Potwierdzenie zapłaty kaucji Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Potwierdzenie zapłaty kaucji

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 26.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 26.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Potwierdzenie zapłaty kaucji to dokument, który potwierdza przekazanie wynajmującemu pieniędzy od najemcy w ramach kaucji za najem lokalu mieszkalnego, najem lokalu użytkowego, najem okazjonalny, najem miejsca parkingowego lub najem miejsca postojowego.

Kaucja:

Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynajmującego, z tytułu najmu i zostanie zwrócona najemcy, po wygaśnięciu umowy najmu. Jeśli w trakcie spisywania protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu (w razie najmu lokalu) lub protokołu zdawczo - odbiorczego miejsca parkingowego lub postojowego (w razie najmu miejsca parkingowego/postojowego), strony zauważyłyby, że np. lokal lub miejsce parkingowe/postojowe ma jakieś widoczne szkody, które nie wynikają z normalnej eksploatacji lub najemca nie uiścił wszystkich wymaganych opłat, za użytkowanie lokalu/miejsca parkingowego lub postojowego, w okresie trwania umowy, wynajmujący może potrącić z kaucji wymaganą sumę pieniędzy.

W razie zwykłego najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego wysokość kaucji nie może przekroczyć 12-krotności miesięcznego czynszu za lokal.

W razie najmu okazjonalnego kaucja nie powinna przekroczyć 6-krotności miesięcznego czynszu, obliczonego według stawki czynszu, obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

Kaucja wynosi zwykle równowartość kwoty, odpowiadającej 1-miesięcznemu czynszowi.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

  • imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres najemcy;
  • imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres wynajmującego;
  • wskazanie umowy najmu, którą zabezpiecza;
  • wskazanie kwoty zapłaconej kaucji;
  • data zapłacenia kaucji;
  • podpis wynajmującego.

Pokwitowanie nie wymaga żadnej formy szczególnej. Jednakże, jeśli najemca potrzebuje pokwitowania w określonej formie np. w formie pisemnej, w formie pisemnej z datą pewną, w formie pisemnej z urzędowym potwierdzeniem podpisu, wynajmujący powinien najemcy zapewnić dokument we wskazanej formie. Co do zasady to najemca ponosi koszty sporządzenia pokwitowania, chyba że strony umówią się inaczej.

Dokument można sporządzić:

  • w formie dokumentowej - w tym celu należy dokument w formie elektronicznej przesłać najemcy;
  • w formie pisemnej - w tym celu należy dokument wydrukować i odręcznie podpisać, a następnie przekazać pismo najemcy;
  • w formie elektronicznej - w tym celu dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wysłać najemcy w formie elektronicznej;
  • w innej formie szczególnej - w tym celu należy dokument wydrukować i przekazać odpowiedniemu organowi/funkcjonariuszowi, który zapewni zachowanie formy szczególnej np. formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym, formy pisemnej z datą pewną czy formy notarialnej.

Potwierdzenie zapłaty kaucji w gotówce, która wynika z innej umowy niż umowa najmu lokalu (mieszkalnego lub użytkowego), umowa najmu okazjonalnego lub umowa najmu miejsca parkingowego lub postojowego wymaga posłużenia się wzorem "Pokwitowanie odbioru gotówki".

Zwrot kaucji:

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia wynajmowanego lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu, obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu, przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej, niż kaucja pobrana.

Podstawa prawna:

Pokwitowanie przekazania kaucji wynika z art. 462 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Limit kwoty kaucji w ramach najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego wynika z art. 6 ust. 1 i nast. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Limit kwoty kaucji w ramach najmu okazjonalnego wynika z art. 19a ust. 4 i nast. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór