Żądanie opróżnienia lokalu po zakończeniu najmu okazjonalnego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Żądanie opróżnienia lokalu po zakończeniu najmu okazjonalnego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 23.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 23.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Wypełnij wzór

Żądanie natychmiastowego opróżnienia lokalu to dokument, w którym wynajmujący (właściciel lokalu) wzywa najemcę (lokatora) do zwrotu lokalu wynajmowanego w ramach najmu okazjonalnego, gdy po zakończeniu najmu okazjonalnego lokal nie został opróżniony. Dokument dotyczy jedynie najmu okazjonalnego - nie będzie on właściwy w razie tradycyjnego najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Wynajmujący wyznacza najemcy w dokumencie dodatkowy termin na opróżnienie lokalu, po upływie którego:

Najem okazjonalny to najem lokalu w celach mieszkaniowych, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Jest on możliwy wobec osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Oznacza to, że obie strony umowy najmu okazjonalnego są osobami fizycznymi (jednostką). Właściciel lokalu (wynajmujący) oddaje do używania swój lokal innej osobie (najemcy). Najemca zobowiązuje się, w zamian za uzyskanie lokalu, płacić czynsz. Najem okazjonalny należy odróżnić od najmu instytucjonalnego, który dokonuje się w ramach prowadzenia przez wynajmującego działalności gospodarczej. Należy go również odróżnić od tradycyjnego najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego, który jest regulowany przepisami kodeksu cywilnego.

Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu następuje do lokalu, wskazanego przez najemcę w oświadczeniu notarialnym, jako lokal, w którym będzie mógł zamieszkać (załącznik do umowy najmu). W razie braku możliwości zamieszkania przez najemcę w tym lokalu, zostanie on skierowany do noclegowni, schroniska lub innej placówki, zapewniającej miejsce noclegowe.

Jak korzystać z dokumentu?

Jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, wynajmowanego w ramach najmu okazjonalnego, właściciel doręczy mu niniejsze żądanie.

Dokument powinien być sporządzony na piśmie, opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela lokalu. Oznacza to, że dokument należy wydrukować. Podpisu pod dokumentem nie składamy w domu, ale w urzędzie, w obecności urzędnika państwowego lub notariusza, który poświadczy że osoba, kierująca żądanie do najemcy to właściciel lokalu (autentyczność podpisu). Urzędowe poświadczenie podpisu właściciela, poza notariuszem, dokonuje przedstawiciel administracji publicznej lub samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, sekretarz powiatu lub gminy itd.).

Jeśli urzędnik odmówi dokonania poświadczenia podpisu na dokumencie, twierdząc że nie ma ustawowego umocowania do dokonania takiej czynności, można udać się do notariusza. Co do zasady przyjmuje się, że organ upoważniony do poświadczenia własnoręczności podpisu powinien być wskazywany przez ten sam przepis prawa, który takiego poświadczenia wymaga. Przepis art. 19d, który stanowi podstawę żądania opróżnienia lokalu, nie wymienia urzędników państwowych, którzy są uprawnieni do dokonania poświadczenia podpisu, ograniczając się jedynie do sformułowania: "żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela". Wobec tak sformułowanej normy prawnej, istnieją urzędy, które odmawiają dokonania czynności poświadczenia podpisu.

Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:

  • oznaczenie właściciela oraz najemcy lokalu, którego żądanie dotyczy;
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu;
  • przyczynę ustania najmu okazjonalnego;
  • wyznaczenie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal;
  • pouczenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, w którym nie dojdzie do opróżnienia i wydania lokalu.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu, używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego właściciel lokalu może wszcząć egzekucję obowiązku opróżnienia lokalu z wszelkich osób i mienia. Wszczęte postępowanie egzekucyjne doprowadzi do opróżnienia wynajmowanego lokalu i umieszczenia najemcy, wraz z jego dobytkiem, w mieszkaniu właściciela innego lokalu, który zadeklarował gotowość przyjęcia najemcy do swojego lokalu.

Podstawa prawna:

Żądanie opróżnienia lokalu jest uregulowane w art. 19d ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór