Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu sąd cywilny, gospodarczy, pracy Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu (sąd cywilny, gospodarczy, pracy)

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 27.11.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,7 - 12 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 27.11.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,7 - 12 głosów

Wypełnij wzór

Wniosek o przesłuchanie świadka w innym miejscu, niż siedziba sądu orzekającego, dotyczy sytuacji, gdy osoba wezwana na świadka nie może się stawić na rozprawę do wskazanego sądu z jakichś nadzwyczajnych powodów. Zasadą jest, że stawiennictwo świadka na wyznaczonej rozprawie jest obowiązkowe - niniejszy wniosek stanowi więc wyjątek od zasady, ze względu na szczególne okoliczności, opisane we wniosku. Sąd orzekający nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku świadka i zlecenia jego przesłuchania przez inny sąd lub konsula. Sąd dokonuje własnej oceny, zastanawiając się, czy w danym przypadku uzasadnione jest odstępstwo od zasady bezpośredniości i przesłuchanie świadka w innym miejscu, niż przed sądem orzekającym. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Czy wiesz, że...

Wezwanie dotyczące sprawy cywilnej, gospodarczej, pracy lub ubezpieczeń społecznych można rozpoznać po tym, że w treści wezwania występuje sformułowanie np. "pozwany", "powód", "ubezpieczony", "organ rentowy". Wezwanie dotyczy sprawy karnej, jeśli w treści wezwania występuje sformułowanie np. "wydział karny" i "oskarżony". Niniejszy dokument stosuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, w sprawach ze stosunku pracy lub ubezpieczeń społecznych. W sprawach karnych natomiast należy stosować dokument odpowiedni dla postępowań karnych.

Istnieje również wyjątkowo możliwość przeprowadzenia dowodu na odległość przy użyciu urządzeń technicznych, pozwalających na dokonanie tej czynności, o czym postanawia sąd. Przesłuchanie w tym trybie należy uznać za sytuację wyjątkową, a więc dopuszczalną w ściśle określonych przypadkach, tj. gdy niezasadne albo nawet niemożliwe jest przesłuchanie w trybie zwykłym. Uzasadnieniem mogą być np. choroba, kalectwo, ale też inne powody, wskazujące na zasadność takiej decyzji, w tym ekonomia procesowa (przyspieszenie postępowania, redukcja kosztów prowadzenia postępowania itp.).

Kiedy można złożyć wniosek?

Świadek może złożyć niniejszy wniosek o przesłuchanie w innym miejscu niż siedziba sądu, w następujących sytuacjach:

 • wystąpiły poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu (np. znaczna odległość od miejsca zamieszkania świadka do siedziby sądu, który wezwał do stawiennictwa; poważne problemy zdrowotne; problemy z opieką nad dzieckiem; trudności komunikacyjne). O tym, czy jest to wystarczający powód do niestawiennictwa zdecyduje sąd.
 • inwalidztwa, przewlekłej i długotrwałej choroby bądź innej poważnej trudności, związanej z poruszaniem się, uniemożliwiającej stawiennictwo w sądzie;
 • podeszłego wieku, uniemożliwiającego stawiennictwo w sądzie np. 90 lat;
 • stałego miejsca zamieszkania poza terenem Polski;

Sąd orzekający może w takich przypadkach zlecić przeprowadzenie dowodu:

 • jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) w miejscu przebywania świadka,
 • innemu sądowi (sąd wezwany) w sądzie znajdującym się bliżej miejsca pobytu świadka albo
 • konsulowi RP w wydziale konsularnym ambasady polskiej, znajdującym się najbliżej miejsca pobytu świadka.

Znaczna odległość od sądu: W sytuacji znacznej odległości od siedziby sądu osoba wezwana na świadka może prosić o przesłuchanie w ramach tzw. pomocy prawnej przez inny sąd, który znajduje się bliżej miejsca zamieszkania tej osoby.Nie musi ona wskazywać adresu sądu, który znajduje się najbliżej niej - to sąd prowadzący sprawę, ustali sąd, znajdujący się najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Stałe miejsce zamieszkania za granicą: Jeśli osoba wezwana na świadka mieszka na stałe za granicą, może wnioskować o przesłuchanie jej przez konsula w Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej, znajdującym się najbliżej jej miejsca zamieszkania. Dobrze jest wówczas wskazać sądowi adres konsulatu, a także wskazać, jaka jest odległość (w km) od sądu, który wysłał świadkowi wezwanie. Przesłuchanie w konsulacie jest dobrowolne - konsul nie dysponuje środkami przymusu, które pomogłyby mu zmusić świadka do złożenia zeznań. Ponadto, świadek nie może być reprezentowany przed konsulem przez żadnego pełnomocnika, nawet swojego adwokata. Może on tylko i wyłącznie złożyć zeznania osobiście, bez obecności osób dodatkowych. Świadek musi obowiązkowo posiadać polski dokument tożsamości (zagraniczne dokumenty tożsamości nie są akceptowane w polskim konsulacie).

Sankcja za niestawiennictwo w sądzie:

Niezastosowanie się do wezwania sądu i nieusprawiedliwione niestawiennictwo może spowodować nałożenie na świadka grzywny, przez sąd, w wysokości do 3 tysięcy złotych. W sytuacji ponownego niestawiennictwa, sąd może ponowny raz skazać na grzywnę, jak również zarządzić przymusowe sprowadzenie do sądu.


Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek należy wysłać do sądu, który wezwał do stawiennictwa świadka, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Sąd bowiem stara się prowadzić postępowanie dowodowe tak szybko, jak to możliwe. Zwlekanie z odpowiedzią dotyczącą usprawiedliwienia niemożności stawiennictwa może spowodować przewlekłość postępowania i rozpoznania sprawy.

Wniosek zawiera:

 • oznaczenie świadka;
 • oznaczenie sądu, wzywającego do stawiennictwa;
 • oznaczenie sprawy, której dotyczy wezwanie;
 • osnowę wniosku o przesłuchanie świadka w innym miejscu, niż siedziba sądu;
 • wniosek o przeprowadzenie dowodu przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przesłuchanie na odległość;
 • uzasadnienie wniosku;
 • podpis świadka;
 • załączniki, stanowiące uzasadnienie wniosku.

Gotowy dokument należy wydrukować, podpisać odręcznie i wysłać do sądu, który wezwał osobę na rozprawę, najlepiej listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód wysłania oświadczenia. Dokument można też złożyć osobiście na biurze podawczym sądu, który wysłał wezwanie do stawiennictwa.


Podstawa prawna:

Możliwość wnioskowania do sądu o przesłuchanie w innym miejscu, niż w sądzie wyznaczonym np. przed innym sądem, znajdującym się bliżej miejsca zamieszkania świadka lub wyjątkowo w miejscu pobytu świadka, wynika z art. 235 par. 1 oraz art. 263 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Możliwość przesłuchania świadka, mieszkającego na stałe za granicą, w konsulacie polskim, wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo konsularne.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór