Powrót do góry
Wypowiedzenie umowy najmu Wypełnij wzór

Wypowiedzenie umowy najmu

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 07.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Ocena 4,5 - 12 głosów
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 07.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 4,5 - 12 głosów

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego to oświadczenie służące zakomunikowaniu drugiej stronie zakończenie najmu. Z inicjatywą wypowiedzenia umowy najmu może wystąpić:

  • najemca lokalu (osoba mieszkająca w lokalu);
  • wynajmujący lokal (właściciel lokalu)

W wypowiedzeniu wskazuje się termin zakończenia umowy (w razie umowy na czas nieokreślony). Jeśli strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy najmu przed terminem (w razie umowy na czas określony), najemca wskazuje w wypowiedzeniu do kiedy umowa najmu będzie obowiązywać.

Lokal mieszkalny jest to lokal, który najemca zajmuje w celach mieszkaniowych. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego powinno nastąpić z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego (zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów).

Lokal użytkowy jest to lokal, w którym najemca prowadzi swoją działalność np. jako lokal sklepowy, lokal produkcyjny, lokal magazynowy, siedziba firmy itd. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony, powinno nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przewidzianym w umowie najmu - w braku takich postanowień umownych stosuje się okresy wypowiedzenia zawarte w Kodeksie Cywilnym (3 miesięce na koniec kwartału kalendarzowego, jeśli czynsz jest płatny w odstępach dłuższych niż miesiąc; 3 miesiące na koniec miesiąca kalendarzowego, jeśli czynsz jest płatny co miesiąc, 3 dni naprzód, jeśli czynsz jest płatny rzadziej niż co miesiąc oraz 1 dzień naprzód, jeśli czynsz jest płatny codziennie). Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, przez najemcę, zależy od zawarcia, w umowie najmu, klauzuli o możliwości wypowiedzenia umowy, przed terminem jej zakończenia. W sytuacji braku takiej klauzuli, umowa nie może być rozwiązana przed upływem daty do której miała obowiązywać. Jeśli termin umowy najmu lokalu użytkowego, na czas określony, został przekroczony, ale najemca nadal zajmuje lokal, za zgodą właściciela, poczytuje się, że umowa najmu na czas określony przekształciła się w umowę najmu na czas nieokreślony, wraz ze wszystkimi konsekwencjami (np. możliwością wypowiedzenia umowy, tak jak umowy na czas nieokreślony).

Jak korzystać z dokumentu?

W dokumencie należy:

  • wskazać, czy umowa najmu była zawarta na czas określony czy nieokreślony;
  • określić, w jakim charakterze występują strony umowy najmu oraz wpisać ich dane;
  • zaproponować dokładną datę odbioru kluczy i sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego;
  • wskazać sposób i termin odbioru kaucji;
  • (fakultatywne) zawrzeć przyczyny wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie umowy powinno być sporządzone na piśmie. W tym celu dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami, znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukować i podpisać odręcznie.

Tak sporządzony dokument należy wysłać na adres odbiorcy, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co stanowi dowód wysłania oświadczenia. Od momentu doręczenia listu rozpoczyna bieg okres wypowiedzenia umowy najmu. Z tego więc powodu, dowód potwierdzenia odbioru listu przez odbiorcę ma istotne znaczenie dowodowe - w razie ewentualnego sporu sądowego będzie można za jego pomocą ustalić datę faktycznego wypowiedzenia umowy i datę upływu okresu wypowiedzenia umowy najmu.

Aby dowiedzieć się więcej o specyfice wypowiedzenia umowy najmu, zachęcamy do lektury przewodnika prawnego, pod tytułem: „Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy najmu" oraz "Jak rozwiązać umowę najmu mieszkania?".

Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdują się w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, do umowy najmu lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony wynika z art. 673 par. 1 i 2 w związku z art. 680 Kodeksu Cywilnego.

Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony znajdują się w art. 673 par. 3 Kodeksu Cywilnego.

Definicje pojęć "lokal użytkowy" lub "mieszkanie" znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór