Powrót do góry

Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu karnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sprawa dotyczy spraw cywilnych lub gospodarczych. Wezwanie dotyczy sprawy cywilnej lub gospodarczej, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "pozwany", "powód", "wydział cywilny" lub "wydział gospodarczy". Wezwanie dotyczy sprawy karnej, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "wydział karny" i "oskarżony". Jeśli nie występują takie pojęcia, a zamiast tego, w treści wezwania występują takie sformułowania, jak: "wydział karny" i "oskarżony", to należy wnieść wniosek odpowiedni w sprawach karnych. Wybranie odpowiedzi: "tak, jest to sprawa cywilna lub gospodarcza" oznacza, że jest to sprawa cywilna lub gospodarcza, a więc można kontynuować wypełnianie niniejszego wzoru. Wybranie odpowiedzi: "nie, jest to sprawa cywilna (wskazują na to takie pojęcia jak: wydział cywilny lub wydział gospodarczy, pozwany, powód)" oznacza, że jest to inna sprawa niż cywilna lub gospodarcza, a więc ten formularz nie będzie miał zastosowania. Należy skorzystać z wniosku odpowiedniego w sprawach cywilnych lub gospodarczych..

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________

Świadek: ________
Adres: ________
Tel: ________

Do:
Sądu Rejonowego w ________
Wydział Karny
Adres: ________

Sygn.akt: ________

rozprawa dnia: ________ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE W CHARAKTERZE ŚWIADKAW odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział Karny, odebrane dnia: ________ r., do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu: ________ o godz. ________, w charakterze świadka, w sprawie przeciwko oskarżonemu ________, na podstawie art. 396 par. 2 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1375, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby w ramach pomocy prawnej przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla adresu:

________

Moją prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282/5 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku____________________________
(własnoręczny podpis świadka)


Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________

Świadek: ________
Adres: ________
Tel: ________

Do:
Sądu Rejonowego w ________
Wydział Karny
Adres: ________

Sygn.akt: ________

rozprawa dnia: ________ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE W CHARAKTERZE ŚWIADKAW odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział Karny, odebrane dnia: ________ r., do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu: ________ o godz. ________, w charakterze świadka, w sprawie przeciwko oskarżonemu ________, na podstawie art. 396 par. 2 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1375, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby w ramach pomocy prawnej przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla adresu:

________

Moją prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282/5 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku____________________________
(własnoręczny podpis świadka)