Powrót do góry
Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu cywilnego, gopodarczego, pracy lub ubezpieczeń społecznych Wypełnij wzór

Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu cywilnego, gopodarczego, pracy lub ubezpieczeń społecznych

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 15.10.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 15.10.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu cywilnego, gopodarczego, pracy lub ubezpieczeń społecznych

Zasadą jest, że stawiennictwo świadka na wyznaczonej rozprawie jest obowiązkowe. Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu niż siedziba sądu orzekającego dotyczy sytuacji, gdy osoba wezwana na świadka nie może się stawić na wskazany termin z jakichś nadzwyczajnych powodów.

Jak odróżnić czy wezwanie dotyczy sprawy cywilnej, gospodarczej, pracy, ubezpieczeń społecznych czy karnej?

Wezwanie dotyczy sprawy cywilnej, gospodarczej, pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "pozwany", "powód", "ubezpieczony", "organ rentowy". Wezwanie dotyczy sprawy karnej, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie "wydział karny" i "oskarżony". W sprawach karnych należy stosować dokument odpowiedni dla postępowań karnych.


Sytuacje, w których możliwe jest złożenie wniosku:

Świadek może złożyć wniosek o przesłuchanie w innym miejscu niż siedziba sądu ze względu na:

  • poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu np. znaczną odległość od miejsca zamieszkania świadka do siedziby sądu, który wezwał do stawiennictwa (wartość tę ocenia sąd), problemy zdrowotne, problemy z opieką nad dzieckiem, trudności komunikacyjne;

  • inwalidztwo, przewlekła i długotrwała choroba bądź inne poważne trudności związane z poruszaniem się, uniemożliwiające stawiennictwo w sądzie;

  • podeszły wiek uniemożliwiający stawiennictwo w sądzie np. 90 lat;

  • stałe miejsce zamieszkania poza terenem Polski;

Sąd orzekający może w takich przypadkach zlecić przeprowadzenie dowodu: jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) w miejscu przebywania świadka, innemu sądowi (sąd wezwany) w sądzie znajdującym się bliżej miejsca pobytu świadka albo konsulowi RP.

Sąd orzekający nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku świadka i zlecenia jego przesłuchania przez inny sąd. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Sąd dokonuje własnej oceny, czy w danym przypadku uzasadnione jest odstępstwo od zasady bezpośredniości i przesłuchanie świadka w innym miejscu niż przed sądem orzekającym.

Znaczna odległość od sądu:

W sytuacji znacznej odległości od siedziby sądu, należy wnosić o możliwość przesłuchania świadka w ramach tzw. pomocy prawnej przez inny sąd, który znajduje się bliżej miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej na świadka. Osoba nie musi wskazywać adresu sądu, który znajduje się najbliżej niej. Sąd prowadzący sprawę, ustali sąd znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania osoby wezwanej na świadka.


Stałe miejsce zamieszkania za granicą:

Jeśli osoba wezwana na świadka mieszka za granicą, może wnioskować o przesłuchanie jej przez konsula w Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej, znajdującym się najbliżej jej miejsca zamieszkania. Dobrze jest wówczas wskazać sądowi adres konsulatu, a także wskazać, jaka jest odległość (w km) od sądu, który wysłał świadkowi wezwanie.

Przesłuchanie w konsulacie jest dobrowolne. Konsul nie dysponuje środkami przymusu, aby zmusić świadka do złożenia zeznań. Ponadto, świadek nie może być reprezentowany przed konsulem przez żadnego pełnomocnika, nawet swojego adwokata. Może tylko złożyć zeznania osobiście i bez obecności osób dodatkowych. Świadek musi obowiązkowo posiadać polski dokument tożsamości (zagraniczne dokumenty tożsamości nie są akceptowane w polskim konsulacie).


Sankcja za niestawiennictwo:

Niezastosowanie się do wezwania sądu i nieusprawiedliwione niestawiennictwo może spowodować nałożenie na świadka grzywny przez sąd w wysokości do 3 tysięcy złotych, a w sytuacji ponownego niestawiennictwa sąd może ponowny raz skazać na grzywnę, jak również zarządzić przymusowe sprowadzenie do sądu.

Jak stosować dokument?

Wniosek należy wysłać do sądu niezwłocznie, po jego otrzymaniu. Sąd bowiem stara się prowadzić postępowanie dowodowe tak szybko, jak to możliwe. Zwlekanie z odpowiedzią dotyczącą usprawiedliwienia niemożności stawiennictwa, zwykle przewleka także rozpoznanie postępowania sądowego.

Gotowy dokument należy wydrukować, podpisać odręcznie i wysłać do sądu, który wezwał osobę na rozprawę, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód wysłania oświadczenia.


Podstawa prawna:

Możliwość wnioskowania do sądu o przesłuchanie w innym miejscu niż w sądzie wyznaczonym np. przed innym sądem, znajdującym się bliżej miejsca zamieszkania świadka lub wyjątkowo w miejscu pobytu świadka wynika z art. 235 par. 1 oraz art. 263 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Możliwość przesłuchania świadka mieszkającego na stałe za granicą, w konsulacie polskim, wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo konsularne.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór