Umowa najmu miejsca parkingowego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa najmu miejsca parkingowego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 26.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron5-8 stron
5 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 26.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 5-8 stron

Ocena: 5 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Umowa najmu miejsca parkingowego to dokument, w ramach którego właściciel miejsca parkingowego lub postojowego (Wynajmujący) oddaje do używania swoje miejsce parkingowe lub postojowe innej osobie, podczas gdy ta inna osoba, która będzie używać to miejsce (Najemca) zobowiązuje się w zamian płacić czynsz. Miejsce parkingowe powinno być oddane najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku. Umowa najmu miejsca parkingowego lub postojowego różni się od umowy najmu lokalu (mieszkalnego bądź użytkowego), przede wszystkim przedmiotem umowy.

Czy wiesz, że...

Miejsce postojowe to obiekt budowlany w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku.
Miejsce parkingowe to obiekt budowlany na parkingu przed budynkiem.
W dalszej części niniejszego opracowania pod pojęciem miejsca parkingowego rozumiane będzie również miejsce postojowe.


Kaucja

Umowa może przewidywać konieczność zapłacenia kaucji przez najemcę a więc zabezpieczenia roszczeń wynajmującego, związanych z wykonywaniem umowy najmu. Kaucja zostanie zwrócona najemcy po wygaśnięciu umowy najmu.

Jeśli, w trakcie zwracania miejsca parkingowego wynajmującemu, strony zauważyłyby, że miejsce parkingowe ma widoczne szkody, które nie wynikają z normalnej eksploatacji lub najemca nie uiścił wszystkich wymaganych opłat, za użytkowanie miejsca parkingowego, w okresie trwania umowy, wynajmujący może potrącić, z kaucji, wymaganą sumę pieniędzy.

Wysokość kaucji nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu.

Jak korzystać z dokumentu?

Umowa najmu zawiera m.in.:

 • dzień i miasto zawarcia umowy;
 • dane osobowe stron umowy;
 • numer miejsca parkingowego oraz jego lokalizację;
 • oświadczenie o tym, że wynajmujący jest właścicielem miejsca parkingowego;
 • wysokość czynszu;
 • sposób i termin płatności czynszu;
 • czas trwania umowy;
 • prawa i obowiązki stron umowy np. możliwość podnajmowania miejsca parkingowego osobom trzecim;
 • podpisy stron.

Strony powinny zapoznać się z treścią umowy przed jej zawarciem i ją zrozumieć. Po lekturze umowy, obydwie strony powinny złożyć swoje podpisy na obydwu egzemplarzach umowy. Każda ze stron zachowuje jeden egzemplarz umowy w swojej dokumentacji.

Warunki umowy najmu

Umowa może być zawarta:

 • na czas określony - wówczas umowa najmu wygasa automatycznie, z upływem okresu, na jaki została zawarta;
 • na czas nieokreślony - wówczas umowa wygasa na skutek wypowiedzenia, przez jedną ze stron.

Strony mogą również postanowić, w umowie najmu, że umowa na czas określony może zostać wypowiedziana przed terminem, na jaki została zawarta. Jeśli takiego zapisu w umowie terminowej nie ma, wówczas przepisy prawa stanowią, że umowa terminowa nie może być wypowiedziana, przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

Czy wiesz, że...

Umowa najmu powinna być zawarta na piśmie, jeśli jest przewidziana na okres dłuższy, niż 1 rok. Zawarcie ustnej umowy, na okres krótszy, niż rok, jest więc dopuszczalne, jednakże z ostrożności, warto umowę najmu zawrzeć na piśmie.


Rozwiązanie umowy

Strony mogą rozwiązać umowę najmu, bez zachowania okresów wypowiedzenia, w następujących sytuacjach:

 • gdy najemca korzysta z parkingu, w sposób niezgodny z treścią umowy np. powodując zniszczenia przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia;
 • gdy najemca, poprzez swoje niewłaściwe zachowanie, czyni korzystanie z innych miejsc parkingowych uciążliwym;
 • gdy najemca zalega z wnoszeniem rat za czynsz przez kilka, ustalonych w umowie, okresów płatności;
 • gdy najemca nie uzyskał wymaganej zgody na podnajem lub oddanie lokalu w bezpłatne używanie, a mimo to podnajmuje lokal lub oddał lokal w bezpłatne używanie osobie trzeciej;
 • gdy wynajmujący uniemożliwia najemcy korzystanie z parkingu;
 • gdy wynajmujący narusza lub naruszył istotne postanowienia umowy;
 • gdy wynajmujący sprzeciwił się podnajmowaniu parkingu lub oddania go do bezpłatnego używania osobie trzeciej;
 • jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.


Podstawa prawna:

Umowa najmu jest przewidziana w art. 659 i nast. Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór