На початок

Договір підряду

Зроблено:
0%
?
X

Необхідно вказати календарну дату (день, місяць і рік), в яку цей Договір буде підписано обома сторонами.

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

Дата: ________

________, юридична особа, яка зареєстрована у відповідності до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Замовник"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка зареєстрована у відповідності до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Підрядник"), з другої сторони,

далі Замовник та Підрядчик спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цей Договір підряду від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Замовник" означає особу, яка зобов'язується прийняти від Підрядника результат виконаної Роботи, що попередньо погоджений спільно Сторонами, а також провести оплату виконаної Роботи в обсязі та у строки, що вказані у тексті Договору.

"Підрядник" означає особу, яка зобов'язується у встановлені строки виконати погоджений Сторонами обсяг Роботи і надати результат виконаної Роботи за плату.

"Робота" означає встановлений перелік дій, виконуваних Підрядником за плату для Замовника, що закріплений у Додатку "Про затвердження переліку та видів виконуваних робіт за Договором", який є невід'ємною частиною Договору.

"Матеріали" означає перелік складових, із яких виготовляється кінцева продукція та/або виріб за результатами виконання Роботи та/або які сприяють виконанню Роботи, визначеної цим Договором, і надаються за рахунок Замовника.

"Обладнання" означає перелік приладів, деталей або приборів, за допомогою яких Підрядником виконується Робота за Договором. Для виконання Роботи, передбаченої Договором, Обладнання надається за рахунок Підрядника.

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

2.1. Запевнення та гарантії Замовника:

(1) не існує будь-яких обмежень в установчих документах Замовника щодо заборони укладення цього Договору, або не існує будь-яких рішень учасників або органів управління Замовника щодо заборони укладення цього Договору.

(2) Замовник належним чином ознайомлений із досвідом, навичками та кваліфікацією Підрядника, та вважає їх достатніми для виконання Роботи, передбаченої цим Договором.

2.2. Запевнення та гарантії Підрядника:

(1) не існує будь-яких обмежень в установчих документах Підрядника щодо заборони укладення цього Договору, або не існує будь-яких рішень учасників або органів управління Підрядника щодо заборони укладення цього Договору.

(2) має необхідний досвід та кваліфікацію для виконання Роботи за Договором, а також отримав необхідні погодження, ліцензії або іншу дозвільну документацію для виконання Роботи, якщо наявність такої документації прямо вимагається чинним законодавством України.

3. ВИКОНАННЯ РОБОТИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Загальні положення

3.1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується виконати за завданням Замовника певний обсяг Роботи, та передати результат виконаної Роботи Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти результат Роботи і сплатити його вартість на умовах та у строки, передбачені Договором. Право власності на результат Роботи, виконаної Підрядником, передається в повному обсязі Замовнику.

3.1.2. Оскільки Підрядник має певні навички, кваліфікацію та репутацію, Робота за цим Договором повинна бути виконана виключно та особисто Підрядником. Виконання Роботи (1) афілійованими особами Підрядника, та/або (2) представництвами або філіями Підрядника, розташованими на території України або за її межами, слід вважати для цілей цього Договору Роботою, що виконується особисто Підрядником.

3.1.3. Підрядник має право виконати Роботу достроково (тобто раніше настання Моменту завершення роботи).

3.1.4. Якщо результат Роботи до здачі його Замовникові був випадково знищений або закінчення Роботи стало неможливим без вини сторін, Підрядник не має права вимагати оплати Вартості Робіт. Підрядник має право на оплату Вартості Робіт, якщо знищення результату Роботи або неможливість закінчення Роботи сталися через недоліки Матеріалу, переданого Замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання Роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення Роботи сталися після пропущення Замовником строку прийняття результату виконаної Роботи.

3.2. Надання Матеріалів для виконання Роботи

3.2.1. Робота виконується із використанням Матеріалів, що надаються Замовником.

3.2.2. Матеріали, які необхідні для виконання Роботи, мають бути надані Підряднику впродовж ________ (________) календарних днів від дати отримання відповідної письмової вимоги Підрядника щодо надання Матеріалів.

Перелік необхідних Матеріалів вказаний у Додатку "Про затвердження характеристик матеріалів, які необхідні для виконання робіт", який є невід'ємною частиною цього Договору.

3.2.3. Матеріали передаються від Замовника Підряднику на підставі двостороннього письмового акту приймання-передачі матеріалів, в якому вказується перелік Матеріалів, які передаються (їх кількість, якість та інші характеристики).

3.2.4. Підрядник зобов'язується в момент прийняття таких Матеріалів від Замовника провести їх огляд на предмет наявності в них певних недоліків або дефектів. У випадку виявлення недоліків або дефектів, Підрядник має право повідомити Замовника про виявлені недоліки або дефекти, зафіксувати їх в акті приймання-передачі матеріалів, а також погодити із Замовником розумні строки їх заміни.

Якщо Замовник відмовляється замінити Матеріали, в яких були виявлені недоліки та дефекти, або не проводить їх заміну впродовж погодженого Сторонами періоду часу, Підрядник має право (1) розпочати виконання Роботи з Матеріалами тієї якості, кількості та характеристик, які були попередньо надані Замовником; або (2) зупинити виконання Роботи до моменту надання Замовником Матеріалів без недоліків та дефектів; або (3) вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування збитків таким розірванням.

3.2.5. Якщо результат виконаної Роботи не був досягнутий або досягнутий результат виявився із недоліком або дефектом, що робить його непридатним для звичайного використання з причин, що викликані недоліком або дефектом наданого Матеріалу, Підрядник має право вимагати оплати Вартості Роботи в повному обсязі. Таке право виникає у Підрядника лише, якщо (1) Підрядник зможе довести, що недоліки та дефекти наданого Замовником Матеріалу не могли бути виявлені у процесі прийняття таких Матеріалів; та/або (2) Підрядник повідомив Замовника про недоліки та дефекти Матеріалів, а Замовник не здійснив заміну таких Матеріалів іншими в розумний строк, погоджений Сторонами.

3.2.6. Підрядник несе відповідальність в повному обсязі за втрату або пошкодження Матеріалу, отриманого від Замовника, з моменту фактичної передачі таких Матеріалів за актом приймання-передачі матеріалів.

3.3. Надання Обладнання для виконання Роботи

3.3.1. Робота за цим Договором виконується з використанням Обладнання, що належить Підряднику. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість Обладнання, а також за використання Обладнання, що обтяжене правами третіх осіб.

3.4. Гарантії якості виконаної Роботи

3.4.1. Замовник зобов'язується виконати Роботу, що відповідає умовам якості, які зазвичай висуваються до такого виду (типу) Робіт.

3.4.2. Для результатів виконаної Роботи встановлюється гарантійний строк наступної тривалості: ________, впродовж якого Підрядник гарантує якість та придатність результату виконаної Роботи (далі "Гарантійний строк"). Гарантійний строк починає відраховуватися від Моменту завершення роботи.

3.4.3. Замовник має право пред'явити претензії до Підрядника, що пов'язані із якістю виконуваної Роботи, впродовж встановленого Гарантійного строку.

3.5. Строки виконання Роботи

3.5.1. Підрядник починає виконувати Роботу за цим Договором в дату його укладення, що вказана вище у Преамбулі (далі "Момент початку роботи").

3.5.2. Підрядник зобов'язується завершити виконання Роботи в наступну дату - ________ (далі "Момент завершення роботи").

4. ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ОПЛАТИ

4.1. Визначення Вартості виконуваної Роботи

4.1.1. Загальна вартість виконуваної Роботи складає ________ грн.(________), без врахування ПДВ (далі "Вартість Робіт").

4.2. Визначення строків для оплати

4.2.1. Замовник зобов'язується здійснити оплату повної Вартості Робіт безпосередньо до настання Моменту початку роботи, вказаного вище.

Підрядник має право не починати виконання Роботи, а Замовник не має права притягнути Підрядника до відповідальності за відмову розпочати виконання Роботи, якщо така відмова зумовлена відсутністю факту перерахування Замовником оплати повної Вартості Робіт у встановлені строки.

4.3. Порядок прийняття результату виконаної Роботи

4.3.1. Впродовж 10 (десяти) календарних днів від Моменту завершення роботи Підрядник зобов'язується передати, а Замовник прийняти результат виконаної Роботи за Договором. Фактична передача результату виконаної Роботи оформлюється на підставі двостороннього акту приймання-передачі результату робіт, який підписується обома Сторонами. В дату підписання Сторонами акту приймання-передачі результату робіт до Замовника переходять всі ризики випадкової загибелі або втрати результату Роботи.

4.3.2. Якщо впродовж вказаного строку Замовник відмовляється прийняти результат Роботи або підписати акт приймання-передачі, до Замовника автоматично переходять всі ризики випадкової загибелі або втрати результату Роботи. Окрім цього, після спливу строку, встановленого для прийняття результату Роботи, і відмови Замовника від прийняття або неприйняття Замовником результату Роботи зовсім, Підрядник отримує право продати результат Роботи третім особам без отримання згоди від Замовника на такий продаж, а отримані кошти, за вирахуванням усіх належних Підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса на користь Замовника. Підрядник не має права здійснити продаж результату Роботи, якщо Замовником попередньо були виявлені будь-які недоліки або дефекти Роботи і Сторонами було погоджено додаткові строки для їх усунення.

4.3.3. В момент фактичного прийняття результату Роботи Замовник зобов'язується оглянути його на предмет наявності недоліків або дефектів. Замовник, який прийняв результат Роботи без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки або дефекти результату Роботи, які могли бути встановлені під час звичайного огляду. У випадку виявлення недоліків або дефектів Сторонами погоджується окремо порядок і строки їх усунення або відшкодування.

4.3.4. Замовник, який виявив після приймання результату Роботи будь-які відступлення від умов цього Договору або інші недоліки або дефекти, які не могли бути встановлені під час звичайного огляду (приховані недоліки), у тому числі ті, які були умисно приховані Підрядником, зобов'язаний повідомити про це Підрядника негайно після їх виявлення.

4.3.5. У разі виникнення між Замовником і Підрядником спору з приводу недоліків або дефектів виконаної Роботи або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками результату Роботи. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням Сторін, - обидві Сторони у рівних частинах.

4.3.6. У випадках, коли Робота виконана Підрядником із відступом від умов Договору, наслідком чого стало погіршення результату Роботи або виявлення недоліків або дефектів, які роблять неможливим використання результату Роботи звичайним способом, Замовник має право на власний розсуд вимагати від Підрядника:

(1) безкоштовного усунення недоліків або дефектів у розумний строк; або

(2) співрозмірного зменшення встановленої Вартості Роботи; або

(3) безкоштовного виконання Роботи знову із відшкодуванням Замовнику збитків, спричинених простроченням виконання (якщо характер виконуваної Роботи за Договором дозволяє таке повторне виконання); та/або

(4) самостійно усунути виявлені недоліки або дефекти із правом наступного відшкодування їх Підрядником.

4.3.7. Якщо відступи у Роботі від умов Договору або інші недоліки у Роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений Замовником розумний строк, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків.

4.4. Способи взаєморозрахунків між Сторонами

4.4.1. Всі розрахунки між Сторонами за цим Договором відбуваються шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Підрядника з наступними реквізитами:

Назва банку: ________.

Адреса банку: ________.

Номер рахунку: ________.

4.4.2. Сплата всіх банківських комісій, які виникають у зв'язку із переказом коштів в рахунок оплати Вартості Роботи або інших платежів, покладається на Замовника. Достатнім підтвердженням проведених взаєморозрахунків між Сторонами є наявність банківської квитанції або іншого чека, що підтверджує банківську транзакцію.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1. Права Підрядника:

(1) вимагати від Замовника оплати повної Вартості Роботи у строки, що передбачені Договором.

(2) призупинити виконання Роботи в будь-який момент, у випадку невиконання Замовником зустрічних обов'язків, передбачених Договором.

(3) якщо Замовник не сплатив встановленої Вартості Робіт, Підрядник має право притримати результат Роботи, а також Обладнання та/або залишок невикористаного Матеріалу та/або будь-яке інше майно Замовника, що є у Підрядника.

(4) вимагати розірвання Договору у випадках, прямо передбачених Договором та чинним законодавством України.

(5) інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

5.2. Обов'язки Підрядника:

(1) зобов'язаний використовувати наданий Замовником Матеріал ощадливо, після виконання Роботи надати Замовнику звіт про використання Матеріалу, а також повернути Замовнику залишки невикористаного Матеріалу.

(2) негайно повідомити Замовника щодо непридатності або неякісності наданих Матеріалів, і до моменту отримання вказівок від Замовника призупинити виконання Роботи.

(3) Підрядник несе відповідальність за втрату та/або пошкодження Матеріалів, Обладнання та іншого майна, що належить Замовнику і знаходиться у фактичному володінні Підрядника.

(4) негайно повідомити Замовника про обставини, які не залежать від волі Підрядника, і які загрожують результату виконуваної Роботи за Договором або створюють неможливість завершити таку Роботу у строк.

(5) в момент підписання Сторонами акту приймання-передачі результату робіт, передати Замовнику всю необхідну інформацію, яка стосується експлуатації або використання результату Роботи, в письмовому або усному форматі (в залежності від вибору Замовника).

(6) інші обов'язки, які передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. Права Замовника:

(1) має право в будь-який момент без втручання у діяльність Підрядника, перевірити стан виконання Підрядником Роботи, а також отримати детальне пояснення від Підрядника щодо стану виконання такої Роботи.

(2) вимагати розірвання Договору у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

(3) інші права, що прямо передбачені цим Договором або чинним законодавством України.

5.4. Обов'язки Замовника:

(1) своєчасно та у відповідності до встановленого графіку здійснювати оплату Вартості Робіт.

(2) надати Матеріали у строк та згідно встановленого переліку, які необхідні Підряднику для виконання Роботи.

(3) сприяти Підряднику у виконанні Роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених Договором. У разі невиконання Замовником цього обов'язку Підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання Роботи, або підвищення вартості аналогічних робіт на ринку. Якщо виконання Роботи стало неможливим внаслідок дій або недогляду Замовника, Підрядник має право на сплату йому встановленої Вартості Робіт з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які Підрядник одержав або міг одержати у зв'язку з невиконанням Замовником Договору.

(4) інші обов'язки, які передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За неналежне, несвоєчасне або неповне виконання зобов'язань за Договором, кожна із Сторін несе відповідальність, що передбачена положеннями Договору та чинним законодавством України.

6.2. Застосування заходів відповідальності, що передбачені Договором або законом, не звільняє Сторону, яка порушили положення Договору, від виконання зобов'язання за Договором в повному обсязі.

7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір може бути розірвано за спільною згодою Сторін, що оформлюється додатковою письмовою угодою та підписується Сторонами, або на вимогу однієї із Сторін у випадках, прямо передбачених Договором.

7.2. Замовник має право розірвати цей Договір у випадку настання однієї або декількох обставин:

(1) якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків.

(2) якщо під час виконання Роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків або доручити виправлення Роботи третій особі за рахунок Підрядника.

(3) у будь-який час до закінчення Роботи відмовитися від Договору, виплативши Підрядникові плату пропорційно частині виконаної Роботи, та відшкодувати йому прямі збитки, завдані розірванням Договору.

(4) за наявності у Роботі істотних відступів від умов Договору або інших істотних недоліків Замовник має право вимагати розірвання Договору та відшкодування прямих збитків.

7.3. Підрядник має право розірвати цей Договір у випадку настання однієї або декількох обставин:

(1) якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Підрядника, не змінить вказівок про спосіб виконання Роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату Роботи, Підрядник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків.

(2) якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Підрядника, не здійснить заміну недоброякісного Матеріалу, в якому виявлені недоліки або дефекти, Підрядник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків.

(3) якщо використання недоброякісного або непридатного Матеріалу чи додержання вказівок Замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, Підрядник зобов'язаний відмовитися від Договору, а також має право на відшкодування прямих збитків.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (надзвичайних обставин), які знаходяться поза межами контролю Сторін, за умови, що такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору та виникли після його укладення (далі "Форс-мажорні обставини").

8.2. Строки виконання обов'язків за Договором співрозмірно відсуваються до моменту завершення дії Форс-мажорних обставин, включаючи усунення наслідків, викликаних такими обставинами.

8.3. Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, зобов'язується негайно, проте не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону про виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо запланованої кількості днів затримки виконання обов'язків за Договором.

8.4. Форс-мажорними обставинами для цілей цього Договору визнаються наступні: (1) військові операції та воєнні дії; (2) антитерористичні операції; (3) техногенні аварії; (4) епідемії та епізоотії; (5) блокади; (6) збій у роботі банківської системи, що призвело до неможливості проводити будь-які розрахунково-касові операції і грошові перекази тощо.

8.5. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини будуть тривати більше, ніж 1 (один) календарний місяць, то кожна із Сторін матиме право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від відповідальності відшкодувати будь-які збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням.

8.6. На сторону Договору, щодо якої настали Форс-мажорні обставини, покладається обов'язок надати належні докази іншій Стороні щодо дійсності настання таких обставин. Достатнім підтвердженням настання Форс-мажорних обставин є документ, який виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.7. Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, може надати іншій Стороні будь-який інший документ, який підтверджує факт настання Форс-мажорних обставин.

9. СПОСОБИ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СТОРОНАМИ

9.1. Направлення будь-яких повідомлень між Сторонами, що пов'язані із виконанням, розірванням або тлумаченням Договору, здійснюється виключно у письмовому вигляді за допомогою одного або декількох Способів комунікації, вказаних у цій Статті 9.

9.2. Направлення будь-яких повідомлень між Сторонами у письмовій формі, проте із використанням інших засобів зв'язку, ніж передбачені у цій Статті, дозволено, якщо тільки Сторони прямо про це погодили в окремій додатковій угоді до Договору.

9.3. Якщо повідомлення направлено у письмовій формі з використанням одного або декількох Способів комунікації, таке повідомлення вважається належним чином отримано його адресатом в момент відправлення такого повідомлення.

9.4. Відправлене письмове повідомлення одним або декількома Способами комунікації, проте не отримане вчасно або не отримане зовсім його адресатом, звільняє відправника такого повідомлення від будь-яких претензій іншої Сторони, пов'язаних із неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

9.5. Відправлення будь-яких письмових повідомлень повинно бути здійснено з використанням наступних способів комунікації (далі спільно або окремо іменуються "Способи комунікації"):

Направлення повідомлень Замовнику:

електронна адреса: ________.

тел.: ________.

Направлення повідомлень Підряднику:

електронна адреса: ________.

тел.: ________.

9.6. Якщо Способи комунікації з однією із Сторін змінилися, така Сторона зобов'язана негайно, проте не пізніше, ніж через 2 (два) календарні дні з моменту відповідної зміни, повідомити іншу Сторону щодо нового Способу комунікації.

Несвоєчасне повідомлення або неповідомлення зовсім іншої Сторони про зміну Способу комунікації, позбавляє права Сторону, Способи комунікації з якою змінилися, у майбутньому посилатися на неотримання будь-яких повідомлень від іншої Сторони, пов'язаних із цим Договором.

9.7. Кожна із Сторін є відповідальною за технічну справність власних Способів комунікації.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. До цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

10.2. Цей Договір не є удаваним або фіктивним правочином, укладається для дійсного настання наслідків, передбачених Договором, а також не є договором про надання послуг або трудовим договором (контрактом).

10.3. Відступлення права вимоги за цим Договором однією із Сторін третім особам дозволено лише після отримання попередньої письмової згоди на таке відступлення від іншої Сторони.

10.4. Кожна із сторін зобов'язана виконувати всі розумні заходи, що необхідні для попередження несанкціонованого розкриття конфіденційної інформації, яка передається у зв'язку із цим Договором іншій Стороні, або інформації, яка визнається Сторонами цього Договору конфіденційною (далі "Конфіденційна інформація").

10.5. Всі зміни або доповнення, що стосуються умов цього Договору, повинні бути виконані у письмовій формі, викладені у додатковій угоді до цього Договору, та підписані обома Сторонами (далі "Додаткові угоди"). Додаткові угоди набувають юридичної сили з моменту їх підписання обома Сторонами,

10.6. Якщо будь-яке із положень Договору у зв'язку зі змінами законодавства стає недійсним, це не впливатиме на дійсність інших положень Договору, а Договір продовжуватиме діяти так, начебто недійсного положення не існувало зовсім. У випадку необхідності Сторони можуть домовитися про заміну недійсного положення іншим положенням.

10.7. Цей Договір викладено у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін.

(1) Додаток "Про затвердження переліку та видів виконуваних робіт за Договором".

(2) Додаток "Про затвердження характеристик матеріалів, які необхідні для виконання робіт".

ПІДПИСИ СТОРІН

______________________________

Від імені Замовника: в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ______________________________________

Від імені Підрядника: в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

Дата: ________

________, юридична особа, яка зареєстрована у відповідності до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Замовник"), з однієї сторони, та

________, юридична особа, яка зареєстрована у відповідності до законодавства України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Підрядник"), з другої сторони,

далі Замовник та Підрядчик спільно іменуються як "Сторони", а кожен окремо як "Сторона", уклали цей Договір підряду від ________ (далі "Договір") про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

"Замовник" означає особу, яка зобов'язується прийняти від Підрядника результат виконаної Роботи, що попередньо погоджений спільно Сторонами, а також провести оплату виконаної Роботи в обсязі та у строки, що вказані у тексті Договору.

"Підрядник" означає особу, яка зобов'язується у встановлені строки виконати погоджений Сторонами обсяг Роботи і надати результат виконаної Роботи за плату.

"Робота" означає встановлений перелік дій, виконуваних Підрядником за плату для Замовника, що закріплений у Додатку "Про затвердження переліку та видів виконуваних робіт за Договором", який є невід'ємною частиною Договору.

"Матеріали" означає перелік складових, із яких виготовляється кінцева продукція та/або виріб за результатами виконання Роботи та/або які сприяють виконанню Роботи, визначеної цим Договором, і надаються за рахунок Замовника.

"Обладнання" означає перелік приладів, деталей або приборів, за допомогою яких Підрядником виконується Робота за Договором. Для виконання Роботи, передбаченої Договором, Обладнання надається за рахунок Підрядника.

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

2.1. Запевнення та гарантії Замовника:

(1) не існує будь-яких обмежень в установчих документах Замовника щодо заборони укладення цього Договору, або не існує будь-яких рішень учасників або органів управління Замовника щодо заборони укладення цього Договору.

(2) Замовник належним чином ознайомлений із досвідом, навичками та кваліфікацією Підрядника, та вважає їх достатніми для виконання Роботи, передбаченої цим Договором.

2.2. Запевнення та гарантії Підрядника:

(1) не існує будь-яких обмежень в установчих документах Підрядника щодо заборони укладення цього Договору, або не існує будь-яких рішень учасників або органів управління Підрядника щодо заборони укладення цього Договору.

(2) має необхідний досвід та кваліфікацію для виконання Роботи за Договором, а також отримав необхідні погодження, ліцензії або іншу дозвільну документацію для виконання Роботи, якщо наявність такої документації прямо вимагається чинним законодавством України.

3. ВИКОНАННЯ РОБОТИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Загальні положення

3.1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується виконати за завданням Замовника певний обсяг Роботи, та передати результат виконаної Роботи Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти результат Роботи і сплатити його вартість на умовах та у строки, передбачені Договором. Право власності на результат Роботи, виконаної Підрядником, передається в повному обсязі Замовнику.

3.1.2. Оскільки Підрядник має певні навички, кваліфікацію та репутацію, Робота за цим Договором повинна бути виконана виключно та особисто Підрядником. Виконання Роботи (1) афілійованими особами Підрядника, та/або (2) представництвами або філіями Підрядника, розташованими на території України або за її межами, слід вважати для цілей цього Договору Роботою, що виконується особисто Підрядником.

3.1.3. Підрядник має право виконати Роботу достроково (тобто раніше настання Моменту завершення роботи).

3.1.4. Якщо результат Роботи до здачі його Замовникові був випадково знищений або закінчення Роботи стало неможливим без вини сторін, Підрядник не має права вимагати оплати Вартості Робіт. Підрядник має право на оплату Вартості Робіт, якщо знищення результату Роботи або неможливість закінчення Роботи сталися через недоліки Матеріалу, переданого Замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання Роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення Роботи сталися після пропущення Замовником строку прийняття результату виконаної Роботи.

3.2. Надання Матеріалів для виконання Роботи

3.2.1. Робота виконується із використанням Матеріалів, що надаються Замовником.

3.2.2. Матеріали, які необхідні для виконання Роботи, мають бути надані Підряднику впродовж ________ (________) календарних днів від дати отримання відповідної письмової вимоги Підрядника щодо надання Матеріалів.

Перелік необхідних Матеріалів вказаний у Додатку "Про затвердження характеристик матеріалів, які необхідні для виконання робіт", який є невід'ємною частиною цього Договору.

3.2.3. Матеріали передаються від Замовника Підряднику на підставі двостороннього письмового акту приймання-передачі матеріалів, в якому вказується перелік Матеріалів, які передаються (їх кількість, якість та інші характеристики).

3.2.4. Підрядник зобов'язується в момент прийняття таких Матеріалів від Замовника провести їх огляд на предмет наявності в них певних недоліків або дефектів. У випадку виявлення недоліків або дефектів, Підрядник має право повідомити Замовника про виявлені недоліки або дефекти, зафіксувати їх в акті приймання-передачі матеріалів, а також погодити із Замовником розумні строки їх заміни.

Якщо Замовник відмовляється замінити Матеріали, в яких були виявлені недоліки та дефекти, або не проводить їх заміну впродовж погодженого Сторонами періоду часу, Підрядник має право (1) розпочати виконання Роботи з Матеріалами тієї якості, кількості та характеристик, які були попередньо надані Замовником; або (2) зупинити виконання Роботи до моменту надання Замовником Матеріалів без недоліків та дефектів; або (3) вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування збитків таким розірванням.

3.2.5. Якщо результат виконаної Роботи не був досягнутий або досягнутий результат виявився із недоліком або дефектом, що робить його непридатним для звичайного використання з причин, що викликані недоліком або дефектом наданого Матеріалу, Підрядник має право вимагати оплати Вартості Роботи в повному обсязі. Таке право виникає у Підрядника лише, якщо (1) Підрядник зможе довести, що недоліки та дефекти наданого Замовником Матеріалу не могли бути виявлені у процесі прийняття таких Матеріалів; та/або (2) Підрядник повідомив Замовника про недоліки та дефекти Матеріалів, а Замовник не здійснив заміну таких Матеріалів іншими в розумний строк, погоджений Сторонами.

3.2.6. Підрядник несе відповідальність в повному обсязі за втрату або пошкодження Матеріалу, отриманого від Замовника, з моменту фактичної передачі таких Матеріалів за актом приймання-передачі матеріалів.

3.3. Надання Обладнання для виконання Роботи

3.3.1. Робота за цим Договором виконується з використанням Обладнання, що належить Підряднику. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість Обладнання, а також за використання Обладнання, що обтяжене правами третіх осіб.

3.4. Гарантії якості виконаної Роботи

3.4.1. Замовник зобов'язується виконати Роботу, що відповідає умовам якості, які зазвичай висуваються до такого виду (типу) Робіт.

3.4.2. Для результатів виконаної Роботи встановлюється гарантійний строк наступної тривалості: ________, впродовж якого Підрядник гарантує якість та придатність результату виконаної Роботи (далі "Гарантійний строк"). Гарантійний строк починає відраховуватися від Моменту завершення роботи.

3.4.3. Замовник має право пред'явити претензії до Підрядника, що пов'язані із якістю виконуваної Роботи, впродовж встановленого Гарантійного строку.

3.5. Строки виконання Роботи

3.5.1. Підрядник починає виконувати Роботу за цим Договором в дату його укладення, що вказана вище у Преамбулі (далі "Момент початку роботи").

3.5.2. Підрядник зобов'язується завершити виконання Роботи в наступну дату - ________ (далі "Момент завершення роботи").

4. ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ОПЛАТИ

4.1. Визначення Вартості виконуваної Роботи

4.1.1. Загальна вартість виконуваної Роботи складає ________ грн.(________), без врахування ПДВ (далі "Вартість Робіт").

4.2. Визначення строків для оплати

4.2.1. Замовник зобов'язується здійснити оплату повної Вартості Робіт безпосередньо до настання Моменту початку роботи, вказаного вище.

Підрядник має право не починати виконання Роботи, а Замовник не має права притягнути Підрядника до відповідальності за відмову розпочати виконання Роботи, якщо така відмова зумовлена відсутністю факту перерахування Замовником оплати повної Вартості Робіт у встановлені строки.

4.3. Порядок прийняття результату виконаної Роботи

4.3.1. Впродовж 10 (десяти) календарних днів від Моменту завершення роботи Підрядник зобов'язується передати, а Замовник прийняти результат виконаної Роботи за Договором. Фактична передача результату виконаної Роботи оформлюється на підставі двостороннього акту приймання-передачі результату робіт, який підписується обома Сторонами. В дату підписання Сторонами акту приймання-передачі результату робіт до Замовника переходять всі ризики випадкової загибелі або втрати результату Роботи.

4.3.2. Якщо впродовж вказаного строку Замовник відмовляється прийняти результат Роботи або підписати акт приймання-передачі, до Замовника автоматично переходять всі ризики випадкової загибелі або втрати результату Роботи. Окрім цього, після спливу строку, встановленого для прийняття результату Роботи, і відмови Замовника від прийняття або неприйняття Замовником результату Роботи зовсім, Підрядник отримує право продати результат Роботи третім особам без отримання згоди від Замовника на такий продаж, а отримані кошти, за вирахуванням усіх належних Підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса на користь Замовника. Підрядник не має права здійснити продаж результату Роботи, якщо Замовником попередньо були виявлені будь-які недоліки або дефекти Роботи і Сторонами було погоджено додаткові строки для їх усунення.

4.3.3. В момент фактичного прийняття результату Роботи Замовник зобов'язується оглянути його на предмет наявності недоліків або дефектів. Замовник, який прийняв результат Роботи без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки або дефекти результату Роботи, які могли бути встановлені під час звичайного огляду. У випадку виявлення недоліків або дефектів Сторонами погоджується окремо порядок і строки їх усунення або відшкодування.

4.3.4. Замовник, який виявив після приймання результату Роботи будь-які відступлення від умов цього Договору або інші недоліки або дефекти, які не могли бути встановлені під час звичайного огляду (приховані недоліки), у тому числі ті, які були умисно приховані Підрядником, зобов'язаний повідомити про це Підрядника негайно після їх виявлення.

4.3.5. У разі виникнення між Замовником і Підрядником спору з приводу недоліків або дефектів виконаної Роботи або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками результату Роботи. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням Сторін, - обидві Сторони у рівних частинах.

4.3.6. У випадках, коли Робота виконана Підрядником із відступом від умов Договору, наслідком чого стало погіршення результату Роботи або виявлення недоліків або дефектів, які роблять неможливим використання результату Роботи звичайним способом, Замовник має право на власний розсуд вимагати від Підрядника:

(1) безкоштовного усунення недоліків або дефектів у розумний строк; або

(2) співрозмірного зменшення встановленої Вартості Роботи; або

(3) безкоштовного виконання Роботи знову із відшкодуванням Замовнику збитків, спричинених простроченням виконання (якщо характер виконуваної Роботи за Договором дозволяє таке повторне виконання); та/або

(4) самостійно усунути виявлені недоліки або дефекти із правом наступного відшкодування їх Підрядником.

4.3.7. Якщо відступи у Роботі від умов Договору або інші недоліки у Роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений Замовником розумний строк, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків.

4.4. Способи взаєморозрахунків між Сторонами

4.4.1. Всі розрахунки між Сторонами за цим Договором відбуваються шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Підрядника з наступними реквізитами:

Назва банку: ________.

Адреса банку: ________.

Номер рахунку: ________.

4.4.2. Сплата всіх банківських комісій, які виникають у зв'язку із переказом коштів в рахунок оплати Вартості Роботи або інших платежів, покладається на Замовника. Достатнім підтвердженням проведених взаєморозрахунків між Сторонами є наявність банківської квитанції або іншого чека, що підтверджує банківську транзакцію.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1. Права Підрядника:

(1) вимагати від Замовника оплати повної Вартості Роботи у строки, що передбачені Договором.

(2) призупинити виконання Роботи в будь-який момент, у випадку невиконання Замовником зустрічних обов'язків, передбачених Договором.

(3) якщо Замовник не сплатив встановленої Вартості Робіт, Підрядник має право притримати результат Роботи, а також Обладнання та/або залишок невикористаного Матеріалу та/або будь-яке інше майно Замовника, що є у Підрядника.

(4) вимагати розірвання Договору у випадках, прямо передбачених Договором та чинним законодавством України.

(5) інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

5.2. Обов'язки Підрядника:

(1) зобов'язаний використовувати наданий Замовником Матеріал ощадливо, після виконання Роботи надати Замовнику звіт про використання Матеріалу, а також повернути Замовнику залишки невикористаного Матеріалу.

(2) негайно повідомити Замовника щодо непридатності або неякісності наданих Матеріалів, і до моменту отримання вказівок від Замовника призупинити виконання Роботи.

(3) Підрядник несе відповідальність за втрату та/або пошкодження Матеріалів, Обладнання та іншого майна, що належить Замовнику і знаходиться у фактичному володінні Підрядника.

(4) негайно повідомити Замовника про обставини, які не залежать від волі Підрядника, і які загрожують результату виконуваної Роботи за Договором або створюють неможливість завершити таку Роботу у строк.

(5) в момент підписання Сторонами акту приймання-передачі результату робіт, передати Замовнику всю необхідну інформацію, яка стосується експлуатації або використання результату Роботи, в письмовому або усному форматі (в залежності від вибору Замовника).

(6) інші обов'язки, які передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. Права Замовника:

(1) має право в будь-який момент без втручання у діяльність Підрядника, перевірити стан виконання Підрядником Роботи, а також отримати детальне пояснення від Підрядника щодо стану виконання такої Роботи.

(2) вимагати розірвання Договору у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

(3) інші права, що прямо передбачені цим Договором або чинним законодавством України.

5.4. Обов'язки Замовника:

(1) своєчасно та у відповідності до встановленого графіку здійснювати оплату Вартості Робіт.

(2) надати Матеріали у строк та згідно встановленого переліку, які необхідні Підряднику для виконання Роботи.

(3) сприяти Підряднику у виконанні Роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених Договором. У разі невиконання Замовником цього обов'язку Підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання Роботи, або підвищення вартості аналогічних робіт на ринку. Якщо виконання Роботи стало неможливим внаслідок дій або недогляду Замовника, Підрядник має право на сплату йому встановленої Вартості Робіт з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які Підрядник одержав або міг одержати у зв'язку з невиконанням Замовником Договору.

(4) інші обов'язки, які передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За неналежне, несвоєчасне або неповне виконання зобов'язань за Договором, кожна із Сторін несе відповідальність, що передбачена положеннями Договору та чинним законодавством України.

6.2. Застосування заходів відповідальності, що передбачені Договором або законом, не звільняє Сторону, яка порушили положення Договору, від виконання зобов'язання за Договором в повному обсязі.

7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір може бути розірвано за спільною згодою Сторін, що оформлюється додатковою письмовою угодою та підписується Сторонами, або на вимогу однієї із Сторін у випадках, прямо передбачених Договором.

7.2. Замовник має право розірвати цей Договір у випадку настання однієї або декількох обставин:

(1) якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків.

(2) якщо під час виконання Роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків або доручити виправлення Роботи третій особі за рахунок Підрядника.

(3) у будь-який час до закінчення Роботи відмовитися від Договору, виплативши Підрядникові плату пропорційно частині виконаної Роботи, та відшкодувати йому прямі збитки, завдані розірванням Договору.

(4) за наявності у Роботі істотних відступів від умов Договору або інших істотних недоліків Замовник має право вимагати розірвання Договору та відшкодування прямих збитків.

7.3. Підрядник має право розірвати цей Договір у випадку настання однієї або декількох обставин:

(1) якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Підрядника, не змінить вказівок про спосіб виконання Роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату Роботи, Підрядник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків.

(2) якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Підрядника, не здійснить заміну недоброякісного Матеріалу, в якому виявлені недоліки або дефекти, Підрядник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування прямих збитків.

(3) якщо використання недоброякісного або непридатного Матеріалу чи додержання вказівок Замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, Підрядник зобов'язаний відмовитися від Договору, а також має право на відшкодування прямих збитків.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання обов'язків, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (надзвичайних обставин), які знаходяться поза межами контролю Сторін, за умови, що такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору та виникли після його укладення (далі "Форс-мажорні обставини").

8.2. Строки виконання обов'язків за Договором співрозмірно відсуваються до моменту завершення дії Форс-мажорних обставин, включаючи усунення наслідків, викликаних такими обставинами.

8.3. Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, зобов'язується негайно, проте не пізніше 3 (трьох) календарних днів, повідомити іншу Сторону про виникнення таких Форс-мажорних обставин у письмовому вигляді, а також щодо запланованої кількості днів затримки виконання обов'язків за Договором.

8.4. Форс-мажорними обставинами для цілей цього Договору визнаються наступні: (1) військові операції та воєнні дії; (2) антитерористичні операції; (3) техногенні аварії; (4) епідемії та епізоотії; (5) блокади; (6) збій у роботі банківської системи, що призвело до неможливості проводити будь-які розрахунково-касові операції і грошові перекази тощо.

8.5. Сторонами погоджено, що якщо Форс-мажорні обставини будуть тривати більше, ніж 1 (один) календарний місяць, то кожна із Сторін матиме право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, а також звільняється від відповідальності відшкодувати будь-які збитки іншій Стороні, що пов'язані із таким розірванням.

8.6. На сторону Договору, щодо якої настали Форс-мажорні обставини, покладається обов'язок надати належні докази іншій Стороні щодо дійсності настання таких обставин. Достатнім підтвердженням настання Форс-мажорних обставин є документ, який виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.7. Сторона, щодо якої виникли Форс-мажорні обставини, може надати іншій Стороні будь-який інший документ, який підтверджує факт настання Форс-мажорних обставин.

9. СПОСОБИ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СТОРОНАМИ

9.1. Направлення будь-яких повідомлень між Сторонами, що пов'язані із виконанням, розірванням або тлумаченням Договору, здійснюється виключно у письмовому вигляді за допомогою одного або декількох Способів комунікації, вказаних у цій Статті 9.

9.2. Направлення будь-яких повідомлень між Сторонами у письмовій формі, проте із використанням інших засобів зв'язку, ніж передбачені у цій Статті, дозволено, якщо тільки Сторони прямо про це погодили в окремій додатковій угоді до Договору.

9.3. Якщо повідомлення направлено у письмовій формі з використанням одного або декількох Способів комунікації, таке повідомлення вважається належним чином отримано його адресатом в момент відправлення такого повідомлення.

9.4. Відправлене письмове повідомлення одним або декількома Способами комунікації, проте не отримане вчасно або не отримане зовсім його адресатом, звільняє відправника такого повідомлення від будь-яких претензій іншої Сторони, пов'язаних із неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

9.5. Відправлення будь-яких письмових повідомлень повинно бути здійснено з використанням наступних способів комунікації (далі спільно або окремо іменуються "Способи комунікації"):

Направлення повідомлень Замовнику:

електронна адреса: ________.

тел.: ________.

Направлення повідомлень Підряднику:

електронна адреса: ________.

тел.: ________.

9.6. Якщо Способи комунікації з однією із Сторін змінилися, така Сторона зобов'язана негайно, проте не пізніше, ніж через 2 (два) календарні дні з моменту відповідної зміни, повідомити іншу Сторону щодо нового Способу комунікації.

Несвоєчасне повідомлення або неповідомлення зовсім іншої Сторони про зміну Способу комунікації, позбавляє права Сторону, Способи комунікації з якою змінилися, у майбутньому посилатися на неотримання будь-яких повідомлень від іншої Сторони, пов'язаних із цим Договором.

9.7. Кожна із Сторін є відповідальною за технічну справність власних Способів комунікації.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. До цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

10.2. Цей Договір не є удаваним або фіктивним правочином, укладається для дійсного настання наслідків, передбачених Договором, а також не є договором про надання послуг або трудовим договором (контрактом).

10.3. Відступлення права вимоги за цим Договором однією із Сторін третім особам дозволено лише після отримання попередньої письмової згоди на таке відступлення від іншої Сторони.

10.4. Кожна із сторін зобов'язана виконувати всі розумні заходи, що необхідні для попередження несанкціонованого розкриття конфіденційної інформації, яка передається у зв'язку із цим Договором іншій Стороні, або інформації, яка визнається Сторонами цього Договору конфіденційною (далі "Конфіденційна інформація").

10.5. Всі зміни або доповнення, що стосуються умов цього Договору, повинні бути виконані у письмовій формі, викладені у додатковій угоді до цього Договору, та підписані обома Сторонами (далі "Додаткові угоди"). Додаткові угоди набувають юридичної сили з моменту їх підписання обома Сторонами,

10.6. Якщо будь-яке із положень Договору у зв'язку зі змінами законодавства стає недійсним, це не впливатиме на дійсність інших положень Договору, а Договір продовжуватиме діяти так, начебто недійсного положення не існувало зовсім. У випадку необхідності Сторони можуть домовитися про заміну недійсного положення іншим положенням.

10.7. Цей Договір викладено у 2 (двох) ідентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін.

(1) Додаток "Про затвердження переліку та видів виконуваних робіт за Договором".

(2) Додаток "Про затвердження характеристик матеріалів, які необхідні для виконання робіт".

ПІДПИСИ СТОРІН

______________________________

Від імені Замовника: в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ______________________________________

Від імені Підрядника: в особі підписанта: ________, який (яка) діє на підставі наступного документа: ________