Wypowiedzenie umowy najmu Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy najmu

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 11.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 11.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Co to jest wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego to oświadczenie komunikujące drugiej stronie chęć zakończenia umowy najmu z inicjatywy:

 • najemcy lokalu (czyli osoby zajmującej wynajmowany lokal);
 • wynajmującego lokal (czyli właściciela lokalu).


Jakie są rodzaje wypowiedzenia umowy najmu?

Wyróżniamy następujące rodzaje wypowiedzenia umowy najmu:

 • wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, które dotyczy chęci rozwiązania umowy najmu lokalu, zamieszkałego przez najemcę i wynajmowanego dotychczas od wynajmującego;
 • wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego dotyczy chęci rozwiązania umowy najmu lokalu, w którym najemca prowadzi swoją działalność - lokal użytkowy jest wynajmowany od wynajmującego np. jako lokal sklepowy, lokal produkcyjny, lokal magazynowy, siedziba firmy itd.;
 • wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu dotyczy chęci rozwiązania umowy najmu lokalu, który był podnajmowany dotychczas od najemcy - oznacza to, że najemca wynajmował lokal od wynajmującego;
 • wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego dotyczy chęci rozwiązania umowy najmu miejsca parkingowego lub postojowego, wynajmowanego dotychczas od wynajmującego.

Jaki jest najpopularniejszy rodzaj wypowiedzenia umowy najmu?

Najpopularniejszym rodzajem wypowiedzenia umowy najmu jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Dzieje się tak gdyż najczęściej spotykaną umową najmu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, a w konsekwencji ze względu na jej częstotliwość w obrocie, wypowiedzenie umowy najmu mieszkalnego jest popularniejsze niż pozostałe rodzaje wypowiedzenia umowy najmu.


Czy sporządzenie wypowiedzenia umowy najmu jest obowiązkowe?

Tak, wypowiedzenie umowy najmu sporządza się na piśmie. Brak sporządzenia wypowiedzenia umowy najmu na piśmie oznacza, że umowa najmu będzie trwać nadal.


Ile wynoszą okresy wypowiedzenia umowy najmu?

Okres wypowiedzenia to czas, jaki musi upłynąć od momentu zakomunikowania chęci rozwiązania umowy najmu (wypowiedzenia) do dnia zakończenia umowy najmu. Długość okresu wypowiedzenia wynika z umowy najmu albo z ustawy.

Wypowiedzenie umowy najmu następuje po upływie następujących okresów wypowiedzenia, w zależności od rodzaju umowy najmu:

 • lokal mieszkalny na czas nieokreślony: okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego (czyli okres wypowiedzenia nie trwa 1 miesiąca, od dnia wypowiedzenia do tego samego dnia w następnym miesiącu - ostatni dzień najmu to ostatni dzień następnego miesiąca kalendarzowego: 27, 28, 30 lub 31 dzień następnego miesiąca);
 • lokal użytkowy na czas nieokreślony: okres wypowiedzenia wynika z umowy albo ustawy. Jeśli umowa najmu nie wskazuje żadnych terminów - stosuje się następujące okresy wypowiedzenia z ustawy:
  • 3 miesięce na koniec kwartału kalendarzowego - jeśli czynsz jest płatny w odstępach dłuższych niż miesiąc;
  • 3 miesiące na koniec miesiąca kalendarzowego - jeśli czynsz jest płatny co miesiąc (czyli okres wypowiedzenia nie trwa 3 miesięcy, od dnia wypowiedzenia do tego samego dnia trzeciego miesiąca - ostatni dzień najmu to ostatni dzień czwartego miesiąca kalendarzowego: 27, 28, 30 lub 31 dzień czwartego miesiąca);
  • 3 dni naprzód - jeśli czynsz jest płatny rzadziej niż co miesiąc;
  • 1 dzień naprzód - jeśli czynsz jest płatny codziennie.
 • lokal mieszkalny lub użytkowy na czas określony: możliwość wypowiedzenia zależy od istnienia w umowie najmu klauzuli o możliwości wypowiedzenia umowy przed terminem jej zakończenia. W sytuacji braku takiej klauzuli, można szukać w tej kwestii porozumienia z drugą stroną, a w razie jego nieuzyskania umowa najmu będzie trwać do czasu pierwotnie ustalonego w umowie.

Jeśli termin umowy najmu na czas określony został przekroczony, ale najemca nadal zajmuje lokal za zgodą właściciela, poczytuje się, że umowa najmu na czas określony przekształciła się w umowę najmu na czas nieokreślony, wraz ze wszystkimi konsekwencjami (np. możliwością wypowiedzenia umowy, tak jak umowy na czas nieokreślony).

Więcej informacji na temat wypowiedzenia umowy najmu można znaleźć w następujących przewodnikach prawnych: Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy najmu oraz Jak rozwiązać umowę najmu mieszkania?


Kto sporządza wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu sporządza:

 • wynajmujący (właściciel wynajmowanego lokalu);
 • najemca (osoba lub podmiot, który zajmuje wynajęty lokal).

Zarówno wynajmującym, jak i najemcą może być osoba fizyczna (jednostka), jak też podmiot zorganizowany (przedsiębiorca indywidualny, spółka handlowa, stowarzyszenie, instytucja publiczna itd.).


Co należy zrobić po sporządzeniu wypowiedzenia umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu powinno być sporządzone na piśmie. W tym celu wypowiedzenie należy wydrukować i odręcznie podpisać.

Następnie należy je wysłać na adres odbiorcy, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - stanowi to dowód wysłania oświadczenia.

Od momentu doręczenia wypowiedzenia rozpoczyna bieg okres wypowiedzenia umowy najmu. Zatem dowód potwierdzenia odbioru wypowiedzenia ma istotne znaczenie dowodowe - w razie ewentualnego sporu sądowego będzie można za jego pomocą ustalić datę faktycznego wypowiedzenia umowy i datę upływu okresu wypowiedzenia umowy najmu.


Czy konieczne jest notarialne poświadczenie wypowiedzenia umowy najmu?

Nie. Wypowiedzenie umowy najmu sporządza się w formie pisemnej. Oznacza to, że forma notarialna nie jest wymagana dla ważności wypowiedzenia umowy najmu.


Jakie koszty wiążą się z finalizacją wypowiedzenia umowy najmu?

Finalizacja wypowiedzenia umowy najmu nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla wypowiadającego. Nie wymaga się formy notarialnej - brak kosztów taksy notarialnej. Nie wymaga się również rejestracji wypowiedzenia umowy najmu - wobec tego brak opłat rejestracyjnych.


Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu powinno zawierać:

 • dane osobowe stron umowy;
 • termin rozwiązania umowy najmu;
 • data odbioru kluczy i sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego;
 • sposób i termin odbioru kaucji;
 • (fakultatywne) przyczyny wypowiedzenia umowy.

Więcej informacji można znaleźć w następującym przewodniku prawnym: Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy najmu.


Jakie przepisy mają zastosowanie do wypowiedzenia umowy najmu?

Regulacje dotyczące wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego zawarte są w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, do umowy najmu lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony wynika z art. 673 par. 1 i 2 w zw. z art. 680 Kodeksu Cywilnego.

Długość okresu wypowiedzenia lokalu mieszkalnego wynika z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony wynikają z art. 673 par. 3 Kodeksu Cywilnego.

Definicje pojęć "lokal użytkowy" lub "mieszkanie" znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór