Powrót do góry

Umowa najmu lokalu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, na jaki cel najemca chce wynająć nieruchomość. Zaznaczenie podpowiedzi "mieszkalny" oznacza, że najemca chce wynająć mieszkanie na cele mieszkalne tzn. aby mieszkać w lokalu. Zaznaczenie podpowiedzi "użytkowy" oznaczał, że lokal jest wynajmowany na cele użytkowe, co ma zwykle znaczenie dla działalności gospodarczej, spółek handlowych itd.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa najmu lokalu mieszkalnegoNiniejsza umowa najmu lokalu mieszkalnego (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r.

pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

(zwaną dalej „Wynajmujący")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Najemca")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony"Zważywszy, że:

A. Wynajmujący dysponuje wolnym Lokalem przy/w: ________.

B. Najemca jest zainteresowany najmem Lokalu do celów mieszkalnych.

C. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym Lokalu i uznał go odpowiednim do przeznaczonego celu.

Strony niniejszym zawierają Umowę o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy


1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest lokal mieszkalny, położony przy/w: ________, o powierzchni: ________ m2,

zwany dalej „Lokalem" lub „Przedmiotem Najmu".

2. Wynajmujący wynajmuje Najemcy całą powierzchnię Lokalu.

3. Lokal wyposażony jest w następujące, sprawne technicznie instalacje:

a. instalację elektryczną

b. instalację wodną

c. instalację centralnego ogrzewania

d. kanalizację

4. Wynajmujący oświadcza, że służy mu wyłączne prawo dysponowania Lokalem.

5. Wynajmujący oświadcza ponadto, że niniejsza Umowa najmu nie narusza żadnych praw osób trzecich do Lokalu.

6. Najemca zobowiązuje się wykorzystać lokal na cele mieszkalne.

7. Świadectwo charakterystyki energetycznej Lokalu stanowi załącznik do niniejszej Umowy najmu.

8. Lokal zostaje przekazany Najemcy po sporządzeniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy najmu.


Artykuł 2.
Czas trwania Umowy


1. Umowa zostaje zawarta do dnia: ________ r.

2. Najemca rozpocznie wykonywanie Umowy najmu dnia: ________ r.


Artykuł 3.
Czynsz najmu


1. Strony ustalają czynsz najmu na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynszem".

2. Czynsz opłacany jest w częstotliwości: miesięcznej, z góry.

3. Płatności opłat wymienionych w poprzednich ustępach będą regulowane miesięcznie, w następujący sposób:

a. płatność Czynszu za pierwszy miesiąc najmu, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) zostanie dokonana przez Najemcę do dnia: ________, gotówką do rąk Wynajmującego lub przelewem na konto Wynajmującego.

b. płatność Czynszu za następne miesiące Najemca regulować będzie gotówką, do ________-tego dnia miesiąca, z góry, za każdy miesiąc najmu.

4. W przypadku opóźniania się Najemcy z zapłatą Czynszu, Wynajmujący ma prawo naliczania odsetek.


Artykuł 4.
Wydanie Lokalu


1. Wydanie Lokalu nastąpi dnia: ________, w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

2. Najemca może ubezpieczyć Lokal od następstw zdarzeń losowych na swój koszt, przez okres trwania Umowy.


Artykuł 5.
Oświadczenia Stron


1. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Lokalu.

2. Najemca nie ma prawa zmienić charakteru Lokalu, ani dokonać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Wynajmującego.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych przez Najemcę opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Wynajmującego.

4. Wynajmującemu przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, ogrzewania, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej 2 pełne okresy płatności.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Lokalu w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Najemcą, a Najemca zobowiązuje się Lokal udostępnić do kontroli, nie częściej jednak niż raz na miesiąc, z wyjątkiem nagłych przypadków.


Artykuł 6.
Obowiązek dokonywania napraw szkód i awarii w Lokalu


1. Jeżeli w trakcie trwania Umowy najmu wystąpią jakiekolwiek zniszczenia w Lokalu, powstałe z winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, powstałe nie z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W przypadku szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Wynajmującego, Najemca zawiadamia Wynajmującego niezwłocznie. Wynajmujący ma obowiązek podjąć niezwłocznie wszelkie działania, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie przez Wynajmującego wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może spowodować dokonanie naprawy przez Najemcę, na koszt Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego o ryzyku niepodjęcia przez niego działań.

5. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Lokalu w sposób nie przekraczający normalnego jego zużycia.

6. Najemca może wprowadzić w Lokalu ulepszenia, tylko za zgodą Wynajmującego, na podstawie pisemnej Umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.


Artykuł 7.
Zwrot Lokalu Wynajmującemu


1. Lokal powinien zostać zwrócony Wynajmującemu najpóźniej ostatniego dnia najmu.

2. Lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji.

3. Najemca zobowiązuje się do opuszczenia Lokalu, opróżnienia go ze wszystkich osób, rzeczy, które stanowią własność Najemcy oraz przekazania Wynajmującemu Lokalu wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego.

4. Lokal zostanie zwrócony po spisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. W razie odmowy podpisania lub sporządzenia wspólnego protokołu, Wynajmujący może sporządzić jednostronny protokół. W przypadku nieusunięcia rzeczy przez Najemcę, Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia.

6. Brak opuszczenia i opróżnienia Lokalu w terminie przez Najemcę, generował będzie obowiązek naprawienia szkody z tytułu bezumownego korzystania z Lokalu, w wysokości równowartości podwójnej kwoty dziennej stawki Czynszu, za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Lokalu na rzecz Wynajmującego.

7. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na usunięcie przez Wynajmującego wszelkich osób oraz rzeczy, wniesionych przez Najemcę i znajdujących się w Lokalu, bez względu na to, kto jest ich właścicielem, w sytuacji opisanej w ustępach poprzedzających. Jednocześnie udziela pełnomocnictwa Wynajmującemu do wynajęcia na koszt i ryzyko Najemcy, środków transportu i innych usług, umożliwiających usunięcie z Lokalu osób i wskazanych wyżej rzeczy.


Artykuł 8.
Rozwiązanie Umowy przez Wynajmującego

1. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą Umowę zachowując co najmniej 1 miesiąc okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Wynajmujący może rozwiązać niniejszą Umowę, przed upływem okresu, na który została zawarta tylko wtedy, gdy:

a. Najemca korzysta z Przedmiotu Najmu w sposób niezgodny z treścią niniejszej Umowy, w szczególności z przeznaczeniem Lokalu lub w sposób powodujący zniszczenia przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia albo gdy zaniedbuje Lokal do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie.

b. Najemca wykracza w sposób rażący i uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi, narusza zasady współżycia społecznego lub poprzez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym.

c. Najemca zalega z wnoszeniem rat za Czynsz, co najmniej za 3 pełne okresy płatności.

d. Najemca używa Lokalu, mimo że wymaga on opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 9.
Rozwiązanie Umowy przez Najemcę

1. Najemca może rozwiązać niniejszą Umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jedynie w następujących przypadkach:

a. Wynajmujący, poprzez swoje działania lub zaniechania, uniemożliwia korzystanie z Lokalu zgodnie z niniejszą Umową;

b. Wynajmujący narusza lub naruszył istotne postanowienia niniejszej Umowy.


Artykuł 10.
Postanowienia nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel mieszkalny. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 11.
Zmiany Umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 252822 85222 22522, 8 252822 52285 2282585 2585525, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 12.
Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 13.
Rozwiązywanie sporów


1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855, 8 2225222 225225 22525522 882 Lokal.


Artykuł 14.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

______________________
podpis Wynajmującego


______________________
podpis Najemcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa najmu lokalu mieszkalnegoNiniejsza umowa najmu lokalu mieszkalnego (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r.

pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

(zwaną dalej „Wynajmujący")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Najemca")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony"Zważywszy, że:

A. Wynajmujący dysponuje wolnym Lokalem przy/w: ________.

B. Najemca jest zainteresowany najmem Lokalu do celów mieszkalnych.

C. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym Lokalu i uznał go odpowiednim do przeznaczonego celu.

Strony niniejszym zawierają Umowę o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy


1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest lokal mieszkalny, położony przy/w: ________, o powierzchni: ________ m2,

zwany dalej „Lokalem" lub „Przedmiotem Najmu".

2. Wynajmujący wynajmuje Najemcy całą powierzchnię Lokalu.

3. Lokal wyposażony jest w następujące, sprawne technicznie instalacje:

a. instalację elektryczną

b. instalację wodną

c. instalację centralnego ogrzewania

d. kanalizację

4. Wynajmujący oświadcza, że służy mu wyłączne prawo dysponowania Lokalem.

5. Wynajmujący oświadcza ponadto, że niniejsza Umowa najmu nie narusza żadnych praw osób trzecich do Lokalu.

6. Najemca zobowiązuje się wykorzystać lokal na cele mieszkalne.

7. Świadectwo charakterystyki energetycznej Lokalu stanowi załącznik do niniejszej Umowy najmu.

8. Lokal zostaje przekazany Najemcy po sporządzeniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy najmu.


Artykuł 2.
Czas trwania Umowy


1. Umowa zostaje zawarta do dnia: ________ r.

2. Najemca rozpocznie wykonywanie Umowy najmu dnia: ________ r.


Artykuł 3.
Czynsz najmu


1. Strony ustalają czynsz najmu na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynszem".

2. Czynsz opłacany jest w częstotliwości: miesięcznej, z góry.

3. Płatności opłat wymienionych w poprzednich ustępach będą regulowane miesięcznie, w następujący sposób:

a. płatność Czynszu za pierwszy miesiąc najmu, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) zostanie dokonana przez Najemcę do dnia: ________, gotówką do rąk Wynajmującego lub przelewem na konto Wynajmującego.

b. płatność Czynszu za następne miesiące Najemca regulować będzie gotówką, do ________-tego dnia miesiąca, z góry, za każdy miesiąc najmu.

4. W przypadku opóźniania się Najemcy z zapłatą Czynszu, Wynajmujący ma prawo naliczania odsetek.


Artykuł 4.
Wydanie Lokalu


1. Wydanie Lokalu nastąpi dnia: ________, w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

2. Najemca może ubezpieczyć Lokal od następstw zdarzeń losowych na swój koszt, przez okres trwania Umowy.


Artykuł 5.
Oświadczenia Stron


1. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Lokalu.

2. Najemca nie ma prawa zmienić charakteru Lokalu, ani dokonać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Wynajmującego.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych przez Najemcę opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Wynajmującego.

4. Wynajmującemu przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, ogrzewania, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej 2 pełne okresy płatności.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Lokalu w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Najemcą, a Najemca zobowiązuje się Lokal udostępnić do kontroli, nie częściej jednak niż raz na miesiąc, z wyjątkiem nagłych przypadków.


Artykuł 6.
Obowiązek dokonywania napraw szkód i awarii w Lokalu


1. Jeżeli w trakcie trwania Umowy najmu wystąpią jakiekolwiek zniszczenia w Lokalu, powstałe z winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, powstałe nie z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W przypadku szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Wynajmującego, Najemca zawiadamia Wynajmującego niezwłocznie. Wynajmujący ma obowiązek podjąć niezwłocznie wszelkie działania, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie przez Wynajmującego wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może spowodować dokonanie naprawy przez Najemcę, na koszt Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego o ryzyku niepodjęcia przez niego działań.

5. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Lokalu w sposób nie przekraczający normalnego jego zużycia.

6. Najemca może wprowadzić w Lokalu ulepszenia, tylko za zgodą Wynajmującego, na podstawie pisemnej Umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.


Artykuł 7.
Zwrot Lokalu Wynajmującemu


1. Lokal powinien zostać zwrócony Wynajmującemu najpóźniej ostatniego dnia najmu.

2. Lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji.

3. Najemca zobowiązuje się do opuszczenia Lokalu, opróżnienia go ze wszystkich osób, rzeczy, które stanowią własność Najemcy oraz przekazania Wynajmującemu Lokalu wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego.

4. Lokal zostanie zwrócony po spisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. W razie odmowy podpisania lub sporządzenia wspólnego protokołu, Wynajmujący może sporządzić jednostronny protokół. W przypadku nieusunięcia rzeczy przez Najemcę, Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia.

6. Brak opuszczenia i opróżnienia Lokalu w terminie przez Najemcę, generował będzie obowiązek naprawienia szkody z tytułu bezumownego korzystania z Lokalu, w wysokości równowartości podwójnej kwoty dziennej stawki Czynszu, za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Lokalu na rzecz Wynajmującego.

7. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na usunięcie przez Wynajmującego wszelkich osób oraz rzeczy, wniesionych przez Najemcę i znajdujących się w Lokalu, bez względu na to, kto jest ich właścicielem, w sytuacji opisanej w ustępach poprzedzających. Jednocześnie udziela pełnomocnictwa Wynajmującemu do wynajęcia na koszt i ryzyko Najemcy, środków transportu i innych usług, umożliwiających usunięcie z Lokalu osób i wskazanych wyżej rzeczy.


Artykuł 8.
Rozwiązanie Umowy przez Wynajmującego

1. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą Umowę zachowując co najmniej 1 miesiąc okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Wynajmujący może rozwiązać niniejszą Umowę, przed upływem okresu, na który została zawarta tylko wtedy, gdy:

a. Najemca korzysta z Przedmiotu Najmu w sposób niezgodny z treścią niniejszej Umowy, w szczególności z przeznaczeniem Lokalu lub w sposób powodujący zniszczenia przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia albo gdy zaniedbuje Lokal do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie.

b. Najemca wykracza w sposób rażący i uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi, narusza zasady współżycia społecznego lub poprzez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym.

c. Najemca zalega z wnoszeniem rat za Czynsz, co najmniej za 3 pełne okresy płatności.

d. Najemca używa Lokalu, mimo że wymaga on opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 9.
Rozwiązanie Umowy przez Najemcę

1. Najemca może rozwiązać niniejszą Umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jedynie w następujących przypadkach:

a. Wynajmujący, poprzez swoje działania lub zaniechania, uniemożliwia korzystanie z Lokalu zgodnie z niniejszą Umową;

b. Wynajmujący narusza lub naruszył istotne postanowienia niniejszej Umowy.


Artykuł 10.
Postanowienia nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel mieszkalny. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 11.
Zmiany Umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 252822 85222 22522, 8 252822 52285 2282585 2585525, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 12.
Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 13.
Rozwiązywanie sporów


1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855, 8 2225222 225225 22525522 882 Lokal.


Artykuł 14.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

______________________
podpis Wynajmującego


______________________
podpis Najemcy