Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w ramach najmu okazjonalnego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w ramach najmu okazjonalnego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 12.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron3-4 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 12.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-4 strony

Wypełnij wzór

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji to 1 z 3 obowiązkowych załączników umowy najmu okazjonalnego. W oświadczeniu tym najemca wyraża zgodę na przeprowadzenie egzekucji obowiązku opróżnienia i wydania lokalu wynajmującemu, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego, jeżeli najemca nie opróżni lokalu dobrowolnie, po zakończeniu najmu. Ponadto najemca wskazuje w oświadczeniu inny lokal, do którego będzie mógł się wprowadzić w razie przeprowadzenia egzekucji obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu. Dokument powinien być zawarty przed notariuszem - niniejszy projekt należy więc dostarczyć notariuszowi, a następnie w jego obecności najemca podpisze akt notarialny. Dzięki temu, że dokument jest sporządzany przed notariuszem, stanowi on tytuł egzekucyjny, który po uzyskaniu (na wniosek wynajmującego) sądowej klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, stanowiącym podstawę egzekucji przez komornika.

Umowa najmu okazjonalnego:

Umowa najmu okazjonalnego chroni właścicieli mieszkań przed nieuczciwym najemcą. Najem okazjonalny to zabezpieczenie, które znacznie przyspiesza proces eksmisyjny, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze, nerwy i odzyskać mieszkanie. Jest to najem lokalu w celach mieszkaniowych, na czas nie dłuższy niż 10 lat, gdzie wynajmujący nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Oznacza to, że obie strony umowy najmu okazjonalnego są osobami fizycznymi (jednostką). Zawarcie umowy najmu okazjonalnego generuje obowiązek jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego. Najem okazjonalny należy odróżnić od standardowego najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego, który regulują przepisy kodeksu cywilnego. Należy go również odróżnić od najmu instytucjonalnego, który dokonuje się w ramach prowadzenia przez wynajmującego działalności gospodarczej.


Pozostałe załączniki do umowy najmu okazjonalnego:

Poza niniejszym oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez najemcę, do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, wskazanym w oświadczeniu, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie o zgodzie właściciela tego nowo wskazanego lokalu, pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego.

Brak powyższych 3 oświadczeń sprawi, że umowa najmu okazjonalnego będzie niewiążąca.


Jak korzystać z dokumentu?

Najemca powinien sporządzić niniejszy dokument u notariusza. W tym celu należy przekazać niniejszy wzór notariuszowi a następnie w wyznaczonym przez notariusza terminie podpisać w kancelarii notarialnej akt notarialny. Notariusz, na podstawie treści niniejszego projektu aktu notarialnego sporządzi własny akt notarialny - będzie on się różnić od niniejszego projektu. Wysłanie niniejszego gotowego projektu może posłużyć przy negocjacji wysokości taksy notarialnej, którą najemca będzie musiał zapłacić notariuszowi za sporządzenie aktu. Co do zasady, wysokość taksy nie może być wyższa niż 10% stawki minimalnego wynagrodzenia w danym roku wraz z 23% podatkiem VAT oraz opłatą za każdy egzemplarz wypisu aktu.

Po sporządzeniu aktu notarialnego przez notariusza, jeden wypis niniejszego aktu powinien zachować najemca, drugi wypis przekazać wynajmującemu. Stanowi on obowiązkowy załącznik do umowy najmu okazjonalnego. Wynajmujący będzie mógł posłużyć się niniejszym dokumentem w celu przeprowadzenia egzekucji, w razie braku opróżnienia lokalu przez najemcę.

Dokument zawiera co najmniej:

  • dane osobowe najemcy;
  • imię i nazwisko notariusza, sporządzającego akt notarialny;
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego oraz imię i nazwisko wynajmującego;
  • klauzulę o poddaniu się egzekucji opróżnienia lokalu przez najemcę w trybie art. 777 KPC.

W ustawie brak jest informacji, czy oświadczenie to powinno być sporządzone przed zawarciem umowy najmu okazjonalnego czy już po jej zawarciu, wobec czego uważa się, że oświadczenie może być sporządzone zarówno przed zawarciem umowy, jak też po jej zawarciu. Nie należy jednak zbytnio zwlekać z jego sporządzeniem. Wynajmujący bowiem, wobec braku oświadczenia, może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego - zaleca się więc niezwłoczne sporządzenie oświadczenia.

Opróżnienie lokalu w ramach postępowania egzekucyjnego:

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie, opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Żądanie opróżnienia lokalu wyznacza dodatkowy termin, co najmniej 7 dni, od dnia otrzymania żądania przez najemcę, na opróżnienie lokalu. W przypadku bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, właściciel lokalu składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności niniejszemu aktowi notarialnemu. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, niniejsze oświadczenie staje się tytułem wykonawczym, stanowiącym podstawę egzekucji przez komornika. Właściciel powinien zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, załączając niniejsze oświadczenie, które otrzymało klauzulę wykonalności, akt własności lokalu oraz potwierdzenie zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego. Wszczęte postępowanie egzekucyjne doprowadzi do opróżnienia wynajmowanego lokalu i umieszczenia najemcy, wraz z jego dobytkiem, w mieszkaniu właściciela innego lokalu, który zadeklarował gotowość przyjęcia najemcy do swojego lokalu.


Podstawa prawna:

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w ramach najmu okazjonalnego wynika z art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.).

Egzekucja obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu mieszkalnego, na podstawie niniejszego oświadczenia, jest możliwa w trybie art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór