Protokół zdawczo-odbiorczy miejsca parkingowego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Protokół zdawczo-odbiorczy miejsca parkingowego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 05.02.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron3-4 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 05.02.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-4 strony

Wypełnij wzór

Protokół zdawczo - odbiorczy to dokument, który strony zawierają w celu przekazania miejsca parkingowego lub postojowego, w razie jego wynajmu lub zbycia na rzecz innej osoby, jak też w celu jego zwrotu - w razie wypowiedzenia umowy najmu miejsca parkingowego. Protokół zawiera stan ogólny miejsca parkingowego lub postojowego, jego wyposażenie, określa stan techniczny miejsca parkingowego lub postojowego, w dniu jego wydania, jak też potwierdza fakt przekazania miejsca parkingowego lub postojowego drugiej stronie umowy: kupującemu, najemcy lub wynajmującemu miejsce parkingowe lub postojowe. Do protokołu można dołączyć zdjęcia miejsca parkingowego lub postojowego, wykonane w dniu podpisywania protokołu zdawczo - odbiorczego. Zdjęcia te powinny odzwierciedlać stan techniczny miejsca parkingowego lub postojowego.

Protokół stanowi również podstawę rozliczeń przy zwrocie miejsca parkingowego lub postojowego (w razie sprzedaży lub najmu). Jest on podstawą dla przejmującego miejsce parkingowe lub postojowe do ubiegania się o ewentualne roszczenia, w przypadku niedopełnienia, przez przekazującego miejsce parkingowe lub postojowe, uzgodnionych czynności, np. braku opróżnienia miejsca parkingowego ze wszystkich przedmiotów, wyrządzenie szkód w posadzce miejsca parkingowego itd. Niniejszy dokument nie jest właściwy w razie chęci przekazania lokalu - w tym celu należy posłużyć się protokołem zdawczo - odbiorczym lokalu.

Miejsce postojowe to obiekt budowlany w wielostanowiskowym lokalu garażowym, wewnątrz budynku. Za garaż w garażu wielostanowiskowym może być uznane jedynie całe pomieszczenie, w którym znajdują się miejsca postojowe, a nie poszczególne miejsca postojowe. W celu zapewnienia właścicielom lokali mieszkalnych prawa do korzystania z miejsc postojowych ustanawia się na ich rzecz odrębną własność garażu wielostanowiskowego, jako wydzielonego lokalu użytkowego, po czym właściciele lokali zawierają umowę o sposobie korzystania z poszczególnych miejsc postojowych.

 

Miejsce parkingowe to obiekt budowlany na parkingu przed budynkiem. Miejsce parkingowe może być pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego, elementem nieruchomości wspólnej lub odrębnym lokalem użytkowym. Można ustanowić służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela odrębnej własności lokalu, polegającą na wyłącznym uprawnieniu do parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu parkingowym.


Przekazującym czyli osobą, która władała miejscem parkingowym lub postojowym i przekazuje je innej osobie/podmiotowi, może być:

 • sprzedający miejsce parkingowe lub postojowe;
 • właściciel miejsca parkingowego lub postojowego, wydający je najemcy, w ramach zawarcia z nim umowy najmu miejsca parkingowego;
 • najemca, który zwraca miejsce parkingowe lub postojowe, jego właścicielowi, po zakończeniu umowy najmu;
 • osoba, która oddaje w podnajem, wynajęte przez siebie miejsce parkingowe lub postojowe;
 • podnajemca, który zwraca podnajmowane miejsce parkingowe lub postojowe najemcy, po zakończeniu umowy podnajmu.

Przejmującym czyli osobą, która odbiera miejsce parkingowe lub postojowe, od przekazującego, może być:

 • kupujący miejsce parkingowe lub postojowe;
 • osoba, która chce wynająć miejsce parkingowe lub postojowe, od jej właściciela;
 • właściciel miejsca parkingowego lub postojowego, który odbiera swoje miejsce parkingowe lub postojowe, po zakończeniu umowy najmu;
 • podnajemca, który zacznie podnajmować miejsce parkingowe od najemcy, w ramach umowy podnajmu.
 • najemca, który uzyskuje z powrotem podnajmowane, przez siebie, miejsce parkingowe, po zakończeniu umowy podnajmu.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

 • wskazanie daty i miasta sporządzenia protokołu;
 • wymienienie stron protokołu;
 • opis miejsca parkingowego lub postojowego i wyposażenia;
 • określenie stanu technicznego instalacji (wskazanie ewentualnych usterek lub ubytków);
 • ewentualne inne postanowienia lub zastrzeżenia:
 • podpisy stron.

Protokół zdawczo - odbiorczy może być sporządzony w formie dokumentowej (pod warunkiem, że z treści dokumentu możliwe jest ustalenie jego stron), w formie elektronicznej (kwalifikowane podpisy elektroniczne obu stron) lub w formie pisemnej, co wymaga jego wydrukowania i złożenia odręcznych podpisów stron, pod dokumentem. Protokół w formie pisemnej sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W wyniku spisania protokołu możliwe jest wydanie miejsca parkingowego lub postojowego, a więc również przekazanie kluczy/badge/pilota. Ma to miejsce po sporządzeniu i podpisaniu stosownej umowy:

 • notarialnej umowy sprzedaży miejsca parkingowego lub ppstojowego (w razie jej sprzedaży);
 • umowy najmu;
 • umowy podnajmu miejsca parkingowego lub postojowego.


Podstawa prawna:

Podstawę prawną sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego upatruje się w art. 348 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Wymiary miejsc parkingowych i postojowych, jak też wymagane odległości od innych obiektów są uregulowane w § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór