Umowa dzierżawy działki rolnej Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa dzierżawy działki rolnej

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 18.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron6-10 stron
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 18.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 6-10 stron

Wypełnij wzór

Umowa dzierżawy to dwustronne zobowiązanie pomiędzy właścicielem gruntu (wydzierżawiającym) oraz osobą chętną go użytkować i pobierać pożytki (dzierżawcą), w ramach którego wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy grunt do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz, użytkować przedmiot umowy, w tym pobierać pożytki. Obowiązkiem dzierżawcy jest również opłacanie podatku rolnego.

Czy wiesz, że...

Umowa dzierżawy nie jest umową najmu. Umowa dzierżawy to odrębny rodzaj umowy nazwanej, regulowanej przepisami Kodeksu Cywilnego, która rządzi się własnymi regułami. W pewnym zakresie obydwie umowy się zazębiają (m.in. możliwość używania przedmiotu umowy przez drugą stronę; płatność czynszu).

Umowa najmu dotyczy jednak zwykle lokali, innych nieruchomości lub przedmiotów ruchomych (np. samochód, powierzchni reklamowych przez influencerów), natomiast umowa dzierżawy dotyczy gruntów, innych nieruchomości lub rzeczy materialnych, przynoszących ze swej natury lub przeznaczenia pożytki (np. plony rolne). Jednym z istotnych warunków umowy dzierżawy jest bowiem fakt pobierania pożytków z przedmiotu dzierżawy.

W razie chęci zawarcia umowy najmu lokalu, należy posłużyć się odpowiednim wzorem.


Przedmiot umowy dzierżawy:

Umowę dzierżawy można zawrzeć m.in. w celu:

 • dzierżawy gruntów rolnych;
 • dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej;
 • dzierżawy działki rekreacyjnej.

Czy wiesz, że...

Pojęcie "grunt" można utożsamić z szeroko rozumianą nieruchomością. Gruntami rolnymi są nieruchomości, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Grunt pod budowę farmy fotowoltaicznej jest zwykle nieużytkiem, wyłączonym z produkcji rolnej i nie powinien być zacieniony przez budynki, drzewa lub inne obiekty. Znajduje się w odległości do 200 m od linii energetycznej średniego napięcia oraz 50 m od budynków lub innych urządzeń, które przekraczają lub są równe wysokości 10 m. Powinien mieć wydzieloną drogę dojazdową lub ustanowioną służebność drogi koniecznej. Działka rekreacyjna to grunt wykorzystywany jako obszar rekreacyjny i wypoczynkowy, który nie może służyć do budowy domu całorocznego, zwykle stanowi on teren rodzinnych ogrodów działkowych (ROD).


Jak korzystać z dokumentu?

Stroną umowy dzierżawy, zarówno po stronie dzierżawcy, jak i wydzierżawiającego, może być każda osoba lub podmiot, czy to jednostka (np. Pan Jan Kowalski czy Pani Maria Nowak), czy osoba prawna (np. spółka z o.o., P.S.A., stowarzyszenie, fundacja itd.), czy też podmioty nie będące osobami prawnymi (np. spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe itd.), jak również każdy przedsiębiorca.

Jeśli strony chciałyby zawrzeć umowę terminową na czas dłuższy niż rok, przepisy wymagają formy pisemnej, a więc umowa powinna zostać wydrukowana i obie strony umowy powinny złożyć na niej swoje odręczne podpisy, a następnie zachować po jednym egzemplarzu odręcznie podpisanej umowy we własnej dokumentacji.

Umowa bezterminowa lub nie przekraczająca roku nie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. Jednakże dla celów dowodowych zaleca się jej sporządzenie co najmniej w formie dokumentowej. Umowa może być sporządzona w formie e-maila z podpisem elektronicznym, w formie e-maila bez podpisu elektronicznego lub innej dostępnej aplikacji, umożliwiającej wymianę dokumentów. W celu zachowania formy dokumentowej, wystarczy wysłać wypełniony dokument w formie elektronicznej drugiej stronie umowy, która powinna zaakceptować otrzymaną umowę.

Umowy dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę są zwykle zawierane na piśmie z datą pewną. Zawarcie umowy z datą pewną oznacza, że datę podpisania umowy potwierdza notariusz. Oznacza to, że strony składają odręczny podpis pod umową w obecności notariusza, który składa swój podpis obok daty podpisania umowy, potwierdzając zawarcie umowy w tym dniu.

Elementy składowe umowy dzierżawy:

W umowie o dzierżawę muszą znaleźć się następujące elementy:

 • oznaczenie stron umowy (właściciela gruntu oraz dzierżawcy);
 • opisanie przedmiotu umowy;
 • opisanie obowiązków stron;
 • określenie terminu przekazania gruntu;
 • określenie czasu trwania umowy;
 • określenie kwoty czynszu dzierżawnego i termin jego uiszczania;
 • (jeśli dotyczy) wysokość kaucji;
 • okres wypowiedzenia umowy;
 • podpisy stron.

Przed zawarciem umowy dzierżawy warto zlecić wykonanie wyceny gruntu poprzez operat szacunkowy.

Po zakończeniu okresu dzierżawy, dzierżawca musi zwrócić grunt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Dzierżawca może na czas użytkowania ulepszać dzierżawiony grunt. Decyzję w kwestii zatrzymania lub pozbycia się wprowadzonych ulepszeń podejmuje wydzierżawiający - może on zapłacić dzierżawcy za dokonane zmiany lub zażądać od niego, aby niezwłocznie je usunął.

Podstawa prawna:

Umowa dzierżawy jest uregulowana w art. 693 i nast. Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór