На початок

Договір найму житлового приміщення

Зроблено:
0%
?
X

Із запропонованого переліку необхідно на розсуд сторін Договору найму житлового приміщення обрати найбільш підходящий варіант. Якщо жоден із запропонованих варіантів не підходить, варто обрати опцію "інше".

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ ________, яка знаходиться за адресою: ________, в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Наймодавець"), з однієї сторони, та

________, фізична особа, громадянин(ка) наступної держави: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, який(яка) проживає за адресою: ________ (далі "Наймач"), з іншої сторони

далі Наймодавець та Наймач разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(А) Наймодавець бажає передати у платне володіння та користування Житлове приміщення Наймачу, з правом наступного викупу,

(Б) Житлове приміщення належить Наймодавцю на праві приватної власності,

уклали цей Договір найму житлового приміщення від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. "Викупна ціна" означає вартість Житлового приміщення, за яку воно може бути відчужено у власність Наймачеві за цим Договором, і складає суму всіх раніше сплачених Орендних платежів впродовж відповідно строку та/або до настання відповідної дати/події, і становить ________ гривень (________)

1.2. "Дата укладення" означає календарну дату в яку вказаний Договір підписано обоми Сторонами та засвідчено нотаріально.

1.3. "Житлове приміщення" означає квартиру загальною площею: ________ кв.м., яка знаходиться за адресою: ________.

1.4. "Найм" або "Оренда" означає платне строкове користування та володіння Житловим приміщенням Наймачем, на умовах, що визначені цим Договором, виключно для цілей подальшого проживання та викупу такого Житлового приміщення.

1.5. "Особи, які проживають з наймачем" означає визначений перелік фізичних осіб, які будуть постійно проживати разом з Наймачем, мають рівні з ними права та обов'язки щодо користування Житловим приміщенням.

1.6. "Тимчасові мешканці" означає будь-яких фізичних осіб, які тимчасово переїхали на короткострокове проживання у Житлове приміщення разом з Наймачем (за умови, що Наймачем було попередньо отримано дозвіл Наймодавця на таке тимчасове проживання).

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

Запевнення Наймодавця:

2.1. Цим Наймодавець повідомляє, що (i) по відношенню до Житлового приміщення не встановлено будь-яких обтяжень, зокрема заборон, іпотек, арештів; (ii) відсутні будь-які рішення судових, арбітражних або інших адміністративних органів, що знаходяться на території України або за її межами, які забороняють або обмежують право Сторін укладати цей Договір; (iii) відсутні будь-які права третіх осіб щодо користування Житловим приміщенням (у тому числі сервітути, договори оренди або суборенди, довірчого управління тощо).

2.2. Цим Наймодавець запевняє, що Житлове приміщення є придатним для проживання в ньому фізичних осіб, зокрема Наймача, а також Осіб, які проживають з наймачем, і Тимчасових мешканців (якщо такі передбачені цим Договором).

2.3. Житлове приміщення передається в Оренду у відмінному стані, у Наймача відсутні будь-які претензії чи зауваження щодо стану Житлового приміщення.

2.4. Наймодавець цим запевняє, що є орендним підприємством, що має намір передати в Оренду Житлове приміщення із подальшим викупом його Наймачем на умовах і в порядку, що передбачені цим Договором.

Запевнення Наймача:

2.5. Наймач гарантує, що використовуватиме Житлове приміщення виключно у цілях його Оренди та подальшого проживання разом з Тимчасовими мешканцями або Особами, як постійно проживають з наймачем (якщо такі передбачені цим Договором). Ніщо у цьому Договорі не дає право Наймачеві використовувати зазначене Житлове приміщення для господарських або комерційних цілей.

2.6. Наймач гарантує, що своєчасно буде вносити Орендну плату за користування Житловим приміщенням, а також інших платежів, якщо такі передбачені цим Договором.

2.7. Наймач є повнолітньою фізичною особою з повною цивільною дієздатністю, яка повністю усвідомлює значення своїх діє та бажає їх настання.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Наймодавець передає в Оренду Житлове приміщення в Дату укладення цього Договору, що вказана вище.

3.2. Фактична передача Житлового приміщення у користування Наймачу має бути оформлена Актом приймання-передачі Житлового приміщення, який є невід'ємною частиною цього Договору.

Якщо Житлове приміщення передається в Оренду без підписання Сторонами зазначеного Акту приймання-передачі, у такому випадку підтвердженням фактичної передачі Житлового приміщення у користування Наймачеві слід вважати факт отримання Наймачем ключів.

3.3. Сторони погодили, що Житлове приміщення обладнано тепло- та водопостачанням, електро- та газифіковано, та передається в Оренду у наступній комплектації (далі "Комплектація")

________

3.4. Сторонами погоджено, що Наймачу, а також Особам, які проживають з наймачем, і Тимчасовим мешканцям (якщо такі передбачені цим Договором), дозволяється проживати у Житловому приміщенні разом із тваринами.

3.5. Наймач (Особи, які проживають з наймачем, якщо такі передбачені цим Договором) мають право зареєструвати місце свого постійного проживання в Житловому приміщенні на весь час його Оренди.

3.6. Сторонами погоджено, що Наймач не має права передавати повністю або частину отриманого Житлового приміщення в наступну суборенду третім особам.

Право викупу Житлового приміщення

3.7. Житлове приміщення, що передається в Оренду за цим Договором, може бути викуплене Наймачем за умови сплати ним всіх необхідних платежів та виконання умов, передбачених цим Договором у Статті 5.

3.8. Сторонами погодженого, що Наймодавець здійснює розпорядження таким Житловим приміщенням до моменту його викупу Наймачем.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Права Наймодавця за Договором:

4.1. Отримати безперешкодний доступ до Житлового приміщення, що передано в Оренду, однак не частіше 1 (одного) разу впродовж 1 (одного) календарного місяця (далі "Право доступу").

4.2. Отримати право безперешкодного доступу до Житлового приміщення, якщо Наймодавцю стало відомо щодо порушень положень цього Договору Наймачем (або Особами, які проживають з наймачем або Тимчасовими мешканцями, якщо такі передбачені цим Договором) та/або щодо псування Комплектації, яка знаходиться у Житловому приміщенні. Зазначене право може бути реалізовано Наймодавцем навіть за тієї умови, якщо у поточному календарному місяці Наймодавець вже скористався Правом доступу.

4.3. Своєчасно отримувати Орендну плату, а також інші платежі, що передбачені цим Договором.

Обов'язки Наймодавця за Договором:

4.4. Передати в належному стані Житлове приміщення Наймачу для цілей його наступного проживання в ньому (а також Осіб, які проживають з наймачем, або Тимчасових мешканців, якщо такі передбачені цим Договором).

4.5. Здійснити капітальний ремонт отриманого Житлового приміщення за власний рахунок.

4.6. Здійснити поточний ремонт отриманого Житлового приміщення за власний рахунок.

4.7. Самостійно обирати та сплачувати послуги Інтернет-провайдера.

4.8. Не чинити перешкод Наймачеві (Особам, які проживають з наймачем, або Тимчасовим мешканцям, якщо такі передбачені цим Договором) у правомірному користуванні Житловим приміщенням для цілей проживання у ньому.

4.9. Пропорційно зменшити вартість Орендної плати, якщо у зв'язку з погіршенням стану Житлового приміщення або Комплектації у ньому (не через вину Наймача, Осіб, які проживають з наймачем, або Тимчасових мешканців) характеристики Житлового приміщення та/або Комплектації не збігаються з тими, що існували на дату укладення цього Договору.

Права Наймача за Договором:

4.10. Отримати у тимчасове платне користування Житлове приміщення разом із Комплектацією, що вказана вище у Договорі.

4.11. Вимагати пропорційного зменшення Орендної плати в разі виявлення суттєвих недоліків Житлового приміщення та/або Комплектації, що не були відомі/повідомлені Наймачу під час укладення Договору або в момент фактичної передачі Житлового приміщення.

4.12. Отримати право користування загальними приміщеннями будинку, механічним, електричним, санітарним, технічним та іншим обладнанням як всередині самого будинку, так і прибудинкової території, що обслуговує багатоквартирний будинок.

Обов'язки Наймача за Договором:

4.13. Використовувати Житлове приміщення виключно для цілей проживання в ньому Наймача (Осіб, які проживають з наймачем та Тимчасових мешканців, якщо такі передбачені цим Договором).

4.14. Забезпечити належний стан Житлового приміщенні не гірше того, в якому воно було передано в Оренду (з урахуванням нормального зносу та амортизації такого приміщення), впродовж всього строку Оренди.

4.15. Своєчасно повідомляти про необхідність проведення поточного ремонту Житлового приміщення.

4.16. Не передавати у наступну суборенду Житловое приміщення (повністю або в окремій частині), отримане у користування за цим Договором.

4.17. Своєчасно повідомляти про необхідність проведення капітального ремонту Житлового приміщення.

4.18. Своєчасно вносити повну суму Орендної плати.

4.19. Своєчасно сплачувати Комунальні платежі за користування Житловим приміщенням.

4.20. Негайно повідомити Наймодавця про аварію, що сталася у Житловому приміщенні, а також за свій рахунок ліквідувати наслідки такої аварії.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ. ВИКУП ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Плата за користування Житловим приміщенням

5.1. За передачу Житлового приміщення в Оренду Наймач зобов'язується щомісячно (не пізніше 1 кожного місяця) сплачувати оренду плату за користування об'єктом у розмірі ________ гривень (________) (далі "Орендна плата" або "Орендні платежі").

5.2. Сторонами погоджено, що Викупна ціна Житлового приміщення складається лише з Орендної плати. В дату, коли сума всіх сплачених Орендних платежів буде дорівнювати Викупній ціні, Наймач отримує право викупу зазначеного Житлового приміщення (далі "Дата викупу"). Наймодавець та Наймач зобов'язуються впродовж 5 (п'яти) календарних днів здійснити всі необхідні нотаріальні та реєстраційні дії щодо переоформлення права власності на Житлове приміщення з Наймодавця на Наймача.

Надання комунальних послуг

5.3. Оплата всіх комунальних послуг, зокрема, водо- та теплопостачання, газ та світло (далі "Комунальні платежі") здійснюється за рахунок Наймача.

5.4. Наймодавець зобов'язується не пізніше 1 числа кожного місяця повідомляти Наймача щодо суми Комунальних платежів за поточний місяць.

5.5. Наймодавець цим повідомляє Наймача, що сума Комунальних платежів може змінюватися залежно від обсягу спожитих комунальних послуг, а також сезону року. Зміна розміру Комунальних платежів не вважається для цілей цього Договору істотною зміною умов Договору та/або зміною Орендної плати в односторонньому порядку.

5.6. Сторони домовилися, що оплата послуг Інтернет-провайдера (включаючи всі можливі послуги з інсталяції обладнання) здійснюється повністю за рахунок Наймодавця.

Порядок взаєморозрахунків між Сторонами

5.7. Сторони домовилися, що всі розрахунки за цим Договором проводяться шляхом передачі готівки.5.8. Достатнім підтвердженням здійснених розрахунків є наявність розписки з власноручним підписом Наймодавця, що підтверджує отримання грошових коштів.

6. СТРОК ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

Загальні положення

6.1. Цей Договір підписано Сторонами в Дату укладення, що зазначено вище у Статті 1, і діє він впродовж 1 (одного року) (далі "Строк" або "Строк Договору").

6.2. Цей Договір може бути припинений в останню календарну дату Строку, зазначеного вище, або шляхом розірвання Договору за ініціативою обох Сторін або однієї із Сторін, або шляхом викупу Житлового приміщення Наймачем.

Припинення Договору у зв'язку із закінченням Строку

6.3. У випадку припинення Договору у зв'язку із закінченням Строку його дії, Наймач зобов'язується в останню календарну дату Строку передати Наймодавцю за Актом приймання-передачі Житлове приміщення. Якщо за окремою угодою Сторін Акт приймання-передачі Житлового приміщення не оформлюється, то Наймач зобов'язується передати в дату закінчення Строку ключі Наймодавцю від Житлового приміщення.

6.4. Наймач, а також Особи, які проживають з ним, зобов'язані до останньої дати Строку знятися з державної реєстрації місця постійного проживання у Житловому приміщенні (за умови її попереднього проведення).

Припинення Договору у зв'язку із розірванням Договору

6.5. Договір може бути достроково припинено за ініціативою обох Сторін або однієї із Сторін.

6.6. В разі дострокового розірвання Договору за ініціативою обох Сторін, Сторони зобов'язуються укласти додаткову угоду до цього Договору, в якій зафіксувати дату, в яку припиняється цей Договір, а також строки і умови повернення Житлового приміщення.

6.7. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку Наймачем без зазначення причини, за умови повідомлення Наймодавця про таке розірвання Договору не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення Договору.

6.8. Договір може бути розірвано за ініціативою Наймодавця у судовому порядку у випадку настання однієї із наступних умов:

(i) невнесення Наймачем плати за Житлове приміщення за 6 (шість) місяців

(ii) руйнування або псування Житлового приміщення Наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає

(iii) виникнення необхідності у Наймодавця та членів його сім'ї особистого проживання у цьому Житловому приміщенні

6.9. Наймач, а також Особи, які проживають з ним, зобов'язані до останньої дати Строку знятися з державної реєстрації місця постійного проживання у Житловому приміщенні (за умови її попереднього проведення).

Припинення Договору з зв'язку із викупом Житлового приміщення

6.10. Договір також припиняється у випадку сплати Викупної ціни в повному обсязі Наймачем. Сторонами погоджено, що останньою датою строку дії Договору в такому випадку вважається дата державної реєстрації Наймача власником Житлового приміщення.

7. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

7.1. Сторони домовилися, що всі та будь-які повідомлення, що стосуються Договору, мають бути направлені одною Стороною іншій у письмовому вигляді та засобами комунікації, що вказані у цій Статті.

Під засобами комунікації для цілей цього Договору Сторони розуміють листування електронною поштою та засобами мобільного зв'язку (включаючи Viber, Whats App, Telegram та іншими засобами зв'язку).

7.2. Цим Сторони запевняють один одного, що в Дату укладення повідомили одна одній засоби зв'язку, за якими вони можуть зв'язатися один з одним, а саме:

Для зв'язку з Наймодавцем: e-mail: ________; тел.: ________;

Для зв'язку з Наймачем: e-mail: ________; тел.: ________.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Заходами відповідальності, що застосовуються до Сторін цього Договору, є санкції, що прямо передбачені у тексті самого Договору, або ж випливають з чинних норм цивільного, адміністративного або житлового законодавства України.

8.2. У випадку виявлення в будь-який момент впродовж Оренди будь-яких недоліків Житлового приміщення або Комплектації, яка в ньому знаходиться, (1) за умови, що про такі недоліки не було відомо в Дату укладення або у фактичну дату отримання Житлового приміщення у користування, (2) і такі недоліки не сталися через винні або недбалі дії Наймача (Осіб, які проживають з наймачем або Тимчасові мешканці, якщо такі передбачені Договором), Наймач має право розірвати Договір в односторонньому порядку або вимагати у Наймодавця пропорційного зменшення суми Орендної плати.

9. 588522258 588522

8.________. 58 58852 58852225 58852225822822 58852225822 58852 58852225

8.________. 5 5885222 5885222582 588522258 588522258228 58 58852225 588 588522258 5 5885222 5 58852225822 5885 588 58852225822 58852 588522258 5885222 58852225822822 588522258 5885 58852225 588522 588 588522258 58852225 58 588522 588522 5885222

8.________. 58 588522258228 5885222582 58852 58 588522258 588522258 588522 5885222 5885222 588522 5885222582 58 58852 588522258 5885222582 5885222 58 588522 58852225822 588522258228 5885 5885 58 58852225822 588522 5885222582282 58852225822822 58852225

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цим Наймодавець гарантує, що у випадку переходу його права власності щодо Житлового приміщення до третіх осіб, цей Договір не буде припинено, змінено або розірвано в цілому або у частині. При цьому новий власник Житлового приміщення автоматично набуває статусу Наймодавця за цим Договором, а також пов'язані із таким статусом права та обов'язки.

10.2. Зміна Наймача за Договором можлива лише після отримання попередньої письмової згоди від Наймодавця.

10.3. Заміна Наймодавця або Наймача за цим Договором не призводить до зміни будь-яких умов цього Договору окрім тих, що стосуються особистих даних чи засобів зв'язку із тією чи іншою Стороною Договору.

10.4. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов або положень цього Договору мають бути виконані письмово та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього Договору, з наступним підписанням обома Сторонами. Якщо цей Договір засвідчено нотаріально, то додаткові угоди до нього мають бути в обов'язковому порядку також засвідчені нотаріально. Додаткові угоди, що виконані у простій письмовій формі, вступають у силу від дати їх підписання обома Сторонами, а додаткові угоди, що посвідчені нотаріально, лише від дати їх нотаріального посвідчення у нотаріуса.

10.5. Сплата будь-яких податків, зборів, платежів та банківських комісій здійснюється з рахунок кожної Сторони самостійно, залежно від того, хто ініціює сплату такого податку, збору або платежу. Сума Орендних платежів, Комунальних платежів та інших витрат, передбачених цим Договором, не включає суми податків, зборів, платежів та інших банківських комісій, що мають бути сплачені додатково.

10.6. Цей Договір складено українською мовою та виконано у 3 (трьох) оригінальних екземплярах.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Наймодавця:

____________________________________

в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________

Від імені Наймача:
____________________________________

________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ ________, яка знаходиться за адресою: ________, в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Наймодавець"), з однієї сторони, та

________, фізична особа, громадянин(ка) наступної держави: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, який(яка) проживає за адресою: ________ (далі "Наймач"), з іншої сторони

далі Наймодавець та Наймач разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(А) Наймодавець бажає передати у платне володіння та користування Житлове приміщення Наймачу, з правом наступного викупу,

(Б) Житлове приміщення належить Наймодавцю на праві приватної власності,

уклали цей Договір найму житлового приміщення від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. "Викупна ціна" означає вартість Житлового приміщення, за яку воно може бути відчужено у власність Наймачеві за цим Договором, і складає суму всіх раніше сплачених Орендних платежів впродовж відповідно строку та/або до настання відповідної дати/події, і становить ________ гривень (________)

1.2. "Дата укладення" означає календарну дату в яку вказаний Договір підписано обоми Сторонами та засвідчено нотаріально.

1.3. "Житлове приміщення" означає квартиру загальною площею: ________ кв.м., яка знаходиться за адресою: ________.

1.4. "Найм" або "Оренда" означає платне строкове користування та володіння Житловим приміщенням Наймачем, на умовах, що визначені цим Договором, виключно для цілей подальшого проживання та викупу такого Житлового приміщення.

1.5. "Особи, які проживають з наймачем" означає визначений перелік фізичних осіб, які будуть постійно проживати разом з Наймачем, мають рівні з ними права та обов'язки щодо користування Житловим приміщенням.

1.6. "Тимчасові мешканці" означає будь-яких фізичних осіб, які тимчасово переїхали на короткострокове проживання у Житлове приміщення разом з Наймачем (за умови, що Наймачем було попередньо отримано дозвіл Наймодавця на таке тимчасове проживання).

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

Запевнення Наймодавця:

2.1. Цим Наймодавець повідомляє, що (i) по відношенню до Житлового приміщення не встановлено будь-яких обтяжень, зокрема заборон, іпотек, арештів; (ii) відсутні будь-які рішення судових, арбітражних або інших адміністративних органів, що знаходяться на території України або за її межами, які забороняють або обмежують право Сторін укладати цей Договір; (iii) відсутні будь-які права третіх осіб щодо користування Житловим приміщенням (у тому числі сервітути, договори оренди або суборенди, довірчого управління тощо).

2.2. Цим Наймодавець запевняє, що Житлове приміщення є придатним для проживання в ньому фізичних осіб, зокрема Наймача, а також Осіб, які проживають з наймачем, і Тимчасових мешканців (якщо такі передбачені цим Договором).

2.3. Житлове приміщення передається в Оренду у відмінному стані, у Наймача відсутні будь-які претензії чи зауваження щодо стану Житлового приміщення.

2.4. Наймодавець цим запевняє, що є орендним підприємством, що має намір передати в Оренду Житлове приміщення із подальшим викупом його Наймачем на умовах і в порядку, що передбачені цим Договором.

Запевнення Наймача:

2.5. Наймач гарантує, що використовуватиме Житлове приміщення виключно у цілях його Оренди та подальшого проживання разом з Тимчасовими мешканцями або Особами, як постійно проживають з наймачем (якщо такі передбачені цим Договором). Ніщо у цьому Договорі не дає право Наймачеві використовувати зазначене Житлове приміщення для господарських або комерційних цілей.

2.6. Наймач гарантує, що своєчасно буде вносити Орендну плату за користування Житловим приміщенням, а також інших платежів, якщо такі передбачені цим Договором.

2.7. Наймач є повнолітньою фізичною особою з повною цивільною дієздатністю, яка повністю усвідомлює значення своїх діє та бажає їх настання.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Наймодавець передає в Оренду Житлове приміщення в Дату укладення цього Договору, що вказана вище.

3.2. Фактична передача Житлового приміщення у користування Наймачу має бути оформлена Актом приймання-передачі Житлового приміщення, який є невід'ємною частиною цього Договору.

Якщо Житлове приміщення передається в Оренду без підписання Сторонами зазначеного Акту приймання-передачі, у такому випадку підтвердженням фактичної передачі Житлового приміщення у користування Наймачеві слід вважати факт отримання Наймачем ключів.

3.3. Сторони погодили, що Житлове приміщення обладнано тепло- та водопостачанням, електро- та газифіковано, та передається в Оренду у наступній комплектації (далі "Комплектація")

________

3.4. Сторонами погоджено, що Наймачу, а також Особам, які проживають з наймачем, і Тимчасовим мешканцям (якщо такі передбачені цим Договором), дозволяється проживати у Житловому приміщенні разом із тваринами.

3.5. Наймач (Особи, які проживають з наймачем, якщо такі передбачені цим Договором) мають право зареєструвати місце свого постійного проживання в Житловому приміщенні на весь час його Оренди.

3.6. Сторонами погоджено, що Наймач не має права передавати повністю або частину отриманого Житлового приміщення в наступну суборенду третім особам.

Право викупу Житлового приміщення

3.7. Житлове приміщення, що передається в Оренду за цим Договором, може бути викуплене Наймачем за умови сплати ним всіх необхідних платежів та виконання умов, передбачених цим Договором у Статті 5.

3.8. Сторонами погодженого, що Наймодавець здійснює розпорядження таким Житловим приміщенням до моменту його викупу Наймачем.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Права Наймодавця за Договором:

4.1. Отримати безперешкодний доступ до Житлового приміщення, що передано в Оренду, однак не частіше 1 (одного) разу впродовж 1 (одного) календарного місяця (далі "Право доступу").

4.2. Отримати право безперешкодного доступу до Житлового приміщення, якщо Наймодавцю стало відомо щодо порушень положень цього Договору Наймачем (або Особами, які проживають з наймачем або Тимчасовими мешканцями, якщо такі передбачені цим Договором) та/або щодо псування Комплектації, яка знаходиться у Житловому приміщенні. Зазначене право може бути реалізовано Наймодавцем навіть за тієї умови, якщо у поточному календарному місяці Наймодавець вже скористався Правом доступу.

4.3. Своєчасно отримувати Орендну плату, а також інші платежі, що передбачені цим Договором.

Обов'язки Наймодавця за Договором:

4.4. Передати в належному стані Житлове приміщення Наймачу для цілей його наступного проживання в ньому (а також Осіб, які проживають з наймачем, або Тимчасових мешканців, якщо такі передбачені цим Договором).

4.5. Здійснити капітальний ремонт отриманого Житлового приміщення за власний рахунок.

4.6. Здійснити поточний ремонт отриманого Житлового приміщення за власний рахунок.

4.7. Самостійно обирати та сплачувати послуги Інтернет-провайдера.

4.8. Не чинити перешкод Наймачеві (Особам, які проживають з наймачем, або Тимчасовим мешканцям, якщо такі передбачені цим Договором) у правомірному користуванні Житловим приміщенням для цілей проживання у ньому.

4.9. Пропорційно зменшити вартість Орендної плати, якщо у зв'язку з погіршенням стану Житлового приміщення або Комплектації у ньому (не через вину Наймача, Осіб, які проживають з наймачем, або Тимчасових мешканців) характеристики Житлового приміщення та/або Комплектації не збігаються з тими, що існували на дату укладення цього Договору.

Права Наймача за Договором:

4.10. Отримати у тимчасове платне користування Житлове приміщення разом із Комплектацією, що вказана вище у Договорі.

4.11. Вимагати пропорційного зменшення Орендної плати в разі виявлення суттєвих недоліків Житлового приміщення та/або Комплектації, що не були відомі/повідомлені Наймачу під час укладення Договору або в момент фактичної передачі Житлового приміщення.

4.12. Отримати право користування загальними приміщеннями будинку, механічним, електричним, санітарним, технічним та іншим обладнанням як всередині самого будинку, так і прибудинкової території, що обслуговує багатоквартирний будинок.

Обов'язки Наймача за Договором:

4.13. Використовувати Житлове приміщення виключно для цілей проживання в ньому Наймача (Осіб, які проживають з наймачем та Тимчасових мешканців, якщо такі передбачені цим Договором).

4.14. Забезпечити належний стан Житлового приміщенні не гірше того, в якому воно було передано в Оренду (з урахуванням нормального зносу та амортизації такого приміщення), впродовж всього строку Оренди.

4.15. Своєчасно повідомляти про необхідність проведення поточного ремонту Житлового приміщення.

4.16. Не передавати у наступну суборенду Житловое приміщення (повністю або в окремій частині), отримане у користування за цим Договором.

4.17. Своєчасно повідомляти про необхідність проведення капітального ремонту Житлового приміщення.

4.18. Своєчасно вносити повну суму Орендної плати.

4.19. Своєчасно сплачувати Комунальні платежі за користування Житловим приміщенням.

4.20. Негайно повідомити Наймодавця про аварію, що сталася у Житловому приміщенні, а також за свій рахунок ліквідувати наслідки такої аварії.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ. ВИКУП ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Плата за користування Житловим приміщенням

5.1. За передачу Житлового приміщення в Оренду Наймач зобов'язується щомісячно (не пізніше 1 кожного місяця) сплачувати оренду плату за користування об'єктом у розмірі ________ гривень (________) (далі "Орендна плата" або "Орендні платежі").

5.2. Сторонами погоджено, що Викупна ціна Житлового приміщення складається лише з Орендної плати. В дату, коли сума всіх сплачених Орендних платежів буде дорівнювати Викупній ціні, Наймач отримує право викупу зазначеного Житлового приміщення (далі "Дата викупу"). Наймодавець та Наймач зобов'язуються впродовж 5 (п'яти) календарних днів здійснити всі необхідні нотаріальні та реєстраційні дії щодо переоформлення права власності на Житлове приміщення з Наймодавця на Наймача.

Надання комунальних послуг

5.3. Оплата всіх комунальних послуг, зокрема, водо- та теплопостачання, газ та світло (далі "Комунальні платежі") здійснюється за рахунок Наймача.

5.4. Наймодавець зобов'язується не пізніше 1 числа кожного місяця повідомляти Наймача щодо суми Комунальних платежів за поточний місяць.

5.5. Наймодавець цим повідомляє Наймача, що сума Комунальних платежів може змінюватися залежно від обсягу спожитих комунальних послуг, а також сезону року. Зміна розміру Комунальних платежів не вважається для цілей цього Договору істотною зміною умов Договору та/або зміною Орендної плати в односторонньому порядку.

5.6. Сторони домовилися, що оплата послуг Інтернет-провайдера (включаючи всі можливі послуги з інсталяції обладнання) здійснюється повністю за рахунок Наймодавця.

Порядок взаєморозрахунків між Сторонами

5.7. Сторони домовилися, що всі розрахунки за цим Договором проводяться шляхом передачі готівки.5.8. Достатнім підтвердженням здійснених розрахунків є наявність розписки з власноручним підписом Наймодавця, що підтверджує отримання грошових коштів.

6. СТРОК ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

Загальні положення

6.1. Цей Договір підписано Сторонами в Дату укладення, що зазначено вище у Статті 1, і діє він впродовж 1 (одного року) (далі "Строк" або "Строк Договору").

6.2. Цей Договір може бути припинений в останню календарну дату Строку, зазначеного вище, або шляхом розірвання Договору за ініціативою обох Сторін або однієї із Сторін, або шляхом викупу Житлового приміщення Наймачем.

Припинення Договору у зв'язку із закінченням Строку

6.3. У випадку припинення Договору у зв'язку із закінченням Строку його дії, Наймач зобов'язується в останню календарну дату Строку передати Наймодавцю за Актом приймання-передачі Житлове приміщення. Якщо за окремою угодою Сторін Акт приймання-передачі Житлового приміщення не оформлюється, то Наймач зобов'язується передати в дату закінчення Строку ключі Наймодавцю від Житлового приміщення.

6.4. Наймач, а також Особи, які проживають з ним, зобов'язані до останньої дати Строку знятися з державної реєстрації місця постійного проживання у Житловому приміщенні (за умови її попереднього проведення).

Припинення Договору у зв'язку із розірванням Договору

6.5. Договір може бути достроково припинено за ініціативою обох Сторін або однієї із Сторін.

6.6. В разі дострокового розірвання Договору за ініціативою обох Сторін, Сторони зобов'язуються укласти додаткову угоду до цього Договору, в якій зафіксувати дату, в яку припиняється цей Договір, а також строки і умови повернення Житлового приміщення.

6.7. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку Наймачем без зазначення причини, за умови повідомлення Наймодавця про таке розірвання Договору не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення Договору.

6.8. Договір може бути розірвано за ініціативою Наймодавця у судовому порядку у випадку настання однієї із наступних умов:

(i) невнесення Наймачем плати за Житлове приміщення за 6 (шість) місяців

(ii) руйнування або псування Житлового приміщення Наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає

(iii) виникнення необхідності у Наймодавця та членів його сім'ї особистого проживання у цьому Житловому приміщенні

6.9. Наймач, а також Особи, які проживають з ним, зобов'язані до останньої дати Строку знятися з державної реєстрації місця постійного проживання у Житловому приміщенні (за умови її попереднього проведення).

Припинення Договору з зв'язку із викупом Житлового приміщення

6.10. Договір також припиняється у випадку сплати Викупної ціни в повному обсязі Наймачем. Сторонами погоджено, що останньою датою строку дії Договору в такому випадку вважається дата державної реєстрації Наймача власником Житлового приміщення.

7. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

7.1. Сторони домовилися, що всі та будь-які повідомлення, що стосуються Договору, мають бути направлені одною Стороною іншій у письмовому вигляді та засобами комунікації, що вказані у цій Статті.

Під засобами комунікації для цілей цього Договору Сторони розуміють листування електронною поштою та засобами мобільного зв'язку (включаючи Viber, Whats App, Telegram та іншими засобами зв'язку).

7.2. Цим Сторони запевняють один одного, що в Дату укладення повідомили одна одній засоби зв'язку, за якими вони можуть зв'язатися один з одним, а саме:

Для зв'язку з Наймодавцем: e-mail: ________; тел.: ________;

Для зв'язку з Наймачем: e-mail: ________; тел.: ________.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Заходами відповідальності, що застосовуються до Сторін цього Договору, є санкції, що прямо передбачені у тексті самого Договору, або ж випливають з чинних норм цивільного, адміністративного або житлового законодавства України.

8.2. У випадку виявлення в будь-який момент впродовж Оренди будь-яких недоліків Житлового приміщення або Комплектації, яка в ньому знаходиться, (1) за умови, що про такі недоліки не було відомо в Дату укладення або у фактичну дату отримання Житлового приміщення у користування, (2) і такі недоліки не сталися через винні або недбалі дії Наймача (Осіб, які проживають з наймачем або Тимчасові мешканці, якщо такі передбачені Договором), Наймач має право розірвати Договір в односторонньому порядку або вимагати у Наймодавця пропорційного зменшення суми Орендної плати.

9. 588522258 588522

8.________. 58 58852 58852225 58852225822822 58852225822 58852 58852225

8.________. 5 5885222 5885222582 588522258 588522258228 58 58852225 588 588522258 5 5885222 5 58852225822 5885 588 58852225822 58852 588522258 5885222 58852225822822 588522258 5885 58852225 588522 588 588522258 58852225 58 588522 588522 5885222

8.________. 58 588522258228 5885222582 58852 58 588522258 588522258 588522 5885222 5885222 588522 5885222582 58 58852 588522258 5885222582 5885222 58 588522 58852225822 588522258228 5885 5885 58 58852225822 588522 5885222582282 58852225822822 58852225

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цим Наймодавець гарантує, що у випадку переходу його права власності щодо Житлового приміщення до третіх осіб, цей Договір не буде припинено, змінено або розірвано в цілому або у частині. При цьому новий власник Житлового приміщення автоматично набуває статусу Наймодавця за цим Договором, а також пов'язані із таким статусом права та обов'язки.

10.2. Зміна Наймача за Договором можлива лише після отримання попередньої письмової згоди від Наймодавця.

10.3. Заміна Наймодавця або Наймача за цим Договором не призводить до зміни будь-яких умов цього Договору окрім тих, що стосуються особистих даних чи засобів зв'язку із тією чи іншою Стороною Договору.

10.4. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов або положень цього Договору мають бути виконані письмово та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього Договору, з наступним підписанням обома Сторонами. Якщо цей Договір засвідчено нотаріально, то додаткові угоди до нього мають бути в обов'язковому порядку також засвідчені нотаріально. Додаткові угоди, що виконані у простій письмовій формі, вступають у силу від дати їх підписання обома Сторонами, а додаткові угоди, що посвідчені нотаріально, лише від дати їх нотаріального посвідчення у нотаріуса.

10.5. Сплата будь-яких податків, зборів, платежів та банківських комісій здійснюється з рахунок кожної Сторони самостійно, залежно від того, хто ініціює сплату такого податку, збору або платежу. Сума Орендних платежів, Комунальних платежів та інших витрат, передбачених цим Договором, не включає суми податків, зборів, платежів та інших банківських комісій, що мають бути сплачені додатково.

10.6. Цей Договір складено українською мовою та виконано у 3 (трьох) оригінальних екземплярах.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Наймодавця:

____________________________________

в особі ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________

Від імені Наймача:
____________________________________

________