичай висувається до такого виду послуг професійними стандартами, нормативними актами або вимогам ринку певних товарів або послуг.

(3) Розірвати Договір в односторонньому порядку.

(4) Отримати Послуги впродовж строку, визначеного Договором.

(5) Отримати Послуги за цим Договором, що мають бути надані виключно та особисто Виконавцем.

(6) Інші права, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Обов'язки Замовника:

(1) Сплатити своєчасно та у повному обсязі Вартість Послуг.

(2) Надати на вимогу Виконавця будь-яку інформацію, пояснення та/або документи, які є необхідними для Виконавця з метою надання якісних Послуг.

(3) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.3. Права Виконавця:

(1) Отримати своєчасну оплату Вартості Послуг у строки та в обсязі, передбачені Договором.

(2) Провести незалежну експертизу оцінки якості наданих Послуг.

(3) Інші права, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.4. Обов'язки Виконавця:

(1) Надати Послуги, визначені цим Договором, лише особисто і без права залучення будь-яких третіх осіб;

(2) Надати Послуги у тому обсязі і того виду, які прямо погоджені Сторонами у тексті цього Договору.

(3) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Окрім відповідальності, що прямо передбачена цим Договором, Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов цього Договору у відповідності до чинного цивільного законодавства України.

5.2. Сплата штрафних санкцій за цим Договором та/або закінчення Строку не звільняє Сторону від виконання обов'язків, встановлених цим Договором, а також від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків.

5.3. Прямі збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем, у разі наявності його вини, на суму не більшу, ніж ________ грн. (________ гривень).

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку виникнення будь-яких протиріч або конфліктів, що пов'язані з реалізацією прав або виконанням обов'язків, визначених цим Договором, Сторони зобов'язуються докладати максимальних зусиль задля вирішення таких протиріч та конфліктів мирним шляхом.

6.2. Якщо у Замовника виникають претензії (до моменту проведення фактичних розрахунків між Сторонами) до якості наданих Послуг, Сторони можуть звернутися до компетентної експертної установи для проведення експертизи якості наданих Послуг за цим Договором.

6.3. Якщо за результатами проведення експертизи якості Послуг буде встановлено, що Послуги відповідають рівню та вимогам якості, що висуваються до них професійними стандартами, нормативними актами або вимогами ринку певних товарів та послуг, то Замовник зобов'язується (1) сплатити в повному обсязі послуги експертної установи з проведення експертизи якості наданих Послуг та (2) здійснити оплату Вартості Послуг у повному обсязі.

6.4. Якщо за результатами проведення експертизи якості Послуг буде встановлено, що Послуги не відповідають рівню (повністю або частково) і вимогам, що висуваються до них професійними стандартами, нормативними актами або вимогами ринку певних товарів та послуг, то Виконавець зобов'язується за рішенням Замовника здійснити одну із наступних дій (1) пропорційно зменшити Вартість Послуг або (2) врахувати недоліки та надати Послуги Замовнику повторно (але за умови, що це не суперечитиме природі наданих Послуг за цим Договором). В такому випадку витрати на проведення експертизи мають бути покриті Виконавцем у повному обсязі.

6.5. За неможливості досягнення згоди або вирішення цього питання мирним шляхом, Сторони мають право звернутися до судів загальної юрисдикції України у порядку, передбаченому чинним цивільним процесуальним законодавством України.

6.6. Ніщо у цьому Договорі не має бути витлумачено як прямий обов'язок однієї із Сторін скористатися досудовим порядком врегулювання конфлікту.

7. 588522258228 588522258

8.________. 5885222 588522258228 588 5885222582282222 58 58852225 588 5885222 588522258 5885222582 58 588 5885222582 5885 58 58852 588522258 58852225 588522258228 58852 58852 58852 5885222582 58 58852225822 58 588522 588522258 58852225 5885222 5 5885 588522258 5885222582282 58852225 58 588522258 58852 58852225 5 5885222 58852 5885222582 5885 588522258 58852 "Форс-мажорні обставини").

8.________. 58852 588522258 58852225822 58 588 588522258 588522258228 5885222582282 58 5885222 5885222582 5885222582282 588522258 588522258 588522258 5885222582 58 588522258 5 588522 588522258228

8.________. 58852225 58 5885222582 58 5885 5885222 588522258228 5885222582 588 58852225 58852 58 5885222 3 5885222 58852225822 днів, 5885222582 5885 5885222 5885 5885222582 58852 5885222582282 58852225 5 5885222582 58852225 5 58852 5885 588522258228 588522258 5885 58852225 5885222 588522 588 588522258 58852 5885222582 58 588 5885222582

8.________. 5 5885 58852225822822 588 5885222582282 588522258228 5885 58852225 5885222582282 588522258 58852225 58 5885222582 58 5885 5885222 5885 5885222582 5885222582282 58852 5885222582 5 5885222582 58 5885 588522258228 588522258 58 58 58852225 58852225822 588 58852225822 588522258 58852225822 58 588 5885222582

8.________. 58 5885222582282 58852225 588 58852 58852 58852225 58852225822 58852225 5885222582 58852 58 588522258228 (1) 588522258 5885222 588522 5885222 5885222 58852225 58852225 5885222 5885222582282 588522 58852225 58852 5885222582 5885222582 58852 5885222 5885222 5885222582 5885222582 5885222582 5885222 5885222 5885222582 5 5885 5885222 5885 58852225 лиха; (2) 5885222 588522 58852225 58852225 588 58852225 5885222 588522 5885222582 5885222582 588 58 588522258228 588522 588522 58852225 588522258 58852225 588 5885222582 5885222 58852225 588522258 588522258228 588522258 5885 5885222582282222 588522258 588522258 58 58852225822 588522 588 58852225822 5885222 588522258 5885 5885222582 588522258 5885222582 58852225 58852225822 5885222582 588522258 5885222582 588522 588522258228 588522258 58852225822822 5885222 58852225822822 588522258 5885222582 5885222582 588522258228 58852225822 5885222582 5885222582282 58852225 5885222 5885222 5885222582282222 588522258 58852225822 588 588522 58852 5885222 588522 5885222 5885222 5 588522 58852225822 (3) 588522 58852225822822 588522258228 58852225 5885222582 588522 5 58852 588522258 5 58852225822 5885222582 5885222582 58852225822 588522258 5885222 5 588522258228222 58852225822

8.________. 588522258 5885222582 58 5885 588522258228 588522258 58852225822 588522 за 2 588522 58852225822 місяць, 58 58852 58 588522 588 58852 5 588522258228222 5885222 588522258 588 58852225 5 58852 588522258228 588 588522258228 588522258228 588522 58852 58852225 58 588522258 58 58852 58852225822 588522258

8.________. 58 58852225 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 588522258228 588522258 5 5885222 58852225 5885222 58852 5885222 5885 588522258 58852225 58852 5885222582282 588522258 588522258 58852225822822 58852225 58852 58852225 5 588522258 58 5885222 5885222582282222858 5885222 588522 588522258228222285885885222 588522258 588 588522258 588522 5885222582282222858 5885222 588522 58852225822822228 5885222 58 588 5885222582

58852225 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 5885 588522 588522258 58852 588522258 58852 58852225822 5 588522258228 588522 58852 5885222 58 5885222582282222 58852225 5885222582282 588522258

8. СПОСОБИ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СТОРОНАМИ

8.1. Направлення будь-яких повідомлень між Сторонами, що пов'язані із виконанням, розірванням або тлумаченням Договору, здійснюється виключно у письмовому вигляді за допомогою одного або декількох Способів комунікації, вказаних у цій Статті 8.

8.2. Направлення будь-яких повідомлень між Сторонами у письмовій формі, проте із використанням інших засобів зв'язку, ніж передбачені у цій Статті, дозволено, якщо тільки Сторони прямо про це погодили в окремій додатковій угоді до Договору.

8.3. Якщо повідомлення направлено у письмовій формі з використанням одного або декількох Способів комунікації, таке повідомлення вважається належним чином отримано його адресатом в момент відправлення такого повідомлення.

8.4. Відправлене письмове повідомлення одним або декількома Способами комунікації, проте не отримане вчасно або не отримане зовсім його адресатом, звільняє відправника такого повідомлення від будь-яких претензій іншої Сторони, пов'язаних із неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

8.5. Відправлення будь-яких письмових повідомлень повинно бути здійснено з використанням наступних способів комунікації (далі спільно або окремо іменуються "Способи комунікації"):

Для комунікації із Замовником:

e-mail: ________; тел.: ________

Для комунікації із Виконавцем:

e-mail: ________; тел.: ________

8.6. Якщо Способи комунікації з однією із Сторін змінилися, така Сторона зобов'язана негайно, проте не пізніше, ніж через 2 (два) календарні дні з моменту відповідної зміни, повідомити іншу Сторону щодо нового Способу комунікації.

Несвоєчасне повідомлення або неповідомлення зовсім іншої Сторони про зміну Способу комунікації, позбавляє права Сторону, Способи комунікації з якою змінилися, у майбутньому посилатися на неотримання будь-яких повідомлень від іншої Сторони, пов'язаних із цим Договором.

8.7. Кожна із Сторін є відповідальною за технічну справність власних Способів комунікації.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. До цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

9.2. Відступлення права вимоги за цим Договором однією із Сторін третім особам дозволяється лише після отримання попереднього письмового погодження на таке відступлення від іншої Сторони Договору.

9.3. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов та положень цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі, та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього Договору, а також підписані обома Сторонами (далі "Додаткові угоди"). Додаткові угоди набувають юридичної сили з моменту їх підписання обома Сторонами.

9.4. Якщо будь-які з положень цього Договору через зміни у законодавстві стають недійсними або суперечать йому, це не впливатиме на дійсність інших положень Договору, а цей Договір має бути витлумачений в такий спосіб, наче визнаних недійсними або суперечливими положень не існувало в редакції такого Договору. У випадку необхідності, Сторони можуть домовитися щодо заміни недійсних або суперечливих положень іншими.

9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору

9.6. Цей Договір не є удаваним або фіктивним правочином, а Сторони дійсно бажають реального настання наслідків, викладених у цьому Договорі.

9.7. Договір виконано у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою, що мають однаково юридичну силу, для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН_____________________________________

Від імені Замовника: в особі представника: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ______________________________________________

Від імені Виконавця: в особі представника: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Замовник"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Виконавець"), з іншої сторони,

далі Замовник та Виконавець разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона" (Виконавець або Замовник відповідно до контексту), уклали цей Договір про надання послуг від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець зобов'язується надати Послуги Замовнику, а Замовник має прийняти та здійснити їх оплату.

1.1.2. У межах цього Договору Виконавець має надати Замовнику наступні види послуг (далі "Послуги"):

________

1.1.3. Оскільки Виконавець володіє відповідним досвідом, кваліфікацією, навичками та репутацією, Послуги за цим Договором мають бути надані виключно та особисто Виконавцем (без права залучення до надання Послуг за цим Договором третіх осіб).

1.1.4. Надання послуг за цим Договором: (1) афілійованими особами або дочірніми підприємствами Виконавця, та/або (2) представництвами, філіями або відокремленими підрозділами Виконавця як на території України, так і за її межами, слід вважати для цілей цього Договору, що Послуги надаються Виконавцем особисто.

1.2. Строки надання Послуг

1.2.1. Замовник обіцяє надати Послуги, зазначені вище, у наступну дату: ________.

1.3. Гарантії та запевнення Замовника

Замовник цим запевняє та гарантує:

(1) Не існує будь-яких обмежень в установчих документах Замовника щодо заборони укладення цього Договору, не існує будь-яких рішень засновників (учасників) або бенефіціарів Замовника щодо заборони на укладення цього Договору.

(2) Замовник належним чином ознайомлений з досвідом, навичками та кваліфікацією Виконавця, і надалі позбавляється права висувати будь-які претензії до досвіду, навичок та кваліфікації Виконавця за цим Договором.

(3) Замовник несе повну відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

1.4. Гарантії та запевнення Виконавця

(1) Не існує будь-яких обмежень в установчих документах Виконавця щодо заборони укладення цього Договору, не існує будь-яких рішень засновників (учасників) або бенефіціарів Виконавця щодо заборони на укладення цього Договору.

(2) Виконавець володіє відповідним досвідом, кваліфікацією та навичками для надання Послуг за цим Договором.

(3) Виконавець несе повну відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

2. ОПЛАТА ВАРТОСТІ ПОСЛУГ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Загальна вартість Послуг, наданих за цим Договором, складає ________ грн. (________), без врахування ПДВ (далі "Вартість Послуг").

2.2. Порядок проведення взаєморозрахунків між Сторонами

2.2.1. Всі розрахунки між Сторонами у зв'язку із виконанням цього Договору здійснюються шляхом готівкової передачі коштів між Сторонами.

2.2.2. Достатнім підтвердженням проведених розрахунків між Сторонами є наявність письмових розписок, що підписуються власноруч тією Стороною (її представником), яка отримує відповідну суму грошових коштів.

2.3. Строки для оплати вартості наданих Послуг

2.3.1. Оплата Вартості Послуг за цим Договором має бути виконана впродовж наступного строку від дати завершення надання Послуг: ________.

3. СТРОК ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Цей Договір набуває чинності в дату його укладення та підписання обома Сторонами, що вказана вище у Преамбулі, та діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язок, передбачених Договором (далі "Строк").

3.1.2. За 30 (тридцять) календарних днів до дати завершення Строку, кожна із Сторін має право звернутися до іншої Сторони із письмовою пропозицією щодо продовження Строку на тих чи інших умовах, що мають бути обов'язково викладені у зазначеній пропозиції.

Якщо Сторонам не вдалось досягнути домовленостей щодо продовження Строку, Договір вважається припиненим в останню календарну дату Строку.

3.2. Порядок розірвання Договору

3.2.1. Цей Договір може бути розірвано в будь-який момент за ініціативою обох Сторін, про що Замовником та Виконавцем складається відповідна двостороння письмова угода про розірвання Договору.

3.2.2. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення про таку відмову на адресу Виконавця за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання (з обов'язковим зазначенням бажаної дати розірвання). У цьому випадку Договір вважається розірваним у вказану дату розірвання, проте не раніше повної оплати Вартості послуги, фактично наданих Виконавцем до відповідної дати розірвання.

3.2.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, якщо Замовником порушуються строки оплати Вартості Послуг або Замовником не сплачується Вартість Послуг у повному обсязі. В такому випадку Виконавець має право направити Замовнику відповідне письмове повідомлення про таку відмову за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання (з обов'язковим зазначенням бажаної дати розірвання). У цьому випадку Договір вважається розірваним у вказану Виконавцем дату.

3.2.4. Кожна із Сторін має право впродовж всього Строку звернутися до компетентного судового органу з вимогою про розірвання цього Договору. Договір вважається розірваним в дату набрання законної сили рішенням суду щодо розірвання цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника:

(1) Отримати в повному обсязі та кількості види Послуг, які попередньо погоджені Сторонами.

(2) Отримати Послуги тієї якості, що зазвичай висувається до такого виду послуг професійними стандартами, нормативними актами або вимогам ринку певних товарів або послуг.

(3) Розірвати Договір в односторонньому порядку.

(4) Отримати Послуги впродовж строку, визначеного Договором.

(5) Отримати Послуги за цим Договором, що мають бути надані виключно та особисто Виконавцем.

(6) Інші права, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Обов'язки Замовника:

(1) Сплатити своєчасно та у повному обсязі Вартість Послуг.

(2) Надати на вимогу Виконавця будь-яку інформацію, пояснення та/або документи, які є необхідними для Виконавця з метою надання якісних Послуг.

(3) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.3. Права Виконавця:

(1) Отримати своєчасну оплату Вартості Послуг у строки та в обсязі, передбачені Договором.

(2) Провести незалежну експертизу оцінки якості наданих Послуг.

(3) Інші права, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.4. Обов'язки Виконавця:

(1) Надати Послуги, визначені цим Договором, лише особисто і без права залучення будь-яких третіх осіб;

(2) Надати Послуги у тому обсязі і того виду, які прямо погоджені Сторонами у тексті цього Договору.

(3) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Окрім відповідальності, що прямо передбачена цим Договором, Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов цього Договору у відповідності до чинного цивільного законодавства України.

5.2. Сплата штрафних санкцій за цим Договором та/або закінчення Строку не звільняє Сторону від виконання обов'язків, встановлених цим Договором, а також від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків.

5.3. Прямі збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем, у разі наявності його вини, на суму не більшу, ніж ________ грн. (________ гривень).

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку виникнення будь-яких протиріч або конфліктів, що пов'язані з реалізацією прав або виконанням обов'язків, визначених цим Договором, Сторони зобов'язуються докладати максимальних зусиль задля вирішення таких протиріч та конфліктів мирним шляхом.

6.2. Якщо у Замовника виникають претензії (до моменту проведення фактичних розрахунків між Сторонами) до якості наданих Послуг, Сторони можуть звернутися до компетентної експертної установи для проведення експертизи якості наданих Послуг за цим Договором.

6.3. Якщо за результатами проведення експертизи якості Послуг буде встановлено, що Послуги відповідають рівню та вимогам якості, що висуваються до них професійними стандартами, нормативними актами або вимогами ринку певних товарів та послуг, то Замовник зобов'язується (1) сплатити в повному обсязі послуги експертної установи з проведення експертизи якості наданих Послуг та (2) здійснити оплату Вартості Послуг у повному обсязі.

6.4. Якщо за результатами проведення експертизи якості Послуг буде встановлено, що Послуги не відповідають рівню (повністю або частково) і вимогам, що висуваються до них професійними стандартами, нормативними актами або вимогами ринку певних товарів та послуг, то Виконавець зобов'язується за рішенням Замовника здійснити одну із наступних дій (1) пропорційно зменшити Вартість Послуг або (2) врахувати недоліки та надати Послуги Замовнику повторно (але за умови, що це не суперечитиме природі наданих Послуг за цим Договором). В такому випадку витрати на проведення експертизи мають бути покриті Виконавцем у повному обсязі.

6.5. За неможливості досягнення згоди або вирішення цього питання мирним шляхом, Сторони мають право звернутися до судів загальної юрисдикції України у порядку, передбаченому чинним цивільним процесуальним законодавством України.

6.6. Ніщо у цьому Договорі не має бути витлумачено як прямий обов'язок однієї із Сторін скористатися досудовим порядком врегулювання конфлікту.

7. 588522258228 588522258

8.________. 5885222 588522258228 588 5885222582282222 58 58852225 588 5885222 588522258 5885222582 58 588 5885222582 5885 58 58852 588522258 58852225 588522258228 58852 58852 58852 5885222582 58 58852225822 58 588522 588522258 58852225 5885222 5 5885 588522258 5885222582282 58852225 58 588522258 58852 58852225 5 5885222 58852 5885222582 5885 588522258 58852 "Форс-мажорні обставини").

8.________. 58852 588522258 58852225822 58 588 588522258 588522258228 5885222582282 58 5885222 5885222582 5885222582282 588522258 588522258 588522258 5885222582 58 588522258 5 588522 588522258228

8.________. 58852225 58 5885222582 58 5885 5885222 588522258228 5885222582 588 58852225 58852 58 5885222 3 5885222 58852225822 днів, 5885222582 5885 5885222 5885 5885222582 58852 5885222582282 58852225 5 5885222582 58852225 5 58852 5885 588522258228 588522258 5885 58852225 5885222 588522 588 588522258 58852 5885222582 58 588 5885222582

8.________. 5 5885 58852225822822 588 5885222582282 588522258228 5885 58852225 5885222582282 588522258 58852225 58 5885222582 58 5885 5885222 5885 5885222582 5885222582282 58852 5885222582 5 5885222582 58 5885 588522258228 588522258 58 58 58852225 58852225822 588 58852225822 588522258 58852225822 58 588 5885222582

8.________. 58 5885222582282 58852225 588 58852 58852 58852225 58852225822 58852225 5885222582 58852 58 588522258228 (1) 588522258 5885222 588522 5885222 5885222 58852225 58852225 5885222 5885222582282 588522 58852225 58852 5885222582 5885222582 58852 5885222 5885222 5885222582 5885222582 5885222582 5885222 5885222 5885222582 5 5885 5885222 5885 58852225 лиха; (2) 5885222 588522 58852225 58852225 588 58852225 5885222 588522 5885222582 5885222582 588 58 588522258228 588522 588522 58852225 588522258 58852225 588 5885222582 5885222 58852225 588522258 588522258228 588522258 5885 5885222582282222 588522258 588522258 58 58852225822 588522 588 58852225822 5885222 588522258 5885 5885222582 588522258 5885222582 58852225 58852225822 5885222582 588522258 5885222582 588522 588522258228 588522258 58852225822822 5885222 58852225822822 588522258 5885222582 5885222582 588522258228 58852225822 5885222582 5885222582282 58852225 5885222 5885222 5885222582282222 588522258 58852225822 588 588522 58852 5885222 588522 5885222 5885222 5 588522 58852225822 (3) 588522 58852225822822 588522258228 58852225 5885222582 588522 5 58852 588522258 5 58852225822 5885222582 5885222582 58852225822 588522258 5885222 5 588522258228222 58852225822

8.________. 588522258 5885222582 58 5885 588522258228 588522258 58852225822 588522 за 2 588522 58852225822 місяць, 58 58852 58 588522 588 58852 5 588522258228222 5885222 588522258 588 58852225 5 58852 588522258228 588 588522258228 588522258228 588522 58852 58852225 58 588522258 58 58852 58852225822 588522258

8.________. 58 58852225 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 588522258228 588522258 5 5885222 58852225 5885222 58852 5885222 5885 588522258 58852225 58852 5885222582282 588522258 588522258 58852225822822 58852225 58852 58852225 5 588522258 58 5885222 5885222582282222858 5885222 588522 588522258228222285885885222 588522258 588 588522258 588522 5885222582282222858 5885222 588522 58852225822822228 5885222 58 588 5885222582

58852225 5885 5885 5885222 588522258228 5885222582 5885 588522 588522258 58852 588522258 58852 58852225822 5 588522258228 588522 58852 5885222 58 5885222582282222 58852225 5885222582282 588522258

8. СПОСОБИ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СТОРОНАМИ

8.1. Направлення будь-яких повідомлень між Сторонами, що пов'язані із виконанням, розірванням або тлумаченням Договору, здійснюється виключно у письмовому вигляді за допомогою одного або декількох Способів комунікації, вказаних у цій Статті 8.

8.2. Направлення будь-яких повідомлень між Сторонами у письмовій формі, проте із використанням інших засобів зв'язку, ніж передбачені у цій Статті, дозволено, якщо тільки Сторони прямо про це погодили в окремій додатковій угоді до Договору.

8.3. Якщо повідомлення направлено у письмовій формі з використанням одного або декількох Способів комунікації, таке повідомлення вважається належним чином отримано його адресатом в момент відправлення такого повідомлення.

8.4. Відправлене письмове повідомлення одним або декількома Способами комунікації, проте не отримане вчасно або не отримане зовсім його адресатом, звільняє відправника такого повідомлення від будь-яких претензій іншої Сторони, пов'язаних із неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

8.5. Відправлення будь-яких письмових повідомлень повинно бути здійснено з використанням наступних способів комунікації (далі спільно або окремо іменуються "Способи комунікації"):

Для комунікації із Замовником:

e-mail: ________; тел.: ________

Для комунікації із Виконавцем:

e-mail: ________; тел.: ________

8.6. Якщо Способи комунікації з однією із Сторін змінилися, така Сторона зобов'язана негайно, проте не пізніше, ніж через 2 (два) календарні дні з моменту відповідної зміни, повідомити іншу Сторону щодо нового Способу комунікації.

Несвоєчасне повідомлення або неповідомлення зовсім іншої Сторони про зміну Способу комунікації, позбавляє права Сторону, Способи комунікації з якою змінилися, у майбутньому посилатися на неотримання будь-яких повідомлень від іншої Сторони, пов'язаних із цим Договором.

8.7. Кожна із Сторін є відповідальною за технічну справність власних Способів комунікації.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. До цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

9.2. Відступлення права вимоги за цим Договором однією із Сторін третім особам дозволяється лише після отримання попереднього письмового погодження на таке відступлення від іншої Сторони Договору.

9.3. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов та положень цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі, та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього Договору, а також підписані обома Сторонами (далі "Додаткові угоди"). Додаткові угоди набувають юридичної сили з моменту їх підписання обома Сторонами.

9.4. Якщо будь-які з положень цього Договору через зміни у законодавстві стають недійсними або суперечать йому, це не впливатиме на дійсність інших положень Договору, а цей Договір має бути витлумачений в такий спосіб, наче визнаних недійсними або суперечливими положень не існувало в редакції такого Договору. У випадку необхідності, Сторони можуть домовитися щодо заміни недійсних або суперечливих положень іншими.

9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору

9.6. Цей Договір не є удаваним або фіктивним правочином, а Сторони дійсно бажають реального настання наслідків, викладених у цьому Договорі.

9.7. Договір виконано у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою, що мають однаково юридичну силу, для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН_____________________________________

Від імені Замовника: в особі представника: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ______________________________________________

Від імені Виконавця: в особі представника: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________