Umowa najmu lokalu Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa najmu lokalu

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 03.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron5-7 stron
4,7 - 32 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 03.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 5-7 stron

Ocena: 4,7 - 32 głosy

Wypełnij wzór

Umowa najmu lokalu jest to zobowiązanie dwóch stron, umożliwiające właścicielowi lokalu (wynajmujący) oddanie do używania swojego lokalu innej osobie (najemcy), a jednocześnie, najemca zobowiązuje się, w zamian za uzyskanie lokalu, płacić czynsz. Lokal powinien być oddany najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku:

 • jeśli umowa jest zawarta w celach mieszkaniowych, wówczas lokal powinien być przystosowany na pobyt, w nim, ludzi oraz powinien mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2. Powinien on spełniać wszystkie wymagania, opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • jeśli umowa jest zawarta w celach użytkowych, tj. w celach prowadzenia tam działalności gospodarczej np. jako lokal sklepowy, produkcyjny, magazynowy, jako siedziba firmy, lokal powinien być przystosowany do użytku, sprecyzowanego w umowie.

Najemca powinien, przez cały okres najmu, utrzymywać lokal w odpowiednim stanie.

Czy wiesz, że...

Od 28 kwietnia 2023 r. wynajmowany lokal ma obowiązek posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, która określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Ma to pomóc w osiągnięciu unijnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu, cały sektor budowlany powinien osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r.


Kaucja:

Umowa może przewidywać konieczność zapłacenia przez najemcę kaucji. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynajmującego, z tytułu najmu i zostanie zwrócona najemcy, po wygaśnięciu umowy najmu. Jeśli w trakcie spisywania protokołu zdawczo - odbiorczego, Strony zauważyłyby, że np. lokal ma jakieś widoczne szkody, które nie wynikają z normalnej eksploatacji lub najemca nie uiścił wszystkich wymaganych opłat, za użytkowanie lokalu, w okresie trwania umowy, wynajmujący może potrącić z kaucji wymaganą sumę pieniędzy.

Wysokość kaucji nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za lokal.


Opłaty eksploatacyjne:

Strony mogą się także umówić, że poza czynszem, najemca będzie płacił wynajmującemu także inne opłaty eksploatacyjne za lokal np.

 • tzw. czynsz administracyjny czyli czynsz za użytkowanie lokalu, który płaci się Wspólnocie Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej;
 • opłaty za zużycie wody;
 • opłaty za zużycie energii elektrycznej;
 • opłaty za zużycie gazu;
 • opłaty za korzystanie z internetu i telewizji;
 • opłaty za utylizację śmieci;
 • inne opłaty.

Czas trwania umowy i jej wypowiedzenie:

Umowa może być zawarta:

 • na czas określony - wówczas umowa najmu wygasa automatycznie, z upływem okresu, na jaki została zawarta;
 • na czas nieokreślony - wówczas umowa wygasa w razie jej wypowiedzenia, przez jedną ze stron.

Strony mogą również postanowić, w umowie najmu, że umowa na czas określony może zostać wypowiedziana przed terminem, na jaki została zawarta. Jeśli takiego zapisu w umowie terminowej nie ma, wówczas przepisy prawa stanowią, że umowa terminowa nie może być wypowiedziana, przed upływem okresu, na jaki została zawarta. W celu poszerzenia informacji na temat rozwiązania umowy najmu, zachęcamy do lektury przewodnika prawnego na temat: "Jak rozwiązać umowę najmu mieszkania" oraz "Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy najmu lokalu?".

Umowa najmu lokalu zawiera m.in.:

 • dokładny opis lokalu, wraz z jego powierzchnią;
 • wyposażenie lokalu;
 • kwotę czynszu;
 • inne opłaty eksploatacyjne np. opłaty za energię elektryczną;
 • kaucję;
 • czas trwania umowy;
 • prawa i obowiązki stron umowy;
 • obowiązki dokonywania napraw;
 • możliwość wypowiedzenia umowy;
 • podpisy stron.


Jak korzystać z dokumentu?

Umowa najmu lokalu przewidziana na okres dłuższy, niż 1 rok powinna być zawarta w formie pisemnej. Umowa, która nie została zawarta na piśmie (np. ustnie, w formie dokumentowej) jest uważana za umowę zawartą na czas nieokreślony. W celu zachowania formy pisemnej należy wydrukować umowę i opatrzyć ją odręcznymi podpisami obu stron. Następnie, każda ze stron powinna otrzymać egzemplarz umowy, na której złożono odręczne podpisy. Sporządzenie umowy w formie pisemnej jest bezpieczniejsze ze względu na wartość dowodową, jaką ma umowa pisemna. W celu zachowania formy elektronicznej, wystarczy wysłać przygotowany dokument w formie elektronicznej drugiej stronie umowy np. za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą innego komunikatora elektronicznego lub innej aplikacji. Druga strona, jeśli nie zgadza się z zawarciem umowy, powinna natychmiast wyrazić swój sprzeciw, w tej samej formie, w jakiej otrzymała umowę albo też potwierdzić chęć jej zawarcia.

Tak sporządzona umowa wiąże strony, aż do chwili jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Strony powinny stosować wszystkie postanowienia umowne. Naruszenie istotnego postanowienia umowy może stanowić podstawę rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.


Podatek od najmu mieszkania:

Najem mieszkania prywatnie (czyli jako odrębne źródło przychodów, nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), jest opodatkowane podatkiem. Wynajmujący, którzy uzyskują czynsz z najmu mieszkania muszą więc odprowadzić podatek od najmu. W wyniku nowelizacji ustawy z 2022 r., od 1 stycznia 2022 r. możliwe jest jedynie opodatkowanie ryczałtem, w zależności od przychodu brutto (czyli nie odlicza się kosztów): 8,5% czynszu od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł. Do końca 2022 r. kontynuowane było opodatkowanie na zasadach ogólnych (dla umów poprzednio zawartych), w zależności od dochodu (przychód minus koszty): wysokość podatku wynosi 17% oraz 32% (dochód ponad kwotę 85 528 zł).

W przypadku najmu w ramach działalności gospodarczej, można rozliczyć najem na zasadach ogólnych, liniowo lub ryczałtowo.


Podstawa prawna:

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest regulowana ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. W braku uregulowań w powołanej ustawie, do najmu lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 680 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Umowa najmu lokalu użytkowego jest regulowana art. 680 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Definicje pojęć "lokal użytkowy" oraz "mieszkanie" znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Możliwość opodatkowania najmu podatkiem ryczałtowym wynika z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór