Umowa najmu okazjonalnego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa najmu okazjonalnego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 08.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron8-13 stron
4,6 - 16 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 08.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 8-13 stron

Ocena: 4,6 - 16 głosów

Wypełnij wzór

Co to jest umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu lokalu okazjonalnego umożliwia właścicielowi lokalu oddanie go do używania innej osobie, w stanie przydatnym do użytku mieszkalnego, przystosowanego na pobyt w nim ludzi, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Najemca zobowiązuje się płacić czynsz oraz utrzymywać lokal w odpowiednim stanie.

Właściciel lokalu nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego generuje obowiązek jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego. Dzięki załączonym do umowy oświadczeniom możliwa będzie w przyszłości szybka egzekucja, w razie gdyby najemca nie chciał opróżnić i wydać lokalu po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego.

Jaka jest różnica między umową najmu okazjonalnego a umową najmu lokalu?

Zarówno umowa najmu okazjonalnego, jak i umowa najmu lokalu, dotyczą oddania lokalu innej osobie, w zamian za płatność czynszu.

Główna różnica polega na tym, że umowa najmu okazjonalnego wymaga spełnienia wielu dodatkowych warunków, w porównaniu do umowy najmu lokalu m.in. wynajmujący nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, najem jest możliwy jedynie w celach mieszkaniowych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, a sam fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego generuje obowiązek jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego. Egzekucja opróżnienia lokalu po rozwiązaniu umowy najmu jest sprawniejsza w razie zawarcia umowy najmu okazjonalnego.

Natomiast umowa najmu lokalu może dotyczyć zarówno najmu lokalu na cele mieszkaniowe, jak i najmu lokalu użytkowego na cele prowadzenia działalności przez najemcę, bez konieczności określenia daty końcowej umowy najmu lokalu oraz bez wymogu dodatkowych formalności, związanych z finalizacją umowy najmu lokalu.

Czy sporządzenie umowy najmu okazjonalnego lokalu jest obowiązkowe?

Tak. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego w formie pisemnej jest zastrzeżone pod rygorem nieważności, co oznacza że brak jej zawarcia w takiej formie oznacza nieważność postanowień stron - tak jakby strony nigdy nie zawarły umowy między sobą.

Kim jest wynajmujący?

Wynajmujący to właściciel lokalu, wynajmowanego w ramach najmu okazjonalnego. Właściciel lokalu jest osobą fizyczną - nie może on prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Kim jest najemca?

Najemca to osoba, która będzie mieszkać w wynajętym mieszkaniu przez oznaczony w umowie najmu okazjonalnego czas, nie dłuższy niż 10 lat. Najemca nie może używać lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej.

Co to są opłaty eksploatacyjne?

Opłaty eksploatacyjne to opłaty, które najemca będzie płacił wynajmującemu za najem lokalu dodatkowo, poza kwotą czynszu np.:

 • czynsz administracyjny (czynsz za użytkowanie lokalu, który płaci się wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej);
 • opłaty za zużycie wody;
 • opłaty za zużycie energii elektrycznej;
 • opłaty za zużycie gazu;
 • opłaty za korzystanie z internetu i telewizji;
 • opłaty za utylizację śmieci.

Co to jest kaucja?

Kaucja to opłata, jaką najemca przekazuje wynajmującemu, w wyniku zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Stanowi ona zabezpieczenie pokrycia należności i ewentualnych roszczeń wynajmującego z tytułu najmu lokalu przez najemcę oraz ewentualnych kosztów egzekucji opróżnienia lokalu. Wysokość kaucji nie może przekraczać 6-krotności miesięcznego czynszu za lokal, obliczonego według stawki czynszu, obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Zwyczajowo wynosi ona równowartość jednomiesięcznego czynszu.

Jeśli w trakcie spisywania protokołu zdawczo - odbiorczego, wynajmujący zauważyłby, że np. lokal ma jakieś widoczne szkody, które nie wynikają z normalnej eksploatacji lub najemca nie uiścił wszystkich wymaganych opłat za użytkowanie lokalu w okresie trwania umowy, wynajmujący może potrącić z kaucji wymaganą sumę pieniędzy. Zwaloryzowana kaucja zostanie zwrócona najemcy w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po ewentualnym potrąceniu należności właściciela.

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego lokalu zawiera m.in.:

 • opis stron umowy;
 • dokładny opis lokalu (lokalizacja, powierzchnia, skład pomieszczeń, wyposażenie itd.);
 • kwotę czynszu;
 • opłaty eksploatacyjne;
 • kaucję;
 • czas trwania umowy;
 • prawa i obowiązki stron umowy;
 • obowiązki dokonywania napraw;
 • klauzulę o wypowiedzeniu umowy;
 • podpisy stron;
 • załączniki.

Jakie są wymagania przed zawarciem umowy najmu okazjonalnego?

Przed zawarciem umowy najmu okazjonalnego sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera stan ogólny lokalu, jego wyposażenie, stan liczników, określa stan techniczny i stopień zużycia instalacji i urządzeń, znajdujących się w lokalu, w dniu jego wydania, jak też potwierdza sam fakt przekazania lokalu najemcy.

Ponadto, wynajmujący powinien przedstawić najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię, niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych, związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku.

Kto może sporządzić umowę najmu okazjonalnego?

Umowę najmu okazjonalnego sporządza właściciel lokalu, którym może być jedynie osoba fizyczna (prywatna), nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Jaki jest czas trwania umowy najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż 10 lat - wygasa automatycznie, z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Co należy zrobić po sporządzeniu umowy najmu okazjonalnego?

Umowę najmu okazjonalnego zawiera się w formie pisemnej. W tym celu należy wydrukować niniejszą umowę w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy, a następnie każda ze stron powinna złożyć swój odręczny podpis na 2 egzemplarzach umowy. Każda strona zachowuje jeden egzemplarz umowy najmu lokalu w dokumentacji prywatnej. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego w formie pisemnej jest zastrzeżone pod rygorem nieważności, co oznacza że brak jej zawarcia w takiej formie oznacza nieważność postanowień stron - tak jakby strony nigdy nie zawarły umowy między sobą. Również zmiany umowy najmu okazjonalnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Po zawarciu umowy, spisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego oraz otrzymaniu załączników do umowy w formie aktu notarialnego, jak też wydaniu lokalu najemcy, właściciel lokalu powinien zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego w mieście, w którym mieszka, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić mu potwierdzenie zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego. Ponadto, zawarcie umowy najmu okazjonalnego generuje obowiązek zgłaszania następczo uzyskiwania przychodu z najmu okazjonalnego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód.

Jakie dokumenty należy dołączyć do umowy najmu okazjonalnego?

Załączniki, jakie należy dołączyć do umowy najmu okazjonalnego, są następujące:

Świadectwa charakterystyki energetycznej mają pomóc w osiągnięciu unijnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu, cały sektor budowlany powinien osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r.


Czy umowę najmu okazjonalnego sporządza się w formie notarialnej?

Umowę najmu okazjonalnego sporządza się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że forma notarialna nie jest wymagana dla ważności umowy najmu okazjonalnego.

Jakie koszty wiążą się z finalizacją umowy najmu okazjonalnego?

Brak kosztów finalizacji umowy najmu okazjonalnego. Nie wymaga się formy notarialnej - brak kosztów taksy notarialnej. Nie wymaga się również rejestracji umowy najmu okazjonalnego - wobec tego brak opłat rejestracyjnych.

Najemca ponosi opłatę notarialną za sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

Ile wynosi podatek od najmu okazjonalnego?

Najem mieszkania prywatnie (czyli jako odrębne źródło przychodów, nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) jest opodatkowane podatkiem. Wynajmujący, którzy uzyskują czynsz z najmu mieszkania muszą więc odprowadzić podatek od najmu. Od 1 stycznia 2022 r. możliwe jest jedynie opodatkowanie ryczałtem, w zależności od przychodu brutto (czyli nie odlicza się kosztów): 8,5% czynszu od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł. Oznacza to, że obecnie nie jest już możliwe opodatkowanie na zasadach ogólnych, w zależności od dochodu w wysokości 17% oraz 32%.

Kiedy można rozwiązać umowę najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego jest zawarta na czas określony - wygasa ona automatycznie, z upływem okresu, na jaki została zawarta. Wynajmujący w określonych w umowie sytuacjach może wypowiedzieć umowę przed terminem, na jaki została zawarta.

Jak wygląda opróżnienie lokalu w ramach postępowania egzekucyjnego?

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy wezwanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Wezwanie opróżnienia lokalu wyznacza dodatkowy termin, co najmniej 7 dni, od dnia otrzymania wezwania przez najemcę, na opróżnienie lokalu.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu, właściciel lokalu składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Do wniosku załącza się: wezwanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą; dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela do lokalu; potwierdzenie zgłoszenia najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wszczęte postępowanie egzekucyjne doprowadzi do opróżnienia wynajmowanego lokalu i umieszczenia najemcy, wraz z jego dobytkiem, w mieszkaniu właściciela innego lokalu, który zadeklarował gotowość przyjęcia najemcy do swojego lokalu.

Jakie przepisy mają zastosowanie do umowy najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego wynika z art. 19a i nast. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór