Pełnomocnictwo Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pełnomocnictwo

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 25.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,6 - 37 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 25.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,6 - 37 głosów

Wypełnij wzór

Pełnomocnictwo to dokument, za pomocą którego osoba (mocodawca) oświadcza, że inna osoba (pełnomocnik) może w jego imieniu podejmować działania zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne) albo dokonać jakiejś czynności szczególnej (pełnomocnictwo szczególne). Pełnomocnictwo nie jest umową dwustronną ani podaniem. Jest to oświadczenie tylko jednej osoby (mocodawcy), upoważniającym drugą osobę do działania w jej imieniu lub wykonania danej, jednorazowej czynności. Bardziej szczegółowe informacje, na temat pełnomocnictwa, zostały zawarte w przewodniku prawnym na temat: "5 błędów, najczęściej popełnianych w pełnomocnictwie".

Czy wiesz, że...

Pełnomocnictwo ogólne musi być zawarte w formie pisemnej.


Mocodawcą może być jednostka (osoba fizyczna), osoba prawna (np. spółka, stowarzyszenie, fundacja) bądź inny zorganizowany podmiot prawny (np. przedsiębiorca wpisany do CEiDG). Mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników do dokonania jednej czynności. Jeśli kilka osób ma taki sam zakres umocowania, będą mogły one działać samodzielnie, chyba że coś innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo a prokura:

Pełnomocnictwo należy odróżnić od prokury, która jest pełnomocnictwem szczególnym, udzielonym przez przedsiębiorcę, podlegająca obowiązkowemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w zależności od tego, w którym rejestrze dany podmiot, który korzysta z prokury, został zarejestrowany. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.


Jak korzystać z dokumentu?

Pełnomocnictwo można sporządzić, jeśli mocodawca nie może wykonać danej czynności osobiście np. ze względu na pobyt w innym mieście lub kraju. Wówczas, w jego imieniu, pełnomocnik dokonuje czynności, przewidzianych w pełnomocnictwie. Nie jest konieczne wyjaśnianie w pełnomocnictwie, dlaczego mocodawca nie wykona danej czynności osobiście.

Pełnomocnik, wykonując czynności w imieniu mocodawcy, a więc przy składaniu oświadczeń woli, w imieniu innej osoby, musi zawsze okazać dokument pełnomocnictwa.

W dokumencie należy zawrzeć:

  • dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika;
  • zakres pełnomocnictwa;
  • zakres czasowy reprezentacji (jeśli jest on przewidziany);
  • podpis mocodawcy.

Treść pełnomocnictwa zależy od zakresu pełnomocnictwa. Jeśli jest to pełnomocnictwo ogólne, wystarczy informacja, że mocodawca uprawnia pełnomocnika do działania w jego imieniu. Jeśli jednak mocodawca upoważnia do dokonania jedynie konkretnie wskazanych czynności, należy dokładnie opisać w pełnomocnictwie zakres tych czynności.

Pełnomocnictwo powinno odpowiadać formie czynności prawnej, jakiej sprawa dotyczy np. udzielenie pełnomocnictwa innej osobie, w celu sprzedaży mieszkania, w jej imieniu, będzie wymagać formy aktu notarialnego, ponieważ umowa sprzedaży mieszkania wymaga takiej formy.

Po wprowadzeniu niezbędnych informacji w dokumencie, należy go wydrukować i odręcznie podpisać, a następnie przekazać w posiadanie pełnomocnikowi.

Jeśli pełnomocnictwo wymaga szczególnej formy np. daty urzędowo poświadczonej czy formy aktu notarialnego, należy udać się do właściwego organu, urzędu bądź notariusza, wraz z osobą, która będzie pełnomocnikiem, z wydrukowanym dokumentem.


Opłata od pełnomocnictwa:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z tabelą, stanowiącą załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, złożenie dokumentu pełnomocnictwa w sprawie z administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej, w wysokości 17 zł, od każdego stosunku pełnomocnictwa. W razie umocowania kilku osób, w jednym pełnomocnictwie, stawka ta mnoży się przez liczbę umocowanych pełnomocników, jeśli pełnomocnicy mogą występować samodzielnie.

Więcej informacji na temat pełnomocnictwa można uzyskać w przewodniku prawnym: "5 błędów najczęściej popełnianych w pełnomocnictwie".


Podstawa prawna:

Pełnomocnictwo jest uregulowane w art. 98 i nast. Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór