Umowa pożyczki pieniężnej Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa pożyczki pieniężnej

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 17.05.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 17.05.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Wypełnij wzór

Co to jest umowa pożyczki pieniężnej?

Umowa pożyczki pieniężnej to dokument, w którym pożyczkodawca przenosi na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo kwotę pożyczki wraz z odsetkami. Pożyczka może dotyczyć zarówno sfery życia prywatnego (np. umowa ze znajomym bądź członkami rodziny), jak również sfery zawodowej (np. umowa z kontrahentem, inną spółką lub innym przedsiębiorcą).

Niniejsza umowa pożyczki pieniężnej nie ma zastosowania w razie udzielania pożyczki (kredytu) przez bank.


Jakie są różne rodzaje umowy pożyczki?

Wyróżniamy następujące rodzaje umowy pożyczki:

 • umowa pożyczki pieniężnej - w celu pożyczenia pieniędzy od innej osoby/podmiotu (niniejszy dokument)

albo

 • umowa pożyczki przedmiotów - w celu pożyczenia określonych rzeczy np. rower, laptop itd.


Czy sporządzenie umowy pożyczki pieniężnej jest obowiązkowe?

Nie. Spisanie umowy pożyczki pieniężnej nie jest obowiązkowe - strony mogą umówić się w zakresie pożyczki pienieżnej również m.in. w formie ustnej, dokumentowej czy elektronicznej.

W razie pożyczki, przekraczającej kwotę 1000 zł, strony nie mogą pożyczyć sobie pieniędzy umawiając się w tej kwestii ustnie - oznacza to że istotne jest spisanie umowy pożyczki w jakiejkolwiek innej formie, niż w formie ustnej (propozycje form poniżej).

Pisemna umowa potwierdza wzajemne zobowiązania stron i może być pomocna w razie potencjalnego sporu stron. Może również stanowić dowód przed sądem, w razie naruszenia interesów stron.


Co to są odsetki maksymalne?

Odsetki to rekompensata dla pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki pieniężnej. Odsetki nie mogą być wyższe niż 18,5%, czyli ustawowe odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne to dwukrotność ustawowych odsetek kapitałowych, stanowiących sumę: stopy referencyjnej NBP - która na dzień 4.07.2024 wynosi: 5,75 % oraz 3,5 %.

Jeśli umowa pożyczki pieniężnej przewiduje wyższe odsetki, niż 18,5 % w skali roku, należy je obniżyć do wysokości odsetek maksymalnych, czyli 18,5 %.


Kto może sporządzić umowę pożyczki pieniężnej?

Umowa pożyczki pieniężnej jest zawierana pomiędzy pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne (prywatne), jak i podmioty zorganizowane (np. przedsiębiorca indywidualny, spółka handlowa, stowarzyszenie, fundacja, instytucja publiczna itd.).

W imieniu spółki handlowej zwykle umowę pożyczki powinny zawrzeć 2 umocowane przez spółkę osoby, zgodnie z zasadami reprezentacji, określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Jaki jest czas trwania umowy pożyczki pieniężnej?

Umowę pożyczki pieniężnej można zawrzeć na:

 • czas określony (wskazując w umowie datę jej zakończenia);
 • czas nieokreślony (bez limitu czasowego, do momentu jej wypowiedzenia).


Co należy zrobić po sporządzeniu umowy pożyczki pieniężnej?

Strony mogą zawrzeć umowę pożyczki pieniężnej, według własnego wyboru, w następującej formie:

 • w formie dokumentowej: forma dowolna, z której wynika kim są strony i czego dotyczy umowa np. wysyłka umowy e-mailem - zaleca się aby druga strona odpowiedziała na e-maila, że wyraża zgodę na zawarcie otrzymanej umowy (żadne inne podpisy nie są więc wymagane, wystarczy wysyłka i potwierdzenie drugiej strony);
 • w formie pisemnej: wystarczy złożenie odręcznych podpisów stron na 2 egzemplarzach wydrukowanej umowy;
 • w formie elektronicznej: każda ze stron umowy powinna złożyć na niej swój kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • w formie pisemnej z datą pewną: strony składają swoje podpisy w obecność urzędnika lub notariusza, który potwierdza swoim podpisem, że umowa została zawarta w dniu, w którym strony przybyły do urzędu;
 • w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym: strony składają swoje podpisy w obecności urzędnika lub notariusza, który potwierdza swoim podpisem, że złożyli oni podpisy w jego obecności;
 • w formie aktu notarialnego: notariusz sporządzi akt notarialny zawierający treść umowy w obecności obu stron.


Mimo braku obowiązkowej formy, zaleca się sporządzić umowę pożyczki pieniężnej w formie pisemnej, w 2 egzemplarzach, które każda strona powinna odręcznie podpisać. Strony uzyskają po 1 egzemplarzu podpisanej umowy, który należy zachować w dokumentacji. Zawarcie umowy w formie pisemnej ma walor dowodowy i lepiej chroni interesy stron.

W razie pożyczki, przekraczającej kwotę 1000 zł, strony nie mogą pożyczyć sobie pieniędzy umawiając się w tej kwestii ustnie - oznacza to że istotne jest spisanie umowy pożyczki w jakiejkolwiek innej formie, niż w formie ustnej (propozycje form powyżej).


Czy konieczne jest sporządzenie umowy pożyczki pieniężnej przez notariusza?

Nie. Nie ma obowiązku sporządzenia umowy pożyczki pieniężnej w konkretnej formie. Oznacza to, że forma aktu notarialnego nie jest wymagana dla ważności umowy pożyczki pieniężnej.


Jakie koszty wiążą się z finalizacją umowy pożyczki pieniężnej?

Brak kosztów finalizacji umowy pożyczki pieniężnej. Nie wymaga się formy notarialnej - brak kosztów taksy notarialnej. Brak również opłat rejestracyjnych.


Jak można rozwiązać umowę pożyczki pieniężnej?

Umowa pożyczki pieniężnej może zostać rozwiązana:

 • za wypowiedzeniem, jeśli została zawarta na czas nieokreślony: w każdym czasie i z jakichkolwiek przyczyn, po upływie okresów wypowiedzenia, chyba że treść umowy pożyczki pieniężnej przewiduje w tym względzie ograniczenia. Okres wypowiedzenia to czas, który musi upłynąć od dnia zakomunikowania chęci rozwiązania umowy (wręczenia wypowiedzenia), do dnia, w którym umowa ulega rozwiązaniu. Długość okresów wypowiedzenia powinna wynikać z treści umowy pożyczki pieniężnej (możliwość wypowiedzenia umowy na czas określony zależy od zawarcia takiej możliwości w treści umowy);
 • na mocy porozumienia stron, czyli w ramach konsensusu;
 • na drodze sądowej.


Co powinna zawierać umowa pożyczki pieniężnej?

Umowa pożyczki pieniężnej zawiera:

 • określenie stron umowy;
 • określenie przedmiotu pożyczki (wartość pożyczki);
 • wskazanie ram czasowych zobowiązania;
 • określenie wysokości oprocentowania za udzieloną pożyczkę;
 • wskazanie warunków płatności odsetek (jeśli dotyczy);
 • podpisy stron.

Ponadto, umowa pożyczki pieniężnej może zawierać następujące postanowienia:

 • klauzulę o zapisie na sąd polubowny (czyli nakaz próby rozwiązania powstałych między stronami sporów w pierwszej kolejności w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym, a dopiero w razie niepowodzenia tej polubownej próby, strony będą mogły zwrócić się do sądu);
 • odsetki umowne za zwłokę w zapłacie kwoty pożyczki i/lub odsetek od tej kwoty;
 • (ewentualnie) zabezpieczenie pożyczki hipoteką (gdy pożyczka przestaje być spłacana, komornik może sprzedać mieszkanie, obciążone hipoteką przez pożyczkobiorcę);
 • (ewentualnie) zabezpieczenie pożyczki zastawem (rzecz zastawiana jest wydana pożyczkodawcy, który zwróci ją pożyczkobiorcy w razie spłaty pożyczki);
 • (ewentualnie) zabezpieczenie pożyczki poręczeniem bankowym (gdy pożyczka przestaje być spłacana, bank zostanie wezwany do jej spłacenia);
 • (ewentualnie) zabezpieczenie pożyczki wekslem (gdy pożyczka przestaje być spłacana, pożyczkodawca może sprzedać weksel i w ten sposób odzyskać kwotę pożyczki);
 • (ewentualnie) zabezpieczenie pożyczki w ramach przewłaszczenia na zabezpieczenie (rzecz przewłaszczana zostaje we władaniu pożyczkobiorcy, który będzie musiał wydać rzecz pożyczkodawcy, jeśli przestanie spłacać pożyczkę).


Jakie przepisy mają zastosowanie do umowy pożyczki pieniężnej?

Umowa pożyczki jest uregulowana art. 720 i nast. ustawy Kodeks Cywilny.

Wysokość odsetek maksymalnych wynika z art. 359 par. 2[1] i nast. ustawy Kodeks Cywilny.

Zastosowanie znajdują również przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór