Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 04.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 04.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2 strony

Wypełnij wzór

Protokół zdawczo - odbiorczy to dokument, który strony zawierają, w celu przekazania nieruchomości, w razie jej wynajmu, wynajmu okazjonalnego, podnajmu lub sprzedaży, jak też w celu jej zwrotu - w razie zakończenia umowy najmu, najmu okazjonalnego lub podnajmu. Protokół zawiera stan ogólny lokalu, jego wyposażenie, stan liczników, określa stan techniczny i stopień zużycia instalacji i urządzeń, znajdujących się w nieruchomości, w dniu wydania lokalu, jak też potwierdza fakt przekazania lokalu drugiej stronie umowy: kupującemu nieruchomość, najemcy, najemcy okazjonalnemu, wynajmującemu, wynajmującemu okazjonalnemu, oddającemu w podnajem lub podnajemcy. Do protokołu można dołączyć zdjęcia nieruchomości, które odzwierciedlą jej stan techniczny, wykonane (najlepiej) w dniu podpisywania protokołu.

Niniejszy protokół nie dotyczy przekazania miejsca parkingowego lub postojowego.

Protokół stanowi również podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu (w razie najmu, najmu okazjonalnego lub podnajmu). Jest on podstawą dla przejmującego lokal, do ubiegania się o ewentualne roszczenia, w przypadku niedopełnienia, przez przekazującego lokal, uzgodnionych czynności, np. braku zapłaty rachunków za prąd czy gaz, niepozostawienia mebli, opisanych w protokole. Może być przydatny również w celu zawarcia umów z dostawcami mediów, przez przejmującego lokal.


Przekazującym czyli osobą, która władała nieruchomością i przekazuje ją innej osobie/podmiotowi, może być:

 • sprzedający nieruchomość;
 • właściciel lokalu, wydający swoją nieruchomość najemcy, w ramach zawarcia z nim umowy najmu;
 • właściciel lokalu, wydający swój lokal mieszkalny najemcy, w ramach zawarcia umowy najmu okazjonalnego;
 • najemca, który zwraca nieruchomość, jej właścicielowi, po zakończeniu umowy najmu;
 • najemca, który zwraca lokal mieszkalny jego właścicielowi, po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego;
 • osoba, która oddaje w podnajem, wynajętą przez siebie nieruchomość;
 • podnajemca, który zwraca podnajmowany lokal najemcy, po zakończeniu umowy podnajmu.

Przejmującym czyli osobą, która odbiera nieruchomość, od przekazującego, może być:

 • kupujący nieruchomość;
 • osoba, która chce wynająć nieruchomość, od jej właściciela;
 • osoba, która chce wynająć lokal mieszkalny w ramach najmu okazjonalnego, od jego właściciela;
 • właściciel nieruchomości, który odbiera swoją nieruchomość, po zakończeniu umowy najmu;
 • właściciel lokalu mieszkalnego, który odbiera swój lokal, po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego;
 • podnajemca, który zacznie podnajmować nieruchomość od najemcy, w ramach umowy podnajmu.
 • najemca, który uzyskuje z powrotem podnajmowaną, przez siebie, nieruchomość, po zakończeniu umowy podnajmu.

Spór sądowy:

Zdarza się, że transakcje sprzedaży nieruchomości znajdują swój dalszy bieg w sądzie, gdzie każda ze stron próbuje dochodzić swoich racji. W razie takiego konfliktu, podstawowym dowodem, poświadczającym fakt dokonania transakcji, jest oczywiście umowa sprzedaży, sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa taka nie zawiera jednak szczegółowych kwestii, takich jak np. stan techniczny nieruchomości. W wyniku złożenia podpisów pod oświadczeniami, zawartymi w protokole zdawczo - odbiorczym, strony potwierdzają okoliczności w nim zawarte. Protokół zdawczo - odbiorczy może więc stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

 • wskazanie daty i miejsca sporządzenia protokołu;
 • wymienienie stron protokołu;
 • opis lokalu i wyposażenia;
 • określenie stanu technicznego instalacji (wskazanie ewentualnych usterek lub ubytków);
 • wskazanie stanu liczników wody, gazu, prądu;
 • ewentualne inne postanowienia lub zastrzeżenia:
 • podpisy stron.

Protokół zdawczo - odbiorczy może być sporządzony w formie dokumentowej (pod warunkiem, że z treści dokumentu możliwe jest ustalenie jej stron) lub w formie pisemnej, co wymaga jego wydrukowania i złożenia odręcznych podpisów stron, pod dokumentem. Protokół w formie pisemnej sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W wyniku spisania protokołu następuje wydanie lokalu, a więc również przekazanie kluczy. Ma to miejsce po sporządzeniu i podpisaniu stosownej umowy:


Opłaty za media (gaz, energia elektryczna, woda), do dnia spisania protokołu, powinny być wniesione przez poprzedniego właściciela (w przypadku umowy sprzedaży), właściciela lokalu lub poprzedniego najemcę (w przypadku umowy najmu lub umowy najmu okazjonalnego) bądź najemcę (w przypadku umowy podnajmu). Od chwili wydania kluczy, kolejne płatności za media, znajdują się w gestii osoby, aktualnie władającej nieruchomością: kupującego nieruchomość, najemcy, najemcy okazjonalnego lub podnajemcy.


Podstawa prawna:

Protokół zdawczo - odbiorczy reguluje art. 348 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Konieczność sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego, w razie najmu nieruchomości, wynika z art. 6c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór