Umowa pożyczki pieniężnej Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa pożyczki pieniężnej

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 03.11.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
4,8 - 3 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 03.11.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4,8 - 3 głosy

Wypełnij wzór

Umowa pożyczki pieniężnej to dokument, w którym pożyczkodawca przenosi na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Dokument może dotyczyć sfery życia prywatnego (np. umowa ze znajomym bądź członkami rodziny), jak również sfery służbowej (np. umowa z kontrahentem, inną spółką lub innym przedsiębiorcą). Umowa nie ma zastosowania w razie udzielania pożyczki (kredytu) przez bank - w tym celu należy posłużyć się odpowiednim wzorem umowy bankowej.

Odsetki maksymalne:

Odsetki od pożyczki gotówkowej nie mogą być wyższe niż wysokość ustawowych odsetek maksymalnych, które są dwu krotnością ustawowych odsetek kapitałowych. Wysokość ustawowych odsetek kapitałowych to suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 6,75 %, co oznacza, że wysokość ustawowych odsetek kapitałowych wynosi 10,25 %. Zatem odsetki od pożyczki gotówkowej nie mogą przekraczać 20,5 % (ustawowe odsetki maksymalne). Jeśli jakaś umowa przewiduje wyższe odsetki, niż 20,5 % w skali roku, należą się odsetki maksymalne, czyli 20,5 %.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument można wykorzystać w stosunkach między spółkami, przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi. Wszystkie postanowienia umowy powinny być jasne i zrozumiałe dla obu stron umowy. Projekt, przed jego zaakceptowaniem, należy dokładnie przeczytać.

Jeśli projekt będzie zawarty przez spółkę handlową, w jej imieniu powinny podpisać się (zwykle) 2 osoby, umocowane do zawarcia niniejszej czynności, zgodnie z zasadami reprezentacji, określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Umowa pożyczki reguluje:

 • przedmiot pożyczki (wysokość kwoty pieniędzy);
 • ramy czasowe zobowiązania;
 • wysokość oprocentowania za udzieloną pożyczkę;
 • warunki płatności odsetek (jeśli dotyczy);
 • mechanizm polubownego rozstrzygania sporów;
 • klauzule ochronne dla obu stron tj. możliwości zabezpieczenia zobowiązania poprzez:
  • odsetki umowne za zwłokę w zapłacie kwoty pożyczki i/lub odsetek od tej kwoty;
  • zabezpieczenie hipoteką;
  • zabezpieczenie zastawem;
  • zabezpieczenie poręczeniem bankowym;
  • zabezpieczenie wekslem;
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie.


Forma umowy pożyczki:

1. Pożyczka o wartości niższej niż 1 000 zł:

Forma zobowiązania w zakresie pożyczki pieniędzy, która nie przekracza 1 000 zł, jest dowolna. Strony mogą więc zawrzeć umowę ustnie, jak też w innej postaci: pisemnej, dokumentowej, z podpisami urzędowo/notarialnie poświadczonymi, w formie aktu notarialnego, za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego itd.

2. Pożyczka przekraczająca 1 000 zł:

W razie pożyczki, przekraczającej kwotę 1 000 zł, strony są zobowiązane zawrzeć taką umowę co najmniej w formie dokumentowej (tj. wiadomość e-mailowa, wiadomość sms itd.), co oznacza możliwość posłużenia się zaawansowanym podpisem elektronicznym. Wobec tego umowa:

  • musi być utrwalona na jakimś nośniku np. elektronicznym,
  • musi być możliwe jej odtworzenie i
  • musi być możliwe ustalenie autorów oświadczenia woli.

Strony mogą zawsze zawrzeć taką umowę w formie szczególnej (pewniejszej) np. w formie pisemnej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z podpisem urzędowo/notarialnie poświadczonym, z datą pewną lub w formie notarialnej.

Podstawa prawna:

Umowa pożyczki jest uregulowana art. 720 i nast. ustawy Kodeks Cywilny.

Zastosowanie znajdują również przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór