Powrót do góry
Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu Wypełnij wzór

Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 19.04.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 19.04.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu

Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest po to, aby zakomunikować właścicielowi mieszkania (wynajmującemu), że najemca chce zakończyć najem przed terminem przewidzianym w umowie, jeśli strony przewidziały taką możliwość w umowie najmu (umowa na czas określony) albo wskazuje termin zakończenia umowy (umowa na czas nieokreślony).

Lokal mieszkalny jest to lokal, który najemca wykorzystuje w celach mieszkaniowych. Lokal użytkowy jest to lokal, w którym najemca prowadzi swoją działalność, może to być lokal sklepowy, lokal produkcyjny, lokal magazynowy, siedziba firmy itd.

Wypowiedzenie umowy powinno być sporządzone na piśmie i wysłane, lub w inny sposób doręczone wynajmującemu mieszkanie lub lokal.

 

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony:

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony, przez najemcę, powinno nastąpić najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego (jeśli czynsz jest płatny miesięcznie), chyba że w umowie, strony ustaliły inny termin. Termin ten nie może być jednak skrócony. Ustawodawca przewidział jedynie możliwość wydłużenia tego terminu przez strony umowy. Dla umów najmu na czas nieokreślony, według których czynsz jest płatny inaczej niż co miesiąc, stosuje się następujące terminy okresu wypowiedzenia:

  • najpóźniej trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego (jeśli czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc);
  • najpóźniej trzy dni naprzód (jeśli czynsz jest płatny w krótszych niż miesięcznych, odstępach czasu);
  • jeden dzień naprzód (jeśli czynsz jest płacony codziennie).

 

Wypowiedzenie umowy na czas określony:

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony, przez najemcę, zależy od zawarcia w umowie najmu klauzuli o możliwości wypowiedzenia umowy przed terminem przewidzianym. W sytuacji braku takiej klauzuli, umowa nie może być rozwiązana przed upływem czasu w niej przewidzianym.

Jeśli termin umowy najmu na czas określony został przekroczony, ale najemca nadal zajmuje lokal, za zgodą właściela, poczytuje się, że umowa najmu na czas określony przekształca się w umowę najmu na czas nieokreślony, wraz ze wszystkimi konsekwencjami (np. możliwością wypowiedzenia umowy, tak jak umowy na czas nieokreślony).

 

Jak stosować dokument?

W dokumencie można:

  • wskazać, czy umowa najmu była zawarta na czas określony czy na czas nieokreślony;
  • wybrać jaką formę prawną ma Najemca i Wynajmujący;
  • zaproponować dokładną datę odbioru kluczy i sporządzenia protokołu odbiorczego;
  • wskazać sposób i termin odbioru kaucji;
  • zawrzeć przyczyny wypowiedzenia umowy poprzez napisanie kilku zdań uzasadnienia.

Dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukować i podpisać odręcznie. Tak sporządzony dokument należy wysłać właścicielowi mieszkania lub lokalu, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód wysłania oświadczenia.

Od momentu doręczenia listu, zaczyna biec okres wypowiedzenia umowy najmu. Z tego więc powodu, dowód potwierdzenia odbioru listu przez odbiorcę ma tak istotne znaczenie. W razie ewentualnego sporu sądowego, stanowi ono dowód wysłania oświadczenia.

 

Podstawa prawna:

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu na czas nieokreślony jest uregulowana w art. 688 Kodeksu Cywilnego (dla umów, według których czynsz jest płatny co miesiąc) oraz w art. 673 par. 2 w związku z art. 680 Kodeksu Cywilnego (dla umów, według których terminy płatności czynszu są inne).

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu na czas określony regulują: art. 680 Kodeksu Cywilnego, w związku z art. 673 par. 3 Kodeksu Cywilnego.

Ponadto, najem lokalu mieszkalnego, jest uregulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Definicje pojęć "lokal użytkowy" lub "mieszkanie" znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór