Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu karnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sprawa dotyczy sprawy karnej. Wezwanie dotyczy sprawy karnej, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "wydział karny" i "oskarżony". Wezwanie dotyczy sprawy cywilnej lub gospodarczej, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "pozwany", "powód", "wydział cywilny" lub "wydział gospodarczy" - wówczas należy wnieść wniosek odpowiedni w sprawach cywilnych.

Wybranie odpowiedzi: "tak, jest to sprawa karna" oznacza, że jest to sprawa karna, a więc można kontynuować wypełnianie niniejszego wzoru.

Wybranie odpowiedzi: "nie, jest to sprawa cywilna (wskazują na to takie pojęcia jak: wydział cywilny lub wydział gospodarczy, pozwany, powód)" oznacza, że jest to inna sprawa niż sprawa karna, a więc ten formularz nie będzie miał zastosowania. Należy skorzystać z wniosku odpowiedniego w sprawach cywilnych lub gospodarczych.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.

Świadek: ________
Adres: ________
Tel: ________

Do:
Sądu Rejonowego w: ________
Wydział Karny
Adres: ________

Sygn.akt: ________

rozprawa dnia: ________ r.ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE W CHARAKTERZE ŚWIADKAW odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział Karny, odebrane dnia: ________ r., do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu: ________ r. o godz. ________, w charakterze świadka, w sprawie przeciwko oskarżonemu: ________,

1/ Działając na podstawie art. 396 par. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1375, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby w ramach pomocy prawnej przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla adresu:

________

2/ Ewentualnie, jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, na podstawie art. 177 § 1a. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1375, ze zm.), wnoszę o umożliwienie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość.


UZASADNIENIE

Moją prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282/5 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku____________________________
(własnoręczny podpis świadka)


Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.

Świadek: ________
Adres: ________
Tel: ________

Do:
Sądu Rejonowego w: ________
Wydział Karny
Adres: ________

Sygn.akt: ________

rozprawa dnia: ________ r.ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE W CHARAKTERZE ŚWIADKAW odpowiedzi na wezwanie Sądu Rejonowego w: ________, Wydział Karny, odebrane dnia: ________ r., do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu: ________ r. o godz. ________, w charakterze świadka, w sprawie przeciwko oskarżonemu: ________,

1/ Działając na podstawie art. 396 par. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1375, ze zm.), wnoszę o przesłuchanie mojej osoby w ramach pomocy prawnej przez Sąd miejscowo właściwy dla miejsca mojego zamieszkania, tj. właściwy dla adresu:

________

2/ Ewentualnie, jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, na podstawie art. 177 § 1a. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1375, ze zm.), wnoszę o umożliwienie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość.


UZASADNIENIE

Moją prośbę uzasadniam znaczną odległością od mojego miejsca zamieszkania do siedziby sądu, tj. ________ km.

828222 222282/5 22225858 8 85555222522 8885525, 22888 825585 22822825 2222 822525.

Wobec tego co zostało powiedziane, wnoszę jak na wstępie.Z wyrazami szacunku____________________________
(własnoręczny podpis świadka)