На початок

Договір позики

Зроблено:
0%
?
X

Із наведеного переліку необхідно обрати найбільш підходящий варіант на розсуд сторін цього Договору позики. Вибір опції "грошові кошти" означає, що за Договором в якості позики передається певна сума грошей у визначеній валюті. Вибір опції "річ, визначена індивідуальними ознаками (товари, побутові речі тощо)" означає, що за Договором в якості позики передається певний об'єкт, що не виключений із цивільного обороту та/або обіг якого заборонено на території України, і який наділений певними ознаками, що виділяють його від інших речей.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Позикодавець"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Позичальник"), з іншої сторони,

далі Позикодавець та Позичальник спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(1) Позичальник бажає отримати грошові кошти для власних потреб, а Позикодавець готовий надати грошові кошти Позичальнику на умовах, що передбачені цим Договором, та

(2) Цей Договір вважається безпроцентним, тобто на Позичальника не покладається обов'язок щодо виплати будь-яких регулярних платежів на користь Позикодавця за користування грошовими коштами за цим Договором, окрім зобов'язання з повернення суми таких грошових коштів в строк та на умовах, визначених цим Договором, та

Сторони надалі уклали Договір позики від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Позика" означає для цілей цього Договору суму грошових коштів.

2. ГАРАНТІЇ СТОРІН

2.1. Запевнення Позичальника

Цим Позичальник прямо запевняє та гарантує:

(1) Є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України, не перебуває у процедурі банкрутства або ліквідації;

(2) Володіє достатніми фінансовими та матеріальними ресурсами для своєчасного погашення та/або повернення Позики за цим Договором у повному обсязі.

2.2. Запевнення Позикодавця

Цим Позикодавець прямо запевняє та гарантує:

(1) Є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України, не перебуває у процедурі банкрутства або ліквідації;

(2) Позика, що передається за цим Договором Позичальнику, (а) не є предметом будь-якого судового спору чи арбітражного (третейського) розгляду, виконавчого провадження, (б) не входить до ліквідаційної маси юридичної особив процедурі банкрутства, (в) не є обтяженою, не знаходиться під арештом, в заставі оренді або суборенді, а також не виступає будь-яким іншим видом забезпечення зобов'язань Позикодавця та/або третіх осіб як згідно чинного законодавства України, так і згідно законодавства будь-якої іншої іноземної держави;

(3) Позика належить Позикодавцю на законних підставах, не існує будь-яких прав третіх осіб щодо Позики, яка передається за цим Договором.

3. НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Фактична передача Позики

3.1.1. За цим Договором Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти у розмірі ________ грн. (________).

3.1.2. Оскільки Позика за цим Договором передається безкоштовно, проценти та будь-які інші платежі, що передбачені за користування Позикою, не нараховуються за цим Договором.

3.1.3. Сторонами також окремо погоджено, що сплата всіх державних та/або місцевих податків і зборів, які можуть виникати через передачу суми Позики Позичальнику за цим Договором, є виключною відповідальністю тієї із Сторін, у якої виникає обов'язок сплати такого податку або збору.

3.2. Строки передачі грошових коштів

3.2.1. Сторонами погоджено, що грошові кошти мають бути передані у власність Позичальника в наступну дату - ________.

3.2.2. Фактична передача грошових коштів здійснюється за рахунок банківського переказу коштів на рахунок Позичальника з наступними реквізитами:

Назва банківської установи: ________, МФО: ________.

Адреса банківської установи: ________.

Номер рахунку: ________.

Призначення платежу: ________.

Сторонами погоджено, що достатнім підтвердженням перерахунку грошових коштів Позичальнику є наявність банківської квитанції, чеку або іншого документа, що підтверджує факт списання коштів з банківського рахунку Позикодавця.

3.2.3. Сплата будь-яких банківських комісій та платежів покладається на ту особу, яка здійснює переказ відповідної суми.

4. ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

4.1. Повернення грошових коштів

4.1.1. Сторонами погоджено, що Позика має бути повернута повністю в наступну дату - ________ (далі "Дата повернення").

4.1.2. Позика має бути повернута шляхом банківського переказу на рахунок Позикодавця з наступними реквізитами:

Назва банківської установи: ________, МФО: ________.

Адреса банківської установи: ________.

Номер розрахункового рахунку: ________.

Призначення платежу: ________.

Сторонами погоджено, що сплата будь-яких банківських комісій у зв'язку із поверненням грошових коштів Позикодавцю, має бути сплачена за рахунок і кошти Позичальника.

4.1.3. Позичальник зобов'язується повернути грошові кошти у тій самій валюті, в якій вони були отримані попередньо від Позикодавця.

4.2. Дострокове повернення Позики

4.2.1. Дострокове повернення Позичальником суми Позики за Договором не дозволяється.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Права Позичальника

(1) Отримати Позику, що передбачена цим Договором;

(2) Отримати всю необхідну інформацію про права третіх осіб щодо Позики, отриманої за цим Договором;

(3) Інші права, що передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Обов'язки Позичальника

(1) Своєчасно повернути Позику у строки та в порядку, що передбачені цим Договором;

(2) Виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. Права Позикодавця

(1) Отримати виплату всієї суми Позики, відповідно до встановленого графіку її виплати;

(2) Вимагати належного виконання Позичальником положень цього Договору, а у випадках передбачених цим Договором та чинним законодавством України також застосовувати заходи відповідальності до Позичальника;

(3) Інші права, що прямо передбачені у тексті цього Договору та чинним законодавством України.

5.4. Обов'язки Позикодавця

(1) Відповідно до домовленостей щодо порядку і строків, передати (перерахувати) суму грошових коштів Позичальнику у Позику;

(2) Повідомити Позичальника щодо всіх можливих претензій з боку третіх осіб, що стосуються Позики та/або прав третіх осіб на неї;

(3) У випадку відступлення Позикодавцем своїх прав та обов'язків за цим Договором третій особі, Позикодавець зобов'язаний негайно повідомити про це Позичальника впродовж 3 (трьох) календарних днів від дати вчинення такого відступлення. Повідомлення щодо відступлення, окрім іншого, повинно містити наступні важливі деталі: (а) повні ідентифікаційні дані нового Позикодавця за Договором; (б) назву та реквізити документа, на підставі якого проведено відступлення;

(4) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором або чинним законодавством України.

6. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

6.1. Сторонами погоджено, що будь-які повідомлення, що пов'язані із виконанням цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі та направлені однією Стороною іншій засобами зв'язку, що визначені Статтею 6 Договору.

6.2. Належним відправленням повідомлення за цим Договором слід вважати його доставку з використанням наступних контактних даних кожної із Сторін (далі "Засіб комунікації"):

Засоби комунікації із Позикодавцем:

адреса електронної пошти: ________;

телефонний номер: ________.

Засоби комунікації із Позичальником:

адреса електронної пошти: ________;

телефонний номер: ________.

6.3. Повідомлення, що виконані у письмовій формі та направлені Засобами комунікації, вважаються отриманими адресатом в момент їх направлення відправником. Повідомлення направлені іншими засобами комунікації, ніж передбачені у попередньому пункті, вважаються такими, що не були надіслані адресату.

7. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. До тлумачення та виконання цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

7.2. У випадку виникнення будь-яких протиріч між Сторонами, Позичальник та Позикодавець обіцяють один одному, що будуть використовувати всі можливі заходи для вирішення протиріч або конфліктів мирним шляхом.

7.3. Якщо Сторонам цього Договору не вдається досягнути згоди або вирішити протиріччя мирним шляхом, кожна із Сторін має право звернутися до суду за захистом свого порушеного права або інтересу.

7.4. Всі спори підлягають вирішенню у судах загальної юрисдикції України за місцем знаходження відповідача, якщо інше не передбачено чинним процесуальним законодавством України.

7.5. Ніщо в цьому Договору не надає право одній із Сторін звернутися до вирішення будь-якого спору в арбітражну або третейську установу, що знаходиться як на території України, так і за її межами.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, тобто через обставини, що знаходяться за межами розумного контролю Сторін, і такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і виникли після підписання його Сторонами (далі "Форс-мажорні обставини").

8.2. Строк виконання зобов'язань за цим Договором співрозмірно відкладається до моменту завершення Форс-мажорних обставин, включаючи зникнення наслідків, що пов'язані з такими обставинами.

8.3. Сторона, по відношенню до якої виникли Форс-мажорні обставини, має негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону щодо виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо орієнтованої кількості днів затримки виконання обов'язків за цим Договором.

8.4. В разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення щодо настання Форс-мажорних обставин, Сторона, по відношенню до якої виникли такі обставини, позбавляється права посилатися у подальшому на такі Форс-мажорні обставини як на підставу невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором.

8.5. До Форс-мажорних обставин для цілей цього Договору відносяться наступні включаючи, проте не обмежуючись: (а) епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; (б) загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту; (в) умови, регламентовані відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

8.6. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини триватимуть більше за 1 (один) календарний місяць, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від необхідності відшкодувати збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням Договору.

8.7. На Сторону, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, покладається обов'язок з надання належних доказів іншій Стороні щодо дійсності настання таких Форс-мажорних обставин. Достатнім підтвердженням настання таких обставин є документ, що виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.8. Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, може надати будь-який інший документ, окрім зазначеного у попередньому абзаці цього пункту, що підтверджуватиме настання Форс-мажорних обставин.

9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Розірвання Договору за ініціативою обох сторін

9.1.1. Цей Договір може бути розірвано за ініціативою обох Сторін. Кожна Сторона має право надіслати (далі "Ініціатор") іншій Стороні письмову пропозицію щодо розірвання цього Договору (далі "Оферта") із обов'язковим зазначенням бажаної календарної дати його розірвання.

9.1.2. Інша сторона, яка отримує таку Оферту, зобов'язана впродовж 3 (трьох) календарних днів надати письмову відповідь щодо свого погодження на розірвання Договору або відмовою у розірванні. Якщо Ініціатор не отримає жодної відповіді впродовж встановленого строку, Оферта вважається такою, що не прийнята, а Сторони продовжують виконувати Договір на умовах, що попередньо були ними досягнуті.

9.1.3. Розірвання Договору має бути оформлено додатковою письмовою угодою та підписано обома Сторонами.

9.2. Розірвання Договору в односторонньому порядку Позикодавцем

9.2.1. Сторонами погоджено, що Позикодавець має право в односторонньому порядку (тобто без отримання будь-якого попереднього погодження/згоди Позичальника) розірвати цей Договір та вимагати дострокового повернення Позики, за умови настання однієї з наступних обставин:

(1) суттєве погіршення фінансового та матеріального стану Позичальника; та/або виявлення заборгованості Позичальника перед третіми особами; та/або порушення справи про банкрутство по відношенню до Позичальника.

9.3. Розірвання Договору в односторонньому порядку Позичальником

9.3.1. Сторонами погоджено, що Позичальник має право в односторонньому порядку (тобто без отримання будь-якого попереднього погодження/згоди Позикодавця) розірвати цей Договір, за умови настання однієї з наступних обставин:

(1) передача Позичальнику суми грошових коштів меншої, ніж зазначена у цьому Договорі та/або передача таких грошових коштів в іншій валюті, ніж Сторонами було попередньо обумовлено у тексті цього Договору;

(2) виявлення претензій та/або прав третіх осіб щодо Позики, отриманої за цим Договором.

9.3.2. У випадку настання обставин, передбачених у попередньому підпункті, Позичальник зобов'язаний повернути назад Позикодавцю суму грошових коштів, яка була фактично отримана від Позикодавця.

10. 5885222582282222 588522

10.1. Загальні положення

10.1.1. 5885222 588522 5885222582282222 58 588522258 588522258 5885 58852 588522258 58 58852225822 588522 588522258 58852225822822 58852225

10.1.2. 58852 58852225822822228 588522258228 588522 588522258228222 58 588522 58852 58852225 58852225822822 588522258 5885 58852225822822228 588 58852225822 588 5885222582 5885222 5885222 28.

28.2.8. 588522258228 588522 588 588522258 5885222 5885222582282222 58 58852225 58852225 58 5885 58852225822 5885 588522 58852225822822228 588 588522258 58852 5885222582 58 588522258 5 5885222 5885222

28.2.2. 588522258228 5885222 5885222582282222 5 5885222 5 58 5885222582 5885222582282 58852225

10.2. Порушення обов'язку з повернення Позики

10.2.1. Порушення зобов'язань за цим Договором вважаються наступні дії та/або бездіяльність: (а) неповернення грошових коштів в строк, що погоджений Сторонами; та/або (б) порушення строків повернення окремих траншів Позики, згідно встановленого графіку; та/або (в) повернення Позики не в тій валюті, в якій її попередньо було отримано від Позикодавця.

10.2.2. У випадку настання одного або декількох порушень, визначених у попередньому підпункті, Позичальник зобов'язаний (а) виплатити в повному обсязі заборговану суму грошових коштів з врахуванням встановленого індексу інфляції; а також (б) пеню у розмірі ________ % (________ процентів) від заборгованої суми грошових коштів за кожен день прострочення.

10.3. Порушення цілей та мети використання отриманої Позики

10.3.1. Оскільки Позика за цим Договором надається Позичальником без мети задоволення конкретних цілей, Сторонами цього Договору не передбачені будь-які заходи відповідальності за порушення цільового використання Позики.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір набуває чинності від дати його підписання обома Сторонами, що вказана вище та продовжує діяти до дати повернення Позики (однак в будь-якому випадку до повного виконання своїх обов'язків).

У випадку, коли Позика передається Позичальнику пізніше дати укладення та підписання Сторонами Договору, що вказана вище, цей Договір набуває чинності в дату фактичного отримання Позики у володіння Позичальника.

11.2. Заміна Позичальника за цим Договором можлива лише після отримання попереднього письмового погодження на здійснення такої заміна від Позикодавця.

11.3. Заміна Позикодавця за цим Договором можлива без отримання будь-якого погодження з боку Позичальника.

11.4. Заміна однієї із Сторін за цим Договором не тягне за собою будь-яку зміну умов та/або положень цього Договору, за виключенням особистої інформації, яка є невід'ємною частиною для ідентифікації Позичальника та/або Позикодавця.

11.5. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов та/або положень цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі у вигляді додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною, обов'язково підписані обома Сторонами, та набувають чинності від дати їх підписання.

11.6. Цей Договір викладено українською мовою у 2 (двох) ідентичних екземплярах для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН_____________________________

Від імені Позикодавця в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: _____________________________________

Від імені Позичальника в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Дата: ________

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Позикодавець"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Позичальник"), з іншої сторони,

далі Позикодавець та Позичальник спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона",

ОСКІЛЬКИ

(1) Позичальник бажає отримати грошові кошти для власних потреб, а Позикодавець готовий надати грошові кошти Позичальнику на умовах, що передбачені цим Договором, та

(2) Цей Договір вважається безпроцентним, тобто на Позичальника не покладається обов'язок щодо виплати будь-яких регулярних платежів на користь Позикодавця за користування грошовими коштами за цим Договором, окрім зобов'язання з повернення суми таких грошових коштів в строк та на умовах, визначених цим Договором, та

Сторони надалі уклали Договір позики від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Позика" означає для цілей цього Договору суму грошових коштів.

2. ГАРАНТІЇ СТОРІН

2.1. Запевнення Позичальника

Цим Позичальник прямо запевняє та гарантує:

(1) Є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України, не перебуває у процедурі банкрутства або ліквідації;

(2) Володіє достатніми фінансовими та матеріальними ресурсами для своєчасного погашення та/або повернення Позики за цим Договором у повному обсязі.

2.2. Запевнення Позикодавця

Цим Позикодавець прямо запевняє та гарантує:

(1) Є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України, не перебуває у процедурі банкрутства або ліквідації;

(2) Позика, що передається за цим Договором Позичальнику, (а) не є предметом будь-якого судового спору чи арбітражного (третейського) розгляду, виконавчого провадження, (б) не входить до ліквідаційної маси юридичної особив процедурі банкрутства, (в) не є обтяженою, не знаходиться під арештом, в заставі оренді або суборенді, а також не виступає будь-яким іншим видом забезпечення зобов'язань Позикодавця та/або третіх осіб як згідно чинного законодавства України, так і згідно законодавства будь-якої іншої іноземної держави;

(3) Позика належить Позикодавцю на законних підставах, не існує будь-яких прав третіх осіб щодо Позики, яка передається за цим Договором.

3. НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Фактична передача Позики

3.1.1. За цим Договором Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти у розмірі ________ грн. (________).

3.1.2. Оскільки Позика за цим Договором передається безкоштовно, проценти та будь-які інші платежі, що передбачені за користування Позикою, не нараховуються за цим Договором.

3.1.3. Сторонами також окремо погоджено, що сплата всіх державних та/або місцевих податків і зборів, які можуть виникати через передачу суми Позики Позичальнику за цим Договором, є виключною відповідальністю тієї із Сторін, у якої виникає обов'язок сплати такого податку або збору.

3.2. Строки передачі грошових коштів

3.2.1. Сторонами погоджено, що грошові кошти мають бути передані у власність Позичальника в наступну дату - ________.

3.2.2. Фактична передача грошових коштів здійснюється за рахунок банківського переказу коштів на рахунок Позичальника з наступними реквізитами:

Назва банківської установи: ________, МФО: ________.

Адреса банківської установи: ________.

Номер рахунку: ________.

Призначення платежу: ________.

Сторонами погоджено, що достатнім підтвердженням перерахунку грошових коштів Позичальнику є наявність банківської квитанції, чеку або іншого документа, що підтверджує факт списання коштів з банківського рахунку Позикодавця.

3.2.3. Сплата будь-яких банківських комісій та платежів покладається на ту особу, яка здійснює переказ відповідної суми.

4. ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

4.1. Повернення грошових коштів

4.1.1. Сторонами погоджено, що Позика має бути повернута повністю в наступну дату - ________ (далі "Дата повернення").

4.1.2. Позика має бути повернута шляхом банківського переказу на рахунок Позикодавця з наступними реквізитами:

Назва банківської установи: ________, МФО: ________.

Адреса банківської установи: ________.

Номер розрахункового рахунку: ________.

Призначення платежу: ________.

Сторонами погоджено, що сплата будь-яких банківських комісій у зв'язку із поверненням грошових коштів Позикодавцю, має бути сплачена за рахунок і кошти Позичальника.

4.1.3. Позичальник зобов'язується повернути грошові кошти у тій самій валюті, в якій вони були отримані попередньо від Позикодавця.

4.2. Дострокове повернення Позики

4.2.1. Дострокове повернення Позичальником суми Позики за Договором не дозволяється.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Права Позичальника

(1) Отримати Позику, що передбачена цим Договором;

(2) Отримати всю необхідну інформацію про права третіх осіб щодо Позики, отриманої за цим Договором;

(3) Інші права, що передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Обов'язки Позичальника

(1) Своєчасно повернути Позику у строки та в порядку, що передбачені цим Договором;

(2) Виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. Права Позикодавця

(1) Отримати виплату всієї суми Позики, відповідно до встановленого графіку її виплати;

(2) Вимагати належного виконання Позичальником положень цього Договору, а у випадках передбачених цим Договором та чинним законодавством України також застосовувати заходи відповідальності до Позичальника;

(3) Інші права, що прямо передбачені у тексті цього Договору та чинним законодавством України.

5.4. Обов'язки Позикодавця

(1) Відповідно до домовленостей щодо порядку і строків, передати (перерахувати) суму грошових коштів Позичальнику у Позику;

(2) Повідомити Позичальника щодо всіх можливих претензій з боку третіх осіб, що стосуються Позики та/або прав третіх осіб на неї;

(3) У випадку відступлення Позикодавцем своїх прав та обов'язків за цим Договором третій особі, Позикодавець зобов'язаний негайно повідомити про це Позичальника впродовж 3 (трьох) календарних днів від дати вчинення такого відступлення. Повідомлення щодо відступлення, окрім іншого, повинно містити наступні важливі деталі: (а) повні ідентифікаційні дані нового Позикодавця за Договором; (б) назву та реквізити документа, на підставі якого проведено відступлення;

(4) Інші обов'язки, що прямо передбачені цим Договором або чинним законодавством України.

6. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ СТОРОНАМИ

6.1. Сторонами погоджено, що будь-які повідомлення, що пов'язані із виконанням цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі та направлені однією Стороною іншій засобами зв'язку, що визначені Статтею 6 Договору.

6.2. Належним відправленням повідомлення за цим Договором слід вважати його доставку з використанням наступних контактних даних кожної із Сторін (далі "Засіб комунікації"):

Засоби комунікації із Позикодавцем:

адреса електронної пошти: ________;

телефонний номер: ________.

Засоби комунікації із Позичальником:

адреса електронної пошти: ________;

телефонний номер: ________.

6.3. Повідомлення, що виконані у письмовій формі та направлені Засобами комунікації, вважаються отриманими адресатом в момент їх направлення відправником. Повідомлення направлені іншими засобами комунікації, ніж передбачені у попередньому пункті, вважаються такими, що не були надіслані адресату.

7. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. До тлумачення та виконання цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

7.2. У випадку виникнення будь-яких протиріч між Сторонами, Позичальник та Позикодавець обіцяють один одному, що будуть використовувати всі можливі заходи для вирішення протиріч або конфліктів мирним шляхом.

7.3. Якщо Сторонам цього Договору не вдається досягнути згоди або вирішити протиріччя мирним шляхом, кожна із Сторін має право звернутися до суду за захистом свого порушеного права або інтересу.

7.4. Всі спори підлягають вирішенню у судах загальної юрисдикції України за місцем знаходження відповідача, якщо інше не передбачено чинним процесуальним законодавством України.

7.5. Ніщо в цьому Договору не надає право одній із Сторін звернутися до вирішення будь-якого спору в арбітражну або третейську установу, що знаходиться як на території України, так і за її межами.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, тобто через обставини, що знаходяться за межами розумного контролю Сторін, і такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і виникли після підписання його Сторонами (далі "Форс-мажорні обставини").

8.2. Строк виконання зобов'язань за цим Договором співрозмірно відкладається до моменту завершення Форс-мажорних обставин, включаючи зникнення наслідків, що пов'язані з такими обставинами.

8.3. Сторона, по відношенню до якої виникли Форс-мажорні обставини, має негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону щодо виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо орієнтованої кількості днів затримки виконання обов'язків за цим Договором.

8.4. В разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення щодо настання Форс-мажорних обставин, Сторона, по відношенню до якої виникли такі обставини, позбавляється права посилатися у подальшому на такі Форс-мажорні обставини як на підставу невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором.

8.5. До Форс-мажорних обставин для цілей цього Договору відносяться наступні включаючи, проте не обмежуючись: (а) епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; (б) загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту; (в) умови, регламентовані відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

8.6. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини триватимуть більше за 1 (один) календарний місяць, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від необхідності відшкодувати збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням Договору.

8.7. На Сторону, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, покладається обов'язок з надання належних доказів іншій Стороні щодо дійсності настання таких Форс-мажорних обставин. Достатнім підтвердженням настання таких обставин є документ, що виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.8. Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, може надати будь-який інший документ, окрім зазначеного у попередньому абзаці цього пункту, що підтверджуватиме настання Форс-мажорних обставин.

9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Розірвання Договору за ініціативою обох сторін

9.1.1. Цей Договір може бути розірвано за ініціативою обох Сторін. Кожна Сторона має право надіслати (далі "Ініціатор") іншій Стороні письмову пропозицію щодо розірвання цього Договору (далі "Оферта") із обов'язковим зазначенням бажаної календарної дати його розірвання.

9.1.2. Інша сторона, яка отримує таку Оферту, зобов'язана впродовж 3 (трьох) календарних днів надати письмову відповідь щодо свого погодження на розірвання Договору або відмовою у розірванні. Якщо Ініціатор не отримає жодної відповіді впродовж встановленого строку, Оферта вважається такою, що не прийнята, а Сторони продовжують виконувати Договір на умовах, що попередньо були ними досягнуті.

9.1.3. Розірвання Договору має бути оформлено додатковою письмовою угодою та підписано обома Сторонами.

9.2. Розірвання Договору в односторонньому порядку Позикодавцем

9.2.1. Сторонами погоджено, що Позикодавець має право в односторонньому порядку (тобто без отримання будь-якого попереднього погодження/згоди Позичальника) розірвати цей Договір та вимагати дострокового повернення Позики, за умови настання однієї з наступних обставин:

(1) суттєве погіршення фінансового та матеріального стану Позичальника; та/або виявлення заборгованості Позичальника перед третіми особами; та/або порушення справи про банкрутство по відношенню до Позичальника.

9.3. Розірвання Договору в односторонньому порядку Позичальником

9.3.1. Сторонами погоджено, що Позичальник має право в односторонньому порядку (тобто без отримання будь-якого попереднього погодження/згоди Позикодавця) розірвати цей Договір, за умови настання однієї з наступних обставин:

(1) передача Позичальнику суми грошових коштів меншої, ніж зазначена у цьому Договорі та/або передача таких грошових коштів в іншій валюті, ніж Сторонами було попередньо обумовлено у тексті цього Договору;

(2) виявлення претензій та/або прав третіх осіб щодо Позики, отриманої за цим Договором.

9.3.2. У випадку настання обставин, передбачених у попередньому підпункті, Позичальник зобов'язаний повернути назад Позикодавцю суму грошових коштів, яка була фактично отримана від Позикодавця.

10. 5885222582282222 588522

10.1. Загальні положення

10.1.1. 5885222 588522 5885222582282222 58 588522258 588522258 5885 58852 588522258 58 58852225822 588522 588522258 58852225822822 58852225

10.1.2. 58852 58852225822822228 588522258228 588522 588522258228222 58 588522 58852 58852225 58852225822822 588522258 5885 58852225822822228 588 58852225822 588 5885222582 5885222 5885222 28.

28.2.8. 588522258228 588522 588 588522258 5885222 5885222582282222 58 58852225 58852225 58 5885 58852225822 5885 588522 58852225822822228 588 588522258 58852 5885222582 58 588522258 5 5885222 5885222

28.2.2. 588522258228 5885222 5885222582282222 5 5885222 5 58 5885222582 5885222582282 58852225

10.2. Порушення обов'язку з повернення Позики

10.2.1. Порушення зобов'язань за цим Договором вважаються наступні дії та/або бездіяльність: (а) неповернення грошових коштів в строк, що погоджений Сторонами; та/або (б) порушення строків повернення окремих траншів Позики, згідно встановленого графіку; та/або (в) повернення Позики не в тій валюті, в якій її попередньо було отримано від Позикодавця.

10.2.2. У випадку настання одного або декількох порушень, визначених у попередньому підпункті, Позичальник зобов'язаний (а) виплатити в повному обсязі заборговану суму грошових коштів з врахуванням встановленого індексу інфляції; а також (б) пеню у розмірі ________ % (________ процентів) від заборгованої суми грошових коштів за кожен день прострочення.

10.3. Порушення цілей та мети використання отриманої Позики

10.3.1. Оскільки Позика за цим Договором надається Позичальником без мети задоволення конкретних цілей, Сторонами цього Договору не передбачені будь-які заходи відповідальності за порушення цільового використання Позики.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір набуває чинності від дати його підписання обома Сторонами, що вказана вище та продовжує діяти до дати повернення Позики (однак в будь-якому випадку до повного виконання своїх обов'язків).

У випадку, коли Позика передається Позичальнику пізніше дати укладення та підписання Сторонами Договору, що вказана вище, цей Договір набуває чинності в дату фактичного отримання Позики у володіння Позичальника.

11.2. Заміна Позичальника за цим Договором можлива лише після отримання попереднього письмового погодження на здійснення такої заміна від Позикодавця.

11.3. Заміна Позикодавця за цим Договором можлива без отримання будь-якого погодження з боку Позичальника.

11.4. Заміна однієї із Сторін за цим Договором не тягне за собою будь-яку зміну умов та/або положень цього Договору, за виключенням особистої інформації, яка є невід'ємною частиною для ідентифікації Позичальника та/або Позикодавця.

11.5. Всі зміни, доповнення або уточнення, що стосуються умов та/або положень цього Договору, мають бути виконані у письмовій формі у вигляді додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною, обов'язково підписані обома Сторонами, та набувають чинності від дати їх підписання.

11.6. Цей Договір викладено українською мовою у 2 (двох) ідентичних екземплярах для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН_____________________________

Від імені Позикодавця в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: _____________________________________

Від імені Позичальника в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________