Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 27.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-4 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 27.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-4 strony

Wypełnij wzór

Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego to dokument, za pomocą którego informuje się drugą stronę najmu o chęci rozwiązania umowy najmu miejsca parkingowego lub miejsca postojowego. Umowę najmu miejsca parkingowego może wypowiedzieć wynajmujący (właściciel miejsca parkingowego) lub najemca (osoba użytkująca miejsce parkingowe). W wyniku przekazania niniejszego wypowiedzenia drugiej stronie umowy, rozwiązanie tej umowy następuje po upływie terminów wypowiedzenia, chyba że okoliczności uzasadniają rozwiązanie umowy bez upływu terminów wypowiedzenia. W dalszej części pod pojęciem "miejsce parkingowe" będzie rozumiane również "miejsce postojowe".

Miejsce postojowe to obiekt budowlany w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku. Za garaż w garażu wielostanowiskowym może być uznane jedynie całe pomieszczenie, w którym znajdują się miejsca postojowe, a nie poszczególne miejsca postojowe. W celu zapewnienia właścicielom lokali mieszkalnych prawa do korzystania z miejsc postojowych ustanawia się na ich rzecz odrębną własność garażu wielostanowiskowego, jako wydzielonego lokalu użytkowego, po czym właściciele lokali zawierają umowę o sposobie korzystania z poszczególnych miejsc postojowych.

 

Miejsce parkingowe to obiekt budowlany na parkingu przed budynkiem. Miejsce parkingowe może być pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego, elementem nieruchomości wspólnej lub odrębnym lokalem użytkowym. Można ustanowić służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela odrębnej własności lokalu, polegającą na wyłącznym uprawnieniu do parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu parkingowym.

Niniejszy dokument nie jest właściwy w razie chęci wypowiedzenia umowy najmu lokalu - w tym celu należy posłużyć się wypowiedzeniem umowy najmu lokalu.

Umowa najmu na czas nieokreślony

Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego na czas nieokreślony powinno nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przewidzianego w umowie najmu. Gdy umowa najmu miejsca parkingowego na czas nieokreślony nie precyzuje długości okresu wypowiedzenia, stosuje się następujące ustawowe okresy wypowiedzenia:

 • rozwiązanie umowy najpóźniej trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego (jeśli czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc);
 • rozwiązanie umowy najpóźniej miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego (jeśli czynsz jest płatny co miesiąc);
 • rozwiązanie umowy najpóźniej trzy dni naprzód (jeśli czynsz jest płatny w krótszych, niż miesięcznych, odstępach czasu);
 • rozwiązanie umowy jeden dzień naprzód (jeśli czynsz jest płatny codziennie).


Umowa najmu na czas określony

Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego na czas określony zależy od istnienia w tej umowie klauzuli o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy, przed terminem jej zakończenia, w skonkretyzowanych, enumeratywnie wyliczonych sytuacjach. W sytuacji braku takiej klauzuli, umowa najmu nie może być rozwiązana przed datą zakończenia umowy, wpisaną w umowie najmu miejsca parkingowego.

Jeśli termin obowiązywania umowy najmu miejsca parkingowego na czas określony został przekroczony, a mimo to najemca nadal zajmuje miejsce parkingowe, za zgodą właściciela, poczytuje się, że umowa najmu na czas określony przekształciła się w umowę najmu na czas nieokreślony, wraz ze wszystkimi konsekwencjami (np. możliwością wypowiedzenia umowy, tak jak umowy na czas nieokreślony: wypowiedzenie umowy z zachowaniem 3 miesięcznego/miesięcznego/trzydniowego/jednodniowego okresu wypowiedzenia lub umowne zasady wypowiedzenia).

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym

Rozwiązanie umowy najmu miejsca parkingowego w trybie natychmiastowym jest sytuacją wyjątkową, która powinna wynikać z ustawowych lub umownych zapisów o możliwości rozwiązania umowy w tym trybie, co może nastąpić jedynie w enumeratywnie wymienionych sytuacjach. Umowa najmu miejsca parkingowego może więc przewidywać konkretne sytuacje, inne niż ustawowe, w których możliwe będzie rozwiązanie tej umowy w trybie natychmiastowym, a więc bez konieczności oczekiwania na upływ okresu wypowiedzenia np. w razie przekazania bez zgody wymajmującego badga do garażu podziemnego innej osobie, na dłużej niż 2 dni. Ustawa natomiast przewiduje jedynie kilka sytuacji natychmiastowego rozwiązania umowy najmu miejsca parkingowego:

a) Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu miejsca parkingowego w trybie natychmiastowym, w następujących sytuacjach:

 • jeżeli najemca używa miejsca parkingowego wbrew treści umowy najmu lub w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób (art. 667 Kodeksu Cywilnego);
 • jeżeli najemca zaniedbuje miejsce parkingowe do tego stopnia, że zostaje ono narażone na utratę lub uszkodzenie (art. 667 Kodeksu Cywilnego);
 • jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwie pełne raty (art. 672 Kodeksu Cywilnego).

b) Najemca może wypowiedzieć umowę najmu miejsca parkingowego w trybie natychmiastowym, jeżeli w chwili wydania miejsca parkingowego najemcy:

 • miejsce to miało wady, które uniemożliwiają umówione używanie, a najemca w chwili zawarcia umowy o nich nie wiedział (art. 664 par. 2 i 3 Kodeksu Cywilnego);
 • miejsce to ma wady, które powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim (art. 664 par. 2 i 3 Kodeksu Cywilnego);
 • miejsce to ma wady, których nie da się usunąć (art. 664 par. 2 i 3 Kodeksu Cywilnego).

 

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera następujące niezbędne informacje:

 • wskazanie stron umowy najmu;
 • wskazanie adresu, pod którym znajduje się miejsce parkingowe;
 • wskazanie czasu trwania umowy najmu (umowa na czas określony czy nieokreślony);
 • wskazanie obowiązującego okresu wypowiedzenia umowy;
 • wskazanie daty odbioru kluczy do garażu/badga/pilota i daty sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego;
 • wskazanie sposobu i terminu odbioru kaucji;
 • wskazanie przyczyn wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu powinno być sporządzone na piśmie. W tym celu dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami, znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukowaćpodpisać odręcznie.

Tak sporządzony dokument należy wysłać na adres odbiorcy, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód wysłania oświadczenia bądź też przekazać drugiej stronie umowy osobiście. Odbiorca powinien pokwitować odbiór osobisty wypowiedzenia.

Od momentu doręczenia listu rozpoczyna swój bieg okres wypowiedzenia umowy najmu miejsca parkingowego. Z tego więc powodu, dowód potwierdzenia odbioru listu przez odbiorcę lub pokwitowanie osobistego doręczenia wypowiedzenia ma istotne znaczenie dowodowe - w razie ewentualnego sporu sądowego będzie można za jego pomocą ustalić datę faktycznego wypowiedzenia umowy i datę upływu okresu wypowiedzenia umowy najmu miejsca parkingowego.

Podstawa prawna

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu na czas nieokreślony wynika z art. 673 par. 1 i 2 Kodeksu Cywilnego.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony wynika z art. 673 par. 3 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór