На початок

Договір найму житлового приміщення

Зроблено:
0%
?
X

Із наведеного переліку необхідно обрати найбільш підходящий варіант, який характеризує мету, з якою житлове приміщення передається в найм (тимчасове платне користування). Якщо житлове приміщення передається в оренду для цілей, які не пов'язані із постійним проживанням в ньому фізичних осіб, цей Договір не може бути використано, потрібно скористатися Договором оренди нерухомого майна.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, яка знаходиться за адресою: ________, в особі представника: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Наймодавець"), з однієї сторони,

________, громадянин(ка) наступної держави: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, який(яка) проживає за адресою: ________ (далі "Наймач"), з іншої сторони,

далі Наймодавець та Наймач разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(1) Наймодавець бажає передати у платне володіння та користування Житлове приміщення Наймачу,

(2) Сторони у тексті цього Договору мають намір визначити порядок та умови Оренди,

уклали цей Договір найму житлового приміщення від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Дата укладення" означає календарну дату в яку Сторонами підписано цей Договір, та яка вказана вище.

"Дата розірвання" означає останній календарний день Строку Договору. У випадку дострокового розірвання Договору за ініціативою Наймача, Датою розірвання визнається останній календарний день чинності Договору, визначений на розсуд Наймача.

"Завдаток" означає визначену грошову суму, яка може бути передана Наймачем в Дату укладення Наймодавцю для забезпечення належного виконання Наймачем своїх обов'язків за цим Договором у майбутньому.

"Житлове приміщення" означає квартиру загальною площею: ________ кв.м., кількість кімнат: ________ (________), яка знаходиться на ________-му поверсі, за наступною адресою: ________.

"Оренда" означає платне строкове користування та володіння Житловим приміщенням Наймачем, що надається Наймачеві виключно для цілей подальшого тимчасового проживання у такому Житловому приміщенні.

"Особи, які проживають з наймачем" означає визначений перелік фізичних осіб, які будуть постійно проживати разом з Наймачем у Житловому приміщенні, мають рівні з ними права та обов'язки щодо користування Житловим приміщенням, та з яких не стягується плата за користування Житловим приміщенням.

"Тимчасові мешканці" означає будь-яких фізичних осіб, які тимчасово переїхали на короткострокове проживання у Житлове приміщення разом з Наймачем (за умови, що Наймачем було попередньо отримано письмове погодження від Наймодавця на таке тимчасове проживання), та з яких не стягується плата за користування Житловим приміщенням.

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

2.1. Наймодавець цим запевняє та гарантує:

(1) по відношенню до Житлового приміщення (1) не встановлено будь-яких обтяжень, зокрема заборон, іпотек, арештів, застав тощо; (2) відсутні будь-які рішення судових або інших органів державної влади, що знаходяться на території України або за її межами, і які забороняють або обмежують право Сторін укладати цей Договір та/або передавати Житлове приміщення в Оренду; (3) відсутні будь-які права третіх осіб щодо користування Житловим приміщенням (у тому числі сервітути, договори оренди або суборенди, договори найму, договори довічного утримання, заповідальні відкази тощо).

(2) Житлове приміщення є придатним для проживання в ньому фізичних осіб.

(3) Житлове приміщення передається в Оренду у відмінному стані.

(4) Право власності Наймодавця на Житлове приміщення підтверджується наступним документом:

________

(5) Наймодавець цим запевняє та гарантує, що є юридичною особою, яка належним чином створена та зареєстрована відповідно до законодавства наступної держави: ________. Відсутні будь-які рішення органів управління Наймодавця, які б забороняли або обмежували укладення Наймодавцем цього Договору.

2.2. Наймач цим запевняє та гарантує:

(1) Наймач гарантує, що використовуватиме Житлове приміщення виключно у цілях його Оренди для подальшого проживання. Ніщо у цьому Договорі не дає право Наймачеві використовувати зазначене Житлове приміщення для будь-яких господарських або комерційних цілей, які не пов'язані з Орендою.

(2) Наймач гарантує, що своєчасно буде вносити Орендну плату за користування Житловим приміщенням, а також інші платежі, якщо такі передбачені цим Договором.

(3) Наймач є повнолітньою фізичною особою з повною цивільною дієздатністю, яка повністю усвідомлює значення своїх діє, включаючи наслідки укладення цього Договору, та бажає їх настання.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Наймодавець передає в Оренду Житлове приміщення в Дату укладення цього Договору, що вказана вище.

3.1.2. Фактична передача Житлового приміщення у користування Наймачу має бути оформлена окремим Актом приймання-передачі Житлового приміщення, який є невід'ємною частиною цього Договору. Якщо Житлове приміщення передається в Оренду без підписання Сторонами зазначеного Акту приймання-передачі Житлового приміщення, у такому випадку підтвердженням фактичної передачі Житлового приміщення у користування Наймачеві слід вважати факт отримання Наймачем ключів.

3.1.3. Житлове приміщення обладнано системою водопостачання, опалення, електрифіковано та газифіковано, та передається в Оренду у наступній комплектації (далі "Комплектація")

________

3.1.4. Сторонами погоджено, що Наймачу, а також Особам, які проживають з наймачем, дозволяється проживати у Житловому приміщенні разом із тваринами.

3.1.5. Наймач і Особи, які проживають з наймачем, мають право зареєструвати місце свого постійного проживання в Житловому приміщенні на весь час його Оренди.

3.1.6. Сторонами погоджено, що Наймач не має права передавати повністю або частину отриманого Житлового приміщення в наступну суборенду третім особам.

3.2. Особи, які проживають з наймачем

3.2.1. Наймач цим запевняє та гарантує, що буде проживати сам у Житловому приміщенні.

3.3. Тимчасові мешканці

3.3.1. Наймачеві дозволено надавати право тимчасового проживання Тимчасовим мешканцям без стягнення додаткової плати з них за таке проживання.

3.3.2. Наймодавець дозволяє Тимчасовим мешканцям проживати у Житловому приміщенні впродовж наступного періоду часу: ________. В будь-якому випадку, Тимчасові мешканці зобов'язуються звільнити Житлове приміщення впродовж 7 (семи) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Наймодавця про таке виселення.

3.3.3. Наймач в будь-якому випадку несе відповідальність за дії Тимчасових мешканців, а також за шкоду, яка може бути заподіяна Житловому приміщенню та/або Комплектації Тимчасовими мешканцями.

3.4. Передача Завдатку

3.4.1. В рахунок забезпечення виконання своїх зобов'язань за цим Договором Наймач в Дату укладення передає Наймодавцю Завдаток у розмірі ________ гривень (________).

3.4.2. Якщо в Дату розірвання буде встановлено, що Наймач добросовісно сплачував Орендну плату та інші платежі, що передбачені цим Договором, а Житлове приміщення з Комплектацією повертаються у задовільному стані з врахуванням звичайного зносу, Наймодавець зобов'язується повернути Наймачеві Завдаток у повному розмірі.

3.4.3. Фактом отримання Наймодавцем відповідної суми Завдатку є письмова розписка, що підписується Наймодавцем та передається Наймачеві в Дату укладення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Наймодавця за Договором:

(1) Отримати безперешкодний доступ до Житлового приміщення, однак не частіше 1 (одного) разу впродовж 1 (одного) календарного місяця (далі "Право доступу"). Сторони спільно погоджують час та дату реалізації Наймодавцем встановленого Права доступу.

(2) Отримати право безперешкодного доступу до Житлового приміщення в будь-який час, якщо Наймодавцю стало відомо щодо порушень положень цього Договору Наймачем або Особами, які проживають з наймачем та/або щодо псування Комплектації, яка знаходиться у Житловому приміщенні. Зазначене право може бути реалізовано Наймодавцем навіть за тієї умови, якщо у поточному календарному місяці Наймодавець вже скористався Правом доступу.

(3) Своєчасно отримувати Орендну плату, а також інші платежі, що передбачені цим Договором.

(4) Інші права, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Обов'язки Наймодавця за Договором:

(1) Передати в належному стані Житлове приміщення Наймачу для цілей наступного проживання в ньому.

(2) Здійснити капітальний ремонт Житлового приміщення за власний рахунок.

(3) Здійснити поточний ремонт Житлового приміщення за власний рахунок.

(4) Не чинити перешкод у правомірному користуванні Наймачем Житловим приміщенням для цілей проживання у ньому.

(5) Пропорційно зменшити вартість Орендної плати, якщо у зв'язку із погіршенням стану Житлового приміщення та/або Комплектації у ньому (не через вину Наймача, Осіб, які проживають з наймачем) характеристики Житлового приміщення та/або Комплектації не збігаються з тими, що існували на Дату укладення.

(6) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.3. Права Наймача за Договором:

(1) Отримати у тимчасове платне користування Житлове приміщення разом із Комплектацією, що вказана вище у Договорі.

(2) Вимагати пропорційного зменшення Орендної плати в разі виявлення суттєвих недоліків Житлового приміщення та/або Комплектації, що не були відомі/повідомлені Наймачу в Дату укладення або в момент фактичної передачі Житлового приміщення за Актом приймання-передачі Житлового приміщення.

(3) Отримати право користування загальними приміщеннями будинку, механічним, електричним, санітарним, технічним та іншим обладнанням як всередині самого будинку, так і прибудинкової території, що обслуговує багатоквартирний будинок.

(4) у випадку продажу Житлового приміщення, Наймач має переважне право на його придбання перед третіми особами.

(5) Інші права, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.4. Обов'язки Наймача за Договором:

(1) Використовувати Житлове приміщення виключно для цілей проживання в ньому.

(2) Самостійно обирати та сплачувати за послуги Інтернет-провайдера.

(3) Охайно ставитися до Житлового приміщення та Комплектації у ньому, не допускати його пошкодження або втрати, забезпечити належний стан Житлового приміщення не гірше того, в якому воно було передано в Оренду (з урахуванням нормального зносу та амортизації такого приміщення), впродовж всього Строку Договору.

(4) Не передавати у наступну суборенду Житлове приміщення (повністю або в окремій частині), отримане у користування за цим Договором.

(5) Своєчасно вносити повну суму Орендної плати.

(6) Своєчасно сплачувати Комунальні платежі за користування Житловим приміщенням.

(7) Негайно повідомити Наймодавця про аварію, що сталася у Житловому приміщенні, не чинити опір Наймодавцю, рятувальним службам та/або державним органам влади у доступі до Житлового приміщення з метою ліквідації наслідків такої аварії.

(8) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.

5.1. Загальні положення

5.1.1. Щомісячна орендна плата за користування Житловим приміщенням становить ________ гривень (________) (далі "Орендна плата").

5.1.2. Наймач зобов'язується сплачувати Орендну плату щомісячно до 1-го кожного місяця.

5.1.3. Оплата всіх комунальних послуг, включаючи, але не обмежуючись, водопостачання, опалення, світло та газ (далі "Комунальні платежі"), здійснюється за рахунок Наймача.

5.1.4. Наймодавець самостійно щомісячно визначає обсяг спожитих комунальних послуг за поточний період, і має повідомляти загальну вартість Комунальних платежів Наймачу не пізніше 1-го числа кожного місяця. Від моменту отримання такої інформації Наймач зобов'язується негайно передати Наймодавцю грошові кошти в рахунок оплати Комунальних платежів.

5.1.5. Наймодавець цим повідомляє Наймача, що сума Комунальних платежів може змінюватися залежно від обсягу спожитих комунальних послуг, а також сезону року. Зміна розміру Комунальних платежів не вважається для цілей цього Договору істотною зміною умов Договору та/або зміною умов Договору в односторонньому порядку. Комунальні платежі нараховуються Наймачеві від дня фактичного отримання Житлового приміщення в Оренду.

5.1.6. Сторони домовилися, що оплата послуг Інтернет-провайдера (включаючи всі можливі послуги з інсталяції обладнання) здійснюється повністю за рахунок Наймача, на якого покладається обов'язок самостійно розрахувати суму спожитих послуг Інтернет-провайдера, а також здійснити таку оплату вчасно.

5.2. Порядок взаєморозрахунків між Сторонами

5.2.1. Сторони домовилися, що всі розрахунки між Сторонами за цим Договором проводяться шляхом готівкової передачі грошових коштів.

5.2.2. Достатнім підтвердженням здійснених розрахунків є наявність розписки з власноручним підписом Наймодавця, що підтверджує отримання грошових коштів.

6. СТРОК ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Загальні положення

6.1.1. Цей Договір підписано Сторонами в Дату укладення, що зазначено вище у Статті 1, і діє він впродовж 1 (одного) року (далі "Строк Договору").

6.1.2. Після закінчення Строку Договору Наймач має переважне право перед третіми особами на укладення цього Договору на новий строк. У випадку відмови Наймодавця укласти з Наймачем Договір на новий строк, Наймодавець не має права впродовж 1 (одного) календарного року від Дати розірвання цього Договору укладати аналогічний договір на тих самих умовах з іншою особою. Якщо Наймачеві стало відомо, що Наймодавець всупереч встановленій забороні уклав відповідний договір найму житлового приміщення з іншою особою, Наймач має право вимагати переведення на себе прав наймача за таким договором найму житлового приміщення, а також відшкодування завданих прямих збитків у повному обсязі.

6.1.3. Цей Договір може бути припинений в останню календарну дату Строку Договору, зазначеного вище, або шляхом розірвання Договору за ініціативою обох Сторін або однієї із Сторін.

6.2. Наслідки закінчення Строку Договору

6.2.1. У випадку закінчення Строку Договору, Наймач зобов'язується в останню календарну дату Строку Договору повернути назад Наймодавцю Житлове приміщення за відповідним Актом приймання-передачі Житлового приміщення. Якщо за угодою Сторін вказаний Акт приймання-передачі Житлового приміщення не оформлюється, то Наймач зобов'язується повернути в дату закінчення Строку Договору ключі від Житлового приміщення.

6.2.2. Якщо в останню календарну дату Строку Договору у Наймодавця (1) відсутні будь-які претензії до стану Житлового приміщення та/або Комплектації (з урахуванням нормального зносу), та (2) у Наймача відсутня заборгованість зі сплати Орендної плати та/або Комунальних платежів (за умови, що сплата Комунальних платежів за цим Договором покладається на Наймача), Наймодавець зобов'язується повернути Наймачеві Завдаток у повному обсязі.

6.2.3. Наймач, а також Особи, які проживають з ним, зобов'язані до останньої календарної дати Строку Договору знятися з державної реєстрації місця постійного проживання у Житловому приміщенні.

6.3. Наслідки розірвання Договору

6.3.1. Договір може бути достроково припинено за (1) ініціативою обох Сторін, (2) за ініціативою Наймодавця в судовому порядку, (3) за ініціативою Наймодавця у позасудовому порядку, а також (4) за ініціативою Наймача в позасудовому порядку.

6.3.2. В разі дострокового розірвання Договору за ініціативою обох Сторін, Сторони зобов'язуються укласти відповідну додаткову письмову угоду, і зафіксувати в ній (1) дату повернення Житлового приміщення назад Наймодавцю, і (2) порядок і строки проведення розрахунків за фактичну Оренду між Сторонами, а також будь-які інші умови за бажанням Сторін.

6.3.3. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку Наймачем без зазначення причини, за умови повідомлення Наймодавця про таке розірвання Договору не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення Договору. Наймач має право розірвати в односторонньому порядку цей Договір в будь-який момент, якщо Житлове приміщення стане непридатним для проживання в ньому.

6.3.4. Договір може бути розірвано за ініціативою Наймодавця у судовому порядку у випадку настання однієї із наступних умов:

(1) невнесення Наймачем плати за Житлове приміщення за 6 (шість) місяців поспіль, або

(2) руйнування або псування Житлового приміщення Наймачем або іншими особами, за дії яких Наймач відповідає.

6.3.5. Якщо у Наймодавця та членів його сім'ї виникає необхідність особистого проживання у цьому Житловому приміщенні, в такому випадку цей Договір може бути розірвано в односторонньому порядку Наймодавцем, за умови попередження Наймача про таке розірвання за 2 (два) календарні місяці до бажаної дати припинення Договору.

6.3.6. Наймач, а також Особи, які проживають з ним, зобов'язані до Дати розірвання знятися з державної реєстрації місця постійного проживання у Житловому приміщенні.

7. СПОСОБИ КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

7.1. Сторони домовилися, що всі та будь-які повідомлення, що стосуються виконання цього Договору, мають бути направлені одною Стороною іншій у письмовому вигляді та засобами комунікації, що вказані у цій Статті.

7.2. Цим Сторони запевняють один одного, що в Дату укладення повідомили одна одній засоби зв'язку, за якими вони можуть зв'язатися один з одним (далі "Способи комунікації"):

Для зв'язку з Наймодавцем: e-mail: ________; тел.: ________;

Для зв'язку з Наймачем: e-mail: ________; тел.: ________.

7.3. Повідомлення, що направлене на один із зазначених Способів комунікації, вважається отриманим в дату його направлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. До Сторони, яка порушила умови цього Договору, застосовуються заходи відповідальності, що передбачені положеннями Договору та чинним законодавством України.

8.2. У випадку втрати або суттєвого ушкодження Житлового приміщення та/або Комплектації, яка знаходиться у такому Житловому приміщенні, через винні або недбалі дії Наймача та/або Осіб, які проживають з наймачем, Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцю всі завдані прямі збитки.

9. 588522258 588522

8.________. 58 58852 58852225 58852225822822 58852225822 58852 58852225

8.________. 5 5885222 5885222582 588522258 588522258228 58 58852225 588 588522258 5 5885222 5 58852225822 5885 588 58852225822 58852 588522258 5885222 58852225822822 588522258 5885 58852225 588522 588 588522258 58852 58852225 588522 5885222

8.________. 58 588522258228 5885222582 58852 5 588522258 588522258 588522 5885222 5885222 588522 5885222582 58 58852 588522258 5885222582 5885222 5 58852225 58 588522258228 588522 5885222582282 58852225822822 України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цим Наймодавець гарантує, що у випадку переходу його права власності щодо Житлового приміщення до третіх осіб, цей Договір не буде припинено, змінено або розірвано в цілому або у частині. При цьому новий власник Житлового приміщення автоматично набуває статусу Наймодавця за цим Договором, а також пов'язані із таким статусом права та обов'язки. Заміна Наймодавця за цим Договором не призводить до зміни будь-яких умов цього Договору окрім тих, що стосуються особистих даних чи засобів зв'язку із тією чи іншою Стороною Договору.

10.2. Зміна Наймача за Договором можлива лише після отримання попередньої письмової згоди від Наймодавця.

10.3. Ніщо у цьому Договорі не може бути витлумачено як право Наймача у майбутньому вимагати передачі йому право власності на Житлове приміщення.

10.4. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов або положень цього Договору мають бути виконані письмово та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього Договору, з наступним підписанням обома Сторонами. Якщо цей Договір засвідчено нотаріально, то додаткові угоди до нього мають бути в обов'язковому порядку також засвідчені нотаріально. Додаткові угоди, що виконані у простій письмовій формі, вступають у силу від дати їх підписання обома Сторонами, а додаткові угоди, що посвідчені нотаріально, лише від дати їх нотаріального посвідчення у нотаріуса, якщо тільки більш пізніша дата вступу у силу додаткової угоди не передбачена у тексті такої додаткової угоди.

10.5. Сплата будь-яких податків, зборів, платежів та банківських комісій здійснюється за рахунок кожної Сторони самостійно, залежно від того, на кого покладається сплата такого податку, збору або платежу. Сума Орендної плати, Комунальних платежів та інших витрат, передбачених цим Договором, не включає суми податків, зборів, платежів та інших банківських комісій, що мають бути сплачені додатково.

10.6. Цей Договір складено українською мовою та виконано у 2 (двох) оригінальних екземплярах по одному для кожної Сторони.

ПІДПИСИ СТОРІН
____________________________________

Від імені Наймодавця: в особі представника: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: _____________________________________________

Від імені Наймача: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, яка знаходиться за адресою: ________, в особі представника: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Наймодавець"), з однієї сторони,

________, громадянин(ка) наступної держави: ________, паспорт (документ, що посвідчує особу): ________, який(яка) проживає за адресою: ________ (далі "Наймач"), з іншої сторони,

далі Наймодавець та Наймач разом іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(1) Наймодавець бажає передати у платне володіння та користування Житлове приміщення Наймачу,

(2) Сторони у тексті цього Договору мають намір визначити порядок та умови Оренди,

уклали цей Договір найму житлового приміщення від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Дата укладення" означає календарну дату в яку Сторонами підписано цей Договір, та яка вказана вище.

"Дата розірвання" означає останній календарний день Строку Договору. У випадку дострокового розірвання Договору за ініціативою Наймача, Датою розірвання визнається останній календарний день чинності Договору, визначений на розсуд Наймача.

"Завдаток" означає визначену грошову суму, яка може бути передана Наймачем в Дату укладення Наймодавцю для забезпечення належного виконання Наймачем своїх обов'язків за цим Договором у майбутньому.

"Житлове приміщення" означає квартиру загальною площею: ________ кв.м., кількість кімнат: ________ (________), яка знаходиться на ________-му поверсі, за наступною адресою: ________.

"Оренда" означає платне строкове користування та володіння Житловим приміщенням Наймачем, що надається Наймачеві виключно для цілей подальшого тимчасового проживання у такому Житловому приміщенні.

"Особи, які проживають з наймачем" означає визначений перелік фізичних осіб, які будуть постійно проживати разом з Наймачем у Житловому приміщенні, мають рівні з ними права та обов'язки щодо користування Житловим приміщенням, та з яких не стягується плата за користування Житловим приміщенням.

"Тимчасові мешканці" означає будь-яких фізичних осіб, які тимчасово переїхали на короткострокове проживання у Житлове приміщення разом з Наймачем (за умови, що Наймачем було попередньо отримано письмове погодження від Наймодавця на таке тимчасове проживання), та з яких не стягується плата за користування Житловим приміщенням.

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

2.1. Наймодавець цим запевняє та гарантує:

(1) по відношенню до Житлового приміщення (1) не встановлено будь-яких обтяжень, зокрема заборон, іпотек, арештів, застав тощо; (2) відсутні будь-які рішення судових або інших органів державної влади, що знаходяться на території України або за її межами, і які забороняють або обмежують право Сторін укладати цей Договір та/або передавати Житлове приміщення в Оренду; (3) відсутні будь-які права третіх осіб щодо користування Житловим приміщенням (у тому числі сервітути, договори оренди або суборенди, договори найму, договори довічного утримання, заповідальні відкази тощо).

(2) Житлове приміщення є придатним для проживання в ньому фізичних осіб.

(3) Житлове приміщення передається в Оренду у відмінному стані.

(4) Право власності Наймодавця на Житлове приміщення підтверджується наступним документом:

________

(5) Наймодавець цим запевняє та гарантує, що є юридичною особою, яка належним чином створена та зареєстрована відповідно до законодавства наступної держави: ________. Відсутні будь-які рішення органів управління Наймодавця, які б забороняли або обмежували укладення Наймодавцем цього Договору.

2.2. Наймач цим запевняє та гарантує:

(1) Наймач гарантує, що використовуватиме Житлове приміщення виключно у цілях його Оренди для подальшого проживання. Ніщо у цьому Договорі не дає право Наймачеві використовувати зазначене Житлове приміщення для будь-яких господарських або комерційних цілей, які не пов'язані з Орендою.

(2) Наймач гарантує, що своєчасно буде вносити Орендну плату за користування Житловим приміщенням, а також інші платежі, якщо такі передбачені цим Договором.

(3) Наймач є повнолітньою фізичною особою з повною цивільною дієздатністю, яка повністю усвідомлює значення своїх діє, включаючи наслідки укладення цього Договору, та бажає їх настання.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Наймодавець передає в Оренду Житлове приміщення в Дату укладення цього Договору, що вказана вище.

3.1.2. Фактична передача Житлового приміщення у користування Наймачу має бути оформлена окремим Актом приймання-передачі Житлового приміщення, який є невід'ємною частиною цього Договору. Якщо Житлове приміщення передається в Оренду без підписання Сторонами зазначеного Акту приймання-передачі Житлового приміщення, у такому випадку підтвердженням фактичної передачі Житлового приміщення у користування Наймачеві слід вважати факт отримання Наймачем ключів.

3.1.3. Житлове приміщення обладнано системою водопостачання, опалення, електрифіковано та газифіковано, та передається в Оренду у наступній комплектації (далі "Комплектація")

________

3.1.4. Сторонами погоджено, що Наймачу, а також Особам, які проживають з наймачем, дозволяється проживати у Житловому приміщенні разом із тваринами.

3.1.5. Наймач і Особи, які проживають з наймачем, мають право зареєструвати місце свого постійного проживання в Житловому приміщенні на весь час його Оренди.

3.1.6. Сторонами погоджено, що Наймач не має права передавати повністю або частину отриманого Житлового приміщення в наступну суборенду третім особам.

3.2. Особи, які проживають з наймачем

3.2.1. Наймач цим запевняє та гарантує, що буде проживати сам у Житловому приміщенні.

3.3. Тимчасові мешканці

3.3.1. Наймачеві дозволено надавати право тимчасового проживання Тимчасовим мешканцям без стягнення додаткової плати з них за таке проживання.

3.3.2. Наймодавець дозволяє Тимчасовим мешканцям проживати у Житловому приміщенні впродовж наступного періоду часу: ________. В будь-якому випадку, Тимчасові мешканці зобов'язуються звільнити Житлове приміщення впродовж 7 (семи) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Наймодавця про таке виселення.

3.3.3. Наймач в будь-якому випадку несе відповідальність за дії Тимчасових мешканців, а також за шкоду, яка може бути заподіяна Житловому приміщенню та/або Комплектації Тимчасовими мешканцями.

3.4. Передача Завдатку

3.4.1. В рахунок забезпечення виконання своїх зобов'язань за цим Договором Наймач в Дату укладення передає Наймодавцю Завдаток у розмірі ________ гривень (________).

3.4.2. Якщо в Дату розірвання буде встановлено, що Наймач добросовісно сплачував Орендну плату та інші платежі, що передбачені цим Договором, а Житлове приміщення з Комплектацією повертаються у задовільному стані з врахуванням звичайного зносу, Наймодавець зобов'язується повернути Наймачеві Завдаток у повному розмірі.

3.4.3. Фактом отримання Наймодавцем відповідної суми Завдатку є письмова розписка, що підписується Наймодавцем та передається Наймачеві в Дату укладення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Наймодавця за Договором:

(1) Отримати безперешкодний доступ до Житлового приміщення, однак не частіше 1 (одного) разу впродовж 1 (одного) календарного місяця (далі "Право доступу"). Сторони спільно погоджують час та дату реалізації Наймодавцем встановленого Права доступу.

(2) Отримати право безперешкодного доступу до Житлового приміщення в будь-який час, якщо Наймодавцю стало відомо щодо порушень положень цього Договору Наймачем або Особами, які проживають з наймачем та/або щодо псування Комплектації, яка знаходиться у Житловому приміщенні. Зазначене право може бути реалізовано Наймодавцем навіть за тієї умови, якщо у поточному календарному місяці Наймодавець вже скористався Правом доступу.

(3) Своєчасно отримувати Орендну плату, а також інші платежі, що передбачені цим Договором.

(4) Інші права, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Обов'язки Наймодавця за Договором:

(1) Передати в належному стані Житлове приміщення Наймачу для цілей наступного проживання в ньому.

(2) Здійснити капітальний ремонт Житлового приміщення за власний рахунок.

(3) Здійснити поточний ремонт Житлового приміщення за власний рахунок.

(4) Не чинити перешкод у правомірному користуванні Наймачем Житловим приміщенням для цілей проживання у ньому.

(5) Пропорційно зменшити вартість Орендної плати, якщо у зв'язку із погіршенням стану Житлового приміщення та/або Комплектації у ньому (не через вину Наймача, Осіб, які проживають з наймачем) характеристики Житлового приміщення та/або Комплектації не збігаються з тими, що існували на Дату укладення.

(6) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.3. Права Наймача за Договором:

(1) Отримати у тимчасове платне користування Житлове приміщення разом із Комплектацією, що вказана вище у Договорі.

(2) Вимагати пропорційного зменшення Орендної плати в разі виявлення суттєвих недоліків Житлового приміщення та/або Комплектації, що не були відомі/повідомлені Наймачу в Дату укладення або в момент фактичної передачі Житлового приміщення за Актом приймання-передачі Житлового приміщення.

(3) Отримати право користування загальними приміщеннями будинку, механічним, електричним, санітарним, технічним та іншим обладнанням як всередині самого будинку, так і прибудинкової території, що обслуговує багатоквартирний будинок.

(4) у випадку продажу Житлового приміщення, Наймач має переважне право на його придбання перед третіми особами.

(5) Інші права, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.4. Обов'язки Наймача за Договором:

(1) Використовувати Житлове приміщення виключно для цілей проживання в ньому.

(2) Самостійно обирати та сплачувати за послуги Інтернет-провайдера.

(3) Охайно ставитися до Житлового приміщення та Комплектації у ньому, не допускати його пошкодження або втрати, забезпечити належний стан Житлового приміщення не гірше того, в якому воно було передано в Оренду (з урахуванням нормального зносу та амортизації такого приміщення), впродовж всього Строку Договору.

(4) Не передавати у наступну суборенду Житлове приміщення (повністю або в окремій частині), отримане у користування за цим Договором.

(5) Своєчасно вносити повну суму Орендної плати.

(6) Своєчасно сплачувати Комунальні платежі за користування Житловим приміщенням.

(7) Негайно повідомити Наймодавця про аварію, що сталася у Житловому приміщенні, не чинити опір Наймодавцю, рятувальним службам та/або державним органам влади у доступі до Житлового приміщення з метою ліквідації наслідків такої аварії.

(8) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.

5.1. Загальні положення

5.1.1. Щомісячна орендна плата за користування Житловим приміщенням становить ________ гривень (________) (далі "Орендна плата").

5.1.2. Наймач зобов'язується сплачувати Орендну плату щомісячно до 1-го кожного місяця.

5.1.3. Оплата всіх комунальних послуг, включаючи, але не обмежуючись, водопостачання, опалення, світло та газ (далі "Комунальні платежі"), здійснюється за рахунок Наймача.

5.1.4. Наймодавець самостійно щомісячно визначає обсяг спожитих комунальних послуг за поточний період, і має повідомляти загальну вартість Комунальних платежів Наймачу не пізніше 1-го числа кожного місяця. Від моменту отримання такої інформації Наймач зобов'язується негайно передати Наймодавцю грошові кошти в рахунок оплати Комунальних платежів.

5.1.5. Наймодавець цим повідомляє Наймача, що сума Комунальних платежів може змінюватися залежно від обсягу спожитих комунальних послуг, а також сезону року. Зміна розміру Комунальних платежів не вважається для цілей цього Договору істотною зміною умов Договору та/або зміною умов Договору в односторонньому порядку. Комунальні платежі нараховуються Наймачеві від дня фактичного отримання Житлового приміщення в Оренду.

5.1.6. Сторони домовилися, що оплата послуг Інтернет-провайдера (включаючи всі можливі послуги з інсталяції обладнання) здійснюється повністю за рахунок Наймача, на якого покладається обов'язок самостійно розрахувати суму спожитих послуг Інтернет-провайдера, а також здійснити таку оплату вчасно.

5.2. Порядок взаєморозрахунків між Сторонами

5.2.1. Сторони домовилися, що всі розрахунки між Сторонами за цим Договором проводяться шляхом готівкової передачі грошових коштів.

5.2.2. Достатнім підтвердженням здійснених розрахунків є наявність розписки з власноручним підписом Наймодавця, що підтверджує отримання грошових коштів.

6. СТРОК ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Загальні положення

6.1.1. Цей Договір підписано Сторонами в Дату укладення, що зазначено вище у Статті 1, і діє він впродовж 1 (одного) року (далі "Строк Договору").

6.1.2. Після закінчення Строку Договору Наймач має переважне право перед третіми особами на укладення цього Договору на новий строк. У випадку відмови Наймодавця укласти з Наймачем Договір на новий строк, Наймодавець не має права впродовж 1 (одного) календарного року від Дати розірвання цього Договору укладати аналогічний договір на тих самих умовах з іншою особою. Якщо Наймачеві стало відомо, що Наймодавець всупереч встановленій забороні уклав відповідний договір найму житлового приміщення з іншою особою, Наймач має право вимагати переведення на себе прав наймача за таким договором найму житлового приміщення, а також відшкодування завданих прямих збитків у повному обсязі.

6.1.3. Цей Договір може бути припинений в останню календарну дату Строку Договору, зазначеного вище, або шляхом розірвання Договору за ініціативою обох Сторін або однієї із Сторін.

6.2. Наслідки закінчення Строку Договору

6.2.1. У випадку закінчення Строку Договору, Наймач зобов'язується в останню календарну дату Строку Договору повернути назад Наймодавцю Житлове приміщення за відповідним Актом приймання-передачі Житлового приміщення. Якщо за угодою Сторін вказаний Акт приймання-передачі Житлового приміщення не оформлюється, то Наймач зобов'язується повернути в дату закінчення Строку Договору ключі від Житлового приміщення.

6.2.2. Якщо в останню календарну дату Строку Договору у Наймодавця (1) відсутні будь-які претензії до стану Житлового приміщення та/або Комплектації (з урахуванням нормального зносу), та (2) у Наймача відсутня заборгованість зі сплати Орендної плати та/або Комунальних платежів (за умови, що сплата Комунальних платежів за цим Договором покладається на Наймача), Наймодавець зобов'язується повернути Наймачеві Завдаток у повному обсязі.

6.2.3. Наймач, а також Особи, які проживають з ним, зобов'язані до останньої календарної дати Строку Договору знятися з державної реєстрації місця постійного проживання у Житловому приміщенні.

6.3. Наслідки розірвання Договору

6.3.1. Договір може бути достроково припинено за (1) ініціативою обох Сторін, (2) за ініціативою Наймодавця в судовому порядку, (3) за ініціативою Наймодавця у позасудовому порядку, а також (4) за ініціативою Наймача в позасудовому порядку.

6.3.2. В разі дострокового розірвання Договору за ініціативою обох Сторін, Сторони зобов'язуються укласти відповідну додаткову письмову угоду, і зафіксувати в ній (1) дату повернення Житлового приміщення назад Наймодавцю, і (2) порядок і строки проведення розрахунків за фактичну Оренду між Сторонами, а також будь-які інші умови за бажанням Сторін.

6.3.3. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку Наймачем без зазначення причини, за умови повідомлення Наймодавця про таке розірвання Договору не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення Договору. Наймач має право розірвати в односторонньому порядку цей Договір в будь-який момент, якщо Житлове приміщення стане непридатним для проживання в ньому.

6.3.4. Договір може бути розірвано за ініціативою Наймодавця у судовому порядку у випадку настання однієї із наступних умов:

(1) невнесення Наймачем плати за Житлове приміщення за 6 (шість) місяців поспіль, або

(2) руйнування або псування Житлового приміщення Наймачем або іншими особами, за дії яких Наймач відповідає.

6.3.5. Якщо у Наймодавця та членів його сім'ї виникає необхідність особистого проживання у цьому Житловому приміщенні, в такому випадку цей Договір може бути розірвано в односторонньому порядку Наймодавцем, за умови попередження Наймача про таке розірвання за 2 (два) календарні місяці до бажаної дати припинення Договору.

6.3.6. Наймач, а також Особи, які проживають з ним, зобов'язані до Дати розірвання знятися з державної реєстрації місця постійного проживання у Житловому приміщенні.

7. СПОСОБИ КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

7.1. Сторони домовилися, що всі та будь-які повідомлення, що стосуються виконання цього Договору, мають бути направлені одною Стороною іншій у письмовому вигляді та засобами комунікації, що вказані у цій Статті.

7.2. Цим Сторони запевняють один одного, що в Дату укладення повідомили одна одній засоби зв'язку, за якими вони можуть зв'язатися один з одним (далі "Способи комунікації"):

Для зв'язку з Наймодавцем: e-mail: ________; тел.: ________;

Для зв'язку з Наймачем: e-mail: ________; тел.: ________.

7.3. Повідомлення, що направлене на один із зазначених Способів комунікації, вважається отриманим в дату його направлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. До Сторони, яка порушила умови цього Договору, застосовуються заходи відповідальності, що передбачені положеннями Договору та чинним законодавством України.

8.2. У випадку втрати або суттєвого ушкодження Житлового приміщення та/або Комплектації, яка знаходиться у такому Житловому приміщенні, через винні або недбалі дії Наймача та/або Осіб, які проживають з наймачем, Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцю всі завдані прямі збитки.

9. 588522258 588522

8.________. 58 58852 58852225 58852225822822 58852225822 58852 58852225

8.________. 5 5885222 5885222582 588522258 588522258228 58 58852225 588 588522258 5 5885222 5 58852225822 5885 588 58852225822 58852 588522258 5885222 58852225822822 588522258 5885 58852225 588522 588 588522258 58852 58852225 588522 5885222

8.________. 58 588522258228 5885222582 58852 5 588522258 588522258 588522 5885222 5885222 588522 5885222582 58 58852 588522258 5885222582 5885222 5 58852225 58 588522258228 588522 5885222582282 58852225822822 України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цим Наймодавець гарантує, що у випадку переходу його права власності щодо Житлового приміщення до третіх осіб, цей Договір не буде припинено, змінено або розірвано в цілому або у частині. При цьому новий власник Житлового приміщення автоматично набуває статусу Наймодавця за цим Договором, а також пов'язані із таким статусом права та обов'язки. Заміна Наймодавця за цим Договором не призводить до зміни будь-яких умов цього Договору окрім тих, що стосуються особистих даних чи засобів зв'язку із тією чи іншою Стороною Договору.

10.2. Зміна Наймача за Договором можлива лише після отримання попередньої письмової згоди від Наймодавця.

10.3. Ніщо у цьому Договорі не може бути витлумачено як право Наймача у майбутньому вимагати передачі йому право власності на Житлове приміщення.

10.4. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов або положень цього Договору мають бути виконані письмово та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього Договору, з наступним підписанням обома Сторонами. Якщо цей Договір засвідчено нотаріально, то додаткові угоди до нього мають бути в обов'язковому порядку також засвідчені нотаріально. Додаткові угоди, що виконані у простій письмовій формі, вступають у силу від дати їх підписання обома Сторонами, а додаткові угоди, що посвідчені нотаріально, лише від дати їх нотаріального посвідчення у нотаріуса, якщо тільки більш пізніша дата вступу у силу додаткової угоди не передбачена у тексті такої додаткової угоди.

10.5. Сплата будь-яких податків, зборів, платежів та банківських комісій здійснюється за рахунок кожної Сторони самостійно, залежно від того, на кого покладається сплата такого податку, збору або платежу. Сума Орендної плати, Комунальних платежів та інших витрат, передбачених цим Договором, не включає суми податків, зборів, платежів та інших банківських комісій, що мають бути сплачені додатково.

10.6. Цей Договір складено українською мовою та виконано у 2 (двох) оригінальних екземплярах по одному для кожної Сторони.

ПІДПИСИ СТОРІН
____________________________________

Від імені Наймодавця: в особі представника: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: _____________________________________________

Від імені Наймача: ________