Договір оренди земельної ділянки Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір оренди земельної ділянки

Остання версія Остання версія 01.04.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір21-33 сторінки
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 01.04.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 21-33 сторінки

Заповнити шаблон

Цей Договір оренди земельної ділянки (далі "Договір") використовується для передачі земельної ділянки будь-якого цільового призначення в оренду (короткострокове платне користування) від однієї особи (власника, тобто Орендодавця) до іншої особи (користувача, тобто Орендаря).

Запропонований шаблон Договору може бути використаний для передачі в оренду земельних ділянок приватної, комунальної або державної власності.

Якщо сторони мають намір передати нерухоме майно (квартиру, кімнату, житловий будинок) в оренду з метою (1) постійного/тимчасового проживання в ньому фізичних осіб - необхідно скористатися Договором найму житлового приміщення, (2) не пов'язаною з постійним проживанням в ньому фізичних осіб - необхідно скористатися Договором оренди нерухомого майна.

Якщо сторони мають намір передати в оренду рухоме майно (до прикладу, автомобіль) для задоволення приватних/невиробничих потреб, в такому випадку необхідно скористатися Договором прокату. Якщо сторони мають намір передати в оренду рухоме майно (до прикладу, виробниче обладнання) для задоволення виробничих/підприємницьких цілей або потреб, необхідно скористатися Договором оренди рухомого майна.

У тексті запропонованого шаблону Договору сторонам потрібно надати відповіді на наступні питання, зокрема:

(1) кадастровий номер, цільове призначення, склад угідь, адреса місцезнаходження земельної ділянки, дані агрохімічного паспорту (лише для земельних ділянок сільськогосподарського призначення);

(2) наявність будь-яких обмежень у користуванні земельною ділянкою (до прикладу, іпотека, сервітут, емфітевзис, суперфіцій або будь-які інші обмеження);

(3) розмір орендної плати та строки її виплати;

(4) строк, на який земельна ділянка передається в оренду, а також можливість дострокового розірвання цього Договору за ініціативою Орендодавця або Орендаря тощо.

Звертаємо увагу, що передача Земельної ділянки в оренду, а також повернення Земельної ділянки назад Орендодавцю у зв'язку із розірванням або припиненням Договору оформлюється окремими актами приймання-передачі, які є невід'ємною частиною цього Договору.

Особливості передачі в оренду земельних ділянок комунальної та державної власності

Орендодавцями земельних ділянок, які перебувають у КОМУНАЛЬНІЙ власності, виступають сільські, селищні та міські ради відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України. Передача земельної ділянки комунальної власності в оренду за Договором можлива лише після прийняття відповідного рішення про укладення цього Договору сільською, селищною або міською радою.

Орендодавцями земельних ділянок, які перебувають у ДЕРЖАВНІЙ власності, виступають органи виконавчої влади (до прикладу, агентства або міністерства) відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України. Передача земельної ділянки державної власності в оренду за Договором можлива лише після прийняття відповідного рішення про укладення цього Договору органом виконавчої влади.

Орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності сплачується у строки, передбачені Податковим кодексом України, а тому ці строки не можуть бути змінені за окремою домовленістю сторін цього Договору.

Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності визначається у вигляді фіксованого відсотку від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленої на підставі витягу. За загальним правилом розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки переглядається щорічно.

Орендна плата може вноситися лише у грошовій формі, натуральна форма сплати орендної плати (тобто продукцією, товарами або врожаєм) за користування земельними ділянками комунальної або державної власності чинним законодавством України забороняється.

Передача земельних ділянок комунальної чи державної власності в оренду може бути здійснена також на підставі результатів проведеного аукціону.


Особливості передачі в оренду земельних ділянок приватної власності

Орендодавцями земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, виступають юридичні особи приватного права, фізичні особи та приватні підприємці.

Сторони цього Договору мають можливість самостійно визначити строки внесення Орендарем орендної плати за користування земельною ділянкою (до прикладу, щомісячно, щоквартально, щорічно). Важливо зазначити, що орендна плата може бути сплачена у (1) грошовій формі або у (2) натуральній (тобто продукцією, товарами або врожаєм).

Якщо сторони погодили, що орендна плата сплачується у грошовій формі, в такому випадку вона визначається у вигляді фіксованої суми або як певний відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленої на підставі витягу. Окрім цього, сторони можуть передбачити індексацію розміру орендної плати в залежності від зміни розміру інфляції, який щомісячно оприлюднюється Державною службою статистики України.

Якщо сторони погодили, що орендна плата сплачується у натуральній формі, в такому випадку сторони визначають кількісні та якісні характеристики продукції, товарів або врожаю, які вносяться Орендарем в рахунок сплати орендної плати. Окрім цього, сторони Договору мають визначити місце, за яким Орендарем здійснюється поставка продукції, товарів або врожаю. Орендна плата у натуральній формі може вноситися щомісячно, щоквартально або щорічно (в залежності від домовленості сторін Договору). Звертаємо увагу, що розмір орендної плати в такому випадку НЕ підлягає індексації.

Державна реєстрація права оренди

Право оренди, яке Орендарю передається за цим Договором, виникає ЛИШЕ після його державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі "Реєстр нерухомості"). У випадку розірвання або закінчення строку Договору, сторони зобов'язуються за власний рахунок негайно провести державну реєстрацію припинення оренди земельної ділянки в Реєстрі нерухомості.

Звертаємо увагу, що без такої державної реєстрації Орендар не отримує право оренди земельної ділянки.

Як використовувати документ

Як тільки Договір заповнено та роздруковано, він має бути підписаний обома сторонами та скріплений печаткою (якщо стороною Договору виступає юридична особа).

Чинне законодавство України не вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення цього Договору. Проте власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом. В разі нотаріального посвідчення Договору, такий Договір набуває юридичної сили в дату його нотаріального посвідчення, а нотаріус автоматично реєструє право оренди в Реєстрі нерухомості в день нотаріального посвідчення Договору.

Якщо Договір оренди укладається у простій письмовій формі (тобто без нотаріального посвідчення), право оренди земельної ділянки має бути в ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ зареєстрована в Реєстрі нерухомості. Законом не встановлено строки (від дати підписання Договору обома сторонами), впродовж яких сторони мають провести реєстрацію права оренди в Реєстрі нерухомості. Разом з тим, за замовчуванням у тексті Договору цей строк складає 5 (п'ять) календарних днів. Важливо звернути увагу, що право оренди земельної ділянки виникає у Орендаря з моменту реєстрації права оренди, а не з моменту укладення договору оренди.

Звертаємо увагу, що якщо земельна ділянка перебуває в іпотеці (заставі нерухомого майна), перед датою укладення цього Договору, Орендодавець зобов'язується отримати попереднє письмове погодження від іпотекодержателя на укладення цього Договору.

Перед датою укладення Орендодавець також зобов'язується повідомити Орендаря про всі можливі права третіх осіб, встановлені щодо земельної ділянки. Відсутність факту встановлення права третіх осіб щодо земельної ділянки підтверджує витяг з Реєстру нерухомості.

Цей Договір може бути розірваний (1) за спільною згодою обох сторін шляхом укладення між сторонами відповідної Угоди про розірвання договору оренди; або (2) в односторонньому порядку за ініціативи Орендодавця або Орендаря (якщо тільки сторони це погодили прямо у тексті Договору), шляхом направлення відповідного Повідомлення про розірвання договору оренди земельної ділянки; або (3) в судовому порядку.

Важливо зазначити, що земельна ділянка може бути передана в оренду на строк, який не більший за 50 (п'ятдесят) років (для земельної ділянки сільськогосподарського призначення - не більше, ніж на 7 років).

Застосовуване законодавство

Цей Договір оренди земельної ділянки підготовлено у відповідності до чинних норм Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду землі", Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству", а також судової практики, що склалася з питань оформлення, дії та припинення договорів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО