На початок

Договір позики

Зроблено:
0%
?
X

Із наведеного переліку необхідно обрати найбільш підходящий варіант на розсуд сторін цього Договору позики. Вибір опції "грошові кошти" означає, що за Договором в якості позики передається певна сума у визначеній валюті. Вибір опції "річ, визначена індивідуальними ознаками (товари, побутові речі тощо)" означає, що за Договором в якості позики передається певний об'єкт, що не виключений із цивільного обороту та/або обіг якого заборонено на території України, і який наділений певними ознаками, що виділяють його від інших речей.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Дата: ________

надалі Договір позики від ________ (далі "Договір") укладено між:

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Позикодавець"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Позичальник"), з іншої сторони,

далі Позикодавець та Позичальник спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(а) Позичальник бажає отримати грошові кошти для власних потреб, а Позикодавець готовий надати грошові кошти Позичальнику на умовах, що передбачені цим Договором;

(б) Цей Договір вважається безпроцентним, тобто на Позичальника не покладається обов'язок щодо виплати будь-яких регулярних платежів на користь Позикодавця за користування грошовими коштами за цим Договором, окрім зобов'язання з повернення суми таких грошових коштів в строк та на умовах, визначених цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Позика" означає для цілей цього Договору суму грошових коштів

Зазначена позика (i) належить Позикодавцю на праві приватної власності, господарського відання або оперативного управління; та (ii) передається у власність Позичальника.

2. ГАРАНТІЇ СТОРІН

Запевнення Позичальника.

Цим Позичальник прямо запевняє та гарантує:

2.1. Є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України, не перебуває у процедурі банкрутства або ліквідації.

2.2. Володіє достатніми фінансовими та матеріальними ресурсами для своєчасного погашення та/або повернення Позики за цим Договором у повному обсязі.

Запевнення Позикодавця.

Цим Позикодавець прямо запевняє та гарантує:

2.3. Є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України, не перебуває у процедурі банкрутства або ліквідації.

2.4. Позика, що передається за цим Договором Позичальнику, (i) не є предметом будь-якого судового спору чи арбітражного (третейського) розгляду, виконавчого провадження, (ii) не входить до ліквідаційної маси юридичної особи або фізичної особи-підприємця в процедурі банкрутства, (iii) не є обтяженою, не знаходиться під арештом, іпотекою або іншим видом забезпечення як встановленого згідно чинного законодавства України, так і будь-якої іншої іноземної держави, (iv) не виступає забезпеченням за будь-яким іншим зобов'язанням Позикодавця та/або третіх осіб.

2.5. Позика належить Позикодавцю на законних підставах, не існує будь-яких прав третіх осіб щодо Позики, яка передається за цим Договором.

3. ПОЗИКА

Передача Позики у власність Позичальника.

3.1. За цим Договором Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти у розмірі ________ грн. (________).

3.2. Оскільки Позика за цим Договором передається безкоштовно, проценти та будь-які інші платежі, що передбачені за користування Позикою, не нараховуються за цим Договором.

3.3. Сторонами також окремо погоджено, що сплата всіх державних та/або місцевих податків і зборів, які можуть виникати через передачу суми Позики Позичальнику за цим Договором, є виключною відповідальністю тієї із Сторін, у якої виникає обов'язок сплати такого податку або збору.

Строки передачі грошових коштів.

3.4. Сторонами погоджено, що грошові кошти мають бути передані у власність Позичальника в наступному порядку: в дату, окремо погоджену Сторонами, а саме - ________.

3.5. Фактична передача грошових коштів здійснюється за рахунок готівкової передачі коштів.

Сторонами погоджено, що достатнім підтвердженням перерахунку грошових коштів Позичальнику є письмова розписка Позичальника, що підтверджує факт отримання Позичальником грошових коштів.

4. ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

Повернення грошових коштів.

4.1. Сторонами цим погоджено, що сума грошових коштів, попередньо отримана у власність Позичальника, має бути повернута наступним чином: в дату, що окремо погоджена Сторонами, - ________ (далі "Дата повернення").

4.2. Якщо попередньо грошові кошти були надані Позичальнику у готівковій формі, в такому випадку Позика має бути також повернута готівкою. Якщо ж грошові кошти попередньо були отримані Позичальником в якості банківського переказу, в такому випадку Позичальник має повернути грошові кошти також шляхом банківського переказу.

4.3. Сторонами погоджено, що сплата будь-яких банківських комісій у зв'язку із поверненням грошових коштів Позикодавцю, має бути сплачена за рахунок і кошти Позичальника.

4.4. Позичальник зобов'язується повернути грошові кошти у тій самій валюті, в якій вони були отримані попередньо від Позикодавця. Якщо за користування грошовими коштами за цим Договором передбачені Проценти, їх виплата провадиться в тій самій валюті, що і повернення основної суми Позики.

4.5. Дострокове повернення суми Позики за Договором не дозволяється.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

Права Позичальника:

5.1. Отримати Позику, що передбачена цим Договором.

5.2. Отримати грошові кошти у тій валюті, що закріплена у тексті цього Договору.

5.3. Отримати всю необхідну інформацію про права третіх осіб щодо Позики, отриманої за цим Договором.

5.4. Інші права, що передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Обов'язки Позичальника:

5.5. Своєчасно повернути Позику у строки та в порядку, що передбачені цим Договором.

5.6. Виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Права Позикодавця:

5.7. Вимагати належного виконання Позичальником положень цього Договору, а у випадках передбачених цим Договором та чинним законодавством України також застосовувати заходи відповідальності до Позичальника.

5.8. Інші права, що прямо передбачені у тексті цього Договору та чинним законодавством України.

Обов'язки Позикодавця.

5.9. Відповідно до домовленостей щодо порядку і строків, досягнутих цим Договором, передати (перерахувати) суму грошових коштів Позичальнику.

5.10. Повідомити Позичальника щодо всіх можливих претензій з боку третіх осіб, що стосуються Позики та/або прав третіх осіб на неї.

5.11. У випадку відступлення Позикодавцем своїх прав та обов'язків за цим Договором третій особі, Позикодавець зобов'язаний негайно повідомити про це Позичальника впродовж 3 (трьох) календарних днів від дати вчинення такого відступлення. Повідомлення щодо відступлення, окрім іншого, повинно містити наступні важливі деталі: (а) повні ідентифікаційні дані нового Позикодавця за Договором; (б) назву та реквізити документа, на підставі якого проведено відступлення.

5.12. Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором або чинним законодавством України.

6. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

6.1. Сторонами погоджено, що будь-які повідомлення, що пов'язані із виконанням цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі та направлені однією Стороною іншій засобами зв'язку, що визначені Статтею 6 Договору.

6.2. Належним відправленням повідомлення за цим Договором слід вважати його доставку з використанням наступних контактних даних кожної із Сторін (далі "Засіб комунікації"):

Направлення повідомлень Позикодавцю:

адреса електронної пошти: ________

телефонний номер: ________

Направлення повідомлень Позичальнику:

адреса електронної пошти: ________

телефонний номер: ________

6.3. Повідомлення, що виконані у письмовій формі та направлені Засобами комунікації, вважаються отриманими адресатом в момент їх направлення відправником. Повідомлення направлені іншими засобами комунікації, ніж передбачені у попередньому пункті, вважаються такими, що не були надіслані адресату.

7. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. До тлумачення та виконання цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

7.2. У випадку виникнення будь-яких протиріч між Сторонами, Позичальник та Позикодавець обіцяють один одному, що будуть використовувати всі можливі заходи для вирішення протиріч або конфліктів мирним шляхом.

7.3. Якщо Сторонам цього Договору не вдається досягнути згоди або вирішити протиріччя мирним шляхом, кожна із Сторін має право звернутися до суду за захистом свого порушеного права або інтересу.

7.4. Всі спори підлягають вирішенню у судах загальної юрисдикції України за місцем знаходження відповідача, якщо інше не передбачено чинним процесуальним законодавством України.

7.5. Ніщо в цьому Договору не надає право одній із Сторін звернутися до вирішення будь-якого спору в арбітражну або третейську установу, що знаходиться як на території України, так і за її межами.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, тобто через обставини, що знаходяться за межами розумного контролю Сторін, і такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і виникли після підписання його Сторонами (далі "Форс-мажорні обставини").

8.2. Строк виконання зобов'язань за цим Договором співрозмірно відкладається до моменту завершення Форс-мажорних обставин, включаючи зникнення наслідків, що пов'язані з такими обставинами.

8.3. Сторона, по відношенню до якої виникли Форс-мажорні обставини, має негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону щодо виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо орієнтованої кількості днів затримки надання Послуг або виконання інших обов'язків за цим Договором.

8.4. В разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення щодо настання Форс-мажорних обставин, Сторона, по відношенню до якої виникли такі обставини, позбавляється права посилатися у подальшому на такі Форс-мажорні обставини як на підставу невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором.

8.5. До Форс-мажорних обставин для цілей цього Договору відносяться наступні включаючи, проте не обмежуючись: (i) епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; (ii) загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту; (iii) умови, регламентовані відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

8.6. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини триватимуть більше за 1 (один) календарний місяць, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від необхідності відшкодувати збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням Договору.

8.7. На Сторону, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, покладається обов'язок з надання належних доказів іншій Стороні щодо дійсності настання таких Форс-мажорних обставин. Достатнім підтвердженням настання таких обставин є документ, що виданий Торгово-промисловою палатою країни реєстрації/місцезнаходження Замовника або Виконавця та/або Торгово-промисловою палатою країни виконання/надання Послуги за цим Договором.

Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, може надати будь-який інший документ, окрім зазначеного у попередньому абзаці цього пункту, що підтверджуватиме настання Форс-мажорних обставин.

9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Розірвання Договору можливе за ініціативою обох Сторін, в судовому порядку, а також в односторонньому порядку на вимогу однієї із Сторін, якщо про це прямо зазначено у Договорі і в окремій письмовій угоді Сторні.

Розірвання Договору за ініціативою обох сторін.

9.1. Цей Договір може бути розірвано за ініціативою обох Сторін. Кожна Сторона має право надіслати (далі "Ініціатор") іншій Стороні письмову пропозицію щодо розірвання цього Договору (далі "Оферта") із обов'язковим зазначенням бажаної календарної дати його розірвання.

Інша сторона, яка отримує таку Оферту, зобов'язана впродовж 3-денного періоду надати письмову відповідь щодо свого погодження з розірванням Договору або відмовою. Якщо Ініціатор не отримає жодної відповіді впродовж встановленого строку, Оферта вважається такою, що не прийнята, а Сторони продовжують виконувати Договір на умовах, що попередньо були ними досягнуті.

9.2. У випадку прийняття Оферти, Договір вважається розірваним у бажану календарну дату, що зазначається в Оферті, за умови дотримання наступних умов: (1) відсутності заборгованості Позичальника перед Позикодавцем або прощення заборгованості за Договором Позикодавцем; та (2) відсутності взаємних претензій Сторін одна до одної.

9.3. Розірвання Договору має бути оформлено додатковою угодою та підписано обома Сторонами.

Розірвання Договору в судовому порядку.

9.4. Кожна із Сторін має право звернутися до компетентного державного судового органу, що знаходиться на території України, для вирішення питання щодо розірвання цього Договору та подальших наслідків такого розірвання.

Ніщо у тексті цього Договору не має бути витлумачене як обов'язок будь-якого досудового врегулювання спору між Сторонами.

Розірвання Договору в односторонньому порядку Позичальником.

Положення цього підпункту Статті 9 Договору застосовуються виключно в тому випадку, якщо Сторони цього Договору уклали додаткову письмову угоду про надання права Позичальнику розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

9.5. Сторонами погоджено, що Позичальник має право в односторонньому порядку (тобто без отримання будь-якого попереднього погодження/згоди Позикодавця) розірвати цей Договір, за умови настання однієї з наступних обставин:

(1). передача Позичальнику суми грошових коштів меншої, ніж зазначена у цьому Договорі та/або передача таких грошових коштів в іншій валюті, ніж Сторонами було попередньо обумовлено у тексті цього Договору.

(2). порушення процедури банкрутства щодо Позичальника.

Розірвання Договору в односторонньому порядку Позикодавцем.

Положення цього підпункту Статті 9 Договору застосовуються виключно в тому випадку, якщо Сторони цього Договору уклали додаткову письмову угоду про надання права Позикодавцю розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

9.6. Сторонами погоджено, що Позикодавець має право в односторонньому порядку (тобто без отримання будь-якого попереднього погодження/згоди Позичальника) розірвати цей Договір, за умови настання однієї з наступних обставин:

(1). суттєве погіршення фінансового та матеріального стану Позикодавця, що підтверджується письмовими документами.

10. 5885222582282222 588522

10.1. 5885222 588522 5885222582282222 58 588522258 588522258 5885 58852 588522258 58 58852225822 588522 588522258 58852225822822 58852225

10.2. 58852 58852225822822228 588522258228 588522 588522258228222 58 588522 58852 58852225 58852225822822 588522258 5885 58852225822822228 588 58852225822 588 5885222582 5885222 5885222 18.

Порушення обов'язку з повернення Позики.

10.3. Порушення зобов'язань за цим Договором вважаються наступні дії та/або бездіяльність: (а) неповернення грошових коштів в строк, що погоджений Сторонами; та/або (б) порушення строків повернення окремих траншів Позики, згідно встановленого графіку; та/або (в) повернення Позики не в тій валюті, в якій її попередньо було отримано від Позикодавця.

10.4. У випадку настання одного або декількох порушень, визначених у цьому підрозділі Статті 10, до Позичальника може бути застосована наступна санкція: пеня у розмірі ________ % від загальної вартості Позики за кожен день прострочення обов'язку з повернення такої Позики.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір набуває чинності від дати його підписання обома Сторонами, що вказана вище та продовжує діяти до Дати повернення (однак в будь-якому випадку до повного виконання своїх обов'язків) (далі "Строк Договору").

У випадку, коли Позика передається Позичальнику пізніше дати укладення та підписання Сторонами Договору, що вказана вище, цей Договір набуває чинності в дату фактичного отримання Позики у володіння Позичальника.

11.2. Заміна Позичальника за цим Договором можлива лише після отримання попереднього письмового погодження на здійснення такої заміна від Позикодавця.

11.3. Заміна Позикодавця за цим Договором можлива без отримання будь-якого погодження з боку Позичальника.

11.4. Заміна однієї із Сторін за цим Договором не тягне за собою будь-яку зміну умов та/або положень цього Договору, за виключенням особистої інформації, яка є невід'ємною частиною для ідентифікації Позичальника та/або Позикодавця.

11.5. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов та/або положень цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі у вигляді додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною, обов'язково підписані обома Сторонами, та набувають чинності від дати їх підписання.

11.6. Цей Договір викладено українською мовою у 2 (двох) ідентичних екземплярах для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН


Від імені Позикодавця
_____________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________


Від імені Позичальника
_____________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Дата: ________

надалі Договір позики від ________ (далі "Договір") укладено між:

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Позикодавець"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Позичальник"), з іншої сторони,

далі Позикодавець та Позичальник спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(а) Позичальник бажає отримати грошові кошти для власних потреб, а Позикодавець готовий надати грошові кошти Позичальнику на умовах, що передбачені цим Договором;

(б) Цей Договір вважається безпроцентним, тобто на Позичальника не покладається обов'язок щодо виплати будь-яких регулярних платежів на користь Позикодавця за користування грошовими коштами за цим Договором, окрім зобов'язання з повернення суми таких грошових коштів в строк та на умовах, визначених цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Позика" означає для цілей цього Договору суму грошових коштів

Зазначена позика (i) належить Позикодавцю на праві приватної власності, господарського відання або оперативного управління; та (ii) передається у власність Позичальника.

2. ГАРАНТІЇ СТОРІН

Запевнення Позичальника.

Цим Позичальник прямо запевняє та гарантує:

2.1. Є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України, не перебуває у процедурі банкрутства або ліквідації.

2.2. Володіє достатніми фінансовими та матеріальними ресурсами для своєчасного погашення та/або повернення Позики за цим Договором у повному обсязі.

Запевнення Позикодавця.

Цим Позикодавець прямо запевняє та гарантує:

2.3. Є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України, не перебуває у процедурі банкрутства або ліквідації.

2.4. Позика, що передається за цим Договором Позичальнику, (i) не є предметом будь-якого судового спору чи арбітражного (третейського) розгляду, виконавчого провадження, (ii) не входить до ліквідаційної маси юридичної особи або фізичної особи-підприємця в процедурі банкрутства, (iii) не є обтяженою, не знаходиться під арештом, іпотекою або іншим видом забезпечення як встановленого згідно чинного законодавства України, так і будь-якої іншої іноземної держави, (iv) не виступає забезпеченням за будь-яким іншим зобов'язанням Позикодавця та/або третіх осіб.

2.5. Позика належить Позикодавцю на законних підставах, не існує будь-яких прав третіх осіб щодо Позики, яка передається за цим Договором.

3. ПОЗИКА

Передача Позики у власність Позичальника.

3.1. За цим Договором Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти у розмірі ________ грн. (________).

3.2. Оскільки Позика за цим Договором передається безкоштовно, проценти та будь-які інші платежі, що передбачені за користування Позикою, не нараховуються за цим Договором.

3.3. Сторонами також окремо погоджено, що сплата всіх державних та/або місцевих податків і зборів, які можуть виникати через передачу суми Позики Позичальнику за цим Договором, є виключною відповідальністю тієї із Сторін, у якої виникає обов'язок сплати такого податку або збору.

Строки передачі грошових коштів.

3.4. Сторонами погоджено, що грошові кошти мають бути передані у власність Позичальника в наступному порядку: в дату, окремо погоджену Сторонами, а саме - ________.

3.5. Фактична передача грошових коштів здійснюється за рахунок готівкової передачі коштів.

Сторонами погоджено, що достатнім підтвердженням перерахунку грошових коштів Позичальнику є письмова розписка Позичальника, що підтверджує факт отримання Позичальником грошових коштів.

4. ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

Повернення грошових коштів.

4.1. Сторонами цим погоджено, що сума грошових коштів, попередньо отримана у власність Позичальника, має бути повернута наступним чином: в дату, що окремо погоджена Сторонами, - ________ (далі "Дата повернення").

4.2. Якщо попередньо грошові кошти були надані Позичальнику у готівковій формі, в такому випадку Позика має бути також повернута готівкою. Якщо ж грошові кошти попередньо були отримані Позичальником в якості банківського переказу, в такому випадку Позичальник має повернути грошові кошти також шляхом банківського переказу.

4.3. Сторонами погоджено, що сплата будь-яких банківських комісій у зв'язку із поверненням грошових коштів Позикодавцю, має бути сплачена за рахунок і кошти Позичальника.

4.4. Позичальник зобов'язується повернути грошові кошти у тій самій валюті, в якій вони були отримані попередньо від Позикодавця. Якщо за користування грошовими коштами за цим Договором передбачені Проценти, їх виплата провадиться в тій самій валюті, що і повернення основної суми Позики.

4.5. Дострокове повернення суми Позики за Договором не дозволяється.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

Права Позичальника:

5.1. Отримати Позику, що передбачена цим Договором.

5.2. Отримати грошові кошти у тій валюті, що закріплена у тексті цього Договору.

5.3. Отримати всю необхідну інформацію про права третіх осіб щодо Позики, отриманої за цим Договором.

5.4. Інші права, що передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Обов'язки Позичальника:

5.5. Своєчасно повернути Позику у строки та в порядку, що передбачені цим Договором.

5.6. Виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

Права Позикодавця:

5.7. Вимагати належного виконання Позичальником положень цього Договору, а у випадках передбачених цим Договором та чинним законодавством України також застосовувати заходи відповідальності до Позичальника.

5.8. Інші права, що прямо передбачені у тексті цього Договору та чинним законодавством України.

Обов'язки Позикодавця.

5.9. Відповідно до домовленостей щодо порядку і строків, досягнутих цим Договором, передати (перерахувати) суму грошових коштів Позичальнику.

5.10. Повідомити Позичальника щодо всіх можливих претензій з боку третіх осіб, що стосуються Позики та/або прав третіх осіб на неї.

5.11. У випадку відступлення Позикодавцем своїх прав та обов'язків за цим Договором третій особі, Позикодавець зобов'язаний негайно повідомити про це Позичальника впродовж 3 (трьох) календарних днів від дати вчинення такого відступлення. Повідомлення щодо відступлення, окрім іншого, повинно містити наступні важливі деталі: (а) повні ідентифікаційні дані нового Позикодавця за Договором; (б) назву та реквізити документа, на підставі якого проведено відступлення.

5.12. Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором або чинним законодавством України.

6. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

6.1. Сторонами погоджено, що будь-які повідомлення, що пов'язані із виконанням цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі та направлені однією Стороною іншій засобами зв'язку, що визначені Статтею 6 Договору.

6.2. Належним відправленням повідомлення за цим Договором слід вважати його доставку з використанням наступних контактних даних кожної із Сторін (далі "Засіб комунікації"):

Направлення повідомлень Позикодавцю:

адреса електронної пошти: ________

телефонний номер: ________

Направлення повідомлень Позичальнику:

адреса електронної пошти: ________

телефонний номер: ________

6.3. Повідомлення, що виконані у письмовій формі та направлені Засобами комунікації, вважаються отриманими адресатом в момент їх направлення відправником. Повідомлення направлені іншими засобами комунікації, ніж передбачені у попередньому пункті, вважаються такими, що не були надіслані адресату.

7. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. До тлумачення та виконання цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

7.2. У випадку виникнення будь-яких протиріч між Сторонами, Позичальник та Позикодавець обіцяють один одному, що будуть використовувати всі можливі заходи для вирішення протиріч або конфліктів мирним шляхом.

7.3. Якщо Сторонам цього Договору не вдається досягнути згоди або вирішити протиріччя мирним шляхом, кожна із Сторін має право звернутися до суду за захистом свого порушеного права або інтересу.

7.4. Всі спори підлягають вирішенню у судах загальної юрисдикції України за місцем знаходження відповідача, якщо інше не передбачено чинним процесуальним законодавством України.

7.5. Ніщо в цьому Договору не надає право одній із Сторін звернутися до вирішення будь-якого спору в арбітражну або третейську установу, що знаходиться як на території України, так і за її межами.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, тобто через обставини, що знаходяться за межами розумного контролю Сторін, і такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і виникли після підписання його Сторонами (далі "Форс-мажорні обставини").

8.2. Строк виконання зобов'язань за цим Договором співрозмірно відкладається до моменту завершення Форс-мажорних обставин, включаючи зникнення наслідків, що пов'язані з такими обставинами.

8.3. Сторона, по відношенню до якої виникли Форс-мажорні обставини, має негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону щодо виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо орієнтованої кількості днів затримки надання Послуг або виконання інших обов'язків за цим Договором.

8.4. В разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення щодо настання Форс-мажорних обставин, Сторона, по відношенню до якої виникли такі обставини, позбавляється права посилатися у подальшому на такі Форс-мажорні обставини як на підставу невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором.

8.5. До Форс-мажорних обставин для цілей цього Договору відносяться наступні включаючи, проте не обмежуючись: (i) епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; (ii) загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту; (iii) умови, регламентовані відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

8.6. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини триватимуть більше за 1 (один) календарний місяць, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від необхідності відшкодувати збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням Договору.

8.7. На Сторону, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, покладається обов'язок з надання належних доказів іншій Стороні щодо дійсності настання таких Форс-мажорних обставин. Достатнім підтвердженням настання таких обставин є документ, що виданий Торгово-промисловою палатою країни реєстрації/місцезнаходження Замовника або Виконавця та/або Торгово-промисловою палатою країни виконання/надання Послуги за цим Договором.

Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, може надати будь-який інший документ, окрім зазначеного у попередньому абзаці цього пункту, що підтверджуватиме настання Форс-мажорних обставин.

9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Розірвання Договору можливе за ініціативою обох Сторін, в судовому порядку, а також в односторонньому порядку на вимогу однієї із Сторін, якщо про це прямо зазначено у Договорі і в окремій письмовій угоді Сторні.

Розірвання Договору за ініціативою обох сторін.

9.1. Цей Договір може бути розірвано за ініціативою обох Сторін. Кожна Сторона має право надіслати (далі "Ініціатор") іншій Стороні письмову пропозицію щодо розірвання цього Договору (далі "Оферта") із обов'язковим зазначенням бажаної календарної дати його розірвання.

Інша сторона, яка отримує таку Оферту, зобов'язана впродовж 3-денного періоду надати письмову відповідь щодо свого погодження з розірванням Договору або відмовою. Якщо Ініціатор не отримає жодної відповіді впродовж встановленого строку, Оферта вважається такою, що не прийнята, а Сторони продовжують виконувати Договір на умовах, що попередньо були ними досягнуті.

9.2. У випадку прийняття Оферти, Договір вважається розірваним у бажану календарну дату, що зазначається в Оферті, за умови дотримання наступних умов: (1) відсутності заборгованості Позичальника перед Позикодавцем або прощення заборгованості за Договором Позикодавцем; та (2) відсутності взаємних претензій Сторін одна до одної.

9.3. Розірвання Договору має бути оформлено додатковою угодою та підписано обома Сторонами.

Розірвання Договору в судовому порядку.

9.4. Кожна із Сторін має право звернутися до компетентного державного судового органу, що знаходиться на території України, для вирішення питання щодо розірвання цього Договору та подальших наслідків такого розірвання.

Ніщо у тексті цього Договору не має бути витлумачене як обов'язок будь-якого досудового врегулювання спору між Сторонами.

Розірвання Договору в односторонньому порядку Позичальником.

Положення цього підпункту Статті 9 Договору застосовуються виключно в тому випадку, якщо Сторони цього Договору уклали додаткову письмову угоду про надання права Позичальнику розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

9.5. Сторонами погоджено, що Позичальник має право в односторонньому порядку (тобто без отримання будь-якого попереднього погодження/згоди Позикодавця) розірвати цей Договір, за умови настання однієї з наступних обставин:

(1). передача Позичальнику суми грошових коштів меншої, ніж зазначена у цьому Договорі та/або передача таких грошових коштів в іншій валюті, ніж Сторонами було попередньо обумовлено у тексті цього Договору.

(2). порушення процедури банкрутства щодо Позичальника.

Розірвання Договору в односторонньому порядку Позикодавцем.

Положення цього підпункту Статті 9 Договору застосовуються виключно в тому випадку, якщо Сторони цього Договору уклали додаткову письмову угоду про надання права Позикодавцю розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

9.6. Сторонами погоджено, що Позикодавець має право в односторонньому порядку (тобто без отримання будь-якого попереднього погодження/згоди Позичальника) розірвати цей Договір, за умови настання однієї з наступних обставин:

(1). суттєве погіршення фінансового та матеріального стану Позикодавця, що підтверджується письмовими документами.

10. 5885222582282222 588522

10.1. 5885222 588522 5885222582282222 58 588522258 588522258 5885 58852 588522258 58 58852225822 588522 588522258 58852225822822 58852225

10.2. 58852 58852225822822228 588522258228 588522 588522258228222 58 588522 58852 58852225 58852225822822 588522258 5885 58852225822822228 588 58852225822 588 5885222582 5885222 5885222 18.

Порушення обов'язку з повернення Позики.

10.3. Порушення зобов'язань за цим Договором вважаються наступні дії та/або бездіяльність: (а) неповернення грошових коштів в строк, що погоджений Сторонами; та/або (б) порушення строків повернення окремих траншів Позики, згідно встановленого графіку; та/або (в) повернення Позики не в тій валюті, в якій її попередньо було отримано від Позикодавця.

10.4. У випадку настання одного або декількох порушень, визначених у цьому підрозділі Статті 10, до Позичальника може бути застосована наступна санкція: пеня у розмірі ________ % від загальної вартості Позики за кожен день прострочення обов'язку з повернення такої Позики.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір набуває чинності від дати його підписання обома Сторонами, що вказана вище та продовжує діяти до Дати повернення (однак в будь-якому випадку до повного виконання своїх обов'язків) (далі "Строк Договору").

У випадку, коли Позика передається Позичальнику пізніше дати укладення та підписання Сторонами Договору, що вказана вище, цей Договір набуває чинності в дату фактичного отримання Позики у володіння Позичальника.

11.2. Заміна Позичальника за цим Договором можлива лише після отримання попереднього письмового погодження на здійснення такої заміна від Позикодавця.

11.3. Заміна Позикодавця за цим Договором можлива без отримання будь-якого погодження з боку Позичальника.

11.4. Заміна однієї із Сторін за цим Договором не тягне за собою будь-яку зміну умов та/або положень цього Договору, за виключенням особистої інформації, яка є невід'ємною частиною для ідентифікації Позичальника та/або Позикодавця.

11.5. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов та/або положень цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі у вигляді додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною, обов'язково підписані обома Сторонами, та набувають чинності від дати їх підписання.

11.6. Цей Договір викладено українською мовою у 2 (двох) ідентичних екземплярах для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН


Від імені Позикодавця
_____________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________


Від імені Позичальника
_____________________________

в особі ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________