Powrót do góry
Umowa pożyczki pieniężnej Wypełnij wzór

Umowa pożyczki pieniężnej

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 12.12.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2-3 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 12.12.2019

Rozmiar: 2-3 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa pożyczki pieniężnej

Przez umowę pożyczki pieniężnej Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Niniejszy projekt umowy określa warunki pożyczki pieniężnej pomiędzy spółkami, przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi. Można skorzystać z dokumentu, wykorzystując go do określenia wzajemnych stosunków w sferze życia prywatnego, gdy zamierza się zawrzeć umowę ze znajomym bądź członkami rodziny, jak również dla celów służbowych, aby zawrzeć umowę między spółkami lub przedsiębiorcami. Niniejszej umowy pożyczki nie należy jednak stosować w sytuacji zawierania umowy kredytu z bankiem, wówczas mają zastosowanie odpowiednie wzory umów bankowych.

Odsetki od pożyczki gotówkowej nie mogą być wyższe niż wysokość ustawowych odsetek maksymalnych, które są dwu krotnością ustawowych odsetek kapitałowych. Wysokość ustawowych odsetek kapitałowych to suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 1,5 proc., co oznacza, że wysokość ustawowych odsetek kapitałowych wynosi 5 proc. Zatem odsetki od pożyczki gotówkowej nie mogą przekraczać 10 proc (ustawowe odsetki maksymalne). Jeśli jakaś umowa przewiduje wyższe odsetki w skali roku, należą się odsetki maksymalne.

Koszty pożyczki pieniężnej, zawierane poza systemem bankowym, czyli tzw. chwilówki, są ograniczone tzw. ustawą antylichwiarską. Nie mogą one być wyższe niż 25% pożyczonej sumy oraz 30% kwoty pożyczki w skali roku. W kosztach tych muszą być zawarte wszystkie naliczane Pożyczkobiorcy opłaty, w tym opłata przygotowawcza oraz ubezpieczenie. W kolejnych latach kredytowania poza odsetkowe koszty nie mogą być wyższe niż 30 % kwoty pożyczki, zaś przez cały czas, w którym Pożyczkobiorca dysponuje kwotą pożyczki, nie mogą one przekroczyć 100 % jej wartości. Dodatkowo zostały nałożone limity kosztów także na monity i odsetki karne za opóźnienie do 15% (6-krotność stopy lombardowej NBP, która wynosi 2,5%, a więc 15%).

 

Jak stosować dokument?

Umowa pożyczki reguluje:

 • przedmiot pożyczki,
 • ramy czasowe trwania zobowiązania,
 • wysokość oprocentowania za udzieloną pożyczkę,
 • warunki płatności odsetek (jeśli dotyczy),
 • klauzule ochronne dla obu stron tj. możliwości zabezpieczenia zobowiązania poprzez:

a) odsetki umowne za zwłokę w zapłacie kwoty pożyczki i/lub odsetek od tej kwoty;

b) zabezpieczenie hipoteką;

c) zabezpieczenie zastawem;

d) zabezpieczenie poręczeniem bankowym;

e) zabezpieczenie wekslem;

f) zabezpieczenie poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie;

 • mechanizm polubownego rozstrzygania sporów.


Forma prawna umowy pożyczki:

1. Pożyczka o wartości niższej niż 1 000 zł:

Forma zobowiązania w zakresie pożyczki pieniędzy jest dowolna, chyba że wartość tej pożyczki przekracza 1 000 zł (tysiąc złotych). Strony mogą więc zawrzeć umowę z niższą, niż kwota wskazana wcześniej, ustnie, jak też w innej postaci: pisemnej, dokumentowej, z podpisami urzędowo/notarialnie poświadczonymi, w formie aktu notarialnego. Mają dowolność.

2. Pożyczka przekraczająca 1 000 zł:

W razie pożyczki przekraczającej kwotę 1 000 zł (tysiąca złotych) strony są zobowiązane zawrzeć taką umowę co najmniej w formie dokumentowej (tj. wiadomość e-mailowa, wiadomość sms), co oznacza, że umowa taka:

 • musi być utrwalona na jakimś nośniku np. elektronicznym,
 • musi być możliwe jej odtworzenie i
 • musi być możliwe ustalenie autorów oświadczenia woli.

Strony mogą zawsze zawrzeć taką umowę w formie szczególnej (pewniejszej) np.

 • w formie pisemnej,
 • z podpisem urzędowo/notarialnie poświadczonym,
 • z datą pewną,
 • w formie notarialnej.

Forma szczególna jest jednak zawsze pewniejsza, lepiej chroni interesy stron np. w przypadku procesu sądowego. Jeśli bowiem okaże się, że dokumentu elektronicznego, zawierającego umowę pożyczki nie da się odtworzyć, bądź nie da się ustalić drugiej strony oświadczenia woli, fakt zawarcia umowy pożyczki nie będzie mógł być dowodzony przed sądem w inny sposób (nie dotyczy stosunków między przedsiębiorcami) tj.

 • nie będzie można dopuścić dowodu z zeznań świadków lub
 • nie będzie można dopuścić dowodu z przesłuchania stron stosunku zobowiązaniowego,

na okoliczność istnienia tego faktu: zawarcia umowy pożyczki. Forma dokumentowa jest więc bardziej ryzykowna, szczególnie jeśli w grę wchodzą większe kwoty pieniędzy.

Wszystkie postanowienia umowy powinny być jasne dla obu stron umowy. Projekt, przed jego zaakceptowaniem, należy dokładnie przeczytać. Każda ze stron powinna otrzymać egzemplarz umowy.

Jeśli projekt będzie zawarty przez spółkę handlową, w jej imieniu powinny podpisać się dwie osoby, umocowane do zawarcia niniejszej czynności, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, dla danej spółki.

 

Podstawa prawna:

Umowa pożyczki jest uregulowana poprzez przepisy Kodeksu Cywilnego, w art. 720 i następne. Zastosowanie ma również ustawa o kredycie konsumenckim, która przewiduje ograniczenia dotyczące możliwych wysokości kosztów pożyczki.

W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają inne przepisy Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór