На початок

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку Договір про нерозголошення конфіденційної інформації буде підписаний та укладений між сторонами.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса реєстрації місцезнаходження: ________, в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Контрагент-1"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса реєстрації місцезнаходження: ________, в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Контрагент-2"), з іншої сторони

далі Контрагент-1 та Контрагент-2 спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона" або Контрагент-1 /Контрагент-2 залежно від контексту, уклали цей Договір про нерозголошення конфіденційної інформації від ________ (далі "Договір") про наступне:

ПРЕАМБУЛА

(i) Оскільки між Сторонами вже склалися певні ділові відносини; та

(ii) Оскільки кожна із Сторін в межах цього Договору має намір передати та отримати від іншої Сторони певну Конфіденційну Інформацію у зв'язку з наступними обставинами (далі "Мета"):

________

(ііі) Сторони усвідомлюють необхідність передбачити спеціальний режим для використання Конфіденційної Інформації з метою недосягнення її Розголошення.

1. ВИЗНАЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Загальні положення

1.1. Сторонами нижче погоджено, що вся інформація, отримана Контрагентом-1 та/або Контрагентом-2 щодо одна одної в межах цього Договору, є конфіденційною (далі "Конфіденційна Інформація"):

(1) інформація щодо балансу рахунків, відкритих у банківських/фінансових установах на території України та/або закордоном; щодо рівня доходів та витрат, наявності боргових зобов'язань та ступеня їх погашення; щодо клієнтів, споживачів та інших контрагентів; щодо конкурентів, яка не міститься у відкритих джерелах інформації; щодо типу, структури та особливості бізнес процесів, характеристик та ознаках використовуваних технологій, моделей та рішень у веденні бізнесу; щодо рівня доходу, прибутків та/або успішності ведення бізнесу, вартості всіх та/або його окремих активів.

(2) інформація щодо наявних прав інтелектуальної власності на торгові марки, винаходи, корисні моделі та інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать одній із Сторін, а також інформація щодо тих об'єктів інтелектуальної інформації, які знаходяться у стані розробки/обговорення/проектування та стали відомі одній із Сторін у зв'язку з укладенням цього Договору та/або досягненням/реалізацією Мети.

(3) інформація щодо наявних судових спорів (у будь-якій судовій інстанції та/або юрисдикції), третейських або арбітражних розглядах (як на території України, так і закордоном), виконавчих провадженнях, в яких одна із Сторін є стороною, третьою особою або учасником; щодо відкритих процедур банкрутства або ліквідації; щодо корпоративної структури бізнесу Сторони, її учасників, контролерів та бенефіціарів.

Способи передачі Конфіденційної Інформації

1.2. Сторони погодили, що передача Конфіденційної Інформації може відбуватися в один з або в декілька способів, що зазначені далі: (1) шляхом усної передачі (включаючи, проте не обмежуючись, при фактичній (особистій) зустрічі Сторін, під час телефонної розмови, розмови в Skype або за допомогою іншого аналогічного ресурсу); та/або (2) шляхом фактичної передачі документальних носіїв із Конфіденційною Інформацією (включаючи, проте не обмежуючись, передачу оригіналів або копій документів, фотографій, таблиць, схем, планів, ескізів, малюнків, дисків, дискет, флешок (та інших аналогічних носіїв передачі інформації)); та/або (3) шляхом пересилання будь-яких повідомлень електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, а також через мережу Інтернет (соціальні мережі та/або будь-які аналогічні комунікаційні месенджери) (далі "Передача").

1.3. Одна із Сторін, яка передає інформацію (далі "Власник"), що визнається конфіденційною у розумінні Статті 1 Договору, не зобов'язана в момент її фактичної Передачі повідомляти іншу Сторону, яка отримує таку інформацію (далі "Реципієнт"), про конфіденційність отриманої інформації і про застосування до такої інформації положень цього Договору. У подальшому Реципієнт не може бути звільнений від відповідальності за Розголошення (повністю або частково) отриманої інформації.

1.4. Власник, який передає інформацію, що не зазначена у цій Статті 1, проте є конфіденційною для Власника, зобов'язаний в момент її фактичної Передачі повідомити Реципієнта про застосування до такої інформації положень цього Договору. В разі неповідомлення Реципієнта щодо конфіденційності отримуваної інформації, у подальшому Реципієнт звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення (повністю або частково) отриманої інформації.

Інформація, яка не визнається конфіденційною

1.5. Сторони погодили, що інформація, що зазначена у чинному підрозділі Статті 1 Договору, не є конфіденційною, зокрема:

(i) інформація, яка не належить до переліку Конфіденційної Інформації, що зазначений у цьому Договорі, за умови, що Реципієнтом не було отримано будь-якого повідомлення від Власника на рахунок конфіденційності такої отриманої інформації.

(ii) інформація, яка визнається Конфіденційною Інформацією згідно положень цього Договору, проте стала загальновідомою для третіх осіб (за умови відсутності винних дій або необережності з боку Реципієнта при отриманні та використанні такої інформації).

(iii) інформація, яка визнається Конфіденційною Інформацією згідно положень цього Договору, проте стала загальновідомою за рішенням Власника такої інформації або через його необережні дії.

2. РОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Випадки розголошення Конфіденційної Інформації

2.1. Під розголошенням Конфіденційної Інформації за цим Договором слід вважати одну з наступних дій (далі "Розголошення"):

(i) умисні та/або недбалі та/або необережні дії Реципієнта щодо розкриття Конфіденційної Інформації повністю або частково третім особам (окрім, Довірених осіб, якщо такі призначені за цим Договором) шляхом використання одного або декількох способів Передачі, без отримання попереднього письмового погодження Власника на таке розголошення; та/або

(ii) умисні та/або недбалі та/або необережні дії Реципієнта щодо розкриття Конфіденційної Інформації повністю або частково третім особам (окрім, Довірених осіб, якщо такі призначені за цим Договором) шляхом використання іншого, ніж передбачено цим Договором, способу передачі та без отримання попереднього письмового погодження Власника на таке розголошення; та/або

(iii) умисні та/або недбалі та/або необережні дії Реципієнта з публікації частини або всієї Конфіденційної Інформації в засобах масової інформації (особисто або через посередників), в мережі Інтернет (особисто або через посередників), включаючи будь-які соціальні мережі, а також надання коментарів або інтерв'ю будь-які третій особі щодо інформації, яка визнана Конфіденційною Інформацією, без отримання попереднього письмового погодження Власника на таке розголошення;

(iv) викрадення у Реципієнта третіми особами Конфіденційної Інформації в будь-якому вигляді.

Розголошення Конфіденційної інформації державним органам

2.2. Для цілей цього Договору не вважається Розголошенням Конфіденційної Інформації її наступна Передача Реципієнтом будь-яким компетентним державним органам за умови дотриманнях наступних умов: (1) отримання офіційного письмового запиту від державного органу щодо необхідності надання певної частини Конфіденційної інформації; та (2) направлення обов'язкового негайного письмового повідомлення Власнику щодо необхідності розголошення Конфіденційної інформації; та (3) розголошення Конфіденційної Інформації допускається лише в межах обсягу, викладеного в отриманому письмовому запиті компетентного державного органу; та (4) Реципієнт зобов'язаний перевірити наявність відповідної компетенції у державного органу щодо запиту такої Конфіденційної Інформації.

Умови цього пункту поширюються на офіційні письмові запити компетентних державних органів, які знаходяться як на території України, так і за її межами, а також на банківські/фінансові установи.

2.3. У випадку проведення негайного витребування Конфіденційної Інформації компетентним державним органом на підставі рішення суду, що набрало законної сили, та/або ухвали слідчого в межах відкритого кримінального провадження, Реципієнт зобов'язується негайно надати всю запитувану Конфіденційну Інформацію та впродовж розумного строку негайно повідомити Власника щодо здійсненого витребування.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір набуває чинності в Дату його підписання, що зазначена на початку тексту Договору, та буде діяти без обмеження строку його дії (тобто є безстроково) (далі "Строк Договору").

3.2. У випадку реорганізації юридичної особи, яка є Стороною цього Договору, її правонаступники зобов'язуються дотримуватися положень цього Договору щодо недопущення Розголошення Конфіденційної Інформації впродовж всього Строку Договору.

У випадку ліквідації юридичної особи, яка є Стороною цього Договору, така Сторона зобов'язується дотримуватися положень цього Договору щодо недопущення Розголошення Конфіденційної Інформації впродовж всієї процедури ліквідації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Реципієнт зобов'язується: (1) захищати та не розголошувати Конфіденційну Інформацію повністю або в окремій частині, що є предметом цього Договору; та (2) не обговорювати, не надавати копій, не публікувати та не Розголошувати в будь-якій формі третім особам Конфіденційної Інформації, без отримання попереднього письмового погодження на таке Розголошення від Власника; та (3) використовувати отриману Конфіденційну Інформацію виключно для Мети, передбаченої цим Договором; та (4) негайно повідомляти Власника щодо розкриття Конфіденційної Інформації компетентним державним органам та/або у випадку витребування такої інформації вказаними державними органами, а також у випадку викрадення інформації будь-якими третіми особами впродовж розумного строку, що зазначений у Договорі.

4.2. Власник зобов'язується: (1) своєчасно та в спосіб, передбачений цим Договором, повідомляти Реципієнта щодо режиму конфіденційності інформації, яка передається за Договором; та (2) у випадку, коли Конфіденційна Інформація була отримана Власником від третьої особи, повідомити Реципієнта щодо режиму користування та збереження інформації, що передається, а також наслідків її випадкового розголошення; та (3) своєчасно повідомляти Реципієнта щодо факту Розголошення Конфіденційної Інформації третіми особами або Власником.

4.3. Цим Власник запевняє та гарантує, що звільняє Реципієнта від будь-якої відповідальності, у випадку передачі Реципієнту інформації, яка була отримана Власником від третіх осіб на підставі інших домовленостей, в тому числі договірних, і розголошення/передача якої не дозволялась (не дозволяється) Реципієнту.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

Застосування заходів відповідальності у випадку Розголошення

5.1. Сторони погодили перелік заходів відповідальності, що можуть бути застосовані до Реципієнта у випадку вчинення дій, пов'язаних з Розголошенням Конфіденційної Інформації, а саме:

(1) відмова від подальших ділових та/або договірних відносин з Реципієнтом.

(2) відшкодування Реципієнтом прямих збитків (документально підтверджених), які були понесені Власником у зв'язку із Розголошенням.

(3) відшкодування Реципієнтом упущеної вигоди, яка була понесена Власником у зв'язку із Розголошенням.

Власник має право застосовувати один із заходів відповідальності, передбачених вище.

Випадки звільнення від відповідальності

5.2. Реципієнт звільняється від будь-якої відповідальності за цим Договором, у випадку розкриття Конфіденційної Інформації компетентним державним органам, за умови дотримання порядку такого розкриття, зазначеного у Статті 2 Договору.

5.3. Реципієнт звільняється від будь-якої відповідальності за цим Договором, у випадку розкриття інформації, що не є Конфіденційною Інформацією у розумінні цього Договору, і про конфіденційність якої Власник не повідомив при передачі інформації у розпорядження Реципієнта.

Реципієнт також звільняється від відповідальності за Договором, у випадках прямо передбачених таким Договором.

6. 5885222582 588522258 58852225 588522258

Припинення Договору

6.1. 5885222 588522258228 5 5885222 5885222582 5885 588522 588522258 5885 588522 588 5885222 58 5 5885222582282

6.2. 58852 58 588522 588 58852 5885222582 58 58852 5885222 5 58852225822 588522258 58852225 5885222 5885222582 5885222582 5 5885 5885222582 58852 588522258 5885222582 58852 588 5885222582 58852 588522258 588522258 5885222582 58 588522258228 5885222582 58852 58852225 588522 58 588522 58 5885222582282

5 5885222 588522258228 5885222582 58852225822822 58852 58 588522 588 58852 5885222582 58 5885 5 5885222 588 5885222582 58852 58852225 5 58852225 58852225

Заключні положення

6.3. Цей Договір складено у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін, і який набуває чинності в Дату його підписання обома Сторонами, що зазначена вище на початку тексту документа.

6.4. Відступлення прав та обов'язків однією із Сторін Договору третім особам допускається виключно після отримання попереднього письмового погодження на таке відступлення від іншої Сторони Договору.

6.5. Цей Договір складено відповідно до матеріального права України. Будь-які спори, що виникають у зв'язку із його тлумаченням, виконанням та/або розірванням/припиненням, підлягають розгляду у судах загальної юрисдикції, що знаходяться на території України, відповідно до вимог чинного процесуального законодавства України.

6.6. Будь-які зміни, доповнення та оновлення, що стосуються окремих умов цього Договору, мають бути викладені Сторонами письмово у додатковій угоді. Додаткова угода має бути підписана обома Сторонами та вважається невід'ємною частиною цього Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Контрагента-1:

______________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________

Від імені Контрагента-1:
______________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса реєстрації місцезнаходження: ________, в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Контрагент-1"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена відповідно до законодавства наступної держави: ________, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер компанії: ________, адреса реєстрації місцезнаходження: ________, в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Контрагент-2"), з іншої сторони

далі Контрагент-1 та Контрагент-2 спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона" або Контрагент-1 /Контрагент-2 залежно від контексту, уклали цей Договір про нерозголошення конфіденційної інформації від ________ (далі "Договір") про наступне:

ПРЕАМБУЛА

(i) Оскільки між Сторонами вже склалися певні ділові відносини; та

(ii) Оскільки кожна із Сторін в межах цього Договору має намір передати та отримати від іншої Сторони певну Конфіденційну Інформацію у зв'язку з наступними обставинами (далі "Мета"):

________

(ііі) Сторони усвідомлюють необхідність передбачити спеціальний режим для використання Конфіденційної Інформації з метою недосягнення її Розголошення.

1. ВИЗНАЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Загальні положення

1.1. Сторонами нижче погоджено, що вся інформація, отримана Контрагентом-1 та/або Контрагентом-2 щодо одна одної в межах цього Договору, є конфіденційною (далі "Конфіденційна Інформація"):

(1) інформація щодо балансу рахунків, відкритих у банківських/фінансових установах на території України та/або закордоном; щодо рівня доходів та витрат, наявності боргових зобов'язань та ступеня їх погашення; щодо клієнтів, споживачів та інших контрагентів; щодо конкурентів, яка не міститься у відкритих джерелах інформації; щодо типу, структури та особливості бізнес процесів, характеристик та ознаках використовуваних технологій, моделей та рішень у веденні бізнесу; щодо рівня доходу, прибутків та/або успішності ведення бізнесу, вартості всіх та/або його окремих активів.

(2) інформація щодо наявних прав інтелектуальної власності на торгові марки, винаходи, корисні моделі та інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать одній із Сторін, а також інформація щодо тих об'єктів інтелектуальної інформації, які знаходяться у стані розробки/обговорення/проектування та стали відомі одній із Сторін у зв'язку з укладенням цього Договору та/або досягненням/реалізацією Мети.

(3) інформація щодо наявних судових спорів (у будь-якій судовій інстанції та/або юрисдикції), третейських або арбітражних розглядах (як на території України, так і закордоном), виконавчих провадженнях, в яких одна із Сторін є стороною, третьою особою або учасником; щодо відкритих процедур банкрутства або ліквідації; щодо корпоративної структури бізнесу Сторони, її учасників, контролерів та бенефіціарів.

Способи передачі Конфіденційної Інформації

1.2. Сторони погодили, що передача Конфіденційної Інформації може відбуватися в один з або в декілька способів, що зазначені далі: (1) шляхом усної передачі (включаючи, проте не обмежуючись, при фактичній (особистій) зустрічі Сторін, під час телефонної розмови, розмови в Skype або за допомогою іншого аналогічного ресурсу); та/або (2) шляхом фактичної передачі документальних носіїв із Конфіденційною Інформацією (включаючи, проте не обмежуючись, передачу оригіналів або копій документів, фотографій, таблиць, схем, планів, ескізів, малюнків, дисків, дискет, флешок (та інших аналогічних носіїв передачі інформації)); та/або (3) шляхом пересилання будь-яких повідомлень електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, а також через мережу Інтернет (соціальні мережі та/або будь-які аналогічні комунікаційні месенджери) (далі "Передача").

1.3. Одна із Сторін, яка передає інформацію (далі "Власник"), що визнається конфіденційною у розумінні Статті 1 Договору, не зобов'язана в момент її фактичної Передачі повідомляти іншу Сторону, яка отримує таку інформацію (далі "Реципієнт"), про конфіденційність отриманої інформації і про застосування до такої інформації положень цього Договору. У подальшому Реципієнт не може бути звільнений від відповідальності за Розголошення (повністю або частково) отриманої інформації.

1.4. Власник, який передає інформацію, що не зазначена у цій Статті 1, проте є конфіденційною для Власника, зобов'язаний в момент її фактичної Передачі повідомити Реципієнта про застосування до такої інформації положень цього Договору. В разі неповідомлення Реципієнта щодо конфіденційності отримуваної інформації, у подальшому Реципієнт звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення (повністю або частково) отриманої інформації.

Інформація, яка не визнається конфіденційною

1.5. Сторони погодили, що інформація, що зазначена у чинному підрозділі Статті 1 Договору, не є конфіденційною, зокрема:

(i) інформація, яка не належить до переліку Конфіденційної Інформації, що зазначений у цьому Договорі, за умови, що Реципієнтом не було отримано будь-якого повідомлення від Власника на рахунок конфіденційності такої отриманої інформації.

(ii) інформація, яка визнається Конфіденційною Інформацією згідно положень цього Договору, проте стала загальновідомою для третіх осіб (за умови відсутності винних дій або необережності з боку Реципієнта при отриманні та використанні такої інформації).

(iii) інформація, яка визнається Конфіденційною Інформацією згідно положень цього Договору, проте стала загальновідомою за рішенням Власника такої інформації або через його необережні дії.

2. РОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Випадки розголошення Конфіденційної Інформації

2.1. Під розголошенням Конфіденційної Інформації за цим Договором слід вважати одну з наступних дій (далі "Розголошення"):

(i) умисні та/або недбалі та/або необережні дії Реципієнта щодо розкриття Конфіденційної Інформації повністю або частково третім особам (окрім, Довірених осіб, якщо такі призначені за цим Договором) шляхом використання одного або декількох способів Передачі, без отримання попереднього письмового погодження Власника на таке розголошення; та/або

(ii) умисні та/або недбалі та/або необережні дії Реципієнта щодо розкриття Конфіденційної Інформації повністю або частково третім особам (окрім, Довірених осіб, якщо такі призначені за цим Договором) шляхом використання іншого, ніж передбачено цим Договором, способу передачі та без отримання попереднього письмового погодження Власника на таке розголошення; та/або

(iii) умисні та/або недбалі та/або необережні дії Реципієнта з публікації частини або всієї Конфіденційної Інформації в засобах масової інформації (особисто або через посередників), в мережі Інтернет (особисто або через посередників), включаючи будь-які соціальні мережі, а також надання коментарів або інтерв'ю будь-які третій особі щодо інформації, яка визнана Конфіденційною Інформацією, без отримання попереднього письмового погодження Власника на таке розголошення;

(iv) викрадення у Реципієнта третіми особами Конфіденційної Інформації в будь-якому вигляді.

Розголошення Конфіденційної інформації державним органам

2.2. Для цілей цього Договору не вважається Розголошенням Конфіденційної Інформації її наступна Передача Реципієнтом будь-яким компетентним державним органам за умови дотриманнях наступних умов: (1) отримання офіційного письмового запиту від державного органу щодо необхідності надання певної частини Конфіденційної інформації; та (2) направлення обов'язкового негайного письмового повідомлення Власнику щодо необхідності розголошення Конфіденційної інформації; та (3) розголошення Конфіденційної Інформації допускається лише в межах обсягу, викладеного в отриманому письмовому запиті компетентного державного органу; та (4) Реципієнт зобов'язаний перевірити наявність відповідної компетенції у державного органу щодо запиту такої Конфіденційної Інформації.

Умови цього пункту поширюються на офіційні письмові запити компетентних державних органів, які знаходяться як на території України, так і за її межами, а також на банківські/фінансові установи.

2.3. У випадку проведення негайного витребування Конфіденційної Інформації компетентним державним органом на підставі рішення суду, що набрало законної сили, та/або ухвали слідчого в межах відкритого кримінального провадження, Реципієнт зобов'язується негайно надати всю запитувану Конфіденційну Інформацію та впродовж розумного строку негайно повідомити Власника щодо здійсненого витребування.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір набуває чинності в Дату його підписання, що зазначена на початку тексту Договору, та буде діяти без обмеження строку його дії (тобто є безстроково) (далі "Строк Договору").

3.2. У випадку реорганізації юридичної особи, яка є Стороною цього Договору, її правонаступники зобов'язуються дотримуватися положень цього Договору щодо недопущення Розголошення Конфіденційної Інформації впродовж всього Строку Договору.

У випадку ліквідації юридичної особи, яка є Стороною цього Договору, така Сторона зобов'язується дотримуватися положень цього Договору щодо недопущення Розголошення Конфіденційної Інформації впродовж всієї процедури ліквідації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Реципієнт зобов'язується: (1) захищати та не розголошувати Конфіденційну Інформацію повністю або в окремій частині, що є предметом цього Договору; та (2) не обговорювати, не надавати копій, не публікувати та не Розголошувати в будь-якій формі третім особам Конфіденційної Інформації, без отримання попереднього письмового погодження на таке Розголошення від Власника; та (3) використовувати отриману Конфіденційну Інформацію виключно для Мети, передбаченої цим Договором; та (4) негайно повідомляти Власника щодо розкриття Конфіденційної Інформації компетентним державним органам та/або у випадку витребування такої інформації вказаними державними органами, а також у випадку викрадення інформації будь-якими третіми особами впродовж розумного строку, що зазначений у Договорі.

4.2. Власник зобов'язується: (1) своєчасно та в спосіб, передбачений цим Договором, повідомляти Реципієнта щодо режиму конфіденційності інформації, яка передається за Договором; та (2) у випадку, коли Конфіденційна Інформація була отримана Власником від третьої особи, повідомити Реципієнта щодо режиму користування та збереження інформації, що передається, а також наслідків її випадкового розголошення; та (3) своєчасно повідомляти Реципієнта щодо факту Розголошення Конфіденційної Інформації третіми особами або Власником.

4.3. Цим Власник запевняє та гарантує, що звільняє Реципієнта від будь-якої відповідальності, у випадку передачі Реципієнту інформації, яка була отримана Власником від третіх осіб на підставі інших домовленостей, в тому числі договірних, і розголошення/передача якої не дозволялась (не дозволяється) Реципієнту.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

Застосування заходів відповідальності у випадку Розголошення

5.1. Сторони погодили перелік заходів відповідальності, що можуть бути застосовані до Реципієнта у випадку вчинення дій, пов'язаних з Розголошенням Конфіденційної Інформації, а саме:

(1) відмова від подальших ділових та/або договірних відносин з Реципієнтом.

(2) відшкодування Реципієнтом прямих збитків (документально підтверджених), які були понесені Власником у зв'язку із Розголошенням.

(3) відшкодування Реципієнтом упущеної вигоди, яка була понесена Власником у зв'язку із Розголошенням.

Власник має право застосовувати один із заходів відповідальності, передбачених вище.

Випадки звільнення від відповідальності

5.2. Реципієнт звільняється від будь-якої відповідальності за цим Договором, у випадку розкриття Конфіденційної Інформації компетентним державним органам, за умови дотримання порядку такого розкриття, зазначеного у Статті 2 Договору.

5.3. Реципієнт звільняється від будь-якої відповідальності за цим Договором, у випадку розкриття інформації, що не є Конфіденційною Інформацією у розумінні цього Договору, і про конфіденційність якої Власник не повідомив при передачі інформації у розпорядження Реципієнта.

Реципієнт також звільняється від відповідальності за Договором, у випадках прямо передбачених таким Договором.

6. 5885222582 588522258 58852225 588522258

Припинення Договору

6.1. 5885222 588522258228 5 5885222 5885222582 5885 588522 588522258 5885 588522 588 5885222 58 5 5885222582282

6.2. 58852 58 588522 588 58852 5885222582 58 58852 5885222 5 58852225822 588522258 58852225 5885222 5885222582 5885222582 5 5885 5885222582 58852 588522258 5885222582 58852 588 5885222582 58852 588522258 588522258 5885222582 58 588522258228 5885222582 58852 58852225 588522 58 588522 58 5885222582282

5 5885222 588522258228 5885222582 58852225822822 58852 58 588522 588 58852 5885222582 58 5885 5 5885222 588 5885222582 58852 58852225 5 58852225 58852225

Заключні положення

6.3. Цей Договір складено у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін, і який набуває чинності в Дату його підписання обома Сторонами, що зазначена вище на початку тексту документа.

6.4. Відступлення прав та обов'язків однією із Сторін Договору третім особам допускається виключно після отримання попереднього письмового погодження на таке відступлення від іншої Сторони Договору.

6.5. Цей Договір складено відповідно до матеріального права України. Будь-які спори, що виникають у зв'язку із його тлумаченням, виконанням та/або розірванням/припиненням, підлягають розгляду у судах загальної юрисдикції, що знаходяться на території України, відповідно до вимог чинного процесуального законодавства України.

6.6. Будь-які зміни, доповнення та оновлення, що стосуються окремих умов цього Договору, мають бути викладені Сторонами письмово у додатковій угоді. Додаткова угода має бути підписана обома Сторонами та вважається невід'ємною частиною цього Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені Контрагента-1:

______________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________

Від імені Контрагента-1:
______________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________