Powrót do góry
Pełnomocnictwo Wypełnij wzór

Pełnomocnictwo

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 19.10.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 19.10.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to dokument, za pomocą którego jedna strona (mocodawca) oświadcza, że inna osoba (pełnomocnik) może w jego imieniu podejmować działania zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne) albo dokonać jakiejś czynności (pełnomocnictwo szczególne). Pełnomocnictwo ogólne musi być zawarte w formie pisemnej.

Pełnomocnictwo nie jest umową dwustronną. Jest to oświadczenie tylko jednej strony, mocodawcy, że druga osoba może działać w jego imieniu.

 

Pełnomocnicnictwo a prokura:

Pełnomocnictwo należy odróżnić od prokury, która jest pełnomocnictwem szczególnym, udzielonym przez przedsiębiorcę, podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Zakres i forma pełnomocnictwa:

W dokumencie należy podać dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa, wraz z oznaczeniem okresu czasowego działania, jeśli jest on przewidziany.

Treść pełnomocnictwa zależy od zakresu umocowania. Jeśli jest to pełnomocnictwo ogólne, wystarczy informacja, że mocodawca uprawnia pełnomocnika do działania w jego imieniu. Jeśli jednak pełnomocnictwo jest sporządzone aby upoważnić inną osobę do wykonania w imieniu mocodawcy tylko jednej lub kilku wskazanych czynności, które zwykle wykraczałaby poza ramy zwykłego pełnomocnictwa, gdyż wkraczają w strefę czynności o większej wartości dla mocodawcy, należy dokładnie opisać w pełnomocnictwie zakres tego działania, aby z treści pełnomocnictwa wynikało, jak daleko może posunąć się osoba w działaniach w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo powinno odpowiadać formie czynności prawnej, jakiej dotyczy np. udzielenie pełnomocnictwa innej osobie w celu kupna mieszkania w jej imieniu, będzie wymagać formy aktu notarialnego, ponieważ umowa sprzedaży mieszkania wymaga takiej formy.

 

Jak stosować dokument:

Pełnomocnictwo można sporządzić, jeśli osoba nie może wykonać danej czynności bądź działać w jakimś zakresie osobiście. Może ona przebywać w innym mieście, kraju. Wówczas w jej imieniu, wszelkie czynności może dokonać inna osoba. Osoba ta, wykonując czynności w imieniu mocodawcy, musi okazać dokument pełnomocnictwa, przy składaniu oświadczenia woli w imieniu innej osoby.

Mocodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź przedsiębiorca.

Można również ustanawiać kilku pełnomocników do dokonania jednej czynności. Jeśli mają taki sam zakres umocowania, będą mogli działać samodzielnie, chyba że coś innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Po wprowadzeniu niezbędnych informacji, należy wydrukować pełnomocnictwopodpisać go odręcznie, długopisem. Jeśli pełnomocnictwo wymaga szczególnej formy np. podpis lub data urzędowo poświadczona, forma aktu notarialnego, to należy udać się do właściwego organu, urzędu bądź notariusza, wraz z wydrukowanym dokumentem i osobą, która będzie pełnomocnikiem.

 

Podstawa prawna:
Pełnomocnictwo jest uregulowane w Kodeksie Cywilnym, w art. 98 i następnych.

 

Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór